Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter

DatoFOR-2001-01-05-11
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2001
Sist endretFOR-2015-08-25-1000
EndrerFOR-1996-03-15-294
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-4, LOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort31.01.2001
KorttittelForskrift om luftfartsvirksomhet mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel:Fastsatt av Luftfartstilsynet 5. januar 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, § 4-4, § 7-1, § 9-1 og § 15-4 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 desember 2002 nr. 1343, 25 sep 2012 nr. 907, 28 okt 2014 nr. 1361, 25 aug 2015 nr. 1000. 

Krav vedrørende etablering og dokumentasjon av et kvalitetssystem i mellomstore og små luftfartsvirksomheter følger som vedlegg 1 datert 5. januar 2001 og gjelder som forskrift.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at ervervsmessige luftfartsvirksomheter etablerer, opprettholder, og dokumenterer et kvalitetssystem som skal sikre at virksomheten drives i samsvar med Luftfartstilsynets og luftfartsvirksomhetens egne krav.

Dersom luftfartsvirksomheten har satt bort deler av virksomheten til en underleverandør i henhold til godkjent kontrakt, skal luftfartsvirksomheten ha tilsyn med at underleverandøren av tjenestene og/eller produktene har et kvalitetssystem som sikrer at avtalte leveranser blir utført i henhold til kontrakt og etter gjeldende bestemmelser på en slik måte at kravene til kvalitet tilfredsstilles.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for kvalitetssystemer i ervervsmessig luftfartsvirksomhet, herunder operatører av flyplasser til allmenn bruk, med unntak av luftfartsvirksomhet godkjent med hjemmel i

a)forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner
b)forskrift 16. juli 2013 nr. 916 om sertifisering av besetningsmedlemmer
c)forskrift 24. mai 2005 nr. 462 vedlikeholdsforskriften
d)forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om krav til flysikringstjenester
e)forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv.
0Endret ved forskrifter 3 des 2002 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2003), 25 sep 2012 nr. 907, 28 okt 2014 nr. 1361, 25 aug 2015 nr. 1000.
§ 3.Definisjoner
3.1I denne forskrift menes:
a)Akseptert av Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet har tillit til at søkerens evne til å kunne gjennomføre aktiviteten er i samsvar med Luftfartstilsynets krav.
b)Ansvarlig leder Den person akseptert av Luftfartstilsynet som har overordnet ansvar for å sikre at alle operasjonelle og tekniske aktiviteter kan finansieres og gjennomføres i samsvar med Luftfartstilsynets fastsatte krav og de tilleggskrav som luftfartsvirksomheten selv har fastsatt.
c)Avvik Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav
d)Godkjent av Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet har mottatt søknad og verifisert at personens eller aktørens kvalifikasjoner er i samsvar med Luftfartstilsynets krav. Luftfartstilsynets gransking kan omfatte kontroll av overensstemmelse med fastsatt spesifikasjon gjennom fysisk besiktelse, inspeksjon, dokumentgransking og/eller prøve.
e)Kvalitet Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.
f)Kvalitetssikring Alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som del av kvalitetssystemet og påvist som nødvendige for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at en enhet vil oppfylle kravene til kvalitet.
g)Kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.
h)Kontroll Aktivitet så som måling, undersøkelse, prøving eller tolking av en eller flere egenskaper ved en enhet og sammenligning av resultatene med spesifiserte krav for å bestemme om overensstemmelse er oppnådd for hver egenskap.
i)Kvalitetsledelse Alle aktiviteter forbundet med den totale ledelsesoppgaven som fastsetter kvalitetspolitikken, målene og ansvarsforholdene og iverksetter disse gjennom kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring som deler av kvalitetssystemet.
j)Kvalitetssjef Den person som på vegne av den øverste ledelse har ansvaret for å overvåke selskapets totale system for kvalitet.
k)Kvalitetshåndbok Dokument som angir kvalitetspolitikken og beskriver organisasjonens kvalitetssystem. En kvalitetshåndbok kan gjelde for en organisasjons samlede aktiviteter eller bare en del av dem. Tittelen og omfanget for håndboken angir bruksområdet.
l)Kvalitetspolitikk Organisasjonens overordnede hensikter og ledelse med hensyn til kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelse. Kvalitetspolitikken utgjør ett element av bedriftens politikk og er stadfestet av den øverste ledelse.
m)Verifikasjon Bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.
0Endret ved forskrift 25 sep 2012 nr. 907.
§ 4.Kvalitetssystemet, ansvar, struktur og innhold

Luftfartsvirksomheten skal etablere, holde ved like og dokumentere et kvalitetssystem basert på krav fra en anerkjent standard for kvalitetssikring.

