Forskrift om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a).

DatoFOR-2000-12-20-1674
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort26.04.2001
Rettet05.07.2001 (20.12.2000 endret til 01.07.2001 i tekst, se rettelse i hefte 8)
KorttittelForskrift om flygeskoler for flygende personell

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-3, § 5-4 og § 15-4, jf. vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.
Endringer: Oppheves ved forskrifter 16 juli 2013 nr. 916 (som endret ved forskrift 30 mars 2015 nr. 314), 28 nov 2015 nr. 1365 (i kraft 8 april 2018).

1. Innholdsfortegnelse BSL C 10-1a

1.Innholdsfortegnelse
2.Generelle bestemmelser
3.Organisasjonsplan, skolesjef og stillingsinstrukser ved flygeskoler
3.1Organisasjonsplan
3.2Skolesjef
3.3Skolesjefens ansvarsområde
3.4Instruks for skolesjefen
4.Generelle krav til utdanningsprogram, kunnskaper og pensum for flygersertifikat og flytelefonistsertifikat
4.1Utdanningsprogram
4.2Teoriutdanning
4.3Praktisk flygetrening
4.4Apparat for flygetrening
5.Generelle krav til luftfartsskolers base, lokaler og bakkeutstyr
5.1Base
5.2Lokaler og bakkeutstyr
6.Generelle krav til øvelsesområder
6.1Lokale øvelsesområder
6.2Øvelsesflyging utenfor de lokale øvelsesområder
7.Generelle krav til luftfartøy
7.1Generelt
7.2Teknisk tjeneste
8.Dispensasjon
9.Ikrafttredelse

2. Generelt

2.1. Alminnelige bestemmelser
2.1.1 En luftfartsskole som skal drive utdanning av flygende personell skal ha skoletillatelse og være godkjent av Luftfartstilsynet i henhold til denne forskrift.
2.1.2 Utdanning til luftfartssertifikat og -bevis skal foregå ved slik flygeskole som nevnt i pkt. 2.1.1 og ellers i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.
2.1.3 En skoletillatelse gir grunnlag for å utdanne til:
-privatflygersertifikat for fly
-privatflygersertifikat for helikopter
-mørkeflygingsbevis fly/helikopter
-sjøflyging
-skiflyging
-snittflyging
-typesjekk for helikopter
-flytelefonistsertifikat.

Selvstendige flyklubber skal være godkjent av Luftfartstilsynet. Selvstendige flyklubber kan gis rett til å utdanne sine egne medlemmer.

2.1.4 Luftfartstilsynet kan i driftsperioden pålegge skolen å gjøre endringer i pensum, utdanningsprogram, undervisningsmateriell, hvilke luftfartøy som brukes i undervisningen, hvilke instruktører som brukes og hva som skal være basen for virksomheten. Pålegg skal etterkommes innen en fastsatt frist.
2.1.5 Luftfartstilsynets inspektører skal ha fri adgang til undervisningen, skolens lokaler, luftfartøy, materiell, elevkartotek mv. Luftfartstilsynet skal meddeles enhver faktisk opplysning i forbindelse med driften av skolen den ber om å få.
2.1.6 Skolen plikter etter pålegg fra Luftfartstilsynet å sende inn statistiske oppgaver og andre opplysninger innen frist satt av Luftfartstilsynet.
2.1.7 Skolen skal disponere personell, materiell mv. som sikrer elevene kontinuitet i utdanningen.
2.1.8 Skoletillatelsen bortfaller dersom tillatelsen ikke har vært utøvet i løpet av de siste 10 månedene.
2.1.9 Dersom det inntrer endringer i forhold som er godkjent av Luftfartstilsynet i henhold til denne forskrift, trer skoletillatelsen ut av kraft inntil ny godkjenning er innhentet.
2.1.10 Overtredelse av en eller flere bestemmelser i denne forskriften, kan medføre hel eller delvis tilbakekalling av skoletillatelsen.
2.2 Søknad
2.2.1 Søknad om tillatelse til å drive luftfartsskole for flygende personell skal sendes Luftfartstilsynet med opplysninger om:
a)Skolens administrasjon og organisasjonsplan
b)Arten av skolevirksomheten, jf. pkt. 2.1.3
c)Ansvarlig skolesjef og ordning for assisterende skolesjef
d)Instruktører og lærere
e)Stillingsinstrukser for skolesjef, instruktører og lærere
f)Utdanningspensa og -program
g)Lokaler og undervisningsmateriell, herunder apparat for flygetrening
h)Luftfartøy
i)Teknisk tjeneste
j)Flyplass og lokale øvelsesområder, områder for navigasjonsflyginger og kontrolloppleggene for disse
k)Administrativt kontrollsystem med elevene
l)Elevråd.
2.2.2 Gebyr i samsvar med forskrift om gebyrer for luftfartens offentlige forretninger (Gebyrregulativet), må være innbetalt.
2.3 Ansvarlig skolesjef, instruktører og lærere
2.3.1 Ansvarlig skolesjef ved skolen skal være godkjent av Luftfartstilsynet.
2.3.2 Skolesjefen er ansvarlig for den totale utdanningen. Skolesjefen eller assisterende skolesjef må alltid være til stede på basen eller tilgjengelig i nærheten av basen når skolevirksomheten pågår.
2.3.3 Ordning med assisterende skolesjef må være godkjent av Luftfartstilsynet.
2.3.4 Skolesjefen skal ved skole som driver utdanning til instrumentbevis, trafikkflygersertifikat og instruktørbevis virke på heltid.
2.3.5 Skolen skal ha en organisasjonsplan godkjent av Luftfartstilsynet.
2.3.6 Det skal være fastsatt stillingsinstrukser for skolesjef, instruktører og lærere. Instruksene skal være godkjent av Luftfartstilsynet.
2.4 Utdanningsprogram

