Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling.

DatoFOR-2000-12-21-1386
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3112
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2003-09-01-1111
EndrerFOR-1992-04-12-1037
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om lystgass ved tannbehandling

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 4 fjerde ledd. Endret 1 sep 2003 nr. 1111.

§ 1.Krav om tillatelse

Lystgassanalgesi kan ved tannbehandling bare nyttes av tannleger som har tillatelse etter denne forskriften.

§ 2.Vilkår for tillatelse

Den norske tannlegeforening kan gi tannleger som dokumenterer å ha gjennomgått utdanning i bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling ved et av de odontologiske fakulteter i Norge, med bestått eksamen, tillatelse til selvstendig å nytte lystgassanalgesi i tannlegevirksomhet.

Det samme gjelder tannleger som dokumenterer å ha gjennomgått tilsvarende utdanning som nevnt i første ledd ved odontologiske læresteder i andre land, og som av et av de odontologiske fakultetene i Norge anses å være faglig jevngod med den norske utdanningen.

Tannleger som kan dokumentere å ha gjennomgått kurs i bruk av lystgass uten at det kan dokumenteres at utdanningen er jevngod med den norske utdanningen, kan få dispensasjon fra kravet i første ledd. Forutsetningen for dispensasjon er at vedkommende består en teoretisk og praktisk prøve i bruk av lystgass ved et av de odontologiske fakultetene i Norge.

§ 3.Opphør av tillatelse

Tillatelsen opphører dersom tannlegens autorisasjon opphører eller kalles tilbake.

Det samme gjelder tannleger som dokumenterer å ha gjennomgått tilsvarende utdanning som nevnt i § 2 ved odontologiske læresteder i andre nordiske land eller i andre land innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

§ 4.Tilbakekall

Tillatelsen til bruk av lystgassanalgesi kan kalles tilbake dersom tannlegen rekvirerer eller anvender lystgass til andre formål enn bestemt i § 2 og i strid med forutsetningene i utdanningen. Statens helsetilsyn treffer vedtak om tilbakekall.

0Endret ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.