Forskrift om engangsavgift på motorvogner

DatoFOR-2001-03-19-268
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2001
Sist endretFOR-2016-12-20-1779 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1984-01-04-1, FOR-1990-04-20-280
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-06-19-2, Stortingets årlige avgiftsvedtak
Kunngjort30.03.2001
KorttittelForskrift om engangsavgift på motorvogner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. mars 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, Stortingets årlige avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 354, 27 juli 2001 nr. 861, 8 aug 2001 nr. 916, 15 jan 2002 nr. 24, 15 okt 2002 nr. 1160, 4 mars 2003 nr. 281, 24 juni 2003 nr. 753, 20 aug 2003 nr. 1080, 25 nov 2003 nr. 1392, 12 des 2003 nr. 1537, 11 okt 2004 nr. 1333, 15 des 2006 nr. 1445, 7 feb 2007 nr. 144, 26 april 2007 nr. 444, 19 juni 2007 nr. 683, 21 des 2007 nr. 1775, 11 jan 2008 nr. 37, 17 mars 2008 nr. 261, 12 des 2008 nr. 1330, 26 jan 2009 nr. 63, 2 feb 2009 nr. 104, 15 des 2009 nr. 1525, 21 juni 2011 nr. 623, 15 des 2011 nr. 1337, 8 mars 2013 nr. 259, 21 juni 2013 nr. 723, 25 sep 2013 nr. 1145, 18 des 2013 nr. 1584, 26 nov 2014 nr. 1473, 17 des 2014 nr. 1769, 28 mai 2015 nr. 552, 12 okt 2015 nr. 1193, 15 des 2015 nr. 1637, 9 des 2016 nr. 1541, 20 des 2016 nr. 1779.

I. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften her gjelder beregning og kontroll av engangsavgift for motorvogner som er avgiftspliktige etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 1-2.Tidspunkt for når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikt oppstår:

1.ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret,
2.når betingelsene for avgiftsfrihet, eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt,
3.når motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres etter første gangs registrering,
4.når oppbygget motorvogn tas i bruk før ny registrering.
§ 1-3.Ansvar for avgiften

Ved første gangs registrering er den som melder motorvognen til registrering ansvarlig for avgiften.

For avgift som oppstår før eller etter første gangs registrering er eier på det tidspunktet avgiftsplikten oppsto ansvarlig for avgiften.

§ 1-4.Forutsetning for avgiftsberegning og registrering

Bruktimporterte motorvogner som skal førstegangsregistreres her i landet, må være enkeltgodkjent av Statens vegvesen før beregning av engangsavgift kan skje. Avgift skal være betalt før registrering kan finne sted.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1445 (i kraft 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 17 mars 2008 nr. 261.

II. Avgiftsmessig definisjon av motorvogner

§ 2-1.Forholdet til vegmyndighetenes tekniske definisjoner

Ved vurdering av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under, legges definisjonene av motorvogngruppene og de øvrige tekniske krav som følger av vegmyndighetenes regelverk til grunn med de presiseringer og tillegg som følger av kapittelet her.

Godkjenningsmyndigheten skal påføre en egen avgiftsmessig klassifisering i samsvar med forskriften her.

0Endret ved forskrift 15 des 2009 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2010).
§ 2-2.Varebil klasse 1

Som varebil klasse 1 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, men som ikke oppfyller definisjonen for varebil klasse 2 eller kombinert bil.

§ 2-3.Varebil klasse 2

Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er innmontert sete eller setearrangement.

Motorvognen skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lenge 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.

For motorvogn med åpent lasteplan («pick-up») må godsrommets lengde være minst 100 cm og i tillegg utgjøre minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden måles fra et vertikalt plan lagt vinkelrett på bilens lengdeakse gjennom bakre punkt på beskyttelsesveggen i halve veggens høyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden måles horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdør eller bakvegg. Det skal ikke måles til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdør.

0Endret ved forskrifter 11 jan 2008 nr. 37 (i kraft 1 mars 2008), 25 sep 2013 nr. 1145 (i kraft 1 okt 2013).
§ 2-4.Kombinert bil

Som kombinert bil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og gods, og som har minst en seterad bak førersetet og hel, fast vegg mellom førerrom/passasjerrom og godsrom/lasteplan.

