Forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

DatoFOR-2000-12-22-1413
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 3213
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2015-10-09-1175
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-81-§1-3, LOV-2000-11-24-81-§2-7, LOV-2000-11-24-81-§3-2, LOV-2000-11-24-81-§4-2, LOV-2000-11-24-81-§5-4, LOV-2000-11-24-81-§7-1, LOV-2000-03-24-16-§2-12, LOV-2005-12-21-124-§1, FOR-2000-11-24-1168, FOR-2000-12-21-1360, LOV-2013-12-13-106-§8-1
Kunngjort
KorttittelForskrift til innskuddspensjonsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 1-3, § 2-7 tredje ledd, § 3-2 annet ledd, § 4-2 første ledd, § 5-4 første ledd og § 7-1 annet ledd og lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 1 fjerde ledd, lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) § 8-1 annet ledd. Delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1168 og delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr. 1360.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 des 2000 nr. 1418, 29 juni 2001 nr. 801, 4 juni 2003 nr. 665, 3 nov 2003 nr. 1294, 21 des 2005 nr. 1635, 8 feb 2006 nr. 124, 30 juni 2006 nr. 861, 18 des 2009 nr. 1726, 10 aug 2011 nr. 815, 13 des 2013 nr. 1446, 9 okt 2015 nr. 1175.

Del 1. Informasjon til arbeidstakerne med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 2-7 tredje ledd

§ 1-1.Institusjonens plikter
(1) Institusjonen plikter å gi foretaket tilstrekkelig grunnlagsmateriell slik at foretaket er i stand til å oppfylle sin informasjonsplikt overfor arbeidstakerne.
(2) Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 19-3, jf. § 19-2, og § 19-4 får anvendelse så langt det passer på innskuddspensjonsordninger i bank og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
§ 1-2.Informasjonens innhold
(1) Informasjon etter innskuddspensjonsloven § 2-7 første ledd skal gi arbeidstakerne tilstrekkelig grunnlag til å vite i hvilke tilfelle medlemmene har rett på ytelser fra pensjonsordningen. Det skal dessuten gis informasjon om pensjonskapitalens størrelse, forventet fremtidig alderspensjon og veiledende informasjon om de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av pensjonens størrelse. Det skal også gis informasjon om risiko og risikovirkninger knyttet til det investeringsvalg som er gjort for pensjonsordningen. Videre skal det gis informasjon om styringsgruppen i de ordninger som har dette, og om hvilke oppgaver den ivaretar.
§ 1-3.Informasjon til arbeidstakerne
(1) Informasjon etter bestemmelsene i § 1-2 skal gis til samtlige arbeidstakere i foretaket, herunder arbeidstakere som ikke er medlemmer av pensjonsordningen. Ved ansettelse av nye arbeidstakere skal tilsvarende informasjon gis.
(2) Informasjonen skal gis så snart pensjonsordningen er opprettet. Deretter skal informasjon gis årlig, herunder om endringer i ordningen. Det skal gis særskilt informasjon ved eventuelle senere endringer av betydning.

Del 2. Fordeling av avkastning mellom foretak og medlemmer med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 3-2 annet ledd

§ 2-1.Avkastning som tilfaller pensjonskapitalen
(1) Ved tilordning av avkastning til innskuddspensjonskapital forvaltet etter reglene i innskuddspensjonsloven § 3-2, kan livsforsikringsselskaper og pensjonskasser gjøre fradrag for tilleggsavsetninger i henhold til gjeldende regler. Avkastning i livsforsikringsselskap eller pensjonskasse omfatter ikke årets endring i kursreguleringsfondet.
(2) Tilordnet avkastning tillegges pensjonskapitalen.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 861 (i kraft 1 jan 2008).

Del 3. Maksimale innskuddsgrenser med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 5-4 første ledd og lov om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd

0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere del 4), 3 nov 2003 nr. 1294 (i kraft 1 des 2003).
§ 3-1.Definisjoner
(1) I denne delen betyr:
a)Innskudd: pensjonsinnskudd som foretaket innbetaler for medlem av pensjonsordningen og pensjonsinnskudd som medlemmet selv betaler, jf. lov om innskuddspensjon § 5-1 annet og tredje ledd og § 5-6.
b)Lønn: lønn i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-5, eller, dersom dette er angitt i forskriften, lov om foretakspensjon § 5-4.
c)Folketrygdens grunnbeløp (G): det til enhver tid gjeldende grunnbeløp i folketrygden.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 4-1), 3 nov 2003 nr. 1294 (i kraft 1 des 2003), 21 des 2005 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2006).
§ 3-2.Innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger
(1) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav a skal ikke overstige 22 prosent av G.
(2) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 7 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G, eller 7 prosent av medlemmets samlede lønn mellom 1G og 12 G. Tilleggsinnskudd for medlemmets lønn mellom 7,1 G og 12 G kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år. Det skal ikke betales innskudd for lønn over 12 G.
(3) Betaling for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen kommer i tillegg til grensene i første og annet ledd.
0Endret ved forskrifter 3 nov 2003 nr. 1294 (i kraft 1 des 2003, tidligere del av § 3-1), 21 des 2005 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2006), 13 des 2013 nr. 1446 (i kraft 1 jan 2014. Foretak som 1 jan 2014 har innskuddspensjonsordning opprettet i henhold til innskuddspensjonsloven, gis frist til 31 des 2016 med å tilpasse innskuddspensjonsordningen til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav d.).
§ 3-3.Innskuddsgrenser ved kombinerte pensjonsordninger mv.
(1) Kombinerte pensjonsordninger i henhold til lov om foretakspensjon § 2-12, jf. innskuddspensjonsloven § 2-13, kan bare utformes slik at en ytelsesbasert alderspensjon fastsatt i henhold til
a)lov om foretakspensjon § 5-2 første ledd bokstav a, eller
b)lov om foretakspensjon § 5-2 første ledd bokstav c

suppleres med en ordning etter innskuddspensjonsloven der innskudd for medlemmene er fastsatt i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d, eller med en tilsvarende ordning med engangsbetalt alderspensjon etter lov om foretakspensjon.

(2) Dersom foretaket har kombinerte pensjonsordninger hvor ytelsesbasert alderspensjon er fastsatt etter første ledd bokstav a, skal innskudd for et enkelt medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d ikke overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til beregnet folketrygd og pensjonsnivå i henhold til regelverket i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som angitt i tabellen under: 
Sum av ytelsesbasert alderspensjon og beregnet folketrygd som prosent av medlemmenes lønn, jf. lov om foretakspensjon § 5-4Innskuddsgrense i prosent av lønn mellom 1 G og 12 G
Til og med 50 prosent5 prosent
Til og med 55 prosent4 prosent
Til og med 60 prosent3 prosent
Til og med 65 prosent2 prosent
Til og med 70 prosent1 prosent
Over 70 prosent0 prosent

Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 G. Ved innskudd etter innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav d, kan prosentsatsen ikke settes lavere for lønn mellom 1 G og 6 G enn for lønn mellom 6 G og 12 G. Innskuddsgrensene angitt i dette ledd gjelder tilsvarende for innskuddspremie for engangsbetalt alderspensjon.

(3) Dersom foretaket har kombinerte pensjonsordninger hvor ytelsesbasert alderspensjon er fastsatt etter første ledd bokstav b, skal innskudd for et enkelt medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d ikke overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til pensjonsnivå i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som angitt i tabellen under: 
Ytelsesbasert alderspensjonInnskuddsgrense i prosent av lønn
0,5 G og lavere4 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 4 G og 6 G og
10 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.
Det skal ikke betales innskudd for lønn under 4 G eller for lønn over 12 G.
Over 0,5 G og til og med 1 G10 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.
Det skal ikke betales innskudd for lønn under 6 G eller for lønn over 12 G.

