Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart.

DatoFOR-2001-01-15-26
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse15.01.2001
Sist endretFOR-2004-01-19-302 fra 01.03.2004
EndrerFOR-1989-07-27-665
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-01-19-298, FOR-1994-10-04-918-§1-11, FOR-1990-01-25-92-§6-2, LOV-1965-06-18-4-§24, FOR-2003-09-29-1196
Kunngjort31.01.2001
KorttittelForskrift om motorsport på lukket bane

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 15. januar 2001 med hjemmel i forskrifter av 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v. § 43 (jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 14-4), forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 1-11 og forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 6-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 jan 2004 nr. 298, 19 jan 2004 nr. 302.

Kap. 1. Motorsport

§ 1.Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Kjøringen skal følge reglement fastsatt av de nevnte forbundene. Endringer i reglementene skal fortløpende innsendes til Vegdirektoratet.
§ 2.For følgende løpstyper/kjøretøy gjøres det unntak fra førerkortforskriftens krav til førerkort og minstealder, eventuelt krav til kompetansebevis for moped:
-Trial
-Go-kart
-Cross-kart
-Motocross
-Speedway
-Roadracing
-Beltemotorsykkel
-Dragracing
-Asfaltracing når motorvognens slagvolum ikke overskrider 2000 ccm
-Bilcross

Forbundenes alders- og opplæringskrav er gjeldende.

For go-kart med slagvolum over 125 ccm kreves førerkort klasse A eller B. For kjøretøytyper og/eller konkurranseformer som ikke er unntatt i denne paragrafen kreves førerkort for angjeldende førerkortklasse.

§ 3.Kjøretøy som brukes i motorsport som nevnt ovenfor er unntatt fra:
-tekniske krav og krav til godkjenning i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
-krav om registrering i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy

dersom ikke annet er særskilt fastsatt. Forbundene har selv ansvar for tilsyn med kjøretøyene.

For arrangement som krever politiets tillatelse kan politiet sette vilkår for gjennomføringen.

§ 4.For kjøretøy som benyttes til kjøring etter dette kapittel må det være tegnet forsikring som minst tilsvarer dekning etter lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (Bil-ansvarslova).

Kap. 2. Annen bruk av go-kart på bane eller avstengt område

§ 5.Foretak og organisasjoner kan benytte go-kart som er konstruert for en hastighet som ikke overskrider 50 km/t på anlegg som er godkjent etter lov av 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.

For slik bruk av go-kart gjøres det unntak fra:

-tekniske krav og krav om godkjenning i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
-krav om registrering i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy
-krav til førerkort i førerkortforskriften av 19. januar 2004 nr. 298, likevel slik at minstealder er 15 år.
0Endret ved forskrift 19 jan 2004 nr. 302 (i kraft 1 mars 2004).

Kap. 3. Fellesbestemmelser

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 27. juli 1989 nr. 665 om organisert motorsport på lukket område.