Forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

DatoFOR-2000-12-21-1366
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2000 3066 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2001, 01.06.2001, 01.01.2002
Sist endretFOR-2015-02-27-169
EndrerFOR-2000-09-22-960, FOR-1998-08-28-853, FOR-1995-09-15-793, FOR-1995-02-24-185, FOR-1992-11-26-1128, FOR-1990-10-24-877, FOR-1989-06-22-408, FOR-1974-12-20-4
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§3, LOV-2000-12-21-119
Kunngjort
KorttittelForskrift om lotteritilsynet m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3 og lov av 21. desember 2000 nr. 119 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. avsnitt II. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå lagt til Kulturdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1607, 20 des 2002 nr. 1694, 17 des 2004 nr. 1676, 22 des 2006 nr. 1525, 9 feb 2007 nr. 148, 15 juni 2007 nr. 622, 21 des 2007 nr. 1572, 12 april 2013 nr. 359, 19 des 2014 nr. 1714, 27 feb 2015 nr. 169.

Kapittel 1. Lotterimyndighetene

§ 1-1.Kontrollmyndighet

Lotteritilsynet er kontrollmyndighet etter lotteriloven.

Kontrollmyndigheten fører tilsyn og kontroll med lotterivirksomhet og fatter nødvendige vedtak for å sikre gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av lotteriloven.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 1-2.Lotteritilsynet

Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt. Lotteritilsynet avgjør saker som er lagt til Lotteritilsynet i eller i medhold av lotteriloven.

Lotteritilsynet har ansvar for statskontrollen ved Norsk Tipping AS i henhold til lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 14 og departementets instruks.

Lotteritilsynet har ansvar for Statens kontrollkomité ved Norsk Rikstoto og Statens inspektører ved baner i henhold til departementets nærmere bestemmelse etter lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator.

0Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1607 (annet og tredje ledd i kraft 1 jan 2002), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 1-3.Lotterinemnda

Lotterinemnda er klageinstans for Lotteritilsynets vedtak etter lotteriloven i første instans.

Kapittel 2. Godkjenning og autorisasjon m.m.

§ 2-1.Godkjenning av organisasjoner og foreninger mv.

Organisasjoner og foreninger mv. som skal avholde lotteri med omsetning over kr 200 000,- må godkjennes av Lotteritilsynet. Godkjenning kan bare gis til organisasjoner og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og som ivaretar samfunnsnyttige eller humanitære formål.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008), 27 feb 2015 nr. 169.
§ 2-2.Autorisasjon av entreprenører

Entreprenører som skal drive lotteri på vegne av godkjente organisasjoner og foreninger mv., må ha autorisasjon fra Lotteritilsynet. Med entreprenør menes foretak som helt eller delvis forestår gjennomføring av lotteri etter lotteriloven.

Autorisasjon kan kun gis til foretak

a)som ved fremleggelse av politiattest fra strafferegisteret kan godtgjøre at styrets leder og daglig leder, eller om slike ikke finnes, innehaver eller ansvarlige deltakere, ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold i tilknytning til økonomisk virksomhet eller virksomhet etter lotteriloven, og
b)som er suffisiente, det vil si at verdien av dets eiendeler må overstige foretakets samlede forpliktelser, og som dessuten ved fremleggelse av utskrift fra Konkursregisteret kan dokumentere at foretaket ikke er under konkursbehandling, og
c)som er registrert i Enhetsregisteret.

For utenlandske entreprenører avgjør Lotteritilsynet hvilken dokumentasjon som skal kreves i tillegg til eller i stedet for attester og utskrifter som nevnt i bokstav a og b.

Ved skifte av styrets leder eller daglig leder skal det sendes melding til Lotteritilsynet, vedlagt politiattest som nevnt i annet ledd bokstav a.

Ved Lotteritilsynets vurdering etter annet ledd bokstav a kan det ses bort fra forhold av mindre alvorlig karakter og forhold som ligger langt tilbake i tid.

