Forskrift om innkreving og regnskapsmessig behandling av uerholdelige bidragskrav mv.

DatoFOR-2001-01-09-18
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2001, regnskapsåret 2000
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-12-09-5-§16, LOV-2005-04-29-20
Kunngjort31.01.2001
KorttittelForskrift om uerholdelige bidragskrav mv.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 9. januar 2001 med hjemmel i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven) § 16 annet ledd, jf. første ledd og lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven). Endret ved forskrifter 16 des 2005 nr. 1563 (hjemmel), 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Formål

Forskriften her gir regler om innkreving og regnskapsmessig behandling av uerholdelige bidragskrav.

§ 2.Bidragskrav

Med bidragskrav menes krav på underholdsbidrag til ektefelle eller barn etter ekteskapsloven eller barneloven når kravet innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (innkrevingssentralen) etter reglene i bidragsinnkrevingsloven. Med til kravet regnes også purregebyrer og rettsgebyrer i forbindelse med innkrevingssentralens innfordring av kravet, inkludert rettslig klagebehandling og tvangsfullbyrdelse hos namsmannen.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Uerholdelige bidragskrav

Et bidragskrav anses å være uerholdelig når Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (innkrevingssentralen) har forsøkt innkreving, herunder begjæring om utlegg gjennom lokal namsmann, uten at det er registrert innbetalinger siste 2 årene. Dette gjelder også når årsaken til manglende innbetalinger er at skyldneren ikke har hatt evne til å dekke kravet etter reglene i dekningsloven. Dersom skyldneren er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt i eget aksjeselskap, anses et bidragskrav likevel bare som uerholdelig dersom innkrevingssentralen finner at forholdene i saken taler for det.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Innkreving av uerholdelige krav

Innkrevingstiltak i saker med uerholdelige bidragskrav begrenses til regelmessig maskinell kontroll mot tilgjengelige registre for å undersøke om det er skjedd endringer som tilsier at kravet lar seg inndrive helt eller delvis. Dersom det avdekkes slike endringer, skal aktiv innkreving umiddelbart gjenopptas.

§ 5.Regnskapsmessig behandling av uerholdelige krav

Bidragskrav som anses å være uerholdelige skal tas ut av det ordinære bidragsregnskapet. I saker med løpende bidrag skal dette gjelde med virkning både for forfalte og uforfalte terminer. Innkrevingssentralen skal til enhver tid ha oversikt over denne delen av bidragskravene, inkludert månedlig påløp i disse sakene.

§ 6.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften her trer i kraft straks og gis virkning også for bidragsregnskapet for år 2000.