Forskrift om skipsmedisin

DatoFOR-2001-03-09-439
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.06.2001
Sist endretFOR-2013-02-14-199
EndrerFOR-1981-12-11-8748
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-02-39-§6-8, LOV-2007-02-16-9-§27, LOV-2007-02-16-9-§29, FOR-1969-06-13-3
Kunngjort08.05.2001
Rettet09.11.2001 (Vedlegg 3), 30.05.2008 (oppdatert hjemmel), 10.05.2013 (Merknader)
KorttittelForskrift om skipsmedisin

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 9. mars 2001 med hjemmel i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 6-8, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed § 47 og § 52, jf. kgl.res. av 13. juni 1969 nr. 3.
Tilføyd hjemmel: Lov 16 februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 27 og § 29.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII punkt 16a (direktiv 92/29/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juni 2002 nr. 530, 13 des 2002 nr. 1638, 14 juni 2004 nr. 888, 8 sep 2004 nr. 1250, 22 aug 2005 nr. 908, 19 des 2012 nr. 1345, 17 jan 2013 nr. 61, 14 feb 2013 nr. 199.

Kap. I. Virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften har til formål å sikre at det om bord på skip finnes skipsmedisin som er nødvendig for å ivareta arbeidstakeres og passasjerers helse og sikkerhet. Forskriften skal bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske skip. Den gjelder også for redningsmidler på norske skip, jf. § 13.

Med mindre det fremgår noe annet av de enkelte bestemmelser er følgende unntatt fra forskriften:

a)lystfartøy som brukes til ikke-ervervsmessige formål, og som ikke er bemannet med profesjonelt mannskap,
b)slepebåter som opererer i havneområder,
c)flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel når det kan dokumenteres at disse omfattes av beredskap etablert med hjemmel i § 9-2 i petroleumsloven1 som er minst likeverdig med kravene i denne forskrift,
d)sjøforsvarets fartøyer, dersom de ikke opprettholder sivile sertifikater.
1Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

a)passasjerskip: skip som skal ha passasjersertifikat, sikkerhetssertifikat for passasjerskip, sikkerhetssertifikat for hurtiggående passasjerfartøy eller tillatelse til begrenset passasjerbefordring i henhold til sjødyktighetsloven,1
b)redningsmiddel: livbåt, redningsbåt, redningsflåter og lettbåt,
c)rederi: et fartøys registrerte eier, bortsett fra når fartøyet er leid til totalbefraktning eller helt eller delvis drives av annen fysisk eller juridisk person enn eieren på grunnlag av en driftsavtale; i slike tilfeller skal totalbefrakteren, eventuelt den fysiske eller juridiske personen som driver fartøyet, anses som rederiet,
d)skipsfører: den som har høyeste myndighet om bord,
e)arbeidstaker: enhver som tar tjeneste på norsk skip, herunder praktikanter og lærlinger, unntatt havneloser og landbasert personell som utfører arbeid om bord på skip som ligger ved kai,
f)skipsmedisin: legemidler, medisinsk utstyr mv., jf. de ikke-uttømmende lister i vedlegg 1 og 2,
g)narkotika: legemidler som er oppført i narkotikalisten,2 se vedlegg 3,
h)utlevering: utlevering av skipsmedisin fra bemyndiget person til rekvirent og pasient og umiddelbar bruk av skipsmedisin av bemyndiget person på pasient,
i)farlig last: last som er omtalt som farlig i IMDG-koden, International Maritime Dangerous Goods Code, utgitt av International Maritime Organization (IMO).
0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
1Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.
2I henhold til forskrift av 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika m.v.
§ 4.Fartøygrupper

Med fartøygrupper menes:

Fartøygruppe A: Havgående fartøyer herunder fartøyer som driver fiske til havs, uten begrensninger i fartsområde, samt havgående fartøyer som ikke faller inn under fartøygruppe B.

Fartøygruppe B: Havgående fartøyer herunder fartøyer som driver fiske til havs, i farvann mindre enn 150 nautiske mil fra nærmeste havn med mulighet for medisinskfaglig assistanse eller 175 nautiske mil fra nærmeste havn med mulighet for medisinskfaglig assistanse dersom de i tillegg kontinuerlig oppholder seg innenfor rekkevidden til en helikoptertjeneste.

Fartøygruppe C: Fartøyer som driver havnetrafikk og fartøyer som oppholder seg enten inntil 20 nautiske mil fra grunnlinjen eller som ikke har annen lugarinnretning enn et styrehus.

Kap. II. Ansvarsforhold og tilsyn

§ 5.Ansvar

Rederiet har det overordnede ansvar for at skipet til enhver tid oppfyller kravene i denne forskrift. Anskaffelse og fornyelse av skipsmedisin skal skje uten kostnader for arbeidstakerne.

Skipsføreren har ansvaret for at pliktene etter forskriften etterleves.

Skipsfører kan delegere utlevering og ettersyn av skipsmedisin til en eller flere arbeidstakere, spesielt utpekt på grunn av sine kvalifikasjoner, jf. § 18, § 21 og § 22.

§ 6.Tilsyn

Sjøfartsdirektoratet, eller den det gir myndighet, fører tilsyn med at rederi og skipsfører overholder bestemmelsene i forskriften.

Kap. III. Krav til skipsmedisinbeholdningen

§ 7.Generelle krav til skipsmedisinen

Skipsmedisin om bord skal ved anskaffelse holde et kvalitetsnivå med hensyn til egenskaper, pakning og merking, tilsvarende de krav som stilles til slikt materiell som markedsføres i Norge.

Merkingen skal være på norsk og engelsk. Krav om norsk eller engelsk merking kan fravikes, dersom det kan dokumenteres at de som skal forestå utlevering av skipsmedisin i skip fullt ut forstår merkingen.

§ 8.Særskilte krav til legemidler

Legemidlene skal være pakket i solid og hensiktsmessig emballasje som tydelig angir legemidlets generiske navn.

Legemidlene skal være merket med salgsstedets navn, produsent, produksjonsnummer, holdbarhetsdato, oppbevaringsbetingelser og bruksveiledning. Art og mengde av virkestoff skal fremgå av merkingen.

§ 9.Skipsmedisinbeholdning

Skip skal være utstyrt med en skipsmedisinenhet inneholdende skipsmedisin som minst er i samsvar med vedlegg 1 og 2 for skipets fartøygruppe, jf. § 4.

Fiske- og fangstfartøyer som opererer innenfor fartsområde bankfiske II, jf. forskrift om fartsområder1 § 23, kan utstyres som fartøygruppe B, jf. første ledd.

Fartøy under 15 meter som tilhører fartøygruppe C og fartøy med tillatelse til begrenset passasjerbefordring, kan i stedet for skipsmedisinenhet i samsvar med første ledd utstyres med nødvendig førstehjelpsutstyr.

Skipsmedisinenheten skal til enhver tid inneholde tilstrekkelig mengde skipsmedisin. Ved denne vurdering skal det blant annet tas hensyn til antall arbeidstakere, reisens varighet, bestemmelsessted og anløpshavner, typer arbeid som skal utføres i løpet av reisen, lastens art og faktisk fartsområde.

