Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia

DatoFOR-2001-01-04-7
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse04.01.2001
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
EndrerFOR-2000-02-07-107
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort31.01.2001
Rettet26.02.2001
KorttittelForskrift om innførsel av hund mv fra Australia

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. januar 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2006/146/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 332, 9 juni 2007 nr. 595, 19 mai 2016 nr. 543.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge spredning av virussjukdommene Hendra og Nipah.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hund, katt og flygehund fra Malaysia og flygehund og katt fra Australia. Forskriften gjelder i tillegg til forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo og forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke- kommersiell forflytning av kjæledyr.

0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1)Flygehund: flaggermus tilhørende slekten Pteropus.
0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Kapittel II. Forbud

§ 4.Forbud mot innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og katt og flygehund fra Australia

Det er forbudt å innføre hund, katt og flygehund fra Malaysia og katt og flygehund fra Australia.

§ 5.Unntak for innførsel av flygehund fra Malaysia

Forbudet i § 4 gjelder ikke dersom dyret følges av originalt helsesertifikat som er utstedt av offentlig veterinær i Malaysia, og som bekrefter at følgende krav er oppfylt:

1)dyret skal være oppdrettet i fangenskap, og
2)dyret skal karanteneres i 60 dager før avreise, og
3)dyret skal testes for antistoffer mot Hendra- og Nipahvirus med en serumnøytralisasjonstest eller en godkjent ELISA-test. Dyret skal testes to ganger med negativt resultat. Blodprøvene til testene skal tas med et intervall på 21-30 dager. Den andre blodprøven skal tidligst være tatt 10 dager før avreise. Testene skal utføres ved et godkjent laboratorium.
§ 6.Unntak for innførsel av hund og katt fra Malaysia

Forbudet i § 4 gjelder ikke innførsel av hund og katt fra Malaysia såfremt dyret følges av et originalt helsesertifikat som er utstedt av offentlig veterinær i Malaysia, og som bekrefter at følgende tilleggskrav er oppfylt:

1)dyret skal ikke ha hatt kontakt med svin de siste 60 dager før avreise, og
2)dyret skal ikke ha oppholdt seg i et dyrehold som i løpet av de siste 60 dager før avreise har hatt utbrudd av Nipah disease, og
3)dyret skal være testet med en IgG ELISA-test med negativt resultat for antistoffer mot Nipahvirus. Blodprøven til testen skal være tatt i løpet av de siste 10 dager før avreise. Testen skal utføres ved et godkjent laboratorium.

Forbudet gjelder ikke for hunder og katter i transitt så lenge dyrene befinner seg innenfor terminalområdet til en internasjonal flyplass.

0Endret ved forskrift 9 juni 2007 nr. 595.
§ 7.Unntak for innførsel av katt fra Australia

Forbudet i § 4 gjelder ikke innførsel av katt fra Australia såfremt dyret følges av et originalt helsesertifikat som er utstedt av offentlig veterinær i Australia, og som bekrefter at dyret ikke har oppholdt seg i et dyrehold som i løpet av de siste 60 dager før avreise har hatt utbrudd av Hendra.

Forbudet gjelder ikke for katter i transitt så lenge de befinner seg innenfor terminalområdet til en internasjonal flyplass.

Kapittel III. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 332.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 7. februar 2000 nr. 107 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia.