Forskrift om unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor.

DatoFOR-2000-12-21-1368
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2000 3073
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§33d jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra utdanningspermisjon

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 33 D nr. 9. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet.

§ 1.Retten til utdanningspermisjon gjelder ikke for personell i Forsvaret i den perioden personellet har plikttjeneste.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.