0Endret ved forskrift 14 juni 2004 nr. 888.
1Forskrift av 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder.
§ 10.Tilleggskrav for skip over 500 bruttotonn

Skip over 500 bruttotonn skal i tillegg til de øvrige krav som følger av forskriften, ha nødvendig førstehjelpsutstyr i maskinrom og bysse.

§ 11.Tilleggskrav for passasjerskip

Rederiet skal i samarbeid med lege eller farmasøyt sørge for at passasjerskip til enhver tid er utrustet med nødvendig skipsmedisin. Ved vurdering av hva som er nødvendig, skal det bl.a. tas hensyn til antall passasjerer og deres behov, reisens varighet og faktisk fartsområde.

Passasjerskip med sertifikat for 100 passasjerer eller mer skal ha om bord akuttmedisinsk koffert med legemidler. Med akuttkoffert menes koffert eller lignende med innhold av legemidler og medisinsk utstyr, som kan anvendes av tilstedeværende lege i behandling av alminnelige, akutte medisinske sykdomstilstander.

§ 12.Skip som frakter farlig last

Skip som frakter farlig last skal være utstyrt med de legemidler som er angitt som nødvendige, for behandling av forgiftningstilfeller angitt i MFAG, jf. § 25. Dersom det kan dokumenteres at andre legemidler er likeverdige eller bedre enn det som følger av MFAG, så kan skipet være utstyrt for alternativ behandling av forgiftningstilfeller. Liste over legemidler og medisinsk utstyr må settes opp i samråd med lege.

Legemidler og medisinsk utstyr som må medbringes i henhold til første ledd, og bruksrettledninger, jf. § 25, skal oppbevares i forseglet koffert. Kofferten skal være tydelig merket med «førstehjelp ved forgiftninger», dato for siste ettersyn og dato som angir hvor lenge utstyret er holdbart. Liste over innholdet skal finnes sammen med utstyret.

Enhver ferge som drives under forhold som ikke alltid gjør det mulig innen en tilstrekkelig frist eller med et tilstrekkelig varsel å kjenne arten av de farlige stoffer som fraktes, skal i forseglet koffert medføre legemidler, medisinsk utstyr og rettledning for førstehjelpsbehandling i samsvar med første ledd. For slik ferge i fast rute der overfarten skal vare under to timer, kan likevel legemidlene begrenses til slike som må gis i ytterste nødstilfeller innen et tidsrom som ikke overskrider overfartens normale varighet. Liste over legemidler og medisinsk utstyr må settes opp i samråd med lege.

§ 13.Skipsmedisin for redningsmidler

Redningsmidler skal være utstyrt med skipsmedisin som angitt i vedlegg 1 og 2, med de presiseringer som følger av kap. VI.

Kap. IV. Sykelugar, lege om bord

§ 14.Sykelugar

Skip skal ha sykelugar hvis det er nødvendig ut fra mannskapets størrelse, passasjerantall, reisens varighet og faktisk fartsområde.

§ 15.Lege om bord

Skip med et mannskap på 100 arbeidstakere eller flere på en utenriksreise som overstiger tre døgn, skal ha en lege om bord med ansvar for den medisinske behandling av arbeidstakerne.

Andre skip skal ha lege om bord dersom det er nødvendig. Ved vurdering av hva som er nødvendig, skal det blant annet tas hensyn til risiko og fartsområde mv.

For passasjerskip gjelder i tillegg kravene i forskrift 2. oktober 1972 nr. 4 om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. § 27.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1345 (i kraft 1 jan 2013).

Kap. V. Rekvirering av legemidler til skip

§ 16.Rekvirering

Skipsfører, rederi eller den lege som er tilknyttet rederiet, har etter forskrift om rekvirering av legemidler fra apotek,1 rett til å rekvirere de legemidler som skal være om bord i skip. Ved behov for øyeblikkelig hjelp plikter skipsfører å skaffe til veie nødvendig skipsmedisin så raskt som mulig.

Rederiers og skipsføreres rett til å rekvirere narkotika er begrenset til legemidler og mengder angitt i vedlegg 3.

Helsedirektoratet kan gi skipsverft og firmaer som leverer redningsmidler til skip, tillatelse til å rekvirere legemidler til nybygg, jf. forskrift om rekvirering av legemidler fra apotek.1 Det kan stilles særskilte krav til slik tillatelse.

Legemidler som rekvireres, skal være lovlig omsatt i det land de utleveres fra og være av tilfredsstillende kvalitet, jf. § 7 og § 8.

Et hvert innkjøp av narkotika skal føres i kontrollboken, jf. § 25.

Ved innkjøp av skipsmedisin skal skipsfører påse at selger utsteder en fortegnelse på norsk eller engelsk i 2 eksemplarer over de leverte varer. Fortegnelsen skal oppbevares om bord frem til neste sakkyndige ettersyn etter § 22.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2002 nr. 530, 17 jan 2013 nr. 61, 14 feb 2013 nr. 199.
1Forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
§ 17.Tap av rekvisisjonsrett

Dersom Helsedirektoratet finner at skipsførers eller rederis rekvirering av reseptpliktige legemidler er uforsvarlig, kan dennes rett til å rekvirere reseptpliktige legemidler, gitt i medhold av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek,1 tilbakekalles.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2002 nr. 530, 17 jan 2013 nr. 61.
1Forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Kap. VI. Oppbevaring av skipsmedisin

§ 18.Oppbevaring av skipsmedisin

Skipsmedisin skal oppbevares slik at den holdes i god stand.

Legemidler om bord skal oppbevares oversiktlig i avlåst skap, skrin, koffert e.l., godt beskyttet mot fuktighet, frost og sterk varme. Legemidler som skal oppbevares kaldt, skal oppbevares i kjøleskap. Skip i fartøygruppe A og B skal være utstyrt med låsbart medisinskap. I skip med sykelugar skal medisinskap plasseres i sykelugaren. Bare skipsfører og de han gir fullmakt, skal ha nøkkel og adgang til legemidlene i skipsmedisinenheten, jf. § 9. Narkotika skal alltid oppbevares innelåst.

Legemidlene i skipsmedisinenhetene skal ordnes etter bruksområde, jf. vedlegg 1.

Desinfeksjonsmidler til teknisk bruk skal oppbevares adskilt fra legemidler.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
§ 19.Skipsmedisin for redningsmidler

Skipsmedisin for redningsmidler skal oppbevares i vanntette, forseglede beholdere tydelig merket med at det inneholder førstehjelpsutstyr og med dato for siste ettersyn og dato som angir hvor lenge utstyret er holdbart. Liste over innholdet skal finnes i beholderen.

På fartøyer som ligger ubevoktet i havn, herunder fiske- og fangstfartøyer, frakteskuter og lokale ferger, skal det ikke oppbevares narkotika i redningsmidler. Narkotika til redningsmidlene skal for disse fartøyer pakkes i egne, vanntette beholdere, og oppbevares på lett tilgjengelig sted slik at de lett kan medbringes i en krisesituasjon. Det er skipsførers ansvar å sørge for sikker oppbevaring når fartøyet er forlatt ved kai. Redningsmidlene skal påføres tydelig merking som sier at de ikke inneholder narkotiske legemidler.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
§ 20.Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpsutstyr, jf. § 9 og § 10, skal oppbevares i veske, koffert, skap e.l. som skal være tydelig merket med at det inneholder førstehjelpsutstyr, dato for siste ettersyn og dato som angir hvor lenge utstyret er holdbart. Liste over innholdet skal finnes sammen med utstyret.

Kap. VII. Utlevering og kontroll med skipsmedisin

§ 21.Utlevering av legemidler om bord

Utlevering av legemidler om bord skal bare foretas av skipsføreren eller de han gir fullmakt. Utlevering skal bare skje ved behandling av ombordværende personer. Utlevering skal som hovedregel skje etter kontakt med lege eller etter skriftlige instrukser gitt på forhånd av lege. Utlevering av legemidler skal nedtegnes av den som utleverer legemidlet.

Utleveres noe legemiddel i større mengde enn den som umiddelbart anvendes, skal det leveres i egnet emballasje påført legemidlets navn og bruksanvisning.

Det må vises særskilt aktsomhet ved utlevering av narkotika. Et hvert uttak av narkotika skal føres i kontrollboken, jf. § 25.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
§ 22.Ettersyn og kassasjon

Skipsmedisin skal underlegges sakkyndig ettersyn minst en gang hver tolvte måned. Kontrollen kan i unntakstilfeller utsettes i opptil fem måneder. Utført ettersyn skal dokumenteres, jf. fjerde ledd. Med sakkyndig ettersyn menes ettersyn av farmasøyt eller lege.

For skip med sikkerhetsstyringssertifikat, jf. sjødyktighetsloven1 femte kapittel med tilhørende forskrifter, kan sakkyndig ettersyn foretas hvert tredje år, forutsatt at skipsfører eller den han gir fullmakt, jf. § 5, foretar tilsvarende ettersyn av legemidler og medisinsk utstyr, jf. første ledd, minst en gang hver tolvte måned. Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde prosedyre for kontroll og ettersyn av skipsmedisin.

Skipsmedisin i redningsmidler skal i tillegg til ettersynet etter første og annet ledd kontrolleres av skipsfører eller den han gir fullmakt en gang hver måned. Skipsmedisin i oppblåsbare redningsflåter skal etterses ved den årlige kontroll av godkjent servicestasjon, jf. Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS).

Ved ettersynet skal det kontrolleres at skipsmedisinen er i samsvar med kravene i forskriften, at det oppbevares på korrekt måte, at holdbarhetsdatoer ikke er overskredet og at utlevering av legemidler er nedtegnet, jf. § 21. Det må kontrolleres at beholdningen av narkotika er i samsvar med kontrollboken og eventuelt avvik må protokolleres og nærmere forklares.

Legemidler til kassasjon skal normalt innleveres til apotek eller lignende.

Ved destruksjon av legemidler om bord skal dette skje på forsvarlig måte.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
1Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighet m.v.
§ 23.Dokumentasjon

Dokumentasjon på utført ettersyn skal for den enkelte artikkel skipet, herunder redningsmidlene, er pliktig til å medbringe, angi:

a)fastsatt mengde om bord i henhold til denne forskrift,
b)opptalt mengde ved ettersyn og
c)merknader om begrenset holdbarhet mv.

Dokumentasjonen skal være datert og signert, og ved sakkyndig ettersyn også påført vedkommendes persons virksomhets eller myndighets stempel.

Dokumentasjonen på utført ettersyn skal oppbevares om bord og skal på anmodning forevises Sjøfartsdirektoratet og Helsedirektoratet eller den disse har gitt myndighet til det.

All dokumentasjon om foretatte ettersyn, jf. § 22, og utlevering av legemidler, jf. § 21, skal oppbevares om bord i minst tre år.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2002 nr. 530, 17 jan 2013 nr. 61.

Kap. VIII. Legeråd, opplæring, utdannelse, håndbøker

§ 24.Legeråd og evakuering

Skip skal få gratis råd fra lege ved sykdom eller ulykkestilfeller formidlet gjennom kystradiostasjonene eller fra den medisinske nødmeldetjenesten.

Evakuering av pasient med luftambulanse eller redningshelikopter fra skip i områder under norsk redningstjenestes ansvar, skal organiseres av vedkommende redningssentral i samarbeid med den medisinske nødmeldetjeneste.

§ 25.Håndbøker mv.

Skipet skal være utstyrt med tilstrekkelig håndbøker mv. til å sikre at førstehjelp og annen medisinsk behandling kan utføres faglig forsvarlig.

Skip skal ha følgende om bord:

a)Et eksemplar av denne forskriften.
b)Innbundet og paginert kontrollbok til innføring av innkjøp, utlevering og innsending for destruksjon av narkotika, jf. § 16 og § 21.
c)Egnet førstehjelpshåndbok på norsk og engelsk beregnet til skip. Førstehjelpshåndbok skal oppbevares sammen med utstyret av legemidler mv. Krav om norsk eller engelsk førstehjelpshåndbok kan fravikes, dersom det kan dokumenteres at skipets mannskap er språkkyndig i samsvar med førstehjelpshåndboken som medbringes.
d)Kort rettledning om førstehjelp, som skal oppbevares sammen med skipsmedisinen i det enkelte redningsmiddel. Rettledningen skal være på egnet språk og skal på skip som går i norske farvann være på norsk og engelsk.

Skip som transporterer farlig last, jf. § 12, skal i tillegg ha om bord boken «Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods (MFAG)» eller «Veiledning for medisinsk førstehjelp» utgitt av International Maritime Organization.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
§ 26.Opplæring

Skipsføreren og de han gir fullmakt til utlevering og bruk av skipsmedisin på pasient om bord skal ha gjennomgått godkjent opplæring, jf. forskrift om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip.1

0Endret ved forskrift 14 juni 2004 nr. 888.
1Forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøyer og flyttbare innretninger.

Kap. IX. Diverse bestemmelser

§ 27.Fravik

Helsedirektoratet, eller den det gir myndighet, kan når særlige grunner foreligger fravike forskriftens krav. Fraviket må være nødvendig og sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette kan bare skje når det ikke er i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2002 nr. 530, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 28.Straffebestemmelser

Overtredelse straffes med bøter i henhold til § 339 nr. 2 i straffeloven,1 hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

1Den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.
§ 29.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2001.

§ 30.Overgangsbestemmelse

Det enkelte skip skal være utrustet i henhold til denne forskrift ved første årlige sakkyndige ettersyn, jf. § 22, etter 1. juni 2001 og senest innen 1. juni 2002.

Skip som i medhold av første ledd inntil videre ikke er utrustet etter forskriften her, skal være utrustet i samsvar med forskrift av 11. desember 1981 nr. 8748 om legemidler m.v. på skip inntil overgangsperioden er tilbakelagt.

Forskrift av 11. desember 1981 nr. 8748 om legemidler m.v. på skip oppheves 1. juni 2002.

Vedlegg

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
 
1.Oversikt over legemiddelgrupper som skal inngå i skipsmedisinenhetene
2.Oversikt over medisinsk utstyr som skal inngå i skipsmedisinenhetene
3.Liste over narkotika.

Vedlegg 1

Legemiddelgrupper som skal inngå i skipsmedisinenhetene, jf. § 9 og redningsmidler, jf. § 13.

Fartøygruppe
GruppeABCRedn.midler A/BRedn.midler C
1Legemidler mot hjerte- og karsykdommer
A Hjerte- og kretsløpsstimulerende legemidler - sympatomimetikaxx
B Preparater mot angina pectorisxxxxx
C Vanndrivende midlerxx
D Midler mot blødning, herunder livmorsammentrekkende legemidler, dersom det er kvinner om bordxxxxx
E Blodtrykksenkende legemidlerx
F Midler ved mistanke om blodproppxxxxx
2Legemidler for mage- og tarmkanal
A Legemidler mot magesår
- Histaminer H2-antagonistx
- syrenøytraliserende/slimhinnebeskyttendexx
B Legemidler mot kvalmexxxxx
C Bløtgjørende avføringsmidlerxx
D Legemidler mot diarexxxxx
E Legemidler mot tarmsykdommerxx
F Preparater mot hemmoroiderxx
3Smertestillende legemidler og legemidler mot krampe
A Smertestillende, febernedsettende og antiinflammatoriske legemidlerxxxxx
B Sterke smertestillende legemidlerxxx
C Krampestillende legemidlerxx
4Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet
A Beroligende midlerxx
B Legemidler mot nervøse lidelserxx
C Legemidler mot sjøsykexxxxx
D Legemidler mot epilepsix
5Legemidler mot allergi og overfølsomhetsreaksjoner
A Antihistaminer til systemisk brukxx
B Glukokortikoider til injeksjonxx
6Legemidler mot sykdommer i respirasjonsorganene
A Legemidler mot astmaanfallxx
B Hostestillende legemidlerxxx
C Legemidler mot bihulebetennelse og forkjølelsexxx
7Legemidler mot infeksjonssykdommer
A Antibiotika (minst 2 grupper)xx
B Antibakterielt sulfapreparatxx
C Urinveisantiseptikumx
D Antiparasittiske midler
- midler mot malaria (i område med malariasmitte)xx
- midler mot lus og skabbxx
E Legemidler mot infeksjoner i tarmkanalenxx
F Stivkrampevaksine og immunglobulinerxx
8Forbindelser beregnet på gjenoppretting av væskebalansen, kaloriinntak og plasmaerstatningxx
9Legemidler til utvortes bruk
A Hudmidler
- antiseptiske oppløsningerxxxxx
- antibiotiske salver/pudderxxx
- smertestillende salverxxx
- inflammasjonshemmende/kortikosteroiderxx
- hudkremer mot soppx
- preparat ved hudforbrenningxxxx
B Øyemidler
- antibiotiske øyedråper/øyesalvexx
- antibiotiske øyedråper med antiinflammatorisk virkningxx
- bedøvende øyedråperxx
- øyedråper med trykknedsettende, kolinerg virkningxx
- øyeskyllingxxxxx
- diagnostikax
C Øremidler
- antibiotiske/antiinflammatoriske oppløsningerxx
- bedøvende øredråperxx
D Legemidler mot sykdommer i munnhule og svelg
- antiseptisk munnvannxx
E Lokalbedøvende midler
- gis ved underhudsinjeksjon (inkl. tannbehandling)xx
 
0Endret ved forskrift 13 des 2002 nr. 1638.

Eksempelliste over legemidler m/forslag til dosering

Teksten «Brukes etter legeråd» indikerer at disse legemidlene bare bør brukes etter samråd med lege. For enkelte av disse er det indikert et doseringsforslag fordi preparatet i nødstilfelle kan anvendes også dersom man ikke har fått kontakt med lege, eller fordi det ikke vurderes som alvorlig om behandlingen igangsettes før det er konferert med lege. 

Gruppe/PreparatBruksområdeDoseringObs
1.LEGEMIDLER MOT HJERTE- OG KARSYKDOMMER
A.Hjerte- og karstimulerende legemidler - sympatomimetika
Adrenalin 1mg/mlSjokk og blodtrykksfall
Livstruende astmaanfall
Brukes etter legeråd.
0,2-1 ml injiseres under huden eller i en muskel
Må ikke injiseres i blodårer
Digoksin 0,25 mg/mlHjertesviktBrukes etter legeråd
Digoksin 0,25 mg tabl.HjertesviktBrukes etter legeråd
B.Legemidler mot angina pectoris
Nitroglycerin 0,5 mg tabl.Hjertekrampe1 tablett løses under tungen. Dosen kan om nødvendig gjentas 4-5 ganger i døgnet.Pakningen må holdes godt tillukket.
C.Vanndrivende midler
Furosemid 40 mg tabl.Hjertesvikt med lungeødemBrukes etter legeråd.
1-4 tabletter avhengig av tilstanden. Virkning inntrer etter ½ -1 time
D.Legemidler mot blødninger, herunder livmorsammentrekkende legemidler, dersom det er kvinner ombord
TranexaminsyreLivmorblødningerBrukes etter legeråd
2-3 tabletter 3-4 ganger daglig etter behov.
E.Blodtrykksenkende legemidler
Propranolol 20 mg tabl.Høyt blodtrykkBrukes etter legerådKan utløse astmaanfall hos astmatikere
Enalapril 10 mg tablHøyt blodtrykkBrukes etter legeråd
F.Legemidler ved mistanke om blodpropp
Acetylsalicylsyre 160 mg tabl.Hjerteinfarkt og hjernedryppStart behandlingen straks ved mistanke om hjerteinfarkt eller hjernedrypp. 2 tabletter tygges. Senere tas 1 tablett daglig, som svelges hel.
2.LEGEMIDLER FOR MAGE- OG TARMKANAL
A.Legemidler mot magesår
Ranitidin 300 mg tablMagesår, halsbrann1 tablett om kvelden
Al- og Mg-salter, tablSyrenøytraliserende1-2 tabletter ved behov. Tygges.
Al- og Mg-salter, flytendeSyrenøytraliserende10 ml ved behov
B.Legemidler mot kvalme
Metoklopramid 20 mg suppMot kvalme1 stikkpille i endetarmen inntil 3 ganger daglig
Metoklopramid 10 mg tablMot kvalme1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig
Metoklopramid 5 mg/ml inj.Mot kvalmeBrukes etter legeråd. 2 ml settes intramuskulært inntil 3 ganger daglig
C.Bløtgjørende avføringsmidler
EngangsklysterHurtigvirkende avføringsmiddelInnholdet i 1 tube tømmes i endetarmen. Virkning inntrer etter 5-15 minutter.
Laktulose 667 mg/ml flytendeAvføringsmiddelMildt avføringsmiddel. 15-30 ml daglig. Virkning inntrer etter 2-4 døgn.Behandlingen er avhengig av rikelig vanntilførsel (minst 2 liter daglig).
Sennaglykosid tablAvføringsmiddel2-4 tabletter som engangsdose. Virkning inntrer normalt etter 6-8 timer.
D.Legemidler mot diare
Loperamid 2 mg tablVedvarende og sterk diare uten feber2 tabletter først, deretter 1 tablett etter hver løs avføring. Maksimalt 8 tabletter i døgnet. Start behandlingen først etter at tarmen er tømt.Diare som vedvarer over en uke krever legekontroll
Medisinsk kull, flytendeDiare/matforgiftning15-45 ml en til flere ganger daglig. Start behandlingen først etter at tarmen er tømt.Diare som vedvarer over en uke krever legekontroll. Kull vil gi redusert virkning av andre legemidler.
E.Legemidler mot tarmsykdommer
Se gruppe 7 E
F.Legemidler mot hemorroider
Prednisolon, cinkain, clemizol salveMot hemorroiderPåsmøres 2-4 ganger daglig i og rundt endetarmsåpningen.
3.SMERTESTILLENDE LEGEMIDLER OG LEGEMIDLER MOT KRAMPE
A.Smertestillende, febernedsettende og antiinflammatoriske legemidler
Paracetamol 500mg tablLettere til moderate smerter. Febernedsettende1-2 tabletter 1-3 ganger daglig
Naproxen 250 mg enterotablSeneskjedebetennelse Muskelskade med sterk hevelse2 tabletter i første dose,
deretter 1 tablett 3 ganger
daglig i 3-10 dager. Svelges hele.
Kan gi alvorlige bivirkninger. Skal ikke brukes ved magesmerter eller hos personer som har eller har hatt magesår.
Kodeinfosfat/paracetamol tablModerate til sterke smerterBrukes etter legeråd. 1-2 tabletter 1-3 ganger daglig.
Dikofenak 25 mg/ml injNyresten/gallesten-
smerter
Brukes etter legeråd
B.Sterke smertestillende legemidler
Morfin 10 mg/ml injMeget sterke smerterBrukes etter legeråd. Virketid 3-5 timerForsiktighet ved gjentatt dosering - overdoseringsfare.
Morfin 10 mg/ml ampinerMeget sterke smerterBrukes etter legeråd. 1 ampin injiseres under huden eller i en muskel.Forsiktighet ved gjentatt dosering - overdoseringsfare.
Buprenorfin 0,2 mg resoriblettMeget sterke smerterBrukes etter legeråd. Legges under tungen.
Ketobemidone suppMeget sterke smerterBrukes etter legeråd. Settes i endetarmenForsiktighet ved gjentatt dosering - overdoseringsfare.
C.Krampestillende legemidler
Diazepam 4 mg/ml klysterKrampetilstander/
epilepsi
Brukes etter legeråd. Innholdet i 1-2 klyster tømmes i endetarmen. Denne dose kan eventuelt gjentas.Kan under vanskelige forhold gis gjennom munnen sammen med drikke.
4.LEGEMIDLER MOT LIDELSER I SENTRALNERVESYSTEMET
A.Beroligende legemidler
Diazepam 5 mg tablNervøse spenningstilstander.Brukes etter legeråd. Beroligende: ½ -1 tablett inntil 3 ganger daglig. Innsovning: 1 tablett før sengetid.Skal kun benyttes i kort tid. Vanedannende.
B.Legemidler mot nervøse lidelser
Klorpromazin 25 mg tablAlvorlige urotilstanderBrukes etter legeråd. 1-2 tabletter 3 ganger daglig.
Levomepromazin 25 mg/ml inj.Alvorlige urotilstanderBrukes etter legeråd.
C.Legemidler ved sjøsyke
Meklozin 25 mg tablSjøsyke1 tablett 1-2 ganger i døgnet.
D.Legemidler mot epilepsi
Se gruppe 3 C.
5.LEGEMIDLER MOT ALLERGI OG OVERFØLSOMHETSREAKSJONER
A.Antihistaminer
Loratidin 10 mg tablAllergi1 tablett daglig
B.Glukokortikoider
Hydrokortison 250 mg inj.Mot sjokk og blodtrykksfall og kraftig astmaanfallBrukes etter legeråd. Tilleggspreparat når adrenalin 1 mg/ml inj. ikke gir tilstrekkelig effekt. Doseres individuelt. Injiseres i en muskel eller vene.Hvert ampullesett blandes umiddelbart før bruk.
6.LEGEMIDLER MOT SYKDOMMER I RESPIRASJONSORGANENE
A.Legemidler mot astmaanfall
Salbutamol 0,1 mg inhal.AstmaanfallBrukes etter legeråd. 1-2 inhalasjoner inntil hver 4. time ved behov. Omrystes.
Prednisolon 5 mg tablAlvorlig astmaBrukes etter legeråd
B.Hostestillende legemidler
Noskapin 50 mg tablTørrhoste1 tablett 3 ganger daglig.
Kodein 25 mg tablKraftig tørrhoste1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig.
C.Legemidler mot bihulebetennelse og forkjølelse
Fenylpropanolamin 50 mg tabl.Slimhinneavsvellende ved tetthet i nese, bihuler og øregang1 tablett morgen og kveld. Svelges hele.
Oksymetazolin 0,5 mg/ml nesedr.Nesetetthet3 dråper (=1/2 endosebeholder) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet.Bør ikke brukes mer enn en uke ad gangen.
Ved infeksjoner, se gruppe 7
7.LEGEMIDLER MOT INFEKSJONSSYKDOMMER
A.Antibiotika (minst 2 grupper)
Fenoksymetylpeni-
cillin 660mg tabl
InfeksjonBrukes etter legeråd.
2 tabletter morgen og kveld
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
Erytromycin 250 mg tablInfeksjonBrukes etter legeråd.
