Forskrift om melding fra patologilaboratorier til sentralenheten for masseundersøkelse for livmorhalskreft.

DatoFOR-2000-12-21-1369
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3073
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
EndrerFOR-1991-11-01-723
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§37
Kunngjort
KorttittelForskrift om melding om livmorhalskreft

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med masseundersøkelse for kreft i livmorhalsen er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft ved et organisert screeningprogram. Melding til Sentralenheten er et nødvendig ledd i dette programmet.

§ 2.Meldepliktens omfang og meldingsformen
1. Alle cervixcytologiske prøver tatt av kvinner, også prøver med negativt funn, skal meldes til Sentralenheten for masseundersøkelse for kreft i livmorhalsen (heretter kalt Sentralenheten), som er knyttet til Kreftregisteret.
2. Følgende opplysninger skal meldes:
-Laboratoriets nummer
-Fødselsdato
-Personnummer
-Slektsnavn
-Fornavn og mellomnavn
-Postnummer
-Årsak til cytologisk prøve
-Morfologi (diagnoseklassifikasjon)
-Topografi (klassifikasjon av hvor prøve er tatt)
-Antall måneder før eventuelt kontrollprøve
-Histologisk undersøkelse nødvendig
-Svarmåned
-Svarår

Dersom kvinnens personnummer er uoppgitt/usikkert, skal laboratoriet også, etter eventuell forespørsel fra Sentralenheten, oppgi hennes mulig tidligere navn samt adresse og bostedskommune og prøvetakers adresse.

3. Melding skal sendes i form av fastsatt cytologiremisse. I samråd med Sentralenheten kan det i stedet for papirkopi sendes melding i annen, maskinlesbar form, dersom det finnes mest hensiktsmessig.
4. Melding sendes snarest, og senest innen 5 uker etter prøveanalyse.
§ 3.Reservasjon mot deltakelse og registrering

Kvinnen kan reservere seg mot deltakelse i masseundersøkelsen og mot sentral registrering. Patologilaboratoriene skal i alle tilfelle sende melding om prøvetaking til Sentralenheten, som skal påse at slike reservasjoner tas til følge.

§ 4.Meldeansvar

Medisinsk ansvarlig lege ved vedkommende patologilaboratorium skal iaktta at melding blir gitt. I samsvar med helsepersonelloven § 5 første ledd kan annet helsepersonell nyttes i melderutinene.

§ 5.Godtgjøring

Patologilaboratoriene kan ikke kreve særskilt godtgjøring for melding til Sentralenheten.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.