4.1Kvalitetssystemet Luftfartsvirksomhetens kvalitetssystem skal sikre at alle krav fra Luftfartstilsynet og egne krav tilfredsstilles.

Luftfartsvirksomhetens kvalitetssikring skal være basert på relevante kravselementer fra en kjent standard. Det vises til NS-EN-ISO-9000 for bruk av kvalitetssikringsstandarder.

Kvalitetssikringssystemer som er basert på andre standarder enn NS-EN-ISO-9000serien, kan aksepteres. 

4.2Ansvar for kvalitetssystemet Ansvarlig leder har det overordnede ansvaret for kvalitetsledelse og kvalitetssystemet. Det skal oppnevnes en kvalitetssjef med ansvar for å føre internt tilsyn med at kravene overholdes. 
4.3Oppbygging og drift av kvalitetssystemet Luftfartsvirksomhetens kvalitetssystem skal sikre at operativ og teknisk virksomhet kan gjennomføres i samsvar med Luftfartstilsynets og luftfartsvirksomhetens egne krav. Disse kravene skal som et minimum omfatte krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Ved etablering av et kvalitetssystem skal minimum følgende punkter være ivaretatt:

a)fastsettelse av kvalitetspolitikk;
b)etablering og fastsettelse av virksomhetens kvalitetsmål og standard;
c)utarbeidelse og fastsettelse av standarder, prosedyrer og analyseprosesser;
d)utarbeidelse og fastsettelse av ressurs-, opplærings-/trenings-/erfaringsbehov;
e)klargjøring av ansvarsforhold;
f)utarbeidelse og fastsettelse av revisjonsmetoder og revisjonsplan;
g)verifikasjon og akseptering av fastsatt standard;
h)fastsettelse og utarbeidelse av et dokumentasjonssystem;
i)prosedyrer for behandling og analyse av avvik, samt iverksettelse av korrigerende tiltak;
j)oppdatering/ajourføring av kvalitetssystemet og dets prosedyrer. Kontroll og kvalitetsrevisjoner. 
4.4Kvalitetssystemet skal være tilpasset luftfartsvirksomhetens oppgaver, størrelse og kompleksitet.
4.5Kvalitetssjefen skal rapportere direkte til ansvarlig leder.
4.6Kvalitetssystemet skal være integrert i organisasjonen. For å sikre objektiv overvåking skal kvalitetssjefen og revisjonsfunksjonene være uavhengig, dvs. ikke ha direkte ansvar for de områder der revisjonen utføres.
4.7Kvalitetssystemet skal omfatte et rapporteringssystem til ansvarlig leder for å sikre at behovet for korrigerende tiltak blir identifisert, vurdert og iverksatt så raskt som mulig. Som ledd i dette skal luftfartsvirksomheten utarbeide en plan som viser hvordan og hvor ofte alle aktiviteter som er beskrevet, skal revideres. Revisjonsplanen skal aksepteres av Luftfartstilsynet.
4.8Det skal utarbeides rapport etter hver kvalitetsrevisjon med opplysninger om følgende:
-alle konstaterte avvik fra gjeldende krav, standarder og prosedyrer
-beskrive observasjoner av eventuelle forbedringspotensialer med anbefaling
-ansvar og tidsfrister for å ta beslutning og gjennomføre tiltakene
-ansvar for oppfølging og verifikasjon. 
4.9Ledelsen i luftfartsvirksomheten skal med regelmessige mellomrom vurdere/gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig og effektivt.
4.10Kvalitetssystemet skal være akseptert av Luftfartstilsynet.
4.11Kvalitetssjefen skal være akseptert av Luftfartstilsynet.
§ 5.Dokumentasjon
5.1Dokumentasjon omfatter virksomhetens kvalitetshåndbok, som kan være en separat håndbok, men som uansett forblir en del av luftfartsvirksomhetens håndboksystem. Kvalitetshåndbokens plassering i håndbokhierarkiet skal være overordnet de andre håndbøkene.
5.2Kvalitetshåndboken skal som et minimum inneholde følgende systembeskrivelser, eventuelt med referanse til prosedyrer i det øvrige håndboksystemet:
a)kvalitetspolitikk
b)organisasjonsbeskrivelse
c)oversikt over dokumenter som inngår i kvalitetssystemet
d)funksjonsbeskrivelse og ansvar
e)system for utarbeidelse av særskilte prosedyrer
f)prosedyrer som sikrer overensstemmelse med Luftfartstilsynets krav og egne krav
g)prosedyre for interne revisjoner og utarbeidelse av revisjonsplaner
h)rapporteringsprosedyrene
i)system for ledelsens gjennomgåelser av kvalitetssystemet
j)system for avviksbehandling
k)system for korrigerende tiltak
l)registreringsprosedyrer
m)prosedyre for å klarlegge opplæringsbehov og opplæring av alt personell som utfører aktiviteter som påvirker kvalitet
n)dokumentkontroll.
§ 6.Tilbakekall