1 tablett 4 ganger daglig
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
Amoxicillin 250 mg tablInfeksjonBrukes etter legeråd.
1 tablett 3 ganger daglig
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
Doxycillin 100 mg tablInfeksjonBrukes etter legeråd.
2 tabletter i første dose,
deretter 1 tablett daglig
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
Benzylpenicillin-
natrium 600 mg inj
NB: sterilt vann
InfeksjonBrukes etter legerådSpør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
Ciprofloxacin 250 mg tablInfeksjonBrukes etter legeråd.
1 tablett 2 ganger daglig
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
B.Antibakterielt sulfapreparat
Trimetoprimsulfa-
metoxazol
InfeksjonBrukes etter legerådSpør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
C.Urinveisantiseptikum
Trimetoprim 160 mgUrinveisinfeksjonBrukes etter legeråd.
1 tablett 2 ganger daglig
Spør alltid om tidligere allergi mot antibiotika.
D.Antiparasittiske midler
Midler mot malaria (dersom man trafikkerer områder med malariasmitte)
Klorokinfosfat 250
mg tabl
Malariaforebyggende2 tabletter i uken på fast ukedag. Tas fra en uke før ankomst til malariaområdet, under oppholdet og 4 uker etter at området er forlatt.Sjekk mulig resistens i området.
Proguanil 100 mg tablMalariaforebyggende2 tabletter daglig. Tas fra en uke før ankomst til malariaområdet, under oppholdet og 4 uker etter at området er forlatt.Sjekk mulig resistens i området.
Meflokin 250 mg tablMalariaforebyggende1 tablett i uken på fast ukedag. Tas fra en uke før ankomst til malariaområdet, under oppholdet og 4 uker etter at området er forlatt.Sjekk mulig resistens i området.
Midler mot lus og skabb
Malation 0,5% linimentLusemiddelInnsmøres i tørt hår og hodebunn. Lufttørres. Vask av med alminnelig sjampo etter 12 timer. Behandlingen gjentas etter 8-12 dager.
Permetrin 5 % kremSkabbmiddelHele kroppen unntatt hodet inngnis. Vaskes av etter 8-15 timer, senest innen 24 timer
E.Legemiddel mot infeksjoner i tarmkanalen
Metronidazol 400 mg tablInfeksjonBrukes etter legerådUnngå alkohol under kuren.
Mebendazol 100 mg tablMark i tarmen1 tablett 2 ganger daglig i 3 dager. Bør gjentas etter 1-2 uker.
F.Stivkrampevaksine og immunoglobuliner
Difteri/tetanus vaksineVaksine mot stivkrampe og difteriBrukes etter legeråd.
Tetanus immunglobulinImmunglobulinBrukes etter legeråd.
8.FORBINDELSER BEREGNET PÅ GJENOPPRETTING AV VÆSKEBALANSEN, KALORIINNTAK OG PLASMAERSTATNING
Glukose 50 mg/ml infErstatter væske- og blodtapBrukes etter legeråd.
Doseres etter pasientens tilstand
Natriumklorid 9 mg/ml infErstatter væske- og blodtapBrukes etter legeråd.
Doseres etter pasientens tilstand
Plasmasubstitutt (for eksempel Haemaccel 3,5% inf)Erstatter væske- og blodtapBrukes etter legeråd.
Doseres etter pasientens tilstand
Elektrolytter/karbo-
hydrater
(for eksempel GEM 5x30g pulver)
Erstatter væske- og salttap etter diare.Følg pakkens veiledning
Natriumklorid 500 mg tablErstatter salttap ved kraftig svette1 tablett per ½ liter vann som drikkes.
9.LEGEMIDLER TIL UTVORTES BRUK
A.Hudmidler
Antiseptiske oppløsninger
Klorhexidin 1 mg/ml vanndig oppl.SårvaskUtvortes til vask av overflatiske sår og brannskaderMå ikke brukes i eller omkring øynene
Antibiotiske salver/pudder
Bacitracin/klorhexidin salveHudinfeksjonPåsmøres 1-2 ganger daglig ved infisert hud.
Natriumfucidat 2% salveSterkt infisert hudPåsmøres 2 ganger daglig ved sterkt infiserte sår.
Natriumfucidat gas 10x10 cmSterkt infisert hud og mindre brannskaderEn salvekompress legges på såret. En steril kompress legges over og festes med plaster, gasbind eller nettbandasje.
Smertestillende salver
Lidocain 5% kremSmertestillende salvePåføres ved sol- eller manetforbrenning, mindre forbrenninger av 1.grad, insektstikk og liknendeMå ikke brukes i åpne sår
Inflammasjonshemmende/ kortikosteroider
Ketoprofen gelSmerte/inflammasjon i sener/musklerMasseres godt inn i det smertefulle området 2-3 ganger daglig i høyst 7 dager
Hydrokortison 1 % kremMild eksemsalvePåsmøres i tynt lag 2 ganger dagligSkal ikke brukes på infisert hud.
Desonid 0,1% kremMiddels sterk eksemsalveBrukes etter legeråd. Påsmøres i tynt lag 2 ganger dagligSkal ikke brukes på infisert hud.
Hudkremer mot sopp
Klotrimazol 1 % kremHudsoppGnis godt inn på de angrepne områdene 2-3 ganger daglig. Behandlingstiden må normalt være 3-4 uker. For å unngå tilbakefall bør behandlingen fortsette i 2-4 uker etter oppnådd symptomfrihet.
Klotrimazol 1 % pudderHudsoppAnvendes sammen med krem mot sopp. Pudder drysses i sko og strømper mot fotsopp.
Legemiddel ved hudforbrenning
Sølvsulfadiazin 1 % kremForebygger infeksjoner ved alvorlig brannskadeBrukes etter legeråd. Påføres i et 3-5 mm tykt lag. Kremen vaskes av daglig med sterilt vann før ny påføring.Anvend steril spatel eller steril hanske ved påføringen.
B.Øyemidler
Antibiotiske øyedråper/øyesalver
Kloramfenikol 0,5% dråper endoseØyeinfeksjon1-2 dråper i hvert øye 4-6 ganger dagligHver beholder brukes bare en gang.
Oksytetracyclin 0,5% øyesalveØyeinfeksjonBrukes etter legeråd. Salven påføres 2-3 ganger daglig på innsiden av nedre øyelokk.Tuben brukes kun til en person.
Antibiotiske øyedråper med antiinflammatorisk virkning
Dexametason 0,1% /
kloramfenikol 1% øyedråper
Betennelsesdemp-
ende øyedråper
Brukes etter legeråd.
1 dråpe i øyet 3-4 ganger daglig
Flasken brukes kun til en person.
Bedøvende øyedråper
Oksybuprokain 4 mg/ml endoseØyebedøvelse1-2 dråper dryppes i øyet for overflatebedøvelseMå bare benyttes for fjerning av fremmedlegeme fra øyet. Øyet må deretter holdes tildekket så lenge bedøvelsen virker.
Øyedråper med trykknedsettende, kolinerg virkning
Pilokarpin 2% øyedråperGrønn stærBrukes etter legeråd
Øyeskylling
Natriumklorid 0,9% oppløsningØyeskyllingTil bading eller skylling av øynene
Diagnostika
Fluoresceinnatrium 2% endosePåvisning av hornhinneskader og fremmedlegemer i øyet (fiskerisp)Brukes etter legeråd.
1-2 dråper dryppes i øyet
Hver beholder brukes bare en gang.
C.Øremidler
Antibiotiske/antiinflammatoriske oppløsninger
Hydrokortison/oksy-
tetracyklin/Polymyxin
B øredråper
ØreinfeksjonBrukes etter legeråd.
2-4 dråper i ytre øregang 3 ganger daglig
Bedøvende øredråper
Ingen med markedsfør- ingstillatelse i Norge
D.Legemiddel mot sykdommer i munnhule og svelg
Antiseptisk munnvann
Klorhexidin 2 mg/mlAntiseptisk munnvann10 ml skylles i munnen i ett minutt 2 ganger daglig
E.Lokalbedøvende midler (se også 9 A)
Virker ved nedkjøling
Isposer - se vedlegg 2
Gis ved underhudsinjeksjon (inkl. tannbehandling)
Lidokain 20 mg/ml injLokalbedøvelseBrukes etter legeråd.
1-5 ml injiseres under huden før visse smertefulle inngrep
 