Skolens utdanningsprogram skal være godkjent av Luftfartstilsynet. Teoriutdanningen og den praktiske utdanningen skal så vidt mulig være koordinert og foregå kontinuerlig og parallelt.

2.5 Base for virksomheten

Skolens base, lokaler og bakkeutstyr skal være godkjent av Luftfartstilsynet.

2.6 Øvelsesområder

Skolens øvelsesområde skal være godkjent av Luftfartstilsynet.

2.7 Luftfartøy

Skolen skal disponere tilstrekkelig antall og typer luftfartøy egnet for den utdanningen skolen skal drive. Luftfartøyene skal være godkjent for skoleflyging.

2.8 Skoletillatelsens gyldighet, fornyelse og utvidelse
2.8.1 Skoletillatelsens gyldighet er tidsbegrenset og gjelder i inntil 5 år. Første gangs tillatelse gjøres likevel kun gyldig i 1 år.
2.8.2 Fornyelse/endring etter søknad

Tillatelsen kan fornyes eller endres etter søknad.

Søknaden må sendes Luftfartstilsynet senest 8 uker før tillatelsens utløp og senest 4 uker før endring av driften ønskes igangsatt.

Vedlagt søknaden må være:

-Rapport over skolevirksomheten.
-Opplysninger om eventuelle endringer i skoleopplegget.
-Dokumentasjon for at gebyr er innbetalt i samsvar med bestemmelsene i forskrift om gebyrer for luftfartens offentlige forretninger (Gebyrregulativet).
2.9 Prøver for luftfartssertifikater og -bevis

Praktiske prøver og teoriprøver for luftfartssertifikater og -bevis skal avlegges i samsvar med forskrift om oppmelding til og avleggelse av prøver, BSL C 1-1a punkt 5.1.1 og 5.1.2.

3. Generelle krav til organisasjonsplan, skolesjef og stillingsinstrukser ved flygeskoler

3.1 Organisasjonsplan

En flygeskole skal ha en organisasjonsplan med klare linjer for ansvarsforholdet. Den enkelte ansatts funksjoner kan variere og være avhengig av bl.a. flygeskolens størrelse.

3.2 Skolesjef
3.2.1 Den som søkes godkjent som skolesjef, må ha:
-administrative evner
-erfaring i sivil utdanning av flygende personell
-instruktørbevis som gir rett til angjeldende instruksjonsvirksomhet.
3.2.2 Luftfartstilsynets godkjenning av skolesjefen baseres på en totalvurdering av kandidatens faglige kvalifikasjoner, autoritet, praksis og personlige egenskaper, herunder tidligere utvist forståelse og respekt for luftfartsbestemmelsene.

Luftfartstilsynet kan kreve at kandidaten dokumenterer sine kvalifikasjoner ved å avlegge en prøve.

3.2.3 En person kan ikke godkjennes som skolesjef for mer enn én (1) flygeskole.
3.3 Skolesjefens ansvarsområde
3.3.1 Skolesjefen er ansvarlig for at skolevirksomheten drives i henhold til gjeldende bestemmelser og de forutsetninger Luftfartstilsynet har lagt til grunn for godkjenningen av skolen, herunder at:
-det er etablert dekkende instrukser og rutiner for den virksomhet som utøves
-det finnes tilstrekkelig kvalifisert personell for den virksomhet skolen er godkjent for å utføre
-det finnes et system for registrering og oppfølging av personellets kvalifikasjoner
-det finnes et system for registrering og oppfølging av elevenes kvalifikasjoner, utdanning og progresjon
-det disponeres lokaler og utstyr som er i samsvar med bestemmelsene.
3.3.2 For å sikre elevene ved flygeskolen kontinuitet og likhet i utdanningen, skal skolesjefen være på basen og forestå den daglige ledelse av skolevirksomheten.
3.4 Instruks for skolesjefen

Skolen skal utarbeide en instruks for skolesjefen. Eksempelvis kan instruksen ha følgende innhold:

Skolesjefen skal:

-ha den faglig avgjørende myndighet i alle skoleanliggender
-påse at skolevirksomheten drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
-sørge for egenkontrollsystemer for skolevirksomheten og føre kontroll med at disse fungerer
-føre kontroll med skolens daglige virksomhet, herunder påse at instruksjonsprogram og pensum- og undervisningsplaner følges, samt sørge for at disse på forhånd er godkjent av Luftfartstilsynet
-være ansvarlig for at skolens totale undervisningsopplegg, herunder undervisningsmateriell og lærebøker, blir jevnlig vurdert og holdt oppdatert
-være ansvarlig for at skolens undervisning foregår på luftfartøy som fyller de krav som stilles for angjeldende skoleflyging med hensyn til utstyr mv.
-tilrettelegge den totale utdanning med henblikk på kontinuitet. Skolesjefen skal kontrollere elevenes individuelle kunnskapsnivå og forståelse av pensum, deres holdninger og motivasjon
-være ansvarlig for at det føres kontroll med at elevenes progresjon under teori- og praktisk undervisning er tilfredsstillende, likeledes at elevene er behørig sertifisert og forberedt for angjeldende skoleflyging
-påse at ingen av skolens elever meldes opp til praktisk prøve eller teoriprøve uten at eleven etter skolens vurdering vil kunne avlegge prøven med et tilfredsstillende resultat
-vurdere og kontrollere kvalifikasjonene til undervisningspersonellet før de benyttes av skolen, samt holde løpende kontroll med at de opprettholder og fornyer sine ferdigheter og kunnskaper
-sørge for at elever som viser alvorlig luftsyke, mangel på ansvarsfølelse, eller andre alvorlige forhold som synes lite forenlig med flyging, avslutter flygerutdanningen
-kunne delegere sine arbeidsoppgaver, men ikke sitt ansvar, unntatt ved bruk av godkjent stedfortreder eller assisterende skolesjef
-utarbeide instruks for flygerinstruktører og undervisningspersonell på bakken.