For at en motorvogn skal kunne anses som kombinert bil, må følgende vilkår være oppfylt:

1.Godsrommets lengde, målt fra forreste kant (bakkant av beskyttelsesvegg) til bakre begrensning av godsrom/lasteplan, skal være minst 170 cm og utgjøre minst 40 pst. av bilens innvendige lengde målt fra forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden skal måles fra et vertikalt plan lagt vinkelrett på motorvognens lengdeakse gjennom bakre punkt på beskyttelsesveggen i halve veggens høyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden måles horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdør eller bakvegg. Det skal ikke måles til/fra eventuelle vinduer eller i utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdør.
2.Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med høyde 105 cm, bredde 60 cm og lengde lik 50 pst. av varerommets lengde.
3.Største nyttelast, fratrukket vekt av fører og de passasjerer motorvognen er godkjent for (75 kg regnes for hver), skal være minst 400 kg og dessuten være minst halvparten av motorvognens tillatte nyttelast.
§ 2-5.Campingbil

Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:

1.Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).
2.Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.
3.Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.
4.Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm.
5.Bordet må ha en flate på minst 0,3 m² ved normal bruk.
6.Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.
7.To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.
8.Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.
9.Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene.
0Endret ved forskrift 12 des 2008 nr. 1330 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2-6.Lastebil

Med lastebil menes i avgiftsmessig sammenheng motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt mindre enn 7.501 kg og som oppfyller vilkårene i § 2-3 med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg, godsrom og lasteplan. Dersom vilkårene i § 2-3 ikke er oppfylt, skal motorvognen i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som campingbil eller personbil.

Lastebiler er avgiftspliktige etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2 avgiftsgruppe b dersom godsrom/lasteplan har lengde under 300 cm, eller bredde under 190 cm.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2003 nr. 753 (i kraft 1 juli 2003), endret ved forskrifter 11 okt 2004 nr. 1333 (i kraft 1 jan 2005), 15 des 2006 nr. 1445 (i kraft 1 jan 2007).

III. Avgiftsberegning

§ 3-1.Avgiftsgrunnlag

Avgiften beregnes på grunnlag av de kjøretøytekniske data som framkommer ved typegodkjenningen eller enkeltgodkjenningen av motorvognen.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for utslipp av NOx, settes dette til det utslipp som den aktuelle motorvogngruppe maksimalt tillates å ha (grenseverdi) etter vegmyndighetenes regelverk. Dersom det etter vegmyndighetenes regelverk er oppgitt flere alternative grenseverdier benyttes den laveste utslippsverdien. For motorvogner som ble produsert før det ble innført grenseverdier for utslipp av NOx, settes utslippet til den tidligst gjeldende grenseverdi for den aktuelle motorvogngruppe.

Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende for motorvogner som har fastsatt verdi for utslipp av NOx etter en annen målemetode en den som følger av veimyndighetenes regelverk.

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) skal det gjøres et fradrag på 5 pst. i vektavgiftsgrunnlaget. Dersom motorvognen er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler), skal fradraget i vektavgiftsgrunnlaget utgjøre 26 pst.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2002 nr. 24, 15 des 2006 nr. 1445 (i kraft 1 jan 2007), 21 juni 2011 nr. 623 (i kraft 1 juli 2011), 15 des 2011 nr. 1337 (i kraft 1 jan 2012), 21 juni 2013 nr. 723 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2014 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2015), 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-2.Ny og brukt motorvogn

Som ny motorvogn anses fabrikkny motorvogn eller motorvogn som ikke har vært registrert i utlandet før registreringen her i landet.

Som brukt motorvogn anses motorvogn som har vært registrert i utlandet før registrering her i landet.

