Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

DatoFOR-2000-12-21-1387
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3113 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2013-01-17-61
EndrerFOR-1989-02-10-80
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om kosmetisk kirurgi

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 4 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714, 1 sep 2003 nr. 1111, 1 juli 2005 nr. 750, 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder virksomhet utenom sykehus og poliklinikker eid av regionale helseforetak.

Kosmetisk kirurgiske inngrep kan bare utføres av leger som har generell tillatelse, jf. § 3, eller leger/tannleger som har fått spesiell tillatelse fra fylkesmannen jf. § 4.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 juli 2005 nr. 750.
§ 2.Definisjon

Kosmetisk kirurgiske inngrep i henhold til denne forskriften, er inngrep hvor kosmetiske hensyn er avgjørende indikasjon for inngrepet, dvs. inngrep som utføres i den hensikt å forandre utseendet.

0Endret ved forskrift 1 juli 2005 nr. 750.
§ 3.Generell tillatelse

Leger som er godkjente spesialister i plastisk kirurgi har generell tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep og omfattes derfor ikke av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 1 juli 2005 nr. 750.
§ 4.Spesiell tillatelse

Etter søknad kan leger eller tannleger med følgende kompetanse gis spesiell tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep:

a)Leger som er godkjente spesialister i generell kirurgi kan utføre kosmetisk kirurgiske inngrep innenfor sitt fagfelt i den grad de er faglig kompetente til det.
b)Leger som er godkjente spesialister i øre-nese-halssykdommer kan utføre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde, og som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten.
c)Leger som er godkjente spesialister i øyesykdommer kan utføre øyelokkorreksjoner og andre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde, og som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten.
d)Leger som er godkjente spesialister i kjevekirurgi og munnhulesykdommer kan utføre kosmetisk kirurgiske inngrep i munnhulen, og på ansiktsskjelettet og andre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde, og som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten.
e)Tannleger som er godkjente spesialister i oral kirurgi og oral medisin kan utføre kosmetisk kirurgiske inngrep i munnhulen, og på ansiktsskjelettet samt andre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde og, som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten.
0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 juli 2005 nr. 750 (i kraft straks og 1 jan 2006).
§ 5.Opphør av tillatelse

Tillatelsen opphører dersom legens eller tannlegens autorisasjon og/eller spesialistgodkjenning opphører eller kalles tilbake.

0Endret ved forskrift 1 juli 2005 nr. 750.
§ 6.Tilbakekall av tillatelse

Tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep kan Statens helsetilsyn kalle tilbake dersom legen eller tannlegen ikke lenger anses skikket til å inneha slik tillatelse.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 sep 2003 nr. 1111, 1 juli 2005 nr. 750.
§ 7.Klage

Klageinstans for fylkesmannens vedtak etter § 8 er Helsedirektoratet.

Klageinstans for Statens helsetilsyns vedtak etter § 6 er Statens helsepersonellnemnd.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 sep 2003 nr. 1111, 1 juli 2005 nr. 750, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 8.Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger kan fylkesmannen i det enkelte tilfelle gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift. Før dispensasjon gis skal uttalelse innhentes fra Den norske lægeforening eller Den norske tannlegeforening.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 juli 2005 nr. 750.
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Merknader til forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep

Til § 1. Virkeområde:

Bestemmelsen innebærer at forskriften gjelder for private sykehus, eventuelle poliklinikker, avtalespesialister og spesialister uten avtale. Presiseringen er ikke ment å endre gjeldende rettstilstand.

Til § 2. Definisjon:

Et kirurgisk inngrep er å anse som et kosmetisk kirurgisk inngrep når det avgjørende hensynet for å utføre inngrepet er av kosmetisk karakter og ikke av medisinsk karakter.

Forskriften er begrenset til å omfatte inngrep med bruk av kirurgisk kniv. Ved bruk av andre metoder som benyttes innenfor feltet, legges helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet til grunn. Denne bestemmelsen innebærer blant annet at helsepersonell ikke skal gå ut over sine kvalifikasjoner i forbindelse undersøkelse, behandling og annen helsehjelp til pasienter.

Til § 4. Spesiell tillatelse:

Bestemmelsen angir hvilke spesialister som kan gis spesiell tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep. Det er fylkesmannen som gir slik tillatelse. 

Til ikrafttredelsen:

Endringene av 1 juli 2005 nr. 750 trer i kraft 1. juli 2005. Når det gjelder tannleger som er godkjente spesialister i henhold til ny § 4 bokstav e) trer forskriften i kraft 1. januar 2006, slik at aktuelt helsepersonell kan informeres om forskriftsendringen og sørge for å skaffe seg tillatelse innen ikrafttredelsestidspunktet. 

0Merknadene tilføyd ved forskrift 1 juli 2005 nr. 750.