Forskrift om fortegnelse over fremmedstoffer som omfattes av matloven.

DatoFOR-2001-03-28-357
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse28.03.2001
Sist endretFOR-2012-05-30-514
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort20.04.2001
KorttittelForskrift om fremmedstoffer etter matloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 28. mars 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 annet ledd og § 16 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 96/22/EF og direktiv 96/23/EF), jf. vedlegg II kap. XIII nr. 12 (forordning (EF) nr. 470/2009) og nr. 13 (forordning (EU) nr. 37/2010).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 91, 30 mai 2012 nr. 514.

§ 1.Fortegnelse over fremmedstoffer

Matloven gjelder for følgende forbudte stoffer:

Beta-agonister

Resorsylsyre-laktoner (herunder zeranol)

Stoffer med androgen, gestagen eller østrogen virkning

Stilbener, stilbenderivater samt salter og estere

Tyreostatika 

Aristolochia spp. og preparater av slike

Colchicin

Dapson

Dimetridazol

Kloramfenikol

Kloroform

Klorpromazin

Metronidazol

Nitrofuraner (herunder furazolidon)

Ronidazol 

Stoffer med manglende grenseverdi for rester, jf. forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010.

Matloven gjelder også for stoffene angitt i direktiv 96/23/EF vedlegg I gruppe B.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 91, 30 mai 2012 nr. 514.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.