§ 3-3.Bruksfradrag

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

Alder over 1 måned2 pst.
Alder over 2 måneder4 pst.
Alder over 3 måneder6 pst.
Alder over 4 måneder8 pst.
Alder over 5 måneder10 pst.
Alder over 6 måneder12 pst.
Alder over 7 måneder14 pst.
Alder over 8 måneder15 pst.
Alder over 9 måneder16 pst.
Alder over 10 måneder17 pst.
Alder over 11 måneder18 pst.
Alder over 1 år19 pst.
Alder over 1 år og 2 måneder20 pst.
Alder over 1 år og 4 måneder21 pst.
Alder over 1 år og 6 måneder22 pst.
Alder over 1 år og 8 måneder23 pst.
Alder over 1 år og 10 måneder24 pst.
Alder over 2 år26 pst.
Alder over 2 år og 6 måneder30 pst.
Alder over 3 år33 pst.
Alder over 3 år og 6 måneder37 pst.
Alder over 4 år40 pst.
Alder over 4 år og 6 måneder44 pst.
Alder over 5 år47 pst.
Alder over 5 år og 6 måneder51 pst.
Alder over 6 år55 pst.
Alder over 6 år og 6 måneder59 pst.
Alder over 7 år62 pst.
Alder over 7 år og 6 måneder66 pst.
Alder over 8 år69 pst.
Alder over 8 år og 6 måneder73 pst.
Alder over 9 år76 pst.
Alder over 10 år78 pst.
Alder over 11 år80 pst.
Alder over 12 år82 pst.
Alder over 13 år84 pst.
Alder over 14 år86 pst.
Alder over 15 år88 pst.
Alder over 16 år89 pst.
Alder over 18 år90 pst.
Alder over 20 år91 pst.
Alder over 22 år92 pst.
Alder over 24 år93 pst.
Alder over 26 år94 pst.
Alder over 28 år95 pst.

Avgiften kan likevel ikke settes lavere enn den avgift som skal svares for motorvogner som på innførselstidspunktet er 30 år eller eldre (veterankjøretøy).

Ved fastsettelse av motorvognens alder skal tidspunktet for første gangs registrering legges til grunn. En motorvogn anses å være 30 år 1. januar i det året det har gått 30 år siden første gangs registrering.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 26 april 2007 nr. 444 (i kraft 1 mai 2007), 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-4.Alternativ beregning av bruksfradrag

Virksomheter som er registrert etter bestemmelsene i kapittel 8 kan ved første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f, h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at engangsavgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf, istedenfor etter § 3-3.

Ansvarlige for avgiften som ikke er registrert etter bestemmelsene i kapittel 8 kan inntil 15 virkedager etter første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f og h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at avgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf. Dersom avgiften fastsatt etter tredje ledd i denne paragraf avviker fra avgiften beregnet etter § 3-3, skal den ansvarlige for avgiften innbetale eller refunderes differansen. Korrigeringer under 200 kroner gjennomføres ikke.

I engangsavgiften som fastsettes etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, gjøres fradrag for det forholdstall som fremkommer ved å sammenholde motorvognens verdi som ny her i landet (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med verdien motorvognen har som brukt. Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser på det norske markedet. Skattedirektoratet fastsetter hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Det kan gjøres sjablongmessige fradrag/tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som vesentlig avviker fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi.

Dersom forholdstallet ikke kan bestemmes ut fra gjeldende prislister, fastsettes forholdstallet særskilt av en egen enhet organisert av Skattedirektoratet. Det samme gjelder i tilfelle dersom det må antas at de verdier som oppgis i prislistene ikke er riktige. Fastsettelsen av forholdstallet etter dette ledd kan ikke påklages.

Den ansvarlige for avgiften må legge frem de opplysninger som er nødvendige for fastsettelsen av forholdstallet.

Bestemmelsene i § 3-3 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2007 nr. 144 (i kraft 1 mai 2007), endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2010), 28 mai 2015 nr. 552, 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).

IV. Fritak

§ 4-1.Ambulanse

Ambulanser er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav f. Det er et vilkår for fritak av vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved første gangs registrering, og at det foreligger bekreftelse fra regionalt helseforetak eller den det bemyndiger om at ambulansebilen skal inngå i helseforetakets ambulansetjeneste.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63, 25 sep 2013 nr. 1145 (i kraft 1 okt 2013).
§ 4-2.Begravelseskjøretøy

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav g. Det er et vilkår for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som begravelseskjøretøy ved første gangs registrering. Motorvognen må registreres på firma som driver begravelsesvirksomhet.

Med begravelseskjøretøy menes motorvogn som er spesielt innrettet for transport av døde personer i kiste. For at motorvognen skal gis avgiftsmessig status som begravelseskjøretøy må følgende vilkår være oppfylt:

1.Motorvognen skal ha en skillevegg mellom førerhus og bårerom.
2.Bårerommets lengde må kunne romme en kiste på 225 cm inkl. håndtak når den står midtstilt i bårerommet.
3.Bårerommet skal ha en glidebane egnet til å føre en kiste inn og ut med.
4.Motorvognen skal ha fast montert lysanordning på taket hvor tros- eller livssynssymbol til enhver tid er godt synlig fra alle bilens sider. Selve symbolet kan være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd.
0Endret ved forskrifter 4 mars 2003 nr. 281 (i kraft 15 mars 2003), 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-3.Beltemotorsykkel

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav h. Det må dokumenteres at motorvognen skal benyttes i ambulansetjeneste.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-4.Avgiftsfri omregistrering av ambulanse, begravelseskjøretøy og beltemotorsykkel

Motorvogn som nevnt under § 4-1 til § 4-3 kan avgiftsfritt omregistreres til annet bruk innen samme avgiftsgruppe tidligst etter tre år regnet fra første gangs registrering her i landet.

Foretas slik omregistrering før tre år, skal engangsavgift betales forholdsmessig for det antall måneder som gjenstår av treårsperioden. Del av måned regnes som hel måned.

Utgangspunkt for beregningen er avgiftsgrunnlag og avgiftssatser på tidspunktet for første gangs registrering.

§ 4-5.Spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav n. Det er et vilkår at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som slik motorvogn ved første gangs registrering.

Med spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet menes spesialutrustet motorvogner til bruk som utrykningsbiler som har fastmontert spesialutstyr, herunder vann/og røykdykkerbiler til bruk i brann/redningsoppgaver.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-6.Drosje mv.

For personbil registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje eller til transport av funksjonshemmede, skal det innbetales et forholdsmessig tilleggsbeløp dersom nevnte bruk av motorvognen opphører før tre år regnet fra registreringen.

Tilleggsbeløpet skal beregnes forholdsmessig for det antall måneder som gjenstår av treårsperioden. Del av måned regnes som hel måned. Utgangspunktet for beregningen er avgiftsforskjellen på registreringstidspunktet for vedkommende motorvogn og en tilsvarende ordinær personbil.

Når løyve utgår eller blir inndratt, regnes tilleggsbeløpet ut fra denne dato selv om motorvognen ikke blir omregistrert eller avskiltet.

§ 4-7.Buss

For buss som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav j, skal det innbetales et forholdsmessig beløp dersom den avgiftsfrie bruken av motorvognen, opphører innen ett år regnet fra registreringen. Beløpet beregnes forholdsmessig som angitt i § 4-6, for det antall måneder som gjenstår av ettårsperioden.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-8.Ambassadekjøretøy

Det skal betales avgift etter reglene i kapittel III når motorvogn, som er blitt tillatt utlevert avgiftsfritt til diplomatisk misjon, konsulat eller til stasjonens diplomatiske tjenestemenn, utsendte konsuler og administrativt og teknisk personale, overdras til en ikke fritaksberettiget person.

Det gis imidlertid følgende fradrag i avgiften:

Alder over 2 år: 45 pst.

Alder over 3 år: 65 pst.

Bruksfradraget, jf. § 3-3 er inkludert.

0Endret ved forskrift 15 okt 2002 nr. 1160 (i kraft 1 nov 2002).
§ 4-9.NATO-kjøretøy

Det skal betales avgift etter reglene i kapittel III når motorvogn som er blitt tillatt utlevert avgiftsfritt til NATO-hovedkvarteret eller til dettes utenlandske personell, overdras til en ikke fritaksberettiget person.

§ 4-10.Elektrisk drevet motorvogn

Motorvogn som bare bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for engangsavgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav i.

Dersom motorvognen senere endres slik at den ikke lenger bare bruker elektrisitet til framdrift, skal det betales avgift som bestemt for den avgiftsgruppe motorvognen kommer i etter de regler som gjelder på tidspunktet for endringen.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2003 nr. 1080, 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-11.Etanoldrevet motorvogn

Motorvogn som kan benytte etanol som drivstoff gis etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 annet ledd et kronefradrag i beregnet avgift etter avgiftsvedtaket § 2.

Fradraget gjelder motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som benytter etanol. Fradraget omfatter også motorvogner som i tillegg til etanol også kan benytte bensin til fremdrift. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol. Fradraget gjelder bare motorvogner som er levert for etanoldrift fra produsent.

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak § 5 annet ledd skal kronefradrag skje før fastsettelse av fradrag etter bestemmelsene i § 3-3 og § 3-4.

Dersom motorvognen senere endres slik at den ikke lenger kan benytte etanol til fremdrift, skal det betales avgift som bestemt for den avgiftsgruppe motorvognen kommer i etter de regler som gjelder på tidspunktet for endringen.

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2007 nr. 683 (i kraft 1 juli 2007), endret ved forskrift 26 jan 2009 nr. 63.
§ 4-12.Amatørbygde kjøretøy

Det gis fritak for motorvogner som fremstilles, godkjennes og registreres i medhold av forskrift 10. oktober 2013 nr. 1217 om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).

V. Avgiftsplikt ved endring av avgiftsmessig status og avgiftsteknisk grunnlag

§ 5-1.Endring av avgiftsmessig status og avgiftsmessig grunnlag

Dersom motorvogner endrer avgiftsmessig status eller det skjer endringer i det avgiftsmessige grunnlaget, skal det betales tillegg i engangsavgiften.

Med endring av avgiftsmessig status menes enhver endring av motorvognen som gjør at den blir avgiftspliktig, eller kommer inn under en annen avgiftsgruppe. Dette gjelder uten hensyn til endringens omfang og varighet. Dette gjelder også når avgiftsgruppen motorvognen endres fra er opphevet.

Med endring av avgiftsmessig grunnlag menes vesentlige tekniske endringer som medfører at motorvognens avgiftsmessig grunnlag endres.

Tilbakeføring, eller annen ny endring, av avgiftsmessige status eller avgiftsmessig grunnlag fritar ikke for avgiftsplikt.

Skattedirektoratet kan gi forskrifter om hva som skal anses som endring i avgiftsmessig status og avgiftsmessig grunnlag.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1445 (i kraft 1 jan 2007), 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-2.Beregning av tilleggsavgift ved endring av avgiftsmessig status og avgiftsmessig grunnlag

Ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal tillegget i engangsavgift utgjøre differansen mellom den opprinnelige og den endrede motorvogn, beregnet etter de regler og avgiftssatser som gjelder på det tidspunkt avgiften blir betalt. Ved behandling av rettsstridig endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal legges til grunn de regler og avgiftssatser som gjelder på kontrolltidspunktet eller det tidspunkt offentlig myndighet får kjennskap til endringen.

For kombinerte biler skal avgiften beregnes med 55 pst. av avgiften for avgiftsgruppe a.

I utregnet avgift gjøres fradrag (bruksfradrag) basert på motorvognens registreringstid etter satsene i § 3-3.

Registreringstiden regnes fra tidspunktet for første gangs registrering og frem til tidspunktet for endringen av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag.

Bruksfradrag kan nektes dersom tidspunktet for statusendring ikke dokumenteres.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 354 (i kraft 1 april 2001), 15 des 2006 nr. 1445 (i kraft 1 jan 2007), 11 jan 2008 nr. 37 (i kraft 1 mars 2008), 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-3.Beregning av tilleggsavgift for motorvogner som er registrert i Norge før 1. januar 2014

Ved beregning av tilleggsavgift ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag etter § 5-2, skal det for motorvogn som er registrert i Norge før 1. januar 2014 gjøres fradrag i utregnet avgift etter følgende satser:

Registreringstid over 1 år: 15 pst.

Registreringstid over 2 år: 30 pst.

Registreringstid over 3 år: 45 pst.

Registreringstid over 4 år: 55 pst.

Registreringstid over 5 år: 65 pst.

Registreringstid over 6 år: 75 pst.

Registreringstid over 7 år: 85 pst.

Registreringstid over 8 år: 90 pst.

Registreringstid over 9 år: 95 pst.

For motorvogn med mer enn 10 års registreringstid skal det ikke beregnes tilleggsavgift.

For motorvogn som har vært registrert i utlandet før første gangs registrering i Norge (bruktimportert), skal tilleggsavgiften ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag utgjøre differansen mellom tidligere innbetalt avgift og den avgift den endrede motorvogn ville utløst etter reglene som gjaldt da motorvognen ble registrert i Norge for første gang. I dette beløpet gjøres det så fradrag etter satsene i første ledd.

Registreringstiden etter § 5-3 regnes fra tidspunktet for første gangs registrering i Norge og frem til tidspunktet for endringen av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-4.Krav til betaling og godkjenning ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag

Fastsatt avgift må betales før ombyggingen starter. Ombyggingen må godkjennes av regionvegkontoret.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1392 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 11 jan 2008 nr. 37 (i kraft 1 mars 2008), 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-3), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-5.Tillatelse til avgiftsfri endring i avgiftsmessig status

Skattedirektoratet kan når særlige forhold foreligger samtykke i endring av avgiftsmessig status uten at tilleggsavgift blir krevet i forbindelse med reparasjon eller i forbindelse med transport av funksjonshemmede rullestolbrukere.

0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-4), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).

VI. Avgiftsplikt ved oppbygging av kjøretøy

§ 6-1.Oppbygging

Dersom motorvogn som tidligere er registrert i motorvognregisteret gjennomgår en så stor utskiftning at motorvognen må anses som oppbygget, skal det svares ny engangsavgift.

Motorvogn anses oppbygget dersom det opprettes nye registreringsdokumenter som følge av at det foreligger en oppbygging etter forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Regionvegkontoret avgjør om motorvognen er oppbygget.

Avgift må være betalt før motorvognen tas i bruk.

0Endret ved forskrifter 27 juli 2001 nr. 861 (i kraft 15 aug 2001), 25 nov 2003 nr. 1392 (i kraft 1 jan 2004).
§ 6-2.Avgiftsfritak ved oppbygging av skadd motorvogn

Skattekontoret kan etter søknad frita for avgift ved oppbygging av skadet norskregistrert motorvogn. Fritaket gis på følgende vilkår:

1.Det må attesteres av politi/lensmann eller forsikringsselskap når skaden oppstod, hva skaden består av og dens omfang.
2.Skadd selvbærende karosseri, eventuelt karosseri og ramme som blir utskiftet, må leveres til vraking på offentlig godkjent oppsamlingsplass for bilvrak. Gjenpart av vrakmeldingen skal sendes til skattekontoret sammen med anskaffelsesdokument for det nye karosseri/ramme.
3.Regionvegkontoret skal kontrollere og attestere at den skadde motorvognen teknisk og eksteriørmessig fremstår som identisk type motorvogn (samme merke/modell/byggemønster) som den skadde motorvognen før skade inntrådte.
0Endret ved forskrifter 27 juli 2001 nr. 861 (i kraft 15 aug 2001), 25 nov 2003 nr. 1392 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6-3.(Opphevet ved forskrift 8 aug 2001 nr. 916 fra 15 aug 2001.)

VII. Refusjon av engangsavgift ved utførsel av motorvogn og forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

0Nytt kapittel VII tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015), kapitteloverskriften endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1.Refusjon av engangsavgift

Dersom motorvogn som er første gangs registrert i Norge 26. juni 2014 eller senere permanent utføres til utlandet, kan det etter søknad gis refusjon av engangsavgift herunder vrakpantavgift. Det kan også etter søknad gis refusjon ved utførsel av motorvogn som ikke har vært registrert i Norge, men hvor avgiftsplikt i henhold til Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. § 1 bokstav b er oppstått 26. juni 2014 eller senere.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7-2.Beregning av refusjonsbeløpet

Refusjonsbeløpet skal tilsvare det engangsavgiften herunder vrakpantavgift ville utgjort ved første gangs registrering av en tilsvarende motorvogn på tidspunktet for utførsel. Bestemmelsene om bruksfradrag i § 3-3 og § 3-4 gjelder tilsvarende ved beregning av refusjonsbeløpet. Krav om alternativ beregning av bruksfradraget i henhold til § 3-4 må fremsettes samtidig med søknad om refusjon.

Det gis refusjon i samme avgiftsgruppe som det er betalt avgift i ved første gangs registrering, eventuelt den avgiftsgruppe motorvognen etter første gangs registrering er avgiftsmessig statusendret til i henhold til reglene i kapittel V. For motorvogner som nevnt i § 4-1 til § 4-7 kan ikke refusjonsbeløpet utgjøre mer enn det avgiften ville utgjort ved første gangs registrering av en tilsvarende motorvogn med de samme fritak/lettelser i avgiften på utførselstidspunktet. Refusjonsbeløpet kan under ingen omstendighet utgjøre et høyere beløp enn den avgift som ble betalt ved første gangs registrering i Norge, eventuelt tillagt den avgift som er betalt ved senere endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag i henhold til reglene i kapittel V. Refusjonsbeløp under kr 7500,- utbetales ikke.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7-3.Vilkår for refusjon og krav til dokumentasjon

Det må på utførselstidspunktet ikke være mer enn 10 år siden tidspunktet for første gangs registrering av motorvognen.