0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1638, 8 sep 2004 nr. 1250, 22 aug 2005 nr. 908.

Vedlegg 2

Medisinsk materiell som skal inngå i skipsmedisinenhetene, jf. § 9 og redningsmidler, jf. § 13.

Fartøygruppe
ABCRedn.midler A/BRedn.midler C
1Gjenopplivningsutstyr
Oksygenapparat m/bag og ansiktsmaske (over 2 liter)xx
Ekstra oksygenapparatxx
Mekanisk sugeapparat for rensing av luftveierxx
Sett med svelgtuber til gjenopplivning ved munn til munn-metoden (assortert str)xxxxx
Lommemaskerxxx 
2Forbindingssaker og suturutstyr
Stiftemaskin for sutur, ev. sutursett med nålerxx
Elastisk heftbandasjexxxxx
Elastisk gasbindxxxxx
Tubegas for finger med applikatorxx
Sterile gaskompresserxxxxx
Steril absorberende kompressxx
Sterile gastupferxx
Renset bomullxx
Sterilt laken til bruk ved forbrenningerxx
Trekanttørklexx
Engangshanskerxxxxx
Heftplasterxxxxx
Sterile kompresjonsbandasjerxxxxx
Suturtapexxxxx
Ikke absorberbar sutur med nålx
Vaselinimpregnert gasbindxx
Fingersmokkerxxx
Hodebandasjexx
Øyekompressxx
Øyebeskytter, sortxx
Sportstapexxx
Suspensorium, mediumxx
Sikkerhetsnålerxxxxx  
3Instrumenter
Engangsskalpellerxx
Instrumentskrin av rustfritt stålxx
Bandasjesaksxx
Kirurgisk saksxx
Pinsetterxx
Arterieklemmerxx
Nåleholderexx
Engangsbarberhøvelxx
Øyemagnetx 
4Utstyr for legeundersøkelse og -kontroll
Tungespatler for engangsbrukxx
Teststrimler for analyse av urin (protein, glukose, blod, ketoner)x
Lukkbare poser av plast med skrivefelt («tablettposer») eller lignendexx
Skjema for feber- eller temperaturkurvex
Diagnosekort ved evakueringxx
Stetoskopxx
Aneroid blodtrykksmålerxx
Febertermometerxx
Hypotermisk termometerxx
Lommelykt for diagnosebruk («pennlykt»)xxx 
5Utstyr for injeksjon, perfusjon, punktur og innføring av katetere
Kateteriseringssettx
Utstyr for rektal infusjon (rektalsonde)x
Infusjonssett med luftingxx
Venekanylerxx
Urinposerx
Engangssprøyter med kanylexx
Injeksjonstørk (for huddesinfeksjon)xx
Kateterx 
6Vanlig medisinsk utstyr
Pussbekkenx
Stikkbekkenx
Varmeflaskex
Urinflaskex
Isposexx
Cold/hot omslagxx
Bomullspinnerxx
Hørselvern/ørepropperxxx
Solbriller (herrestr.)x
Øyebadeglass (plast/glass)xxx
Øyelapp, sortxx
Tannfyllmassex
Tannpleiesettx 
7Utstyr for avstiving og spjelking
Bøyelig fingerskinnexx
Bøyelig hånd- eller underarmsskinnexx
Oppblåsbar skinne/spjelkesettxx
Lårskinnexx
Avstivet nakkekragexx
Båre med avstiving for rygg og nakke egnet for helikopterløftxx 
8Desinfisering, insektsbekjemping og profylakse
Desinfeksjonsmiddel for rengjøring av utstyr, benkeflater mmxx
Desinfeksjonsmiddel for drikkevannx
Insekticidmiddelx

Vedlegg 3

Legemidler som skal føres i kontrollbok ved rekvirering, jf. § 16 og utlevering, jf. § 21 og som rederi og skipsfører har en begrenset rekvisisjonsrett til.

For fartøygruppe A, B og C er det oppgitte antall pakninger pr. 15 personer (mannskap).

For redningsmidler er det oppgitte antall pakninger for redningsmidler sertifisert for inntil 25 personer.

Fartøygruppe
GruppeEnhetABCRedn.midler A/BRedn.midler C
3Smertestillende legemidler og legemidler mot krampe
A Smertestillende, febernedsettende og antiinflammatoriske legemidler
Kodeinfosfat (maks. 30 mg)/paracetamol tab.NB20 tab.32
Kodeinfosfat (maks. 30 mg)/paracetamol tab.NB50 tab.1
B Sterke smertestillende legemidler
Morfin 10 mg/ml injeksjonNB10 x1 ml11
Morfin 10 mg ampinerNBstk6
Buprenorfin 0,2 mg resoribletterNB10 tab.11
Ketobemidon 10 mg stikkpillerNB10 stikkp.11
C Krampestillende legemidler
Diazepam 4 mg/ml klysterNB5x2,5 ml22 
4Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet
A Beroligende midler
Diazepam 5 mg tab.NB20 tab.321 
6Legemidler mot sykdommer i respirasjonsorganene
B Hostestillende legemidler
Kodeinfosfat 25 mg tab.NB20 tab.21

Merknader til de enkelte bestemmelser:

Til § 2 bokstav c

Dette unntaket omfatter innretninger som har gyldig samtykke til petroleumsvirksomhet, og som er utstyrt med legemidler og medisinsk utstyr som bestemt av ansvarlig operatør. Hensikten med unntaket er at det skal være unødvendig med dobbel forsyning av legemidler for å ivareta kravene i denne forskriften og kravene i forskrifter gitt med hjemmel i petroleumsloven.

Til § 3 

Til § 3 bokstav f

Inkluderer antidoter, dvs de legemidlene som er angitt som nødvendige for å behandle forgiftningstilfelle angitt i MFAG, jf. § 25. 

Til § 3 bokstav g

De aktuelle legemidler vil falle inn under utleveringsgruppe A eller B i Norge, og er oppført i vedlegg 3. Skipsfører må være spesielt oppmerksom på at eventuelt innkjøp av andre sterke smertestillende eller beroligende medikamenter enn de oppført i vedlegg 3, kan omfattes av denne definisjonen og at det følgelig stilles særskilte krav til oppbevaring, bokføringsplikt osv.

Til § 4

Ved vurdering av fartøysgruppe skal følgende legges til grunn:

-hvilket fartsområde skipet er sertifisert for
-andre dokumenter som begrenser skipets fartsområde.

Skip sertifisert for fartsområdene liten kystfart, fjordfiske og kystfiske vil høre inn under fartøygruppe C.

Til § 7

Legemidler skal holde et kvalitetsnivå som er forenlig med den til enhver tid gjeldende utgave av Verdens helseorganisasjons «Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products Moving in International Commerce».

Medisinsk utstyr skal være CE-merket eller tilfredsstille tilsvarende krav i land hvor EU har inngått MRA (gjensidig godkjenningsavtale), jf. lov om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr. 6.

Det kan ikke forventes av enhver skipsfører kan vurdere det bestilte materiell mot disse krav. Det anbefales derfor å benytte apotek eller skipshandlere som kan dokumentere at deres produkter tilfredsstiller forskriftens krav.

Legemidler og medisinsk utstyr som forhandles innen EØS-området skal tilfredsstille disse krav.

Enkelte artikler i skipsmedisinenhetene er hverken klassifisert som legemiddel eller medisinsk utstyr i henhold til henholdsvis lov om legemidler og lov om medisinsk utstyr. Følgelig finnes ikke finnes spesifiserte krav til disse produkter.

Som hovedregel skal merkingen være både på norsk og engelsk. Det ene av språkene kan fravikes når vilkårene i § 7 siste setning er oppfylt.

Til § 9

Apoteket som står for utleveringen bør levere alminnelig brukte legemidler innenfor de legemiddelgrupper som er definerte i vedleggene. Det bør velges legemidler med et bredt bruksområde. Apoteket bør ta hensyn til at legemidlene skal administreres av personell som ikke har medisinsk fagutdanning. Det bør således legges vekt på å finne fram til de aktuelle legemidlene som har minst risiko for alvorlige konsekvenser som følge av feilbruk og bivirkninger.

Dersom rederiet har fast tilknyttet lege bør legemiddelutvalget avgjøres i samråd med denne, jf. også § 11 i denne forskriften.

Bestemmelsen i tredje ledd om at skipsmedisinenhet i visse tilfelle kan unnlates og erstattes av nødvendig førstehjelpsutstyr er beregnet på fartøyer som trafikkerer områder med umiddelbar tilgang til helse- og omsorgstjenester i land samt mindre fiskefartøyer i kystnære farvann.

