Forskrift om selvangivelsesfritak for visse grupper skattytere

DatoFOR-2001-02-16-155
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse16.02.2001 fra inntektsåret 2000
Sist endretFOR-2007-12-18-1466 fom inntektsåret 2007
EndrerFOR-1983-12-30-1969, FOR-1997-12-19-1423
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, FOR-1984-03-05-3450, FOR-2001-02-05-116
Kunngjort02.03.2001
KorttittelForskrift om selvangiv.fritak for visse grupper

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 16. februar 2001 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 og delegeringsvedtak av 5. mars 1984 nr. 3450 og 5. februar 2001 nr. 116.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1466.

I

§ 1.Selvangivelsesfritak for pensjonister mv.

Pensjonister mv. som per 1. januar 2008 var fritatt fra å levere forhåndsutfylt selvangivelse og ikke mottok spesifikasjon over inntekt, formue, fradrag og gjeld fra ligningsmyndighetene, er fritatt fra selvangivelsesplikten i ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a inntil skattekontoret bestemmer noe annet eller inntekts- og formuesforholdene endrer seg vesentlig.

De som er fritatt må gi skattekontoret særskilt opplysning om fradragsposter som ligningsmyndighetene ikke har tilstrekkelige opplysninger om, men som skattyter krever at det skal tas hensyn til ved ligningen.

0Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1466 (fom inntektsåret 2007).
§ 2.Selvangivelsesfritak for sjømenn bosatt i utlandet

Personer, herunder norske statsborgere, bosatt i utlandet i tjeneste på norsk registrert fartøy, som bare har inntekt av arbeid om bord, har rett, men ikke plikt til å levere selvangivelse i medhold av ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a. Det samme gjelder for personer bosatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige i tjeneste på utenlandsk registrert fartøy befraktet av norsk rederi på bareboat basis.

Norsk registrert fartøy omfatter skip og borefartøy registrert i Norsk ordinært Skipsregister og skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.

0Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1466 (fom inntektsåret 2007, tidligere § 5).
§ 3.Selvangivelsesfritak for utenlandske artister

Utenlandske artister som omfattes av lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv. er fritatt fra å levere selvangivelse etter ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a.

0Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1466 (fom inntektsåret 2007, tidligere § 6).

II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning for levering av selvangivelse for inntektsåret 2000. Samtidig oppheves forskrift av 30. desember 1983 nr. 1969 om selvangivelsesfritak for pensjonister og forskrift av 19. desember 1997 nr. 1423 om selvangivelsesfritak for bestemte grupper av skattytere bosatt i utlandet.