Midlertidig forskrift om godkjenning mv. av grensekontrollstasjoner med tilhørende kontrollsentra underlagt Mattilsynets myndighet.

DatoFOR-2001-01-03-5
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2001
Sist endretFOR-2004-01-09-43
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort31.01.2001
KorttittelMidl.forskr. om godkj. av grensekontrollstasjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fiskeridepartementet 3. januar 2001 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 97/78/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 43 (bl.a tittel og hjemmel).

I

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for grensekontrollstasjoner med tilhørende kontrollsentra underlagt Mattilsynets myndighet, jf. forskrift av 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 43.
§ 2.Godkjenning

Mattilsynet treffer vedtak om godkjenning av nye kontrollsentra under eksisterende grensekontrollstasjoner dersom kravene som til enhver tid stilles er oppfylt.

For nye grensekontrollstasjoner og kontrollsentra under disse utarbeider Mattilsynet, på bakgrunn av kontrollen, liste over de grensekontrollstasjoner med tilhørende kontrollsentra som foreslås godkjent. Denne listen oversendes EFTAs overvåkingsorgan.

På bakgrunn av Mattilsynets forslag, gjennomfører EFTAs overvåkingsorgan inspeksjon av nye grensekontrollstasjoner og kontrollsentra under disse.

EFTAs overvåkingsorgan treffer vedtak om godkjenning dersom forutgående inspeksjon tilsier dette.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 43.
§ 3.Tilbaketrekking av godkjenning

Dersom alvorlige grunner tilsier det skal Mattilsynet trekke godkjenningen tilbake.

Mattilsynet meddeler EFTAs overvåkingsorgan om tilbaketrekking av godkjenning.

Grensekontrollstasjonen eller kontrollsenteret kan kun gjenoppføres på listen etter prosedyren i § 2.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 43.
§ 4.Klage

Vedtak som fattes av EFTAs overvåkingsorgan etter § 2 fjerde ledd kan innklages for EFTA-domstolen, jf. avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA-avtalen) art. 36.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 43.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.