Til § 10

Kravet om førstehjelpsutstyr må vurderes i forhold til de risikofaktorer som foreligger. På større skip kan det også være hensiktsmessig å ha førstehjelpsutstyr i kontrollrom.

Førstehjelpsutstyret må bl.a kunne stoppe større blødninger, nedkjøle hud ved brannskader (dersom det ikke er umiddelbar tilgang til kaldt vann) og skylle øyne ved kjemikaliesprut.

Til § 11

Akuttkoffert bør inneholde utstyr for oksygenbehandling, intravenøs infusjon ved blødninger og sirkulasjonsstans og intubasjon. Utstyret kan også omfatte automatisk defibrillator til bruk ved hjertestans.

Til § 12

Sjøtransport av farlig gods er regulert i forskrift av 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle og farlige laster i bulk eller som pakket gods.

Til § 14

For skip, unntatt fiske- og fangstfartøy, gjelder § 23 i forskrift av 15. september 1992 nr. 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip.

For fiske- og fangstfartøy gjelder § 19 i forskrift av 15. oktober 1991 nr. 713 om plassering m.v. av innredning og om forpleiningstjenesten for besetningen på fiske- og fangstfartøy

For passasjerskip gjelder i tillegg § 25 i forskrift av 2. oktober 1972 nr. 4 om beregning av passasjerantall og passasjerbekvemmeligheter.

Til § 15

Rederiet kan også ansette sykepleier for tjeneste om bord. Sykepleiers ansvar og virksomhet på norsk skip reguleres av bestemmelsene i helsepersonelloven.

Til § 16

Skipshandlere kan formidle rekvisisjoner for det enkelte skip. Apoteket mottar originalrekvisisjonen og behandler ordren, bortsett fra fakturering, som om utstyret skulle sendes rett til skipet.

Rekvirering av legemidler skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om rekvirering og utlevering av legemidler.

Med lovlig omsatt menes at både produkt og leverandør har nasjonal godkjenning i det landet de er anskaffet, som henholdsvis godkjent legemiddel og godkjent legemiddelforhandler.

I Norge har bare apotek anledning til å levere legemidler til skip, jf. lov om legemidler av 4. desember 1992 nr. 132, med unntak av firmaer som har spesiell tillatelse til å levere ferdige skipsmedisinenheter, f.eks komplette redningsmidler.

Apotek skal i henhold til forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, forvisse seg om gyldigheten av enhver rekvisisjon og kan forlange dokumentasjon i form av skipsførerbevis, fartssertifikat e.l. før utlevering av reseptpliktige legemidler.

Denne forskriften regulerer kun utlevering av legemidler til norske skip. Utenlandske skip utstyres normalt etter vedkommende lands regelverk. I tilfeller hvor dette regelverket ikke er tilgjengelig, kan skipets utstyr av legemidler suppleres i samsvar med denne forskrift.

Når det gjelder utlevering av legemidler til utenlandske fartøy vises det til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og forskrifter og retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler.

For utførsel av legemidler som kommer inn under forskrift om narkotika m.v. av 30. juni 1978 nr. 8, kreves det, med enkelte unntak, utførselssertifikat (eksporttillatelse). Slikt sertifikat gis for den enkelte utførsel. Med utførsel menes også leveranser til utenlandsk registrerte skip i norsk havn. Leveranse fra norsk apotek til norsk skip i utenlandsk havn er ikke å regne som eksport. Men for å sikre at leveransen kommer gjennom de ulike tollmyndigheter bør utførselssertifikat innhentes, sertifikatet merkes da «transitt til norsk skip» e.l.

Narkotika som skip i internasjonal trafikk medbringer i henhold til denne forskrift anses ikke som innførsel, utførsel eller transitt av narkotika i Norge, jf. § 11 i forskrift om narkotika m.v. av 30. juni 1978 nr. 8.

Til § 17

Ved tap av rekvisisjonsrett kan legemidler rekvireres av rederiet eller lege tilknyttet rederiet. Skipsførers øvrige plikter ifølge denne forskrift, som plikt til å føre kontroll med utlevering og vedlikehold (jf. § 5), påvirkes ikke av tapt rekvisisjonsrett.

Til § 18

Legemidler som skal oppbevares kaldt, kan oppbevares i låsbart skrin i ulåst kjøleskap.

Til § 21

Skipsfører kan ikke på selvstendig grunnlag igangsette behandling med reseptpliktige legemidler uten først å ha søkt legeråd med mindre det foreligger klare instrukser, godkjent av lege, for den aktuelle behandlingssituasjonen.

Nedtegning av utlevert legemiddel bør inneholde navn på pasient, legemidlets navn og mengde, tidspunkt for utlevering, opplysning om eventuell kontakt med lege og i samråd med pasienten også hvilke plager legemidlet er gitt mot. Kravet gjelder uavhengig av legemidlets art og reseptstatus.

Til § 22

Den månedlige kontrollen av skipsmedisin i redningsmidler skal bestå i å kontrollere at de forefinnes og at forseglingen er ubrutt.

Ved ettersyn av legemidler og medisinsk utstyr skal det legges vekt på følgende:

-at lageret av legemidler og medisinsk utstyr er preget av orden
-at beholdningen er i samsvar med innholdslistene i forskriftens vedlegg
-at krav til spesielle oppbevaringsbetingelser overholdes
-at legemidlene er tydelig merket i henhold til forskriften
-at utdaterte legemidler og andre varer med dårlig holdbarhet er eller blir byttet ut.

Sakkyndig ettersyn skal såvidt mulig skje gjennom norsk apotek. Dersom skipet ikke anløper norsk havn innen de gitte frister, bør ettersynet utføres gjennom utenlandsk apotek eller firma som etter nasjonalt regelverk har tillatelse til å foreta slikt ettersyn eller godkjent sjømannslege på stedet.

Til § 24

Kystradiostasjonene formidler anmodninger om legeråd til Radio Medico, Haukeland sykehus. For skip i områder under norsk redningstjenestes ansvar, formidles anmodning om hjelp ved akutte hendelser til en akuttmedisinsk nødmeldsesentral (AMK); fortrinnsvis den nødmeldesentralen som har det medisinske ansvaret ved den aktuelle redningshelikopterbase. Vedkommende AMK anmoder, om nødvendig, redningstjenesten om helikopterbistand. Medisinsk evakuering fra skip skjer i henhold til retningslinjer for Statens luftambulansetjeneste, så langt disse lar seg tilpasse til maritime forhold.

De instansene som har oppgaver med hjemmel i denne bestemmelsen, bør utarbeide operasjonelle prosedyrer som beskriver samarbeidet mellom instansene. Dette kan utarbeides som en del av internkontrollsystemet med hjemmel i tilsynsloven.

Til Vedlegg 1

Det er utarbeidet en eksempelliste over aktuelle legemidler i de forskjellige grupper. Legemidlene angis med generiske navn, indikasjoner og forslag til bruksanvisning.

Til Vedlegg 3

Dersom ett eller flere av legemidlene i vedlegget ikke er på markedet, må det erstattes av et mest mulig likt legemiddel. 

0Merknadene endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199. Merknadene endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.