Forskrift om forhåndsutfylt selvangivelse

DatoFOR-2000-12-22-1569
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 3488
Ikrafttredelse22.12.2000 fom inntektsåret 2000
Sist endretFOR-2014-05-07-610
EndrerFOR-1993-05-28-425, FOR-1997-12-16-1311
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, LOV-1980-06-13-24-§4-5, FOR-2000-12-20-1391
Kunngjort
KorttittelForskrift om forhåndsutfylt selvangivelse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 22. desember 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 2 og § 4-5 nr. 6, jf. delegering av 20. desember 2000 nr. 1391 av myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1465, 27 mars 2009 nr. 363, 1 des 2009 nr. 1436, 7 mai 2014 nr. 610.

I

§ 1.Hvilke skattytere som skal levere forhåndsutfylt selvangivelse

Personlige skattytere skal levere forhåndsutfylt selvangivelse. Dette gjelder likevel ikke skattytere som er unntatt fra selvangivelsesplikt etter ligningsloven § 4-2 nr. 4, eller ikke har selvangivelsesplikt etter ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a.

Ligningsmyndighetene kan bestemme at skattyter

a)som omfattes av første ledd annet punktum likevel skal levere selvangivelse,
b)i særlige tilfeller skal bruke en annen type selvangivelse enn den forhåndsutfylte.
0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1465 (fom inntektsåret 2007), 1 des 2009 nr. 1436 (fom inntektsåret 2009).
§ 2.Fritak fra leveringsplikten

Skattytere som mottar forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv., kan unnlate å levere denne når de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte og fullstendige. Hvis selvangivelsen ikke er levert innen selvangivelsesfristens utløp anses skattyter å ha godkjent at de forhåndsutfylte opplysningene legges til grunn ved ligningen.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2007 nr. 1465 (fom inntektsåret 2007).
§ 3.(Opphevet ved forskrift 7 mai 2014 nr. 610.)

II

Forskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2000. Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 28. mai 1993 nr. 425 om forenklet selvangivelse.
-Forskrift av 16. desember 1997 nr. 1311 om prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse.