Forskrift om pengepolitikken.

DatoFOR-2001-03-29-278
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 3
Ikrafttredelse29.03.2001
Sist endret
EndrerFOR-1994-05-06-331
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§2, LOV-1985-05-24-28-§4
Kunngjort30.03.2001
KorttittelForskrift om pengepolitikken

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. mars 2001 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 2 tredje ledd og § 4 annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet.

I

§ 1.Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting.

Norges Bank forestår den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med første ledd rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst.

Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.

§ 2.Norges Bank skal jevnlig offentliggjøre de vurderingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken.
§ 3.Den norske krones internasjonale verdi fastlegges på grunnlag av kursene i valutamarkedet.
§ 4.Norges Bank gir på statens vegne de meddelelser om kursordningen som følger av deltagelse i Det internasjonale valutafond, jf. lov om Norges Bank og pengevesenet § 25 første ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 6. mai 1994 nr. 331 om den norske krones kursordning.