Forskrift om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart.

DatoFOR-2000-12-22-1574
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 3492
Ikrafttredelse01.01.2001, 31.03.2001
Sist endretFOR-2012-02-14-236
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§47 FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort
Rettet16.12.2002 (§ 12 og § 14 - rettelser i leddinndelingen)
KorttittelForskrift om manøvrering mv av innenriksfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2000 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11, § 14, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EF) og vedlegg II (direktiv 98/34/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juni 2002 nr. 1083 (kunngjort i sin helhet etter endringene), 18 okt 2004 nr. 1366, 29 juni 2007 nr. 1006, 8 feb 2010 nr. 147, 14 feb 2012 nr. 236.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for nye og eksisterende norske hurtiggående passasjerfartøy med lengde (L) på mindre enn 24 m i innenriks fart, når fartøyet kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.

Når denne forskriften inneholder bestemmelser av samme eller tilsvarende art som i andre forskrifter som er fastsatt med hjemmel i skipssikkerhetsloven, gjelder bestemmelsene i forskriften her.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Administrasjon: Uttrykket «administrasjon» i koden skal forstås som Sjøfartsdirektoratet.
b)Eksisterende fartøy: Fartøy som ikke er et nytt fartøy.
c)Godkjent, typegodkjent og akseptert:
1.For utstyr som omfattes av skipsutstyrsforskriften: Typegodkjent av teknisk kontrollorgan og merket i henhold til nevnte forskrift.
2.For annet utstyr:
2.1Godkjent: Et enkelt utstyr godkjent av Sjøfartsdirektoratet, med unntak av radioutstyr som godkjennes av Post- og teletilsynet.
2.2Typegodkjent: Prototype godkjent av Sjøfartsdirektoratet med eller uten stikkprøvekontroll av serieproduksjon.
2.3Akseptert: Utstyr akseptert av Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av at det er godkjent eller typegodkjent av anerkjent klasseinstitusjon, annen offentlig eller privat institusjon eller administrasjon i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen.
d)Hurtiggående fartøy: Fartøy som definert i SOLAS kapittel X Regel 1.3 og som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.
e)HSC94-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.36(63) 20. mai 1994 sist endret ved IMO Res.MSC.259(84).
f)HSC2000-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.97(73) 5. desember 2000 sist endret ved IMO Res.271(85).
g)Nytt fartøy: Skip hvor kjølen strekkes, eller som er på et liknende byggetrinn på eller etter 14. februar 2012.
h)Passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
i)Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.
j)Skipssikkerhetsloven: Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet.

For øvrig gjelder de definisjoner som er inntatt i Sjøsikkerhetskonvensjonens kapittel X og koden for hurtiggående fartøy.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 14 feb 2012 nr. 236.
§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 5.Konvensjoner

For eksisterende hurtiggående fartøy gjelder kapitlene 17 og 18 i HSC94-koden som forskrift og skal følges med de presiseringer, unntak, tillegg og spesielle krav som fremgår av forskriften her.

For nye hurtiggående fartøy gjelder kapitlene 17 og 18 i HSC2000-koden som forskrift og skal følges med de presiseringer, unntak, tillegg og spesielle krav som fremgår av forskriften her.

0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 6.Resolusjoner

Kravene i IMO Assembly resolusjoner skal følges slik det fremgår av kapitlene 17 og 18 i kodene for hurtiggående fartøy og de enkelte paragrafene i forskriften her.

0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 7.Godkjenning av utstyr

Utstyr som kreves etter bestemmelsene i forskriften her og i koden for hurtiggående fartøy, skal være godkjent, typegodkjent eller akseptert.

Utstyr om bord og som er oppført i vedlegg A.1 til direktiv 98/85/EF1 og som oppfyller kravene i direktivet, anses å være i samsvar med kravene i forskriften her, uansett om det etter første ledd og i andre relevante forskrifter kreves at utstyret skal være godkjent, typegodkjent eller akseptert. For redningsvester som skal ha termisk beskyttelse, jf. forskrift av 15. september 1992 nr. 700 om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip, må de termiske egenskapene (IMO MSC/Circ. 922) dokumenteres i henhold til første ledd.

1Jf. forskrift av 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrforskriften) vedlegg A.
§ 8.Tegninger og annen dokumentasjon

Hvor ikke annet er bestemt, skal tegninger og annen dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere at forskriftens krav er tilfredsstilt, innsendes til Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonen sendes gjennom Sjøfartsdirektoratets stasjon når fartøyet skal bygges eller ombygges i Norge, eller til den Sjøfartsdirektoratet har bemyndiget.

For fartøy som bygges eller ombygges i utlandet eller innkjøpes fra utlandet, skal tegninger og annen dokumentasjon sendes via rederiet til Sjøfartsdirektoratets hovedkontor, med mindre annet er bestemt.

Hvor det ikke er gitt konkrete tidsfrister for innsendelse av dokumentasjon, må tegninger og annen dokumentasjon innsendes tidligst mulig, slik at det gis tilstrekkelig tid til behandling av dokumentasjonsunderlaget.

For hurtiggående fartøy med nye og spesielle konstruksjonsløsninger eller særskilte operasjonelle forhold, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at det utarbeides risikoanalyser eller annen dokumentasjon.

§ 9.Opplysninger om styrings- og manøvreringsdyktighet

For eksisterende og nye hurtiggående fartøy, skal opplysningene om styrings- og manøvreringsdyktighet som skal finnes i operasjonshåndboken, jf. HSC94- og HSC2000-kodens nr. 17.2, omfatte forhold som er spesifisert i 17.2 med følgende presisering og tillegg:

-Kravet til opplysninger vedrørende egenskaper som nevnt i kodenes nr. 17.5 er begrenset til egenskaper avgjørende for sikkerheten for det aktuelle fartøyet. Dessuten skal opplysninger vedrørende sikre maksimumshastigheter, i samsvar med kodenes nr. 17.9, finnes i operasjonshåndboken.
0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 10.Opplysninger om operasjonsbegrensninger

Opplysningene om operasjonsbegrensninger som skal finnes i operasjonshåndboken, skal omfatte egenskapene angitt i § 9, § 11 og § 12. Reder skal sørge for at disse begrensinger er kjent av alle offiserene om bord.

§ 11.Utprøving for verifikasjon av operasjonsbegrensninger

Istedenfor HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 17.5.4.1 gjelder følgende:

Det skal foretas utprøving i operasjonsområdet for å verifisere operasjonsbegrensninger. Utprøving skal skje i henhold til plan avtalt mellom rederi, verksted og Sjøfartsdirektoratet.

Ved verifisering av operasjonsbegrensninger skal man spesielt være oppmerksom på følgende aspekter under normal operasjon og etter feil:

a)giring,
b)svinging,
c)styreegenskaper,
d)stopping i normale situasjoner og nødsituasjoner,
e)stabilitet i ikke-deplasementmodus om tre akser og i hiv,
f)trim,
g)rull,
h)nedpløying og
i)løftekraftbegrensninger.
0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 12.Dokumentasjon av erfaringer fra drift for eksisterende fartøy

Hurtiggående fartøy bygget før 1. januar 2001 kan unntas fra å gjennomføre feilmodus- og feileffektanalyse (FMEA) etter HSC94-kodens nr. 17.4 og vedlegg 4. Operasjonsbegrensninger skal da dokumenteres på basis av erfaringer fra tidligere drift, så som erfarte tekniske feileffekter og sjøegenskaper.

Dersom det kan finnes viktige utstyrsfeil en til nå ikke har opplevd med fartøyet, kan det bli nødvendig å utføre verifikasjonstest etter kodens vedlegg 8 hvor disse mulige feilfunksjonene legges inn.

Det må tas inn i operasjonshåndboken beskrivelse av de erfarte og eventuelt uttestede effektene, og av de nødvendige operasjonelle tiltak.

