Forskrift om flymaskinistsertifikat (BSL C 5-1a).

DatoFOR-2000-12-20-1638
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
EndrerFOR-1994-11-14-1289, FOR-1972-03-01, FOR-1972-03-01
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort23.02.2001
KorttittelForskrift om flymaskinistsertifikat - BSL C 5-1a

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-4, § 4-10 og § 15-4, jf. vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

1. Generelt

Flymaskinistsertifikat kan utstedes til søkere som har gjennomgått utdannelse godkjent av Luftfartstilsynet og bestått prøve for Luftfartstilsynet.

Sertifikat med tilknyttede rettigheter utstedes for typer av fly.

2. Krav for utstedelse

2.1 Alder

Kandidaten skal være minst 21 år.

2.2 Søknad

For søknad om flymaskinistsertifikat gjelder de alminnelige bestemmelser i BSL C 1-1a og 7-1a.

2.3 Medisinske krav

Søkeren skal ha gjennomgått legeundersøkelse, jf. BSL JAR-FCL 3, og være erklært medisinsk skikket for lufttjeneste i henhold til gjeldende medisinske krav.

2.4 Teorikrav
2.4.1 Grunnutdanning

Søkeren må oppfylle minst ett av følgende krav til forkunnskaper:

a.Være innehaver av flyteknikersertifikat (MI + MIII)
b.Være innehaver av trafikkflygersertifikat, CPL-A og instrumentbevis, IR-A
c.Kunne dokumentere annen utdannelse i teori som etter Luftfartstilsynets bedømmelse, anses likeverdig med utdannelse til flyteknikersertifikat (MI + MIII).
2.4.2 Flytelefonistsertifikat

Søkeren skal være innehaver av flytelefonistsertifikat uten begrensning, eller ha bestått prøve for slikt sertifikat.

2.4.3 Flymaskinistutdannelse og prøver

Søkeren skal ha gjennomgått flymaskinistutdannelse godkjent av Luftfartstilsynet. Prøver arrangert eller under kontroll av Luftfartstilsynet skal omfatte følgende fag:

a.Aerodynamikk
b.Motorlære
c.Elektronikk
d.Flysystemer
e.Navigasjonssystemer
f.Ytelse, vekt og balanse
g.Meteorologi
h.Rutehåndbok
i.Lover og bestemmelser
j.Menneskelige ytelser og begrensninger.
2.4.3.1 Søkere som er innehaver av flyteknikersertifikat (MI + MIII), er fritatt for prøve i fagene:
-Aerodynamikk
-Motorlære
-Elektroteknikk
-Flysystemer
-Navigasjonssystemer.
2.4.3.2 Søkere som er innehaver av trafikkflygersertifikat med tilknyttete rettigheter er fritatt for prøve i fagene:
-Aerodynamikk
-Navigasjonssystemer
-Meteorologi
-Rutehåndbok
-Lover og bestemmelser
-Ytelse, vekt og balanse
-Menneskelige ytelser og begrensninger.
2.4.4 Typeutdannelse
2.4.4.1 Søkeren skal med tilfredsstillende resultat ha gjennomgått typeutdannelse i teori godkjent av Luftfartstilsynet på den type fly det søkes sertifikat og rettigheter for.
2.4.5. Foreldelse av teoriprøver

Teoriprøven foreldes 730 dager etter datoen for første prøve. Det gjelder ikke for eventuelle prøver i fag som er unntatt i samsvar med pkt. 2.4.3.1 og 2.4.3.2.

2.5 Praktiske krav
2.5.1 Søkeren skal med tilfredsstillende resultat ha gjennomgått praktisk flymaskinistutdanning godkjent av Luftfartstilsynet.
2.5.2 Flygetid

Utdannelsen skal omfatte minst 100 timer som flymaskinistkandidat på den aktuelle type. Inntil 50 timer kan være opptjent på godkjent syntetisk flygetrener.

Flymaskinistinstruktør godkjent av Luftfartstilsynet skal være ansvarlig for utdannelsen.

Hvis kandidaten er innehaver av minst trafikkflygersertifikat, CPL-A og instrumentbevis, IR-A, kan flygetiden reduseres etter Luftfartstilsynets godkjennelse.

2.5.3 Flygebevis for flymaskinistkandidat

Kandidaten skal inneha flygebevis for flymaskinistkandidat godkjent av Luftfartstilsynet før utdannelse i luften påbegynnes.

Flygebevis for flymaskinistkandidat utstedes med gyldighet i 90 dager, men kan fornyes etter avtale med Luftfartstilsynet.

2.5.4 Ferdighetsprøve (skill test)

Søkeren skal etter å ha gjennomgått godkjent utdanning avlegge ferdighetsprøve (skill test) for Luftfartstilsynet på den type fly det søkes sertifikat for. Prøven skal utføres i syntetisk flygetrener eller fly.

3. Gyldighet av flymaskinistsertifikat

Gyldighet av flymaskinistsertifikat, se BSL C 1-1a og 7-1a.

4. Vilkår for utøvelse av rettighetene tilknyttet flymaskinistsertifikat

4.1 For at innehaver av flymaskinistsertifikat skal kunne utøve tilknyttede rettigheter, kreves at vedkommende har gyldig ferdighetsprøve (skill test) for angjeldende type fly.
4.2 Ved utøvelse av rettighetene tilknyttet flymaskinistsertifikat må innehaveren til enhver tid medbringe sitt sertifikat og vedlegg til dette, og gyldig legeattest i henhold til BSL JAR-FCL 3.

5. Forlengelse eller gjenutstedelse av rettigheter tilknyttet flymaskinistsertifikat

5.1 For forlengelse og gjenutstedelse av rettighet som har vært utløpt i mindre enn 365 dager, kreves bestått ferdighetskontroll (proficiency check).
5.2 For gjenutstedelse av rettighet som har vært utløpt 366-730 dager, kreves bestått ny skriftlig prøve i lover og bestemmelser og bestått ferdighetsprøve (skill test).
5.3 For gjenutstedelse av rettighet som har vært utløpt i mer enn 730 dager, kreves bestått ny skriftlig prøve i lover og bestemmelser og bestått ferdighetsprøve (skill test). I tillegg skal det ved ferdighetsprøve (skill test) ha inngått en muntlig prøve i fagene meteorologi og navigasjonssystemer.

6. Utvidelse

Rettighetene kan etter søknad utvides til andre typer fly når søkeren:

6.1 kan dokumentere at kravene til typeutdanning i teori som angitt i punkt 2.4.4 er oppfylt.
6.2 kan dokumentere at kravene til praktisk typeutdanning som angitt i punkt 2.5.1 er oppfylt.
6.3 har avlagt ferdighetsprøve (skill test) for Luftfartstilsynet som angitt i punkt 2.5.4.

7. Rettigheter

Sertifikatet med tilknyttede rettigheter gir i gyldighetsperioden innehaveren rett til å tjenestegjøre som flymaskinist om bord i fly av den type rettigheten gjelder for.

8. Dispensasjoner

Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når særlige grunner taler for det.

9. Ikrafttredelse mv.

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift av 14. november 1994 nr. 1289 om flymaskinistsertifikat (BSL C 5-2).
-Forskrift av 1. mars 19721 om navigatørsertifikat (BSL C 5-1).
-Forskrift av 1. mars 19721 om flytelegrafist sertifikat (BSL C 5-3).
1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.