§ 2-3.Autorisasjon av lokalinnehavere

Lokalinnehaver som mottar godtgjørelse for utleie av fast lokale til lotterivirksomhet må ha autorisasjon fra Lotteritilsynet.

Autorisasjon kan kun gis til foretak

a)hvor styrets leder og daglig leder, eller om slike ikke finnes, innehaver eller ansvarlige deltakere, ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold i tilknytning til økonomisk virksomhet eller virksomhet etter lotteriloven, og
b)som er registrert i Enhetsregisteret.

Ved Lotteritilsynets vurdering etter annet ledd bokstav a kan det ses bort fra forhold av mindre alvorlig karakter og forhold som ligger langt tilbake i tid.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2-4.Tilbakekall av godkjenning og autorisasjon

Vedtak om tilbakekall av godkjenning eller autorisasjon etter lotteriloven § 14 skal gis en tidsavgrenset gyldighet på maksimalt 2 år. Det må søkes om ny godkjenning eller autorisasjon etter utløpet av tilbakekallsperioden.

§ 2-5.Regnskapsplikt

Godkjente organisasjoner og foreninger og autoriserte entreprenører og lokalinnehavere har regnskapsplikt etter regnskapsloven uavhengig av om de faller inn under unntaksbestemmelser gitt i eller i medhold av regnskapsloven. De plikter å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret etter reglene i regnskapsloven kapittel 8.

Lotteritilsynet kan gi dispensasjon fra reglene i paragrafen her.

Om plikt til utskilling av inntekter og utgifter knyttet til lotterivirksomheten og om revisjonsplikt vises til lotteriloven § 4 f.

Kapittel 3. Lotteriregisteret

§ 3-1.Innledning

Lotteriregisteret skal gi informasjon til bruk i Lotteritilsynets arbeid med forvaltning og kontroll etter lotteriloven.

Lotteriregisteret skal inneholde opplysninger om godkjente organisasjoner og foreninger mv., autoriserte entreprenører og lokalinnehavere, oppstilte automater som omfattes av lotteriloven, lotteritillatelser og meldinger om lotterier etter § 5-1.

Registeret føres i henhold til forskriften her og Lotteritilsynets nærmere bestemmelse.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3-2.Registrering av organisasjoner og foreninger mv.

Ved godkjenning av organisasjoner og foreninger mv. etter lotteriloven § 4 b skal relevante opplysninger registreres etter Lotteritilsynets nærmere bestemmelse.

Registrerte organisasjoner og foreninger mv. skal straks sende melding til Lotteritilsynet ved endring av lotteriansvarlig og ved endring av organisasjonens eller foreningens formål.

§ 3-3.Registrering av entreprenører

Ved autorisering av entreprenører etter lotteriloven § 4 c skal relevante opplysninger registreres etter Lotteritilsynets nærmere bestemmelse.

§ 3-4.Registrering av lokalinnehavere

Ved autorisering av lokalinnehavere etter lotteriloven § 4 c skal relevante opplysninger registreres i henhold til Lotteritilsynets nærmere bestemmelse.

§ 3-5.Registrering av underholdningsautomater

Underholdningsautomater skal registreres i Lotteriregisteret i henhold til Lotteritilsynets nærmere bestemmelse før oppstilling finner sted.

0Endret ved forskrift 15 juni 2007 nr. 622 (i kraft 1 juli 2007).
§ 3-6.Innsyn og begjæring om utskrift

Opplysninger i Lotteriregisteret er tilgjengelig for allmennheten. Dette gjelder likevel ikke taushetsbelagte opplysninger og opplysninger om enkeltpersoners navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt fødselsnummer.

Lotteritilsynet kan gi utskrift med særskilt sammenstilling av opplysninger fra registeret, og kan fastsette nærmere vilkår for slik utskrift, herunder krav om gebyr.

