Forskrift om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen.

DatoFOR-2001-03-30-360
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§2, LOV-1963-06-21-12-§3, LOV-1966-06-17-19-§6, LOV-1976-12-17-91-§7, LOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§4a, LOV-1983-06-03-40-§5, LOV-1983-06-03-40-§5a, LOV-1983-06-03-40-§7, LOV-1983-06-03-40-§8, LOV-1983-06-03-40-§9, LOV-1983-06-03-40-§9a, LOV-1983-06-03-40-§13, LOV-1983-06-03-40-§21, LOV-1983-06-03-40-§23, LOV-1983-06-03-40-§24, LOV-1983-06-03-40-§25, LOV-1983-06-03-40-§32, LOV-1983-06-03-40-§45, LOV-1997-06-13-42-§3, LOV-1997-06-13-42-§9, LOV-1997-06-13-42-§12, LOV-1997-06-13-42-§15, LOV-1997-06-13-42-§32
Kunngjort20.04.2001
KorttittelForskr. om utenlandsk vitenskapelig havforskning

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. mars 2001 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 og § 3, lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 6, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 7 bokstav b, lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, § 4a, § 5, § 5a, § 7, § 8, § 9, § 9a, § 13, § 21, § 23, § 24, § 25, § 32 og § 45, og lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven) § 3, § 9, § 12, § 15 og § 32. Fremmet av Utenriksdepartementet.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formålet med denne forskrift er å fremme utviklingen og gjennomføringen av vitenskapelig havforskning i samsvar med de Forente Nasjoners havrettskonvensjon av 1982 for øket kunnskap om det marine miljø og de prosesser som foregår der, og å sikre at den foregår i overensstemmelse med gjeldende regler om aktiviteter i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen.
§ 2.Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat.
§ 3.Reglene i denne forskrift får anvendelse på utenlandske vitenskapelige undersøkelser i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen. I den utstrekning de utenlandske undersøkelsene er av direkte betydning for undersøkelse etter og utvinning av levende eller ikke-levende naturforekomster eller på annen måte griper inn i Norges rettigheter i samsvar med folkeretten, berøres ikke reglene gitt i lover eller i medhold av lover nevnt i denne forskrifts § 7. I tilfelle motstrid får sistnevnte regler forrang foran denne forskrift.
§ 4.Vitenskapelig havforskning regnes i denne forskrift som utenlandsk når forskerstaten ikke er Norge, eller når forskningen skal gjennomføres av en internasjonal organisasjon.

Forskerstat etter denne forskrift er den stat hvor vedkommende forsker eller institusjon som er prosjektets leder, er hjemmehørende. Ved forskningsprosjekter der forskere eller institusjoner fra flere land skal delta, skal den stat hvor prosjektets ledende forsker eller institusjon, er hjemmehørende regnes som forskerstat.

Med internasjonal organisasjon skal i denne forskrift forstås mellomstatlig organisasjon som har vitenskapelig forskning som formål.

§ 5.Denne forskrift får ikke anvendelse i forhold til utenlandske krigsskip. Med utenlandske krigsskip menes fartøy som faller inn under gjeldende norske regler for fremmede krigsskip og militære luftfartøyers adgang til norsk territorialfarvann under fredsforhold.
§ 6.Utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen skal ikke gjennomføres uten samtykke fra Fiskeridirektoratet.

Stilltiende samtykke anses gitt i de tilfeller som er beskrevet i denne forskriftens § 10. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om samtykke når særlige hensyn tilsier det.

Søknadsprosedyre

§ 7.Reglene i denne forskrift berører ikke søkerens plikter etter
-lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter,
-lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster,
-lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen,
-lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.,
-lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her,
-lov av 16. juni 1989 nr. 59 om losvesenet m.v.,
-lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,
-lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven),
-forskrift av 1. juni 1973 nr. 3780 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard,
-forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her,
-forskrift av 23. desember 1994 nr. 1130 om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold.
§ 8.Søknad om vitenskapelig havforskning skal sendes til Fiskeridirektoratet av den forsker, forskningsinstitusjon eller internasjonale organisasjon som skal gjennomføre forskningen. Søknaden skal sendes 6 måneder før prosjektets planlagte startdato, med mindre Fiskeridirektoratet i forbindelse med den enkelte søknad tillater kortere søknadstid. Fiskeridirektoratet skal besvare søknaden uten ugrunnet opphold, normalt innen to måneder etter at søknaden er mottatt.
§ 9.Søknaden om vitenskapelig havforskning skal inneholde en fullstendig beskrivelse av
a)nasjonalitet og navn på den institusjon som er ansvarlig for prosjektet, dens direktør og prosjektleder,
b)prosjektets art og formål,
c)den metode og de midler som skal anvendes, herunder fartøyets navn, eier, registreringsstat, ansvarsforsikring, tonnasje, type og klasse samt en beskrivelse av vitenskapelig utstyr,
d)de nøyaktige geografiske områder hvor prosjektet skal gjennomføres, antatt dato for forskningsfartøyets første ankomst og siste avreise, eller eventuelt utplassering og fjerning av utstyret,
e)i hvilken grad det antas at kyststaten bør kunne delta eller være representert i prosjektet.

Et særskilt skjema skal benyttes til søknaden. Skjemaet er vedlegg til denne forskrift og oppdateres av Fiskeridirektoratet. Søknaden skrives på engelsk.

§ 10.Søknad om vitenskapelig havforskning er innvilget når Fiskeridirektoratet gir søkeren meddelelse om dette.

Søknaden er også å anse som innvilget fire måneder etter mottakelsen av søknaden, med mindre Fiskeridirektoratet innen denne tid har informert forskerstaten eller den internasjonale organisasjon om at

a)søknaden ikke innvilges,
b)de opplysninger som er gitt ikke stemmer med helt åpenbare faktiske forhold,
c)det bes om tilleggsopplysninger eller
d)det gjenstår uoppfylte forpliktelser etter et tidligere vitenskapelig havforskningsprosjekt som vedkommende stat eller internasjonale organisasjon har gjennomført i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone eller på kontinentalsokkelen.

Andre ledd gjelder ikke

a)dersom annet følger av regler gitt i eller i medhold av lover som nevnt i denne forskriftens § 7 eller
b)forskning i indre farvann og i territorialfarvann.

Vilkår for tillatelse

§ 11.Fiskeridirektoratet kan knytte følgende vilkår til en tillatelse til å drive vitenskapelig havforskning:
a)norske myndigheter eller forskere som de utpeker, skal ha rett til å delta eller være representert i det vitenskapelige havforskningsprosjekt, særlig om bord i forskningsfartøy og andre fartøyer eller innretninger for vitenskapelig forskning, når det er praktisk gjennomførlig, uten betaling av noe vederlag til kyststatens forskere, og uten forpliktelse til å bidra til dekning av prosjektets utgifter,
b)norske myndigheter skal, dersom de anmoder om det, og så raskt det lar seg gjøre, skaffes foreløpige rapporter, samt de endelige resultater og konklusjoner etter at forskningen er avsluttet,
c)norske myndigheter skal, dersom de anmoder om det, gis tilgang til alle data og prøver fra det vitenskapelige havforskningsprosjekt, og likeledes forsynes med data som kan kopieres, og prøver som kan deles opp uten at deres vitenskapelige verdi forringes,
d)norske myndigheter skal, dersom de anmoder om det, gis en vurdering av slike data, prøver og forskningsresultater som er omtalt i punkt c), eller bistås i vurderingen eller tolkningen av dem.

Plikter knyttet til forskningen

§ 12.Vitenskapelig havforskning skal ikke på uberettiget vis virke forstyrrende inn på annen rettmessig bruk av havet.
§ 13.Aktiviteter i forbindelse med vitenskapelig havforskning skal gjennomføres i samsvar med alle regler som gjelder for Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen, herunder de regler som gjelder vern og bevaring av det marine miljø.
§ 14.Forskerstaten eller den internasjonale organisasjon skal umiddelbart underrette Fiskeridirektoratet om enhver større endring av forskningsprogrammet og når det gjelder hvilket fartøy som skal benyttes.
§ 15.Forsker, forskningsinstitusjon og internasjonal organisasjon har plikt til å imøtekomme Kystvaktens anmodning om inspeksjon av forskningsfartøy eller innretning.

Inspeksjon kan gjennomføres ved tvang dersom fartøyet eller innretningen benyttes til

a)aktivitet som er omfattet av norske suverene rettigheter etter Havrettskonvensjonens del V og VI eller
b)forskning innenfor territorialgrensen.
§ 16.