Forskrift om sammenlignende reklame

DatoFOR-2000-12-19-1653
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2001
Sist endretFOR-2009-10-23-1301
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2-§26
Kunngjort13.03.2001
KorttittelForskrift om sammenlignende reklame

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 19. desember 2000 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 26 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 2 (direktiv 97/55/EF endret ved direktiv 2005/29/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 23 okt 2009 nr. 1301.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å verne næringsdrivende mot villedende reklame og å fastsette på hvilke vilkår sammenlignende reklame er tillatt.

0Endret ved forskrift 23 okt 2009 nr. 1301.
§ 2.Definisjoner

Som sammenlignende reklame anses enhver reklame som direkte eller indirekte viser til en konkurrent eller til varer og tjenester som tilbys av en konkurrent.

§ 3.Sammenlignende reklame er bare tillatt forsåvidt gjelder sammenligningen når følgende vilkår er oppfylt
a)den ikke er villedende
b)den sammenligner varer eller tjenester som dekker samme behov eller er beregnet på samme formål
c)den sammenligner objektivt én eller flere egenskaper ved disse varene og tjenestene som er konkrete, relevante, dokumenterbare og representative, herunder prisen
d)den bringer ikke i vanry eller taler nedsettende om en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre kjennetegn, varer, tjenester, virksomhet eller situasjon
e)varer med geografisk opprinnelsesbetegnelse kan kun sammenlignes med varer med samme betegnelse
f)den drar ikke urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til en konkurrents varemerker, handelsnavn eller andre kjennetegn, eller av konkurrerende varers geografiske opprinnelsesbetegnelse (renommésnylting)
g)den framstiller ikke varer eller tjenester som en etterligning eller kopi av varer eller tjenester med et beskyttet varemerke eller handelsnavn
h)den forårsaker ikke forveksling blant næringsdrivende, mellom annonsøren og en konkurrent eller mellom annonsørens og en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre kjennetegn, varer eller tjenester.
0Endret ved forskrift 23 okt 2009 nr. 1301.
§ 4.Særskilt tilbud

I enhver sammenlignende reklame som omhandler et særskilt tilbud, skal det klart og entydig angis når tilbudet slutter å gjelde, eller eventuelt at det særskilte tilbudet bare gjelder så langt beholdningen av de aktuelle varene eller tjenestene rekker, og dersom tilbudet ennå ikke har begynt å gjelde, den dato da perioden for den særskilte prisen eller andre særskilte vilkår begynner.

§ 5.Straff

Overtredelse av denne forskrift straffes etter lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 48, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

0Endret ved forskrift 23 okt 2009 nr. 1301 (tidligere § 7).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2001.

0Endret ved forskrift 23 okt 2009 nr. 1301 (tidligere § 8).