0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 13.Operasjonskrav

Kravene til at fartøyene skal være utstyrt med forskjellige typer tekniske håndbøker, jf. HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.2, gjelder med følgende presiseringer:

-De tekniske håndbøkene kan begrenses til en operasjonshåndbok og en farvannsmanual.
-Operasjonshåndboken skal inneholde opplysninger som kreves i henhold til HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.2.1 operasjonshåndbok, nr. 18.2.3 opplæringshåndbok og nr. 18.2.4 vedlikeholds- og servicehåndbok.

Bestemmelsen i HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.1.3.6 annen setning, med krav til to offiserer på vakt når fartøyet er underveis, gjelder ikke for hurtiggående passasjerfartøy, med mindre to offiserer kreves i de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bemanning av norske skip. På hurtiggående fartøy med to eller flere besetningsmedlemmer hvor bare en av dem er navigasjonsoffiser, skal det så langt som praktisk mulig, lages et arrangement på broen som gjør at en av de andre besetningsmedlemmene også har muligheten for å bidra til at sikker navigasjon finner sted.

Operasjonstillatelse og sikkerhetssertifikat utstedes ikke for hurtiggående passasjerfartøy som omfattes av forskriften her. Operasjonsbegrensninger inntas i fartøyenes passasjersertifikat.

Rederiets system for opplæring og bedømmelse av besetningens fartøyspesifikke kompetansenivå krevd i HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.3 skal minst tilfredsstille følgende kriterier:

a)Assessor

Rederiet skal utpeke en eller flere assessorer som er kvalifisert i henhold til forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

b)Opplæring

Rederiets opplæringsprogram skal spesifisere opplæringens varighet og innhold, slik at kandidaten, i tillegg til å tilegne seg kunnskap, har opparbeidet praktiske ferdigheter til å fylle sine oppgaver så vel i normalsituasjon som i nødssituasjon før tiltredelse i stilling ombord. Relevante deler av opplæringen skal foregå når fartøyet er underveis slik at kandidaten blir kjent med alle aktuelle havner og hele operasjonsområdet under dag- og nattseilas med aktuelt fartøy.

c)Kompetanse

Rederiet skal forvisse seg om at ethvert besetningsmedlem innehar de her spesifiserte kompetansenivå før vedkommende tiltrer i stilling. 

A= LedelsesnivåTa komplekse strategiske beslutninger på selvstendig grunnlagBrobesetning
B= OperereBruke prosesser, komponenter og systemer på selvstendig grunnlag
C= ForståForstå hensikt, bruk og effekt av prosesser, systemer og komponenter
Fører og NavigatørMaskinistØvrig besetning
.1Kunnskap om alle framdrifts- og kontrollsystemer om bord, herunder kommunikasjons- og navigasjonsutstyr, styringssystemer, elektriske, hydrauliske og pneumatiske systemer og lense- og brannpumper,ABC
.2Feilmodus for kontroll-, styrings- og framdriftssystemene og korrekt reaksjon på slike feil,ABC
.3Fartøyets manøvreringsegenskaper og operasjonsbegrensninger,ABC
.4Brokommunikasjon- og navigasjonsprosedyrer,ACC
.5Intakt stabilitet og skadestabilitet og fartøyets overlevelsesevne i skadetilstand,ABC
.6Plassering og bruk av fartøyets redningsredskaper, herunder utstyr i redningsfarkostene,ABB
.7Plassering og bruk av rømningsveier i fartøyet og evakuering av passasjerene,ABB
.8Plassering og bruk av brannbeskyttelses- og brannoppdagelsesredskaper og -systemer i tilfelle brann om bord,ABB
.9Plassering og bruk av skadekontrollredskaper og -systemer, herunder betjening av vanntette dører og lensepumper,ABC
.10Sikringssystemer for stuing av last og kjøretøyer,ABC
.11Metoder for kontroll og kommunikasjon med passasjerer i en nødssituasjon,ABB
.12Alle elementer i opplæringshåndboken. Jf. kodens punkt 18.2.3,ABB
.13Havner, ruter og spesielle forhold som vedrører operasjon og evakuering av fartøyet. Jf. kodens punkt 18.2.2 Rutehåndbok,ABC
.14Operasjonsbegrensinger og grunnlag for operasjonstillatelsen. Jf. kodens punkt 18.1.3,AAC
.15Passasjerhåndtering, passasjerkomfort og informasjon til passasjerene, inkludert bruk av PA anlegg under normaloperasjon,ABB
.16Rederiets politikk og prosedyrer for passasjerbehandling i samsvar med STCW kodens regel V3 (V2) sett i sammenheng med kodens punkt 18.2.3.24,ABB
.17Rederiets politikk og prosedyrer for sikkerhet (Security),ABB
.18Rederiets praksis for å sikre et godt arbeidsmiljø (HMS).ABB
d)Utsjekk