Innskuddsgrensene angitt i dette ledd gjelder tilsvarende for innskuddspremie for engangsbetalt alderspensjon.

0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2003 nr. 1294 (i kraft 1 des 2003).

Del 4. Utfyllende bestemmelser om uttak av alderspensjon med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 7-1 første ledd

0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere del 5), 10 aug 2011 nr. 815.
§ 4-1.Alder ved uttak av alderspensjon
(1) Alderspensjon kan tas ut før fylte 62 år, og på angitte tidspunkt, for følgende yrker:
Uttak ved 55 år:Flypiloter
Dykkere
Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs
Uttak ved 60 år:Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter
(2) For andre yrker kan Finansdepartementet i henhold til lovens § 7-1 første ledd fastsette lavere alder for uttak av alderspensjon enn 62 år i særlige tilfelle når lovens vilkår er oppfylt.
(3) Ved omdanning av foretakspensjonsordning som har opptjeningsalder i henhold til forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 3-1 annet ledd, til innskuddspensjonsordning, kan den fastsatte opptjeningsalder videreføres.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 5-1), 4 juni 2003 nr. 665, 10 aug 2011 nr. 815.

Del 5: Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 4-2 første ledd

0Tilføyd ved forskrift 29 des 2000 nr. 1418 (i kraft 1 jan 2001). Endret ved forskrift 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere del 6). Eksisterende del 5 opphevet og ny del 5 innført ved forskrift 30 juni 2006 nr. 861.
§ 5-1.Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning
(1) Arbeidstakere skal unntas fra medlemskap i en innskuddspensjonsordning dersom de er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning utenfor innskuddspensjonsloven, som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi. Foretakets adgang til å ha parallelle pensjonsordninger reguleres av innskuddspensjonsloven § 2-10 flg.
(2) Med kollektiv pensjonsordning utenfor innskuddspensjonsloven menes:
1.Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse,
2.Andre lovbestemte pensjonsordninger,
3.Kommunale pensjonsordninger som omfattes av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. kapittel 10,
4.Annen offentlig pensjonsordning i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap hvor ytelsene i hovedsak svarer til ytelsene i Statens Pensjonskasse,
5.Annen privat kollektiv pensjonsordning i pensjonskasse, livsforsikringsselskap, bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.
(3) Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning kan bare gjøres for arbeidstakere som er medlem av pensjonsordning etter annet ledd på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning. Dette gjelder likevel ikke når medlemskapet i pensjonsordning etter annet ledd er lovpålagt.
(4) Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning må gjelde alle grupper som har medlemskap i pensjonsordning etter annet ledd. Innskuddspensjonsordningens regelverk skal ikke være til hinder for at den enkelte arbeidstaker som er medlem av en pensjonsordning etter annet ledd, skal kunne velge å gå over til innskuddspensjonsordningen på tidspunktet for opprettelse av ordningen.
(5) Spørsmålet om unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordningen skal forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen til uttalelse. De berørte arbeidstakere skal også gis anledning til å uttale seg. En arbeidstakerorganisasjon kan uttale seg på vegne av sine medlemmer. Annet kan fastsettes i tariffavtale.
(6) Finanstilsynet avgjør ved enkeltvedtak om en pensjonsordning etter annet ledd gir ytelser av minst tilsvarende verdi, jf. første ledd.
(7) Arbeidstaker kan velge å stå utenfor innskuddspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven § 6-72, som foretaket betaler premie eller avgift til.
0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 861, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 9 okt 2015 nr. 1175.

Del 6. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrift 29 des 2000 nr. 1418 (i kraft 1 jan 2001), 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere del 7).
§ 6-1.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.
0Endret ved forskrifter 29 des 2000 nr. 1418 (i kraft 1 jan 2001), 29 juni 2001 nr. 801 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 7-1).
§ 6-2.(Opphevet ved forskrift 30 juni 2006 nr. 861.)