Forskrift om regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet.

DatoFOR-2001-02-16-195
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1632, FOR-1998-04-17-338-§10, LOV-1996-06-07-31-§2, LOV-1814-05-17-§16
Kunngjort14.03.2001
KorttittelForskrift om døvekirkelige organer

Fastsatt av Kirkerådet 16. februar 2001 med hjemmel i delegeringsvedtak av 19. november 1999 nr. 1632 etter forskrift av 17. april 1998 nr. 338 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 10. 

I reglene henvises det til lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 nr. 31 (kl), forskrift av 17. april 1998 nr. 338 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten (fskr) og regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet (vr) fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 nr. 1453.

§ 1.Medlemskap og stemmerett i døvemenighet

Medlemmer av Den norske kirke som er døve, sterkt tunghørte, døvblinde, døvblitte og deres familier og nettverk og andre med tilknytning til det døvekirkelige arbeidet, blir medlemmer av den døvemenigheten de sokner til ved å la seg registrere i et medlemsregister som føres av Døvekirkenes fellesråd. Døves menighetsråd avgjør i tvilstilfelle om en person fyller vilkårene for å bli registrert. I spesielle tilfeller kan medlemmer som er bosatt i en døvemenighet søke Døvekirkenes fellesråd om å bli registrert i en annen døvemenighet dersom en mener seg å ha tilhørighet til denne. Vedtak etter denne paragraf kan påklages til biskopen.

Medlem av døvemenighet som har kirkelig stemmerett og som er bosatt i geografisk nærhet til menighetens døvekirke eller det sted hvor menigheten samles, har stemmerett ved valg av Døves menighetsråd. Døvekirkenes fellesråd avgjør i tvilstilfelle hva som regnes som geografisk nærhet. Vedtaket kan påklages til biskopen.

Medlem av døvemenighet som har kirkelig stemmerett, har stemmerett i menighetsmøte i den døvemenigheten vedkommende sokner til, jf. § 4.

§ 2.Sammensetning og valg av Døves menighetsråd

Bestemmelsene i kirkeloven § 6 og regler gitt av Kirkemøtet 1996 om valg av menighetsråd, gjelder så langt de passer.

Valg av menighetsråd skjer ved personlig fremmøte i døvekirken (på valgstedet) og gjennomføres etter et opplegg som er godkjent av Døvekirkenes fellesråd. Døve, sterkt tunghørte, døvblinde og døvblitte skal være i flertall i menighetsrådet.

§ 3.Formene for menighetsrådets virksomhet

Bestemmelsene i kirkeloven § 8 og regler gitt av Kirkemøtet 1996 om formene for menighetsrådets virksomhet, gjelder så langt de passer.

Fellesrådet kan i samråd med menighetsrådet oppnevne menighetsutvalg for områder som ikke sokner naturlig til en døvekirke, jf. fskr. § 9 nest siste ledd. Fellesrådet vedtar sammensetning, regler for oppnevning/valg, hvilke oppgaver slike menighetsutvalg skal ha, hvilke områder de skal dekke mv., jf. vr. § 8.

§ 4.Formene for menighetsmøtets virksomhet

Bestemmelsene i kirkeloven § 10 og regler gitt av Kirkemøtet 1996 om formene for menighetsmøtets virksomhet, gjelder så langt de passer. Avstemning i menighetsmøtet kan skje postalt i saker der menighetsrådet bestemmer det.

§ 5.Valg av Døvekirkenes fellesråd

Fellesmøtet året før valg skal finne sted, oppnevner en nominasjonskomité på fem leke medlemmer. Døvekirkenes fellesråd innkaller til møte og oppnevner sekretær for komiteen.

Hvert menighetsråd foreslår tre menighetsrådsmedlemmer fra sin døvemenighet som kandidater til fellesrådet innen en tidsfrist som fellesrådet bestemmer. Nominasjonskomiteen setter opp en prioritert liste over kandidatene fordelt på døvemenighetene. Listen skal dessuten inneholde forslag til tre kandidater blant de av fellesmøtets medlemmer som kommer fra menighetsutvalgene. Kandidatene skal oppføres med angivelse av navn, adresse, stilling og alder og ev. andre opplysninger. Nominasjonskomiteen prøver å ivareta generelle retningslinjer om at begge kjønn skal være representert med ikke mindre enn 40% og at listen også skal inneholde kandidater under 30 år.

Det kan fremmes forslag til kandidater på fellesmøtet. Fellesmøtet velger en av de foreslåtte menighetsrådskandidatene som representant og en som vararepresentant fra hver døvemenighet til Døvekirkens fellesråd for 2 år, samt en representant og en vararepresentant blant de av fellesmøtets medlemmer som kommer fra menighetsutvalgene jf. fskr. § 8.

Det holdes særskilte valg for medlem og varamedlem. Den kandidaten som har fått flest stemmer er valgt. I tilfelle stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

Ordning for valg av representant og vararepresentant av og blant de tilsatte i døvemenighetene til fellesrådet, jf. fskr. § 8, fastsettes av Døvekirkenes fellesråd.

Det nyvalgte fellesrådet trer i funksjon så snart som mulig etter at valget har funnet sted.

§ 6.Formene for fellesrådets virksomhet

Bestemmelsene i kirkeloven § 13 og regler gitt av Kirkemøtet 1996 om formene for kirkelig fellesråds virksomhet, gjelder så langt de passer.

Fellesrådet konstituerer seg så snart som mulig etter at det er valgt. Møtet kalles sammen av lederen, jf. vr. § 1.

Fellesrådet oversender hvert år en rapport til Kirkemøtet om det døvekirkelige arbeidet.

§ 7.Valg til Døvekirkenes fellesmøte

En representant velges av og blant de statlig tilsatte i døvekirkelig arbeid som ikke er medlem av menighetsråd, og en representant velges av og blant de øvrige tilsatte i døvemenighetene til fellesmøtet jf. fskr. § 7, etter en ordning fastsatt av Døvekirkenes fellesråd.

Etter nærmere regler fastsatt av fellesrådet, oppnevner det enkelte menighetsutvalg blant sine medlemmer inntil tre representanter til Døvekirkenes fellesmøte, jf. fskr. § 7.

§ 8.Formene for fellesmøtets virksomhet

Fellesrådet sender innkalling og saksliste til medlemmene senest 3 uker før møtet. Saksdokumenter bør så langt det er mulig følge med innkallingen. Fellesrådet forbereder de saker som skal behandles av fellesmøtet.

Fellesmøtet velger dirigentskap, og protokollkomité til å underskrive protokollen.

Nærmere regler om fellesmøtets forretningsorden fastsettes av fellesmøtet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. mars 2001.