Kapittel 4. Gebyrer

§ 4-1.Innledning

Gebyrer etter dette kapittel tilfaller staten ved Lotteritilsynet med mindre annet er bestemt. Gebyr innbetales etterskuddsvis i henhold til Lotteritilsynets nærmere bestemmelse.

§ 4-2.Gebyr for godkjenning og autorisasjon

For godkjenning etter § 2-1 betaler organisasjonen eller foreningen mv. kr 1.000.

For autorisasjon etter § 2-2 betaler entreprenøren kr 20.000.

For autorisasjon etter § 2-3 betaler lokalinnehaveren kr 1.200.

Godkjenning og autorisasjon etter §§ 2-1, 2-2 og 2-3 har midlertidig gyldighet fram til gebyr er betalt. Dersom gebyr ikke er betalt innen tre måneder etter at godkjenningen eller autorisasjonen ble gitt, faller den bort uten vedtak eller varsel.

§ 4-3.Gebyr for underholdningsautomater

For oppstilling av underholdningsautomat betaler entreprenøren eller automateieren et gebyr på kr 1.500,- for hvert påbegynt år automaten er oppstilt.

Dersom gebyr ikke er betalt innen tre måneder etter at automaten er oppstilt, faller oppstillingstillatelsen bort uten vedtak eller varsel.

0Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1694 (i kraft 1 jan 2003), 22 des 2006 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2007), 9 feb 2007 nr. 148, 15 juni 2007 nr. 622 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4-4.(Opphevet ved forskrift 15 juni 2007 nr. 622, i kraft 1 juli 2007.)
§ 4-5.Gebyr for registrering i Lotteriregisteret

For registrering av godkjente organisasjoner og foreninger mv. i Lotteriregisteret etter § 3-2 betaler organisasjonen eller foreningen kr 300.

For registrering av autoriserte entreprenører eller lokalinnehavere i Lotteriregisteret etter §§ 3-3 og 3-4 betaler entreprenøren eller lokalinnehaveren kr 300.

For registrering av underholdningsautomat etter § 3-5 betaler entreprenøren eller automateieren kr 300.

0Endret ved forskrift 15 juni 2007 nr. 622 (i kraft 1 juli 2007).

Kapittel 5. Unntak fra krav om lotteritillatelse

§ 5-1.Forhånds- og etterhåndstrukne lotterier med omsetning inntil kr 200 000

Organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar formål som nevnt i lotteriloven § 5 første ledd, kan uten tillatelse avholde forhånds- og etterhåndstrukne lotteri med omsetning inntil kr 200 000 per kalenderår. Gjennomføring av lotteriet kan ikke overlates til medhjelper mot betaling.

Første ledd gjelder også for lokale og regionale ideelle og frivillige organisasjoner, der lotteriets inntekter ikke skal benyttes til kommersielt basert virksomhet eller til ivaretakelse av offentlige oppgaver.

Melding om lotteri som nevnt i første ledd skal sendes Lotteritilsynet senest 14 dager før loddsalget begynner. Melding skal sendes på fastsatt skjema og registreres i sentralt register. Etter avslutning av lotteriet skal det sendes ny melding til Lotteritilsynet på fastsatt skjema innen 1 måned. Organisasjonene kan ikke avholde nytt lotteri før det er sendt melding om avslutning.

Krav om melding etter tredje ledd gjelder ikke lotteri som nevnt i lotteriloven § 5 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 17 des 2004 nr. 1676 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008), 12 april 2013 nr. 359 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5-2.Basar

Basar kan avholdes uten tillatelse, såfremt

a)Verdien av den enkelte gevinst beregnet etter vanlig utsalgspris ikke overstiger kroner 8.000, - og
b)Innskuddet for hvert enkelt lodd er begrenset til kroner 5,-.

Samlet gevinstverdi for hver avholdte basar må ikke utgjøre mer enn kroner 40.000,-. Gevinstene må trekkes samlet og i nærvær av loddkjøper.

