Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.

DatoFOR-2000-12-21-1378
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3093
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
EndrerFOR-1982-03-15-755
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om melding av unaturlig dødsfall

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 36 tredje ledd.

§ 1.Melding til politiet

Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig, jf. helsepersonelloven § 36 tredje ledd.

Underretningen kan gis personlig eller telefonisk til nærmeste politimyndighet. Slik muntlig melding skal følges av en skriftlig melding på fastsatt skjema.

På legens erklæring om dødsfall anmerkes dersom muntlig melding er gitt til politiet.

§ 2.Unaturlig dødsfall

Dødsfall anses unaturlig dersom det kan skyldes:

-drap eller annen legemskrenkelse,
-selvmord eller selvvoldt skade,
-ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke o.l.,
-yrkesulykke eller yrkesskade,
-feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade,
-misbruk av narkotika og
-ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet.

Som unaturlig meldes også:

-dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest og
-funn av ukjent lik.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.