Dersom luftfartsvirksomheten ikke overholder bestemmelsene i denne forskrift, kan Luftfartstilsynet tilbakekalle aksepteringen av ansvarlig leder og/eller kvalitetssjef.

§ 7.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Samferdselsdepartementet i henhold til forvaltningsloven.

Klage sendes via Luftfartstilsynet.

§ 9.Straff

Ved overtredelse av denne forskrift kommer bestemmelser om straff etter luftfartslovens kapittel 14 til anvendelse.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2001.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. mars 1996 nr. 294 om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsforetagender (BSL D 1-1).

Vedlegg 1. Krav vedrørende etablering og dokumentasjon av et kvalitetssystem i «mellomstore og små» luftfartsvirksomheter. 

Dette vedlegg gjelder som forskrift, jf. innledende tekst i forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter av 5. januar 2001 nr. 11 (BSL A 1-1).

1. Generelt

Kravet om etablering og dokumentasjon av et kvalitetssystem samt ansettelse av kvalitetssjef gjelder for alle luftfartsvirksomheter som omhandles av forskrift om kvalitetssystemer i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1.

Kvalitetssystemets omfang vil være avhengig av luftfartsvirksomhetens størrelse. I denne forskrift betegnes luftfartsvirksomheter med 6 til 20 årsverk som mellomstore, og luftfartsvirksomheter med 5 årsverk eller mindre som små.

Luftfartstilsynet kan skjerpe nedenforstående krav til luftfartsvirksomhetens kvalitetssystem uavhengig av antallet fast ansatte i foretagendet, dersom luftfartsvirksomhetens omfang tilsier det.

2. Kvalitetssystemer for mellomstore luftfartsvirksomheter

Kvalitetssystemer for mellomstore luftfartsforetagender skal være tilpasset oppgavene, størrelse og kompleksitet.

Slike luftfartsvirksomheter kan gis tillatelse til å bruke ekstern revisjonstjeneste.

Ekstern revisjonstjeneste skal aksepteres av Luftfartstilsynet.

3. Kvalitetssystem for små luftfartsvirksomheter

For luftfartsvirksomheter vil det være tilstrekkelig å utarbeide et kvalitetssikringsprogram i form av et sjekklistesystem.

Dette sjekklistesystemet må kunne gi den nødvendige garanti og oppfylle fastsatte krav til et kvalitetssystem. Det må videre inneholde en plan som garanterer at alle sjekklistepunktene er gjennomført innenfor gitte tidsfrister samt omfatte et rapporteringssystem til virksomhetens ledelse for gjennomgang og oppfølging av avvik. Videre skal virksomheten minimum hvert år gjennomføre en revisjon av ovennevnte sjekklistesystem. Denne revisjonen kan utføres av eksternt akseptert revisjonstjeneste.

Ekstern revisjonstjeneste skal aksepteres av Luftfartstilsynet.

4. Ansvar

Totalansvar for kvalitetssystemet og gjennomføringen av korrigerende tiltak skal alltid ligge hos luftfartsvirksomheten ved ansvarlig leder.