Bedømmelse av kompetansenivå skal bestå av en praktisk og en teoretisk del. Kandidaten skal ved praktisk bruk vise tilfredsstillende ferdigheter i bruk av instrumenter, utstyr og tekniske hjelpemidler som inngår i arbeidsoppgavene.

Relevante deler av utsjekken skal foregå når fartøyet er underveis og bestå av minst én ankomst og én avgang i alle aktuelle havner og seilas i hele operasjonsområdet under dag- og nattseilas med aktuelt fartøy.

Den fartøysrelaterte utsjekk skal bedømmes av sertifisert assessor jf kvalifikasjonsforskriftens § 9-3 (4). Den fartøysrelaterte opplæring skal minst tilfredsstille fartøyets operasjons-, opplærings-, vedlikeholds- og servicemanual.

e)Dokumentasjon av utsjekk

Alle besetningsmedlemmer skal ha bestått og dokumentert utsjekk før de tiltrer i tjeneste om bord på et fartøy, eller i et nytt operasjonsområde. Ny utsjekk skal gjennomføres før tiltredelse etter opphold i tjenesten på et fartøy eller i en rute på over 6 md.

0Endret ved forskrifter 18 okt 2004 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2005), 14 feb 2012 nr. 236.
§ 14.Innskipningsarrangement og stuing av redningsfarkoster

Nye hurtiggående passasjerfartøy skal oppfylle kravene om stuing av redningsfarkoster og om innskipningsarrangement i HSC2000-kodens nr. 8.6.5, 8.7.4 og 8.7.5.

Eksisterende hurtiggående passasjerfartøy skal oppfylle kravene om stuing av redningsfarkoster og om innskipningsarrangement i HSC94-kodens nr. 8.6.5, 8.7.4 og 8.7.5.

For eksisterende hurtiggående passasjerfartøy som ikke er sertifisert etter koden for hurtiggående fartøy, vurderes arrangementet i forhold til skadevannlinjer fra foreliggende beregninger.

For eksisterende hurtiggående passasjerfartøy hvor det ikke er utført skadeberegninger, vurderes fribordet med nødvendig sikkerhetsmargin til redningsarrangementet slik at tørrskodd evakuering sikres.

0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 15.Nødbelysning i passasjerinnredningen

Nye hurtiggående passasjerfartøy skal være utstyrt med nødbelysning i passasjerinnredningen som minst oppfyller kravene i HSC2000-kodens nr. 12.7.9.1. og 12.7.9.2.

Eksisterende hurtiggående passasjerfartøy skal være utstyrt med nødbelysning i passasjerinnredningen som minst oppfyller kravene i HSC94-kodens nr. 12.7.9.1. og 12.7.9.2.

Nødbelysningen skal de første 30 minuttene kunne virke med en lysstyrke i passasjerinnredningen som er tilstrekkelig for lesing av nødinstrukser og håndtering av redningsvester.

0Endret ved forskrift 14 feb 2012 nr. 236.
§ 16.Megafon

Nye og eksisterende hurtiggående passasjerfartøy skal være utstyrt med batteridreven megafon som plasseres på broen. Megafonen skal være av en type som kan stå under konstant ladning og som gir minst 15 minutters taletid.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

For hurtiggående passasjerfartøy bygget før 1. januar 2001 trer forskriften i kraft ved første årlige besiktelse eller fornyelsesbesiktelse etter 31. mars 2001.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 18).