Forskrift om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll).

DatoFOR-2001-03-20-373
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 4 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.04.2001, 01.03.2008
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§44, LOV-2007-02-16-9-§45, LOV-2007-02-16-9-§49, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort24.04.2001
Rettet08.04.2010 (EØS-henv.)
KorttittelForskrift om vertsstatskontroll

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. mars 2001 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 44, § 45 og § 49, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), nr. 56j (direktiv 2008/106/EF) og nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF endret ved direktiv 2005/12/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juni 2002 nr. 1015 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 8 des 2003 nr. 1740, 1 juni 2004 nr. 896, 2 des 2004 nr. 1562, 7 juni 2005 nr. 523, 10 mars 2006 nr. 302, 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder kontroll med roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer som går i rutetrafikk innen EØS både i utenriksfart eller i innenriksfart i havområder omfattet av klasse A1 og uansett hvilket flagg de fører (vertsstatskontroll).

1Fremgår av art. 4 i direktiv 98/18/EF av 17. mars 1998 og er innenriksfart som ikke omfattes av klasse B, C og D og som vil være mer enn 20 naut. mil fra kystlinjen.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Dispensasjonssertifikat: Ethvert sertifikat utstedt i henhold til SOLAS 74 kapittel I del B Regel 12 a) vii).
b)ESA: EFTA Surveillance Authority (EFTAs overvåkingsorgan).
c)EU-rådsdirektiv: Direktiv fastsatt av Den Europeiske Unions Råd.
d)EØS-område: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som omfatter EU og EFTA. I denne forskriften skal en henvisning til EØS-området også gjelde som en henvisning til Svalbard og Jan Mayen.
e)Flaggstat: Myndigheten i den stat hvis flagg fartøyet har rett til å føre.
f)Godkjent organisasjon: En organisasjon godkjent i henhold til art. 4 i direktiv 94/57/EF.
g)Havområde: Ethvert havområde ført opp på liste opprettet i henhold til art. 4 i direktiv 98/18/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip.
h)Hurtiggående fartøy: Som definert i regel X/1 i SOLAS 1974, med senere endringer.
i)IMO: Den internasjonale skipsfartsorganisasjon.
j)ISM-koden: Internasjonal norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, fastsatt av IMO ved resolusjon A. 741(18), jf. SOLAS-74 kapittel IX.
k)Innenriksfart: En sjøreise i havområder fra en havn i Norge til samme eller en annen havn i Norge.
l)Kvalifisert inspektør: En offentlig ansatt eller en annen person som har fått behørig fullmakt av vedkommende myndighet i en EØS-stat til å foreta besiktelser og inspeksjoner i tilknytning til sertifikatene, og som oppfyller kriteriene for kvalifikasjoner og uavhengighet2 (vedlegg 1).
m)Passasjer: Enhver person med unntak av
1.Skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer, ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst stilling om bord, og
2.barn under ett år.
3.Med uttrykket «andre personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst stilling om bord», menes personell for:
-forsknings- eller vitenskapelig arbeid som havforskning, seismiske målinger og lignende,
-reell yrkesmessig opplæring rettet mot sjøfart eller fiske,
-opplæring som er organisert som fag i grunnskole eller videregående skole, og
-rehabiliteringstiltak som er godkjent av offentlig myndighet.
n)Passasjerskip: Skip som skal ha sertifikat i henhold til bestemmelsene i åttende kapittel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).
o)Rederi: Et selskap som driver en eller flere roroferger, og som det er utstedt godkjenningsbevis til i henhold til art. 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger,1 eller et selskap som driver hurtiggående passasjerfartøyer, og som det er utstedt godkjenningsbevis til i henhold til regel IX/4 i SOLAS 1974, med senere endringer.
p)Roroferge: Et passasjerskip med roro lasterom eller rom av særskilt kategori som definert i SOLAS 74 regel II-2/3.34 eller med innretning som tillater veg- eller skinnegående kjøretøy på og av skipet.
q)Rutetrafikk: En rekke seilinger med roroferge, hurtiggående passasjerfartøy (eller passasjerskip) for å sikre forbindelsen mellom de samme to eller flere havner, eller en rekke seilinger til og fra samme havn uten mellomliggende anløp, enten
-i henhold til en offentliggjort rutetabell, eller
-med slik regelmessighet eller hyppighet at de framstår som en systematisk rekke seilinger.
r)Sertifikater:
1.for roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i utenriksfart: sikkerhetssertifikater utstedt i samsvar med SOLAS 74 med tilhørende utstyrsfortegnelser og eventuelt dispensasjonssertifikater og driftstillatelser,
2.for roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i innenriksfart: sikkerhetssertifikater utstedt i samsvar med direktiv 98/18/EF gjeldende pr. 29. april 1999 med tilhørende utstyrsfortegnelser og eventuelt dispensasjonssertifikater og driftstillatelser.
s)Sikkerhetsregler for hurtiggående fartøy: De internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, fastsatt ved IMO res. MSC 36(63) av 20. mai 1994, med senere endringer.
t)SOLAS 1974: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs med protokoller og endringer.
u)Stockholmavtalen: Avtalen som ble inngått i Stockholm 28. februar 1996 i henhold til resolusjon 14 fra SOLAS-konferansen av 1995, «Regionale avtaler om særlige stabilitetskrav for roropassasjerskip» vedtatt 29. november 1995.
v)Tilsynet: Det organ som foretar tilsyn i henhold til skipssikkerhetslovens § 44.
w)Vertsstat: En EØS-stat til eller fra hvis havner en roroferge eller et hurtiggående fartøy uansett flagg går i rutetrafikk.
x)Utenriksfart: En seiling fra en havn i en EØS-stat til en havn i en stat utenfor denne stat eller omvendt.
y)Utvidet inspeksjon: Inspeksjon i henhold til forskrift 1. juli 2003 nr. 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. § 11.
0Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1740, 1 juni 2004 nr. 896, 2 des 2004 nr. 1562, 7 juni 2005 nr. 523, 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1EFT L 320 av 30 des. 1995, s. 14. Forordningen er endret ved forordning (EF) nr. 179/98 (EFT L 19 av 24. januar 1998 s. 35).
2Fastsatt i henhold til vedlegg V i direktiv 1999/35/EF av 29 april 1999.
§ 3.Plikter

Det påhviler rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord å påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og at roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer som går eller skal gå i rutetrafikk blir kontrollert av vertsstatene i henhold til denne forskriften.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Førstegangskontroll og besiktelser av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer

§ 5.Førstegangskontroll av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer

Vertsstaten skal før fartøyet settes inn i rutetrafikk eller innen 12 måneder etter denne forskrifts ikrafttredelse kontrollere, at det

a)har gyldige sertifikater,
b)er besiktet i henhold til IMO res. A.746(18) om retningslinjer for besiktelse og sertifisering etter harmonisert ordning eller etter prosedyrer utformet med dette formål,
c)tilfredsstiller de standarder som er fastsatt for klassifisering av flaggstat eller godkjent klasseselskap for konstruksjon og vedlikehold av skrog, maskineri samt elektriske anlegg og kontrollsystemer,
d)er utstyrt med ferdskriver (VDR) som kan gi opplysninger i forbindelse med eventuelle undersøkelser av ulykker. Ferdskriveren skal tilfredsstille standardene for yteevne fastsatt i IMO res. A.861(20) og prøvestandarder fastsatt i IEC-standard nr. 619961 av Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC),
e)oppfyller særlige stabilitetskrav vedtatt på regional plan,2 når fartøyet går i trafikk innen regionen, og som er innarbeidet i nasjonal rett i henhold til direktiv 98/34/EF av 22. juni 1998 og endret ved direktiv 98/48/EF av 5. august 1998 eller de særlige stabilitetskrav som er fastsatt i direktiv 2003/25/EF av 14. april 2003, endret ved direktiv 2005/12/EF av 18. februar 2005.
0Endret ved forskrifter 2 des 2004 nr. 1562, 10 mars 2006 nr. 302.
1Trer i kraft 30 måneder etter datoen for offentliggjøringen av IEC-standard nr. 61996 eller 1. januar 2002, alt etter hvilken dato som kommer sist.
2Jf. Stockholmavtalen.
§ 6.Førstegangskontroll av rederier og flaggstater

Vertsstaten skal før fartøyet settes inn i rutetrafikk eller innen 12 måneder etter denne forskrifts ikrafttredelse kontrollere at rederier som driver eller har til hensikt å drive rutetrafikk

a)treffer nødvendige tiltak for å sikre at kravene i § 10 oppfylles, og at disse samt kravene i § 5 dokumenteres og fremlegges for berørte vertsstater,
b)på forhånd bekrefter at de gir tilgang til at vertsstater og enhver berørt stat innen EØS-området kan få opplysninger fra ferdskriveren og vil samarbeide med disse i forbindelse med undersøkelser, når fartøyet er innblandet i sjøulykke eller hendelse.

Vertsstaten skal også kontrollere at flaggstaten har godtatt rederiets forpliktelser i henhold til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 7.Spesielle førstegangsbesiktelser

Vertsstaten skal før fartøyet skal settes inn i rutetrafikk eller for fartøy som allerede går i rutetrafikk innen 12 måneder etter denne forskrifts ikrafttreden foreta en spesiell førstegangsbesiktelse i samsvar med § 10 og § 11 for å forvisse seg om at fartøyet oppfyller de nødvendige krav til sikker drift i rutetrafikk.

På hurtiggående passasjerskip skal alle besetningsmedlemmer, uansett hvilken funksjon de har om bord, ha gjennomført og bestått beredskaps- og sikkerhetsopplæring i henhold til A-VI/1 nr. 2 i STCW-koden.

Personell som skal rettlede passasjerer i beredskaps- og nødssituasjoner skal beherske engelsk og et skandinavisk språk.

Vertsstaten skal i de tilfelle hvor bestemmelsen får anvendelse før rutetrafikken er startet fastsette en dato for den spesielle førstegangsbesiktelsen som senest skal være en måned etter mottakelsen av den dokumentasjon som er nødvendig for å foreta kontroll i henhold til § 5 og § 6.

0Endret ved forskrift 7 juni 2005 nr. 523.
§ 8.Særlige bestemmelser når fartøyet settes inn i annen rutetrafikk

Vertsstaten skal, dersom fartøyet skal settes inn i annen rutetrafikk omfattet av denne forskrift, ta mest mulig hensyn til de kontroller og besiktelser som tidligere er foretatt av fartøyet i forbindelse med den tidligere rutetrafikk. I de tilfelle hvor vertsstaten finner at tidligere kontroll og besiktelse er tilstrekkelig kommer ikke § 5, § 6 og § 7 til anvendelse.

Dersom fartøyet allerede går i rutetrafikk som er omfattet av forskriften, men skal overføres til annen rutetrafikk som har samme karakter kommer heller ikke § 5, § 6 og § 7 til anvendelse, hvis de berørte vertsstater er enige om at fartøyet oppfyller krav til sikker drift for ruten. Rederiet kan anmode om å få en bekreftelse på om rutetrafikken har samme karakter.

Under uforutsette omstendigheter hvor et fartøy raskt må settes inn for å opprettholde driften og første og annet ledd i denne paragraf ikke kommer til anvendelse, kan vertsstaten tillate at fartøyet settes inn i trafikk, forutsatt at

a)visuell inspeksjon og kontroll av dokumentene ikke gir grunn til bekymring for at fartøyet ikke oppfyller nødvendige krav til sikker drift, og
b)vertsstaten innen en måned foretar den kontroll og de besiktelser som er fastsatt i § 5, § 6 og § 7.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 9.Årlige besiktelser og besiktelse i forbindelse med endringer ved reparasjoner eller i driftsledelse, flagg eller klasse

Vertsstaten skal en gang i året utføre

a)en besiktelse gjennomført i henhold til § 11, og
b)en besiktelse under fart på ruten, som skal omfatte så mange av punktene ført opp i § 10 og § 11 og vedlegg 2, som er nødvendige for at vertsstaten skal være forvisset om at fartøyet oppfyller de nødvendige krav til sikker drift.1

En spesiell førstegangsbesiktelse i henhold til § 7 regnes som en årlig besiktelse i henhold til denne bestemmelsen.

Vertsstaten skal hver gang et fartøy gjennomgår større reparasjoner, ombygginger og endringer eller når det skjer endringer i ledelse, flagg eller klasse utføre en besiktelse gjennomført etter § 11. Ved endring i ledelse, flagg eller klasse kan besiktelsen unnlates dersom det på grunnlag av tidligere kontroller og besiktelser ikke antas at endringen har betydning for sikker drift av fartøyet.

Såfremt det i forbindelse med den årlige besiktelsen avdekkes mangler som berettiger driftsforbud av fartøyet i henhold til § 13 skal alle utgifter i forbindelse med besiktelsene i en normal regnskapsperiode dekkes av rederiet.

0Endret ved forskrifter 1 juni 2004 nr. 896, 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1Veiledende retningslinjer for kvalifiserte inspektører som kan foreta uanmeldte besiktelser på fartøy i rutetrafikk i fart er utarbeidet jf. direktiv 1999/35/EF av 29. april 1999 Vedlegg IV.
§ 10.Krav til rederiene om innsending av dokumentasjon

Rederiene skal når kontroll skal foretas i henhold til § 6 første ledd bokstav a, § 7 og § 9 dokumentere ved egenmelding på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet:

a)at skipsføreren før fartøyet settes i drift blir gitt fyllestgjørende opplysninger om tilgangen til landbaserte navigasjonsstyringssystemer og andre informasjonssystemer som kan hjelpe vedkommende med å føre fartøyet på en sikker måte, og at skipsføreren anvender de navigasjonsstyrings- og informasjonssystemer som er innført av statene innen EØS-området,
b)at de aktuelle bestemmelsene i IMO MSC Circ. 699 nr. 2-61 om reviderte retningslinjer for sikkerhetsinstruksene for passasjerer anvendes,
c)at en oversikt over arbeidstidsordninger om bord er slått opp på et lett tilgjengelig sted og inneholder
-tjenesteplanen til sjøs og i havn, og
-fastsatt lengste arbeidstid eller korteste hviletid for vakthavende mannskap,
d)at skipsføreren kan treffe beslutninger som etter vedkommendes faglige skjønn er nødvendige for sikker navigering og drift, særlig i dårlig vær og høy sjø,
e)at skipsføreren registrerer navigasjonsvirksomhet og -hendelser som er av betydning for navigasjonssikkerheten,
f)at enhver skade på eller varig deformasjon av ytre porter og omgivende ytterkledning som kan påvirke fartøyets sikkerhet, samt at alle mangler ved sikringsinnretningene for slike porter straks blir rapportert til flaggstatens myndighet og vertsstaten, og omgående blir reparert til deres tilfredshet,
g)at det foreligger en ajourført seilingsplan før fartøyets avgang. Ved utarbeidelse av seilingsplanen skal retningslinjer for seilingsplaner i IMO Assembly Resolution A.893 (21) følges,

h) at alminnelige opplysninger om tjenester og hjelpetiltak for eldre og uføre om bord gjøres kjent for passasjerene og er tilgjengelige i en form tilpasset synshemmede.

Videre skal rederiet bekrefte at de vil gi de opplysningene som fremgår av § 6 første ledd bokstav b.

0Endret ved forskrifter 1 juni 2004 nr. 896, 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1Forskrift av 15. september 1992 nr. 700 om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip.
§ 11.Omfanget av spesielle førstegangsbesiktelser, regelmessige årlige besiktelser og besiktelser ved endringer ved reparasjoner eller i driftsledelse, flagg eller klasse

Omfanget av besiktelser i henhold til § 7 og § 9 skal hvis mulig minst omfatte:

-igangsetting av nødgeneratoren,
-inspeksjon av nødbelysningen,
-inspeksjon av nødstrømforsyningen for radioanlegg,
-prøving av høyttaleranlegget,
-brannøvelse, herunder demonstrasjon av bruk av brannvernutstyr,
-funksjonsprøving av nødbrannpumpen med to brannslanger koplet til hovedbrannledningen,
-prøving av fjernstyrt nødstopp for drivstofforsyning til kjeler, hoved- og hjelpemotor samt ventilasjonsanlegg,
-prøving av fjernstyring og lokal styring av lukking av brannspjeld,
-prøving av brannvarslings- og alarmsystemer,
-prøving av at branndører lukkes normalt,
-funksjonsprøving av lensepumper,
-lukking av dører i vanntette skott både fra lokale betjeningssteder og fjernbetjeningssteder
-demonstrasjon som viser at nøkkelmedlemmer av besetningen er kjent med havarikontrollplanen,
-utsetting av minst en mann-overbord-båt og minst en livbåt på vannet, igangsetting og prøving av deres framdrifts- og styresystem samt ombordtaking av dem fra vannet og plassering av dem i fastgjort stilling om bord,
-kontroll av at alle livbåter og mann-overbord-båter er i samsvar med utstyrsfortegnelsen,
-prøving av skipets eller fartøyets styremaskin og hjelpestyremaskin.

Besiktelsene skal omfatte kontroll av planer for vedlikeholdssystemet om bord.

Ved alle besiktelsene skal det særlig påses at besetningsmedlemmene er fortrolige med og tilstrekkelig øvet i sikkerhetsprosedyrer, nødprosedyrer, vedlikehold, arbeidsmetoder, passasjerenes sikkerhet, prosedyrer på broen og operasjoner knyttet til last og kjøretøyer. Sjøfolks evne til å forestå og eventuelt gi ordrer og instrukser samt rapportere tilbake på det felles arbeidsspråk, som er angitt i skipsdagboken, skal kontrolleres. Dokumentasjonen for at besetningsmedlemmene har fullført særlig opplæring skal kontrolleres, særlig med hensyn til

-opplæring i å håndtere en større menneskemengde,
-opplæring i de ulike prosedyrer,
-sikkerhetsopplæring for personell som yter direkte sikkerhetsbistand til passasjerer i passasjerområdene, særlig til eldre og uføre i en nødssituasjon, og krisehåndtering og opplæring i menneskelig atferd, jf. § 7.

Den spesielle besiktelse skal omfatte en vurdering av om vaktlistene medfører urimelig tretthet særlig for vakthavende mannskap.

Bevis for besetningsmedlemmenes kompetanse som er utstedt av stater som ikke er innen EØS, skal kun anerkjennes dersom de er i samsvar med STCW kap. I reg. 10.

0Endret ved forskrift 7 juni 2005 nr. 523.
§ 12.Underretning

Vertsstaten skal omgående skriftlig underrette rederiene om resultatet av de kontroller og besiktelser foretatt i henhold til § 5, § 6, § 7 og § 9.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 13.Driftsforbud

Vertsstaten skal forby drift av fartøy i rutetrafikk

a)dersom ikke § 5 og § 6 er oppfylt,
b)dersom det under besiktelsene i henhold til § 7 og § 9 er avdekket mangler som utgjør en umiddelbar fare for sikkerheten til de ombordværende eller fartøy,
c)dersom det fastslås at rådsdirektivene1 ikke er oppfylt og det er en umiddelbar fare for sikkerheten til de ombordværende eller fartøy,
d)dersom vertsstaten ikke er blitt rådspurt av flaggstaten om forhold i forbindelse med utstedelse eller godkjennelse av dispensasjonssertifikat eller ikke har samarbeidet om utstedelse av driftstillatelsen,

inntil vertsstaten har fastslått at bestemmelsene i denne forskrift er oppfylt og sikker drift av fartøyet er opprettholdt.

Vertsstaten skal skriftlig underrette rederiet om beslutningen om driftsforbud og begrunne denne.

Dersom det avdekkes mangler på fartøy som allerede går i rutetrafikk skal vertsstatene kreve at rederiet treffer nødvendige tiltak for å utbedre manglene innen en fastsatt rimelig frist, forutsatt at det ikke er umiddelbar fare for sikkerheten for de ombordværende eller fartøy. Når manglene er utbedret skal de berørte vertsstatene kontrollere at utbedringen er foretatt. Dersom dette ikke er tilfellet skal de forby drift av fartøyet.

Forvaltningslovens bestemmelser om rett til klage og omgjøring av vedtak kommer til anvendelse.

Når § 5, § 6 og § 7 får anvendelse før et fartøy settes inn i rutetrafikk, skal beslutning om å forby driften av skipet treffes senest en måned etter den spesielle førstegangsbesiktelsen og omgående meddeles rederiet.

0Endret ved forskrifter 1 juni 2004 nr. 896, 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1Direktiv 93/75/EF av 13. september 1993 om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller forurensende last. Direktivet er sist endret ved direktiv 98/74/EF. Direktiv 94/58/EF av 22. november 1994 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå, når det er relevant. Direktivet er sist endret ved direktiv 98/35/EF. Forordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro passasjerferger. Forordningen er sist endret ved forordning (EF) nr. 179/98.
§ 14.Fremgangsmåte for vertsstatene ved spesielle førstegangsbesiktelser og regelmessige årlige besiktelser

Vertsstater skal frita fartøy som har gjennomgått besiktelse til den eller de berørte vertsstaters tilfredshet for utvidet inspeksjon,1 og for utvidet inspeksjon som skal foretas av den åpenbare grunn at de tilhører kategorien passasjerskip.

Myndighetene i to eller flere vertsstater skal samarbeide med hverandre. Besiktelsene skal foretas av en gruppe sammensatt av kvalifiserte inspektører fra den eller de berørte vertsstater. Dersom det er behov for en kvalitativ vurdering av om klassens bestemmelser overholdes skal nødvendig fagkunnskap fra godkjent klasseinstitusjon trekkes inn i gruppen. Inspektørene skal rapportere mangler til vertsstatenes myndigheter. Vertsstaten skal formidle disse opplysningene til flaggstaten, dersom denne staten ikke er en vertsstat som berøres av besiktelsen.

En berørt vertsstat kan påta seg å foreta en besiktelse på anmodning av en annen berørt vertsstat.

Vertsstaten skal oppfordre flaggstatsmyndigheten om å være til stede ved disse besiktelser, dersom rederiet anmoder om dette.

Ved planleggingen av en besiktelse i henhold til § 7 og § 9 skal vertsstaten ta hensyn til drifts- og vedlikeholdsplanene for fartøyet.

Resultatene av besiktelsene skal nedtegnes i en spesiell utformet rapport.2

Såfremt det oppstår uenighet mellom vertsstatene om vilkårene i § 5 og § 6 første ledd er oppfylt skal myndigheten i enhver vertsstat som deltar i besiktelsen omgående underrette ESA eller Kommisjonen om årsakene til uenigheten, som skal iverksette tiltak for at det kan treffes en beslutning.3

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1Forskrift av 1. juli 1996 nr. 774 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner m.v. § 8, jf. direktiv 95/21/EF art. 7 nr. 4 , art. 7 nr. 1 og vedlegg V bokstav A nr. 3.
2Fastsatt i henhold til direktiv 1999/35/EF art. 16.
3Beslutning treffes i henhold til bestemmelsene i direktiv 1999/35/EF art. 16.
§ 15.Samarbeide og oppfølging

Før den spesielle førstegangsbesiktelse skal myndigheten ved utstedelse eller godkjennelse av dispensasjonssertifikat samarbeide med berørt vertsstat eller flaggstat for å avdekke enhver uenighet om rimeligheten av unntakene.

Kommisjonen skal ha kopier av de besiktelsesrapporter omtalt i § 14 sjette ledd, så vidt mulig med IMO-identifikasjonsnummer. Når to eller flere vertsstater er berørt av rutetrafikken er det tilstrekkelig at opplysningene oversendes den ene av dem. Kommisjonen vil opprette og vedlikeholde database med opplysningene.

Flaggstat eller vertsstat skal kontrollere at fartøy som går i rutetrafikk har en integrert ordning for beredskap om bord.1 Når to eller flere vertsstater er berørt av trafikken skal de i fellesskap utarbeide en ruteplan.

Vertsstaten skal samarbeide med flaggstaten før det utstedes driftstillatelse2 for hurtiggående passasjerfartøy. Disse skal fastsette nødvendig driftsbegrensning på grunn av lokale forhold og kontrollere at denne overholdes.

Vertsstater som er berørt av samme rutetrafikk skal samarbeide om denne forskrifts anvendelse.

Flaggstater eller vertsstater som har ansvar i henhold til denne forskrift skal informere tredjestater om de krav som pålegges rederiet som driver rutetrafikk til eller fra en havn innen EØS.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1I henhold til retningslinjer i IMO res. A.852(20). jf. forskrift av 15. september 1992 nr. 700 om redningsredskaper på passasjer- og lasteskip § 22A, forskrift av 15. september 1992 nr. 701 om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip § 8A og forskrift av 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip § 29B.
2Fastsatt i International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code) nr. 1.9.3.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2001.

Forskriften trer i kraft for utenlandske skip på Svalbard og Jan Mayen fra 1. mars 2008.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 17).

Vedlegg I. Kriterier for de kvalifiserte inspektørenes kvalifikasjoner og uavhengighet

1.Den kvalifiserte inspektøren skal ha fullmakt fra vedkommende myndighet i medlemsstaten til å foreta de særlige besiktelser fastsatt i artikkel 6.
2.Den kvalifiserte inspektøren skal enten
-ha tjenestegjort i minst ett år som flaggstatsinspektør med ansvar for besiktelser og sertifisering etter SOLAS-konvensjonen av 1974 hos vedkommende myndighet i en medlemsstat og
-være i besittelse av
a)skipsførersertifikat som gjør vedkommende i stand til å ta kommandoen på et skip på 1 600 BRT eller mer (se STCW, regel II/2), eller
b)maskinsjefsertifikat som gjør vedkommende i stand til å fylle denne oppgaven om bord på et skip hvis hovedmaskineri har en effekt på 3.000 KW eller mer (se STCW, regel III/2), eller
c)eksamensbevis fra en medlemsstat som skipsingeniør, maskiningeniør eller ingeniør med sjøfart som spesialfelt og skal ha arbeidet som dette i minst fem år,
-ha tjenestegjort til sjøs som offiser i dekks- eller maskinavdelingen i minst fem år når vedkommende er innehaver av et av sertifikatene nevnt i bokstav a eller b,

eller

-ha relevant universitetseksamen eller tilsvarende utdanning fra en medlemsstat og
-være utdannet og ha bestått eksamen ved en skole for skipsinspektører i en medlemsstat og
-ha tjenestegjort i minst to år som flaggstatsinspektør med ansvar for besiktelser og sertifisering etter SOLAS-konvensjonen av 1974 hos vedkommende myndighet i en medlemsstat.
3.Kvalifiserte inspektører skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig med sjøfolk på engelsk eller det språket som benyttes som arbeidsspråk om bord.
4.Kvalifiserte inspektører skal ha tilstrekkelig kjennskap til bestemmelsene i SOLAS-konvensjonen av 1974 og de aktuelle framgangsmåtene i dette direktiv.
5.Kvalifiserte inspektører som foretar særlige besiktelser, må ikke ha noen forretningsmessig interesse verken i det berørte selskap eller i noe annet selskap som driver rutetrafikk til eller fra den berørte vertsstat, eller i de besiktede rorofergene eller hurtiggående passasjerfartøyene, og inspektørene må heller ikke være ansatt i eller utføre arbeid på vegne av ikke-statlige organisasjoner som foretar lovbestemte besiktelser eller klassifiseringsbesiktelser eller utsteder sertifikater for disse rorofergene eller hurtiggående passasjerfartøyene.
6.Også inspektører som ikke oppfyller kriteriene omhandlet ovenfor, dersom de da direktiv 95/21/EF ble vedtatt, var ansatt hos en medlemsstats vedkommende myndighet med ansvar for lovbestemte besiktelser eller inspeksjoner som ledd i havnestatskontrollen.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).

Vedlegg II. Veiledende retningslinjer for kvalifiserte inspektører som foretar uanmeldte besiktelser under rutetrafikk

1.Opplysninger om passasjerene

Kontroller at det antall passasjerer rorofergen eller det hurtiggående passasjerfartøyet (heretter kalt «skipet») er sertifisert for, ikke overskrides. Kontroller at systemet for registrering av opplysninger om passasjerene er i samsvar med forskriftene og virker etter hensikten. Undersøk hvordan opplysningene om det samlede antall passasjerer formidles til skipsføreren, og eventuelt hvordan passasjerer som foretar en tur-retur-reise uten å gå i land, medregnes i det samlede antall passasjerer på tilbaketuren.

2.Opplysninger om last og stabilitet

Kontroller at det om nødvendig er montert og brukes pålitelige dypgangsmålere. Kontroller at det er truffet tiltak for å sikre at skipet ikke overlastes, og at den aktuelle skottlastelinjen ikke ligger under vann. Kontroller at vurderingen av last og stabilitet gjennomføres som fastsatt. Kontroller at lastebiler og annen last veies om nødvendig, og at tallene formidles til skipet med sikte på vurderingen av last og stabilitet. Kontroller at havarikontrollplanene til enhver tid er oppslått, og at skipets offiserer har fått utlevert hefter med opplysninger om havarikontroll.

3.Sjødyktighet

Gjennomgå framgangsmåten som sikrer at skipet er i sjødyktig stand før det legger fra kai, særlig hvordan det gis melding om at alle vanntette og værtette porter i platehuden er stengt, at alle porter til bildekk er stengt før skipet legger fra kai, eller forblir åpne bare inntil baugvisiret er lukket. Kontroller lukkeinnretningene for porter i baug, akterstavn og sider og at det finnes varsellamper og at fjernsynsovervåkingssystem som på kommandobroen viser om de er åpne eller lukket. Alle problemer i forbindelse med driften av varsellampene, særlig med hensyn til bryterne ved porten, skal påvises og meldes.

4.Sikkerhetskunngjøringer

Gjennomgå utformingen av rutinemessige sikkerhetskunngjøringer og oppslag med instruksjoner og veiledning om nødprosedyrer på det eller de aktuelle språk. Kontroller at det skjer en rutinemessig sikkerhetskunngjøring når reisen begynner, og at den kan høres i alle fellesområder, herunder åpne dekk, som passasjerene har adgang til.

5.Innføring i skipsdagboken

Kontroller skipsdagboken for å sikre at det innføres opplysninger om lukking av vann- og værtette porter i baug, akterstavn og andre steder, om øvelser i bruk av vanntette skottdører, om prøving av styresystemer osv. Kontroller dessuten at opplysninger om dypgang, fribord og stabilitet samt besetningens felles arbeidsspråk innføres i skipsdagboken.

6.Farlig gods

Kontroller at enhver last med farlig eller forurensende gods transporteres etter gjeldende forskrifter, og særlig at det foreligger en erklæring om farlig og forurensende gods samt et manifest eller en stuingsplan som viser hvor godset er plassert om bord, at det er tillatt å transportere det aktuelle godset på passasjerskip, og at det farlige og forurensende godset er forsvarlig merket, etikettert, stuet, sikret og atskilt fra den øvrige lasten.

Kontroller at kjøretøyer som transporterer farlig og forurensende gods, er forsvarlig merket og sikret. Kontroller at det ved transport av farlig og forurensende gods finnes en kopi i land av det aktuelle manifestet eller den aktuelle stuingsplanen. Kontroller at skipsføreren er kjent med meldingskravene i direktiv 93/75/EØF med endringer og med instruksene for de nødprosedyrer som skal følges, og for førstehjelp ved hendelser i forbindelse med farlig gods eller miljøforurensende stoffer. Kontroller at ventilasjonsanlegget på bildekkene til enhver tid er i drift, at det skrus opp når kjøretøyenes motor går, og at det på kommandobroen finnes en innretning som angir at ventilasjonsanlegget på bildekkene er i drift.

7.Sikring av lastebiler

Undersøk hvordan lastebiler sikres (f.eks. i grupper eller surret hver for seg), og om det finnes et tilstrekkelig antall festepunkter. Gjennomgå tiltak til sikring av lastebiler i dårlig vær eller når det ventes dårlig vær. Gjennomgå eventuell metode for sikring av busser og motorsykler. Fastslå om det finnes en håndbok for sikring av last om bord på skipet.

8.Bildekk

Kontroller at spesiallasterom og rorolasterom er under jevnlig tilsyn ved hjelp av en vaktordning eller et fjernsynsovervåkingssystem, slik at det kan holdes øye med kjøretøyenes bevegelser i dårlig vær og med om passasjerer skaffer seg ulovlig adgang til disse rommene. Kontroller at branndører og inngangsdører holdes stengt, og at det er satt opp skilter som forbyr passasjerene adgang til bildekkene mens skipet er i sjøen.

9.Stenging av vanntette dører

Kontroller at framgangsmåten beskrevet i skipets driftsinstruks følges med hensyn til stenging av vanntette skottdører. Kontroller at det foretas nødvendige øvelser. Kontroller at betjeningsinnretningen på broen for de vanntette dørene om mulig står på «lokal betjening». Kontroller at dørene holdes stengt ved nedsatt sikt og i enhver farlig situasjon. Kontroller at besetningen har fått opplæring i hvordan dørene skal betjenes, og er klar over farene forbundet med feil bruk av dem.

10.Brannvaktordning

Kontroller at det finnes en effektiv brannvaktordning, slik at ethvert branntilløp kan oppdages raskt. Vaktordningen bør omfatte spesiallasterom der det ikke er montert fast brannvarslings- og brannalarmanlegg, slik at disse rommene kan bevoktes som nevnt i nr. 8.

11.Kommunikasjon i nødssituasjoner

Kontrollere at det i samsvar med mannskapslisten er et tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer til å bistå passasjerene i nødssituasjoner, og at de er lett gjenkjennelige og i stand til å kommunisere med passasjerene i en nødssituasjon, idet det tas hensyn til en hensiktsmessig og dekkende kombinasjon av følgende faktorer:

a)det eller de språk som snakkes av størstedelen av passasjerene på en bestemt rute,
b)sannsynligheten for at det å kunne formidle grunnleggende instruksjoner med et elementært engelsk ordforråd kan gjøre det mulig å kommunisere med en passasjer som trenger bistand, uansett om passasjeren og besetningsmedlemmet snakker samme språk,
c)eventuelt behov for å kunne kommunisere på andre måter i en nødssituasjon (f.eks. ved å demonstrere, gjøre tegn med hendene eller gjøre oppmerksom på hvor instruksjoner, mønstringsstasjoner, redningsutstyr eller rømningsveier befinner seg, dersom det ikke lar seg gjøre å kommunisere muntlig),
d)i hvilket omfang passasjerene har fått fullstendige sikkerhetsinstruksjoner på sitt eller sine morsmål,
e)de språk nødmeldinger kan formidles på over høyttaleranlegget i nødssituasjoner eller under en øvelse for å gi passasjerene nødvendig veiledning og gjøre det lettere for besetningsmedlemmene å bistå passasjerene.
12.Felles arbeidsspråk for besetningsmedlemmene

Kontroller at det er fastsatt et felles arbeidsspråk for å sikre at besetningen opptrer hensiktsmessig i sammenhenger der sikkerheten berøres, og at dette arbeidsspråket er registrert i skipsdagboken.

13.Sikkerhetsutstyr

Kontroller at rednings- og brannvernutstyr, herunder branndører og andre former for konstruksjonsmessig brannvern som lett kan inspiseres, vedlikeholdes. Kontroller at brannkontrollplaner til enhver tid er oppslått, eller at skipets offiserer har fått utlevert hefter med tilsvarende opplysninger. Kontroller at redningsvestene er stuet på en hensiktsmessig måte, og at det er tydelig angitt hvor redningsvester for barn er plassert. Kontroller at innlastingen av kjøretøyer ikke hindrer betjening av brannslokkingsutstyr, nødstoppinnretninger, betjeningsinnretninger for stormventiler osv. som befinner seg på bildekkene.

14.Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr

Kontroller at navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyret, herunder nødradiopeilesendere, er i driftsklar stand.

15.Ekstra nødbelysning

Kontroller at det er montert ekstra nødbelysning dersom forskriftene krever det, og at det føres en oversikt over mangler ved nødbelysningen.

16.Rømningsveier

Kontroller at rømningsveier er merket etter gjeldende regler, og at de er opplyst ved hjelp av både hovedkraft- og nødkraftkilden. Undersøk hvilke tiltak som er truffet for at kjøretøyer ikke skal sperre rømningsveiene der disse krysser eller går over bildekk. Kontroller at utganger holdes åpne, særlig utganger fra tollfrie butikker, der store mengder varer erfaringsmessig kan stå i veien.

17.Driftshåndbok

Kontroller at det er utlevert kopi av driftshåndboken til skipsføreren og alle overordnede offiserer, og at ytterligere kopier er tilgjengelige for alle besetningsmedlemmene. Kontroller at det finnes kontrollister for klargjøring av skipet før avgang og for andre gjøremål.

18.Renhold av maskinrom

Kontroller at maskinrommet holdes rent i henhold til vedlikeholdsprosedyrene.

19.Avfallsdeponering

Kontroller at det finnes tilfredsstillende ordninger for håndtering og disponering av avfall.

20.Vedlikeholdsplaner

Alle selskaper bør ha et særskilt reglement med planer for vedlikehold på alle områder som berører sikkerheten, herunder porter i baug, akterstavn og sider samt lukkeinnretningene for disse, men også for vedlikehold av maskinrom og sikkerhetsutstyr. Alle punkter bør kontrolleres regelmessig for å opprettholde et høyest mulig sikkerhetsnivå. Det bør foreligge framgangsmåter for registrering av mangler og for bekreftelse av at de er forskriftsmessig utbedret, slik at skipsføreren og den utpekte person på land i selskapets ledelse er klar over manglene og blir underrettet innen en fastsatt frist når de er utbedret. Regelmessig funksjonsprøving av lukkeinnretningene for indre og ytre baugport bør omfatte indikatorer, overvåkingsutstyr og spygatt i rommene mellom baugvisiret og den indre porten, og særlig lukkemekanismene og de tilhørende hydrauliske systemene.

21.Kontroll under fart

Under fart bør det kontrolleres at det ikke er for mange passasjerer om bord, bl.a. at det finnes nok sitteplasser, at korridorer, trapper og nødutganger ikke sperres av bagasje og passasjerer som ikke finner sitteplass. Det bør kontrolleres at passasjerene har forlatt bildekket før skipets avgang, og at de først får adgang til bildekket igjen umiddelbart før skipet legger til kai.