Det gis ikke refusjon dersom motorvognen på utførselstidspunktet er bestemt stanset (begjært avskiltet) grunnet skyldig avgift eller grunnet tekniske mangler ved kjøretøyet eller manglende oppmøte til teknisk kontroll.

Det må på utførselstidspunktet foreligge gyldig periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll).

Utførsel av motorvognen må dokumenteres ved attestert utførselsdeklarasjon. Ved beregning av refusjonsbeløpet skal dato for utførselsdeklarasjon legges til grunn. Skattekontoret kan i særlige tilfeller fravike kravet om attestert utførselsdeklarasjon dersom utførselen dokumenteres på annen betryggende måte.

Refusjonsbeløpet kan ikke utbetales før motorvognen er avregistrert i det norske motorvognregisteret og utførsel er dokumentert.

Endelig søknad om refusjon og all nødvendig dokumentasjon må være mottatt av avgiftsmyndighetene senest ett år etter at motorvognen ble utført.

Vilkårene i annet, tredje og femte ledd gjelder ikke for motorvogn som nevnt i § 7-1 annet punktum.

Dersom en motorvogn som det er utbetalt refusjon for gjeninnføres og igjen skal registreres i Norge, må det svares ny engangsavgift etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for ny registrering i Norge.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015), endret ved forskrifter 12 okt 2015 nr. 1193, 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-4.Berettiget til refusjon

Berettiget til refusjon er eier av motorvognen på utførselstidspunktet. Berettiget til refusjon etter § 7-1 første ledd annet punktum er den som er ansvarlig for avgiften.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015), endret ved forskrift 28 mai 2015 nr. 552.
§ 7-5.Forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

Dersom en motorvogn skal benyttes i Norge i et avgrenset tidsrom på bakgrunn av en tidsbegrenset leie- eller leasingkontrakt, kan det etter søknad tillates innbetaling av forholdsmessig engangsavgift for den planlagte bruksperioden.

Søknad sendes skattekontoret i forkant av registrering av motorvognen i Norge.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-6.Beregning av forholdsmessig avgift

Forholdsmessig avgift skal betales ved første gangs registrering av motorvognen med en forholdsvis andel av ordinær avgift tilsvarende leie- eller leasingkontraktens varighet. Forholdsmessig avgift beregnes med en prosentsats av ordinær avgift tilsvarende den bruksfradragssats for en periode av samme varighet som fremkommer av § 3-3.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-7.Permanent bruk av motorvognen i Norge

Dersom motorvognen ønskes benyttet i Norge på permanent basis etter utløpet av leie- eller leasingperioden, må ordinær engangsavgift betales. Avgiften skal beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for utløp av leie- eller leasingkontrakten. Bruksfradrag beregnes etter reglene i § 3-3 og § 3-4.

Søknad om betaling av ordinær engangsavgift sendes skattekontoret senest tre uker før utløpet av leie- eller leasingkontrakten.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-8.Forlengelse av leie- eller leasingperioden

Dersom leie- eller leasingforholdet forlenges, må det betales ny forholdsmessig avgift for den forlengede perioden. Avgiften skal utgjøre den forholdsmessige andelen av ordinær avgift som tilsvarer den forlengede perioden. Forlengelse av perioden kan kun innvilges én gang.

Søknad om forlengelse sendes skattekontoret senest tre uker før utløpet av opprinnelig leie- eller leasingkontrakt.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-9.Avbrudd i leie- eller leasingforholdet

Dersom leie- eller leasingforholdet avbrytes og motorvognen tas ut av bruk og avregistreres før utløpet av den planlagte leie- eller leasingperioden, tilbakebetales for mye betalt forholdsmessig avgift.

Den avgift som tilbakebetales skal tilsvare differansen mellom forholdsmessig avgift for den opprinnelig planlagte perioden og forholdsmessig avgift for den forkortede perioden. Beløpet som skal tilbakebetales kan ikke overstige det beløp som er betalt i forholdsmessig avgift ved første gangs registrering i Norge.