4. Generelle krav til utdanningsprogram og kunnskaper for flygersertifikat og flytelefonistsertifikat

4.1 Utdanningsprogram
4.1.1 Utdanningsprogrammet skal omfatte den totale utdanningen som fastsatt i BSL JAR-FCL 1 og 2 for angjeldende sertifikat/bevis.
4.1.2 Programmet må klart angi målet for utdanningen og hvordan man skal formidle de nødvendige kunnskaper, kvalifikasjoner og holdninger.
4.1.3 Teoriutdanningen og den praktiske utdanningen skal koordineres.
4.2 Teoriutdanning
4.2.1 Det skal utarbeides en oversiktsplan for teoriutdanningen med beskrivelse av undervisningsopplegget delt i faser, emner og antall undervisningstimer for hvert emne, progresjonsprøve og eksamen.
4.2.2 Det skal utarbeides en detaljert studieplan for å sikre full dekning av pensum. Den skal spesifisere undervisningens rekkefølge og nøyaktig angi hvilke fag som skal dekkes under hver undervisningsperiode. Det skal utarbeides en timeplan som spesifiserer fag, litteratur og hjelpemidler som skal brukes i forbindelse med undervisningen.
4.2.3 Aspiranter med en utdanningsmessig bakgrunn som ikke når opp til det nivå som skolen har lagt til grunn for sin undervisning, må gjennomgå et forkurs e.l., for å komme på dette nivået, eventuelt må de avvises.
4.3 Praktisk flygetrening
4.3.1 Flygetreningen skal legges opp på en slik måte at eleven oppnår best mulig erfaring og kontinuitet. Flygingen skal følge en detaljert plan. Soloflyging skal gi eleven adgang til å konsolidere og praktisere det som er lært under instruksjonsflygingen, samt bygge opp selvtillit og erfaring.
4.3.2 Flygeprogrammet skal gi en summarisk oversikt over timer under instruksjon, trening og øvelsesart, samt i detalj beskrive de enkelte øvelser og hensikten med disse.
4.4 Apparat for flygetrening
4.4.1 En del av flygeprogrammet kan foregå på et apparat for flygetrening. Utdanningen må legges opp på en slik måte at eleven kan anvende den kunnskap og ferdighet som er oppnådd på apparatet ved flyging i luftfartøy.
4.4.2 Flygetrening på apparat kan inndeles i følgende faser:
-Førflygingsfasen, som omfatter virkningene av kontrollorganene og de grunnleggende manøvrer og prosedyrer.
-Den grunnleggende instrumentfase, hvor eleven får en innføring i manøvrering utelukkende med referanse til instrumentene.

5. Generelle krav til luftfartsskolers base, lokaler og bakkeutstyr

5.1 Base

All skoleflyging skal foregå fra en landingsplass som er godkjent av Luftfartstilsynet. For de forskjellige kategorier av luftfartøy og klasser av fly gjelder følgende bestemmelser:

5.1.1 Luftfartsskoler som utdanner til:
a)Privatflygersertifikat fly/helikopter, snittflyging og typesjekk for helikopter (luftfartøy under 5700 kg):

Med mindre spesiell dispensasjon er innvilget, skal landingsplassen med hensyn til mål, utstyr og hindringsfrihet i inn- og utflygingssektorer, minst tilfredsstille Luftfartstilsynets krav til landingsplasser til ikke allmenn bruk.

b)Sjøflyging:

Avgangs- og landingsområdet skal tilfredsstille kravene til hindringsfrihet i inn- og utflygingssektorene og være:

-skjermet mot sjø
-utstyrt med brygge for tillegging av fly samt bryggeplass eller forankringsbøyer for samtlige fly.

Det skal dessuten finnes:

-minst én båt hensiktsmessig utstyrt bl.a. for tauing av fly og en beredskapstjeneste på avgangs-/landingsområdet
-instruks for båttjenesten.
c)Skiflyging

Avgangs- og landingsområdet skal tilfredsstille kravene til hindringsfrihet i inn- og utflygingssektorene.

5.1.2 Skolen må påse at det foreligger tillatelse til bruk av landingsplassen fra vedkommende eier og de berørte myndigheter, og at det blir tatt hensyn til eventuelle vilkår fastsatt av disse.
5.1.3 Skolevirksomheten skal ikke drives fra andre plasser enn den godkjente basen, med mindre dette inngår i en godkjent utdanningsplan.
5.2 Lokaler og bakkeutstyr
5.2.1 Skolen skal disponere lokaler som passer undervisningen og administrasjonen av skolens virksomhet.
5.2.2 Det skal finnes lærebøker og tidsmessig demonstrasjonsmateriell som tegninger, plansjer, modeller, film, lydbånd, video, IT-utstyr, instrumenter, kart- og navigasjonsutstyr mv. som dekker pensum på de respektive fagområder.
5.2.3 Elevene skal ha adgang til NOTAM- og værtjeneste.

6. Generelle krav til øvelsesområder

6.1 Lokale øvelsesområder
6.1.1 Trening i manøvrering av luftfartøy skal foregå i godkjente øvelsesområder. Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for godkjenningen av disse:
a)Områdene skal være trafikkreguleringsmessig klarert.
b)Områdene skal ligge utenfor tettbebyggelse og være klart avgrenset ved godt synlige landemerker.
c)Områder for øvelsesflyging med énmotors fly/helikopter skal ha nødlandingsmuligheter.
6.1.2 Godkjenning av lokalt øvelsesområde oppnås ved at vedkommende flygeskole, før søknad sendes Luftfartstilsynet, klarerer området med den lokale enhet av lufttrafikktjenesten. Sistnevnte enhet skal klarere området, med eventuelle endringer, hos leder for vedkommende flygeinformasjonsregion. Når disse to instanser har uttalt seg, sender flygeskolen søknaden til Luftfartstilsynet.
6.2 Øvelsesflyging utenfor lokale øvelsesområder

Områder og landingsplasser som vil bli benyttet til trening i orienteringsflyging og selvstendige borteoperasjoner, skal være angitt i utdanningsprogrammet med opplysninger om hvordan denne flygingen vil bli forberedt, utført og gjennomgått.

7. Generelle krav til luftfartøy

7.1 Generelt
7.1.1 Antall og typer av luftfartøy skal være tilpasset omfanget og arten av skolevirksomheten. Flygeskolen skal disponere luftfartøy som er spesielt egnet for den utdanningsvirksomhet skolen ønsker å drive.
7.1.2 For å bli godkjent for skoleflyging skal luftfartøyet være utstyrt med:
a)Dobbelt sett manøvreringsorganer. Det skal under flyging være gode talemuligheter (intercom) mellom instruktør og elev. Flyet skal være utstyrt med dobbelt sett bremser.
b)Fartsmåler, høydemåler, vertikal fartsmåler, kompass, svinge- og krengeviser og instrumenter som fastsatt i BSL D, lett leselige for så vel instruktør som elev. Om nødvendig skal instrumentene dubleres.
c)VHF-sender og -mottaker for toveis luft/bakkesamband.
d)For nattflyging skal luftfartøyet være utstyrt med lanterner og instrumenter som fastsatt i BSL D.
e)Sikkerhetsbelter med skulderstropper av type godkjent av Luftfartstilsynet.
f)Sjekkliste.
7.1.3 For å sikre elevenes kontinuitet i utdanningen, bør skolen ha adgang til innleie av fartøy som beskrevet i pkt. 7.1.2.
7.2 Teknisk tjeneste
7.2.1 Den tekniske tjenesten må sørge for å oppfylle kravene i BSL B 3-2, forskrift om vedlikehold av flymateriell, herunder reparasjoner og modifikasjoner.
7.2.2 På flyplassen må det være plass for instruksjon av elevene i tillegg til hangar og verksted for materiellets vedlikehold og oppbevaring. For sjøfly skal det dessuten finnes utstyr for landsetting og ferskvannspyling.

8. Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når særlige grunner taler for det.

9. Overgangsbestemmelser mv.

Forskriften gjelder for skoler som påbegynner utdanning av elever etter 1. juli 2001.

For skoler med elever som velger å fortsette utdanning påbegynt før 1. juli 2001 i henhold til forskriftene i BSL C slik disse lød inntil ikrafttredelsen av nye forskrifter 1. juli 2001, gjelder forskrift av 3. april 1997 nr. 308 om overgangsordning for teoriutdanning til og bytte av luftfartssertifikater og bevis for besetningsmedlemmer med tilhørende bilag (m/siste endring vedtatt av Luftfartsverket 13. april 1999 nr. 521) (BSL C 10-1) jf. BSL C kap. 2.

Elever som ikke har fullført utdanningen og fått utstedt nasjonalt sertifikat innen 30. juni 2002 (fly) og 31. desember 2002 (helikopter), må oppfylle kravene i BSL JAR-FCL 1 og/eller 2 før FCL-sertifikat kan utstedes (jf. BSL C 10-1a).

10. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001.