Gjennomføring av lotteri kan ikke overlates til medhjelper mot betaling.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2004 nr. 1676 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5-3.Pokerspill som oppfyller vilkårene i lotteriloven § 5 andre ledd bokstav c) kan avholdes uten tillatelse såfremt
a)høyeste innskudd per deltaker er kr 1000 per sammenkomst,
b)det ikke er mer enn 10 deltakere,
c)aldersgrensen for deltakerne er 18 år,
d)det ikke blir spilt på kreditt, og
e)gjennomføring av lotteriet ikke overlates til medhjelper mot betaling.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2014 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2015).

Kapittel 6. Sluttbestemmelser

§ 6-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001, med følgende unntak:

a)§§ 2-2, 2-3, kapittel 3 og § 5-1 annet ledd trer i kraft 1. juni 2001.
b)§ 1-2 annet og tredje ledd trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
§ 6-2.Overgangsregler

Entreprenører og lokalinnehavere som omfattes av krav om autorisasjon må sende søknad til henholdsvis Lotteritilsynet og politiet innen 1. januar 2002. Entreprenører og lokalinnehavere som har sendt søknad innen fristen etter første punktum, kan fortsette sin virksomhet inntil søknaden er endelig avgjort.

Organisasjoner og foreninger som tidligere er godkjent av politiet eller departementet i henhold til lotteriloven 1939 eller lotteriloven 1995 §§ 6 eller 10, må søke om godkjenning etter § 2-1 innen 1. januar 2002.

§ 6-3.Endringer i andre forskrifter

Fra 1. januar 2001 gjøres følgende endringer i andre forskrifter: ---

Merknader til forskrift av 21. desember 2000 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Til kapittel 1 Lotterimyndighetene

Lotteritilsynet vil være det sentrale organet i den nye lotteriforvaltningen. Lotteritilsynets oppgaver og organisering er nærmere beskrevet i Ot.prp.nr.49 (1999-2000) punkt 4. De generelle forvaltningsoppgavene for Lotteritilsynet vil blant annet omfatte behandling av søknader om godkjenning av organisasjoner og foreninger mv. Tilsynet vil også få ansvar for autorisasjon av entreprenører, mens politiet vil ha ansvar for autorisasjon av lokalinnehavere. Behandling av klager over politiets vedtak i lotterisaker vil også ligge til tilsynet. Tilsynet skal gi uttalelser om generelle juridiske spørsmål i tilknytning til lotterilovgivningen, fungere som rådgivende organ for departementet i lotterispørsmål samt utarbeide forslag til endringer i forskriftsverket. Lotteritilsynet skal drive informasjonsvirksomhet og inneha en rolle som serviceorgan overfor de som betjenes.

Lotteritilsynet vil ha det overordnede ansvaret for tilsyn og kontroll i forhold til alle typer lotterier og i forhold til produksjonslokaler og spillesteder. Tilsynet og politiet vil ha hjemmel til å kalle tilbake tillatelser, godkjenninger og autorisasjoner, og kan fastsette administrative reaksjoner. Tilsynet skal forestå regnskapskontroll overfor organisasjoner og foreninger, entreprenører og lokalinnehavere. Som forvaltningsorgan for lotteriområdet vil tilsynet ha et ansvar for oppfølging av negative virkninger ved lotterivirksomheten, blant annet gjennom å stimulere til forskning, gi informasjon og utarbeide forslag til nødvendige tiltak.

Departementet kan ikke instruere Lotteritilsynet i enkeltsaker, men vil kunne gi generelle instrukser om blant annet skjønnsutøvelsen ved avgjørelsen av søknader. Uavhengig av eventuelle generelle instrukser fra departementet har Lotteritilsynet samme plikt som departementet til å legge Stortingets forutsetninger til grunn for myndighetsutøvelsen.

Til § 1-1 Kontrollmyndighet

Bestemmelsen innebærer at politiet og Lotteritilsynet innehar full kontrollmyndighet etter lotteriloven. Lotteritilsynet vil primært ha ansvaret for å utøve den forvaltningsmessige kontroll med at lotteriene gjennomføres i henhold til fastsatte vilkår. De politidistrikter som ønsker å opprettholde sin kontrollaktivitet ved siden av arbeidet med tillatelser og autorisasjon av lokalinnehavere, vil imidlertid fortsatt ha adgang til det. I den grad politiet ønsker å opprettholde en utstrakt kontrollaktivitet etter lotteriloven, bør dette skje i løpende dialog med Lotteritilsynets lokale inspektører, og eventuelt etter retningslinjer utarbeidet av Lotteritilsynet og Politidirektoratet.

Til § 1-2 Lotteritilsynet

Første ledd angir Lotteritilsynets virkeområde etter lotteriloven og tilsvarer første ledd første og annet punktum i lotteriloven ny § 4.

Annet og tredje ledd gjelder tilsynets kontrollansvar for de statlige spill. Dette ansvaret er i dag administrativt underlagt Landbruksdepartementet i forhold til Norsk Rikstoto sine spill og Kulturdepartementet i forhold til Norsk Tipping AS sine spill. Dette kontrollarbeidet skal finansieres av gebyrer som betales av de institusjoner som blir kontrollert og som skal tilsvare kostnadene ved arbeidet. Overføringen av kontrollansvaret til Lotteritilsynet vil bli koordinert med de nødvendige budsjettmessige justeringene. Dette innebærer at annet og tredje ledd må tre i kraft senere enn 1. januar 2001.

Til § 1-3 Lotterinemnda

Bestemmelsen presiserer Lotterinemndas oppgave på bakgrunn av lotteriloven ny § 4 a.

Til kapittel 2 Godkjenning og autorisasjon

Til § 2-1 Godkjenning av organisasjoner og foreninger mv.

Lotteriinntekter er i dag forbeholdt organisasjoner og foreninger mv. som ivaretar samfunnsnyttig eller humanitære formål. Tilsvarende krav gjaldt etter lotteriloven 1939. Det er ikke ført samlet oversikt over hvilke organisasjoner og foreninger som har fått lotteritillatelser. Det har også vist seg at praksis med hensyn til hvem som får tillatelse og hvem som får avslag, i visse tilfeller kan variere noe mellom ulike politidistrikter.

For å sikre en ensartet praktisering skal Lotteritilsynet godkjenne alle organisasjoner og foreninger som skal avholde lotteri som krever tillatelse, med unntak for organisasjoner og foreninger som arrangerer bingo uten entreprenør (foreningsbingo), jf. lotteriloven ny § 4 b. Samtidig vil alle organisasjoner og foreninger som godkjennes, bli registrert i et sentralt lotteriregister, jf. forskriften kapittel 3. Kravet om godkjenning vil gjelde organisasjoner, foreninger og andre institusjoner og sammenslutninger som skal avholde lotteri som krever tillatelse etter lotteriloven §§ 6 og 10. Organisasjoner og foreninger med lotteri hvor omsetningen er på kr 100.000 eller mindre foreslås fritatt fra godkjenningskravet. Slike lotterier foreslås også fritatt fra kravet om tillatelse, jf. § 5-1.

Før søknad om godkjenning sendes Lotteritilsynet, må organisasjonen eller foreningen ha fått tildelt organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret, jf. lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Dette vil gi økt anvendelighet og lavere driftskostnader for Lotteriregisteret.

Organisasjoner og foreninger som tidligere har fått lotteritillatelser av politiet eller departementet, må søke godkjenning etter lotteriloven ny § 4 b slik at Lotteriregisteret kan gi en fullstendig oversikt, jf. § 6-2 annet ledd.

Inntil kriteriet «humanitært eller samfunnsnyttig formål» blir nærmere avklart av Stortinget, eller det blir trukket opp nye retningslinjer for fordelingen av lotterimarkedet mellom de forskjellige interessentene, vil lotterilovens skjønnspregede regler om godkjenning av organisasjoner og foreninger og vilkår for lotteritillatelse bli praktisert i samsvar med Justiskomiteens merknader i Innst.O.nr. 33 (1999-2000) punkt 5.1, jf. Ot.prp.nr.49 (1999-2000) punkt 4.5.