Søknad om tilbakebetaling sendes skattekontoret.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-10.Vilkår for forholdsmessig avgift

Leie- eller leasingkontrakten kan, inkludert eventuell forlengelse, maksimalt være av 5 års varighet.

Motorvognen må tas ut av bruk og avregistreres i Norge innen 14 dager etter kontraktstidens utløp. Skifte av eier i motorvognregisteret uten at leie- eller leasingforholdet må avbrytes tillates bare i de tilfeller der leie- eller leasingkontrakten fullføres som opprinnelig planlagt. Skifte av leie- eller leasingtaker tillates bare i de tilfeller der en ny leie- eller leasingtaker trer inn i avtalen på uendrede vilkår. Søknad om eierskifte eller skifte av leie- eller leasingtaker sendes skattekontoret senest tre uker før ønsket endringstidspunkt.

Motorvognen kan ikke gjennomgå endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag etter reglene i § 5-1 til § 5-5 i løpet av planlagt leie- eller leasingperiode.

Dersom motorvognen vrakes før planlagt leie- eller leasingperiode er utløpt, tilbakebetales ikke avgift for den resterende delen av perioden.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2016 nr. 1779 (i kraft 1 jan 2017).

VIII. Registrering av virksomheter

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere kapittel VII).
§ 8-1.Registrering av virksomheter

Virksomheter som melder motorvogner til registrering kan søke skattekontoret om å bli registrert som avgiftspliktig virksomhet.

For å oppnå registrering må virksomheten være registrert i Foretaksregisteret. Skattekontoret kan dispensere fra kravet om registrering i Foretaksregisteret når særlige omstendigheter tilsier det.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 7-1), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-2.Adgang til å nekte eller trekke tilbake registrering

Skattekontoret kan nekte eller trekke tilbake registrering dersom:

1.virksomheten, styret eller ledelsen ikke kan anses kredittverdig,
2.virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll, eller har overtrådt regelverket om dette,
3.virksomhetens karakter endres,
4.virksomheten ikke overholder bestemmelsene etter § 8-3 annet ledd til § 8-4,
5.virksomheten ikke lenger kan stille sikkerhet etter § 14-21-1 i skattebetalingsforskriften.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 7-2), 28 mai 2015 nr. 552, 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-3.Søknad om registrering

Søknad om registrering skal inneholde opplysninger om:

1.budsjettert og nåværende omsetning,
2.eventuelt tollkredittnummer,
3.organisasjonsnummer,
4.adresse.

Endringer om disse forhold skal meddeles umiddelbart til skattekontoret.

Dersom virksomheten opphører eller stanses i et tidsrom på minst tre måneder, skal det sendes melding om dette til skattekontoret. Det skal også sendes melding ved eventuell gjenopptakelse av virksomheten.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 7-3), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-4.Avgiftsspesifikasjon

Registrerte virksomheter vil bli tilsendt månedlige avgiftsspesifikasjoner over de motorvogner som virksomheten har meldt til første gangs registrering.

Dersom spesifikasjonen avviker fra virksomhetens egen oversikt, skal det gis melding om dette til skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2004), 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 7-4), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-5.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 8-6.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 8-7.Regnskap

Avgiftspliktige virksomheter som ikke er fullt regnskapspliktig etter regnskapsloven, kan av skattekontoret pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftsplikten, herunder dens omfang, for eksempel faktura for innkjøp av råvarer, salgsfaktura, kontrakter og betalingsbilag. Oppbevaringsplikten gjelder i ti år.

0Endret ved forskrifter 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 7-7), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-8.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)

IX. Avsluttende bestemmelser

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere kapittel VIII).
§ 9-1.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 9-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1392 (i kraft 1 jan 2004), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 8-2), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-3.Utfyllende forskrifter

Skattedirektoratet kan gi forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder om beregning, tilbakebetaling, kontroll mv.

0Endret ved forskrifter 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 8-3), 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 8-4), opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1637 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-5.Ikraftsetting

Forskriften gjelder fra 1. april 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 4. januar 1984 nr. 1 om toll og engangsavgift på motorvogner m.m. og forskrift av 20. april 1990 nr. 280 om avgift ved registrering av motorvogner som er bygd opp her i landet.

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 8-5).