Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor

DatoFOR-2000-12-21-1382
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3097
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§48
Kunngjort
Rettet17.04.2002 (Merknader fjernet)
KorttittelForskrift om turnustjeneste

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 48 andre ledd bokstav b.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1549, 1 sep 2003 nr. 1111, 9 sep 2009 nr. 1175, 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Lisens

Helsepersonell, som etter denne forskriften skal utføre praktisk tjeneste (turnustjeneste), må ha lisens (turnuslisens) utstedt av Helsedirektoratet før tjenesten påbegynnes. Dette gjelder ikke helsepersonell som er omtalt i kapittel 5.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 1-2.Tjeneste på anvist sted

Med mindre annet følger av denne forskriften, må tjenesten utføres på anvist sted for å bli godkjent som praktisk tjeneste (turnustjeneste).

Kapittel 2. (Opphevet)

0(Opphevet ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.)

Kapittel 3. (Opphevet)

0(Opphevet 1 jan 2010, jf. forskrift 9 sep 2009 nr. 1175.)

Kapittel 4. (Opphevet)

0(Opphevet 1 jan 2010, jf. forskrift 9 sep 2009 nr. 1175.)

Kapittel 5. Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør

§ 5-1.Gjennomføring av turnustjenesten

Kandidater må godtgjøre å ha utført 2 års sammenhengende praktisk tjeneste ved ortopediteknisk verksted. Høgskolen i Oslo er ansvarlig for å skaffe kandidater plass i verksted for gjennomføring av den praktiske tjeneste. Tjenesten skal utføres i umiddelbar tilknytning til avsluttende bestått eksamen.

§ 5-2.Godkjenning av turnusplass

For godkjenning av ortopediteknisk verksted som tjenestested for praktisk tjeneste kreves det at:

a)verkstedet blir ledet av ortopediingeniør med norsk autorisasjon,
b)verkstedet har tilfredsstillende samarbeid med lege. Samarbeidet skal omfatte forskrivning og kontroll av hjelpemidlene, og trening i bruk av slike ortopediske hjelpemidler som krever inntrening,
c)verkstedet som ledd i dette samarbeidet også har tilfredsstillende samarbeide med terapeut (fysioterapeut, ergoterapeut), terapeutisk avdeling eller annen instans for tilfredsstillende trening og at
d)verkstedet gir turnuskandidaten slikt arbeid og slike arbeidsvilkår som nevnt i § 5-3, § 5-4 og § 5-5.

I forbindelse med godkjenning av tjenestested kan Helsedirektoratet fastsette det antall turnuskandidater som tjenestestedet maksimalt kan ha til enhver tid.

Et år av praksistiden kan helt eller delvis avtjenes ved utenlandske verksted såfremt dette skriftlig aksepterer de vilkår som gjelder for turnustjeneste ved norske verksteder. Det utenlandske verksted må godkjennes av Helsedirektoratet før tjenesten tar til.

0Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1549 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5-3.Krav til turnustjenestens innhold

Turnuskandidaten skal i tjenestetiden gis et variert og produktivt samarbeide, som i størst mulig utstrekning gir kandidaten en bred og allmenn praktisk erfaring i faget, foruten innsikt i verkstedets drift og øvelse i selvstendig arbeid. Kandidaten skal med nødvendig tilsyn av ortopediingeniør med norsk autorisasjon selv samarbeide med lege om forskrivning og kontroll, og fortrinnsvis selv utføre det spesifikt ortopeditekniske arbeid på de hjelpemidler kandidaten samarbeider med lege om. Kandidaten skal videre, med nødvendig tilsyn av ortopediingeniør med norsk autorisasjon, selv forestå tilpassingen av de hjelpemidler vedkommende framstiller og holde seg orientert om pasientens framgang under trening med slike hjelpemidler som krever inntrening.

På ortopediteknisk verksted skal kandidaten arbeide med forskjellige typer av vanlige ortoser, proteser og ortopedisk fottøy. På verksted for ortopedisk fottøy skal kandidaten arbeide med forskjellige typer ortopedisk fottøy, fotsenger, utfyllingsproteser, ortopedisk justering av fabrikkprodusert fottøy og såvidt mulig forhøyningsproteser.

§ 5-4.Vurdering

Overordnet ortopediingeniørs vurdering av turnuskandidatens kompetanseområde skal foretas ut fra faglige kvalifikasjoner som for underordnet autorisert ortopediingeniør.

§ 5-5.Forholdet til arbeidsgiver

Tjenestetid og ansettelsesvilkår avtales mellom turnuskandidaten og arbeidsgiveren.

Turnuskandidaten skal, med den begrensning som en rimelig gjennomføring av de foran beskrevne spesielle vilkår innebærer, følge verkstedets vanlige instrukser og arbeidsrutiner som en vanlig arbeidstaker og delta effektivt i produksjonen etter verkstedsledelsens anvisninger.

§ 5-6.Unntak

I særlige tilfeller kan Helsedirektoratet gjøre unntak fra vilkår som er fastsatt i dette kapittelet.

0Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1549 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5-7.Klage

Vedtak truffet etter dette kapitlet kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 6. Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som kiropraktor

§ 6-1.Vilkår for autorisasjon

For å få autorisasjon som kiropraktor må kandidaten godtgjøre at hun/han har utført slik praktisk tjeneste som bestemt av Helsedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 20 des 2001 nr. 1549 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 6-2.Unntak for kandidat fra annet land

For kandidat fra annet land innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som oppfyller vilkårene for autorisasjon som kiropraktor etter EØS-avtalen, gis autorisasjon etter forskrift av 21. desember 2000 nr. 1377 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til EØS-avtalen.

Kapittel 7. Ikrafttredelse mv.

§ 7-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Kap. 2 gjelder i de tilfeller som i henhold til overgangsreglene i forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for leger § 24 følger det tidligere regelverk. Det samme gjelder de retningslinjer og målbeskrivelser som gjaldt ved forskriftens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 20 des 2001 nr. 1549 (i kraft 1 jan 2002).