Forskrift om refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør)

DatoFOR-2000-12-20-1551
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3454
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2013-01-17-61
EndrerFOR-1980-12-12-4
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-61-§5-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om behandlingsoppgjør

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 20. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-2 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (bl.a tittel og hjemmel), 7 juli 2004 nr. 1110, 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.Fastsettelse av refusjonssats

Departementet kan fastsette normerte satser for den refusjon som det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion skal yte etter spesialisthelsetjenesteloven § 5-2 første ledd.

Departementet kan fastsette bindende refusjonssatser som skal legges til grunn ved refusjonsoppgjøret for bestemte funksjoner.

Departementet kan fastsette samme refusjonssats for en eller flere grupper av institusjoner.

Når departementet ikke har fastsatt satser som omtalt i annet ledd, kan behandlingsoppgjøret foretas på grunnlag av avtale mellom det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion og tjenesteyter.

0Endret ved forskrift 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002).
§ 2.Refusjonsoppgjør for tjenester som ytes utenfor riket

Når en pasient i henhold til internasjonal overenskomst har rett til å reise til utlandet for å få nødvendig behandling, skal det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion dekke utgiftene i samsvar med de refusjonssatsene som fastsettes etter § 1. Også refusjon til norske myndigheter som har forskuttert dekning av slike utgifter, skjer etter de refusjonssatser som fastsettes etter § 1.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002). Endret ved forskrift 7 juli 2004 nr. 1110 (i kraft 1 sep 2004).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 12. desember 1980 nr. 4 om beregning av forpleiningsutgifter i forbindelse med gjestepasientoppgjør.

0Endret ved forskrift 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 2).