Til § 2-2 Autorisasjon av entreprenører

Etter første ledd innføres krav om autorisasjon fra Lotteritilsynet for foretak som ønsker å drive lotteri på vegne av godkjente organisasjoner og foreninger. Også entreprenørforetak som drives og eies av godkjente organisasjoner eller foreninger må autoriseres av Lotteritilsynet.

Kravet til entreprenørens vandel i annet ledd bokstav a er knyttet til økonomisk kriminalitet og straff etter lotteriloven. Etter fjerde ledd kan det ses bort fra mindre alvorlige forhold og forhold som ligger langt tilbake i tid. Enkeltstående forhold som har resultert i mindre bøter bør normalt ikke tillegges vekt, selv om forholdet ligger relativt nært i tid i forhold til autorisasjonssøknaden. På den annen side bør gjentatte brudd kunne tillegges avgjørende vekt selv om forholdene ligger noe tilbake i tid. Forhold eldre enn fem år bør man i utgangspunktet kunne se bort fra.

Autorisasjon gis bare til «suffisiente» entreprenører, jf. annet ledd bokstav b som også forklarer uttrykket. Dessuten har Stortinget bedt departementet «kome attende til Stortinget med framlegg» om at lotterientreprenører skal stille sikkerhet for ansvar overfor organisasjonene, jf. Innst.O.nr. 12 (2000-2001) side 6.

Til § 2-3 Autorisasjon av lokalinnehavere

Autorisasjonskravet gjelder lokalinnehavere som inngår avtale om godtgjørelse for lokalutleie til lotteriformål. Det er dermed den part som inngår avtale med lotteriarrangøren (organisasjonen eller foreningen eller entreprenøren) og ikke nødvendigvis eieren av lokalet som skal autoriseres. Vandelskrav for lokalinnehavere bør tilsvare kravene for entreprenører. Alle former for godtgjørelse omfattes. Det er ikke funnet grunn til å fastsette krav til lokalinnehavernes økonomi siden lokalinnehavere i prinsippet ikke skal forvalte penger på vegne av organisasjonen eller foreningen. Dersom oppstillingsavtalen inngås med selskap eller personer som kontrollerer flere oppstillingslokaler, må det om nødvendig søkes om autorisasjon for flere ansvarlige personer som til sammen har daglig tilknytning til og ansvar for alle lokalene.

Det er politiet som skal autorisere lokalinnehavere. Dersom daglig leder og styreleder fremlegger skriftlig samtykke, kan politiattest skrives ut direkte av politiet og vedlegges saken. Det skal da sendes kopi til den attesten gjelder, jf. strafferegistreringsforskriften § 13.

Autorisasjon av lokalinnehaver er en forutsetning for at lokalet kan nyttes til lotteriformål, men berører i utgangspunktet ikke politiets vurdering av det enkelte lokale i forhold til søknader om å arrangere ulike former for lotterier der. Selv om lokalinnehaver er autorisert, vil politiet for eksempel kunne avslå søknader om automatoppstilling i enkelte av lokalene ut fra hensynet til barn og unges oppvekstmiljø.

Til § 2-4 Tilbakekalling av godkjenning og autorisasjon

Ved ny godkjenning eller autorisasjon etter tilbakekall påløper nytt gebyr i henhold til § 4-2.

Til § 2-5 Regnskapsplikt

Utformingen av reglene om regnskaps- og revisjonsplikt i lotteriloven ny § 4 f kan gi grunnlag for tvil når det gjelder organisasjoner og foreninger og entreprenører og lokalinnehavere som fanges opp av unntaksbestemmelser i regnskapsloven og regnskapsforskriften. For de som har regnskapsplikt etter lotteriloven ny § 4 f, fremgår heller ikke plikten til å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret klart av loven. I forskriften § 2-5 fastsettes det derfor uttrykkelig at alle godkjente organisasjoner og foreninger og autoriserte entreprenører og lokalinnehavere har regnskapsplikt og plikt til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, jf. lotteriloven § 3 første ledd bokstav f som hjemler utvidede regnskapsplikter. Dispensasjonsbestemmelsen i annet ledd svarer til dispensasjonsbestemmelsen i lotteriloven ny § 4 f tredje ledd. Henvisningen til § 4 f i tredje ledd er tatt inn av informative hensyn.

Til kapittel 3 Lotteriregisteret

Et vesentlig element i den nye lotteriforvaltningen er etableringen av Lotteriregisteret, som skal inneholde oversikt over alle godkjente organisasjoner og foreninger mv. og autoriserte entreprenører og lokalinnehavere, samt oversikt over gitte lotteritillatelser og oppstilte gevinst- og underholdningsautomater. Lotteritilsynet vil sammen med politiet ha ansvaret for føringen av opplysninger i Lotteriregisteret. Registreringen skal foretas på saksbehandlingsnivå i politiet og i Lotteritilsynet i forbindelse med godkjenning, autorisasjon og utstedelse av lotteritillatelser og oppstillingstillatelser.

Alle organisasjoner og foreninger mv., entreprenører og lokalinnehavere som skal registreres i Lotteriregisteret, skal være registrert i Enhetsregisteret, jf. §§ 2-1, 2-2 og 2-3. Dette vil forenkle administrasjonen av Lotteriregisteret og redusere driftskostnadene, blant annet ved at opplysninger i Lotteriregisteret enklere kan holdes oppdatert. Ved kobling til Enhetsregisteret vil endringer av opplysninger i Enhetsregisteret automatisk føre til at opplysninger i Lotteriregisteret også endres. En lang rekke av de private foretak som skal registreres i Lotteriregisteret, vil allerede være registrert i Enhetsregisteret. For de fleste organisasjonene og foreningene vil imidlertid plikten til å registrere seg i Enhetsregisteret innebære en tilleggsplikt.

Til § 3-1 Innledning

Paragrafen gir de ytre rammene for Lotteriregisteret.

Til §§ 3-2 til 3-4 vedrørende registrering av aktører

Det foreslås at Lotteritilsynet skal kunne fastsette hva som nærmere skal registreres i Lotteriregisteret. Nedenfor angis en del ikke uttømmende eksempler på informasjon som vil kunne bli registrert i registeret etter Lotteritilsynets nærmere bestemmelse:

Organisasjoner og foreninger mv.: Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, organisasjonen eller foreningens navn, eventuell tilknytning til regional eller landsdekkende hovedorganisasjon, adresse og telefonnummer, lotteriansvarliges navn og fødselsnummer, formål, medlemstall og innsending av regnskap til Regnskapsregisteret.

Entreprenører: Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, foretakets navn, adresse og telefonnummer, navn og adresse på daglig leder, navn på styreformann, innsending av regnskap til Regnskapsregisteret og dato for eventuelt tilbakekalt autorisasjon med angivelse av periode for eventuell utestengning fra lotterivirksomhet.

Lokalinnehaver: Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, lokalinnehaverens navn, adresse, og telefonnummer, navn og fødselsnummer på daglig leder og styreleder, innsending av regnskap til Regnskapsregisteret, dato for politiets autorisasjonsvedtak, dato for betalt gebyr og dato for eventuelt tilbakekalt autorisasjon med angivelse av periode for eventuell utestengning fra lotterivirksomhet.

Til § 3-5 Registrering av gevinstautomater og underholdningsautomater

Alle typegodkjente gevinstautomater og underholdningsautomater som skal oppstilles, skal være registrert før oppstilling finner sted. For gevinstautomater vil det i tillegg til entreprenørens navn m.m. i første rekke være aktuelt å registrere automatens produsent, navn, modellnummer, serienummer og typegodkjenningsinstitutt samt ansvarlig organisasjon, lotteriets formål og lotteriansvarliges navn, adresse og telefonnummer. For underholdningsautomater vil det i første rekke være aktuelt å registrere automatens navn, automateierens navn og organisasjonsnummer, navn på daglig leder og styreleder samt oppstillingssted, lokalinnehavers navn og organisasjonsnummer og dato for gebyrbetaling.

Til § 3-6 Innsyn og begjæring om utskrift

Opplysninger i Lotteriregisteret vil være tilgjengelig for allmennheten. Taushetsbelagte opplysninger, jf. forvaltningsloven § 13, vil kun være tilgjengelige for saksbehandlere i Lotteritilsynet og politiet. Det samme vil gjelde enkeltpersoners navn, fødselsnummer, adresser, telefonnummer og epost-adresse som er oppført i registeret i tilknytning til registrerte organisasjoner, entreprenører og lokalinnehavere.

I forhold til forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 legges det til grunn at opplysninger om omsetning og gevinstutbetaling i lotterier samt om andel av omsetningen som tilfaller det lotteriverdige formålet ikke er forretningshemmeligheter. Slike opplysninger bør være tilgjengelige for allmennheten gjennom Lotteriregisteret enten de relaterer seg til organisasjoner, entreprenører eller lokalinnehavere.

Lotteriregisteret vil gi adgang til direkte internettbaserte søk slik at enhver kan hente ut informasjon. Dersom det etterspørres særlige sammenstillinger av informasjon fra registeret, må Lotteritilsynet forestå utarbeidelsen. Kostnadene ved dette kan dekkes ved gebyr fastsatt av Lotteritilsynet i det enkelte tilfelle.

Til kapittel 4 Gebyrer

Gebyrene skal dekke kostnadene ved den nye lotteriforvaltningen, jf. nærmere under punkt 6 nedenfor.

I forhold oppstilling av automater bør det ikke beregnes avgift for automater som ikke er satt i drift på oppstillingsstedet. Når automaten settes i drift, foreslås det at årsgebyret påløper fullt ut fra første dag slik at en unngår tvilstilfeller og krav om hel eller delvis tilbakebetaling av gebyr.

Til kapittel 5 Unntak fra krav om lotteritillatelse

Bestemmelsen i § 5-1 innebærer en forenklet forvaltning for mindre lotterier. Kravet om melding før og etter lotteriet sikrer samtidig en bedre oversikt over samlet omsetning fra slike lotterier. Trekning av slike lotterier foretas av arrangøren. Det svares ikke avgift for lotterier som ikke krever tillatelse. For øvrig gjelder de alminnelige reglene om innskudd og gevinst også for slike lotterier.

Det er i siste ledd gjort unntak for de lotterier som i dag ikke krever tillatelse eller melding. I praksis gjelder dette basarer og interne møtelotterier. Disse vil fortsatt kunne avholdes uten tillatelse eller melding.

Til kapittel 6 Sluttbestemmelser

Bestemmelsene om Lotteritilsynets alminnelige forvaltningsvirksomhet trer i kraft 1. januar 2001 samtidig med de korresponderende endringene i lotteriloven. Bestemmelsene om Lotteriregisteret og om autorisasjon av entreprenører og lokalinnehavere trer i kraft 1. juni 2001 med overgangsordninger som angitt i § 6-2.

§ 6-3 inneholder forskriftstekniske justeringer i forbindelse med opprettelsen av Lotteritilsynet og overføringen av forvaltningsansvaret for lotterifeltet fra Justisdepartementet til Kulturdepartementet 1. januar 2001. Det er dessuten foreslått inntatt en hjemmel i strafferegistreringsforskriften for utskrift av politiattester til bruk ved autorisasjon av lotterientreprenører og lokalinnehavere.

Det legges til grunn at endringene i forskrifter gitt av departementet, kan endres av departementet selv om endringene er vedtatt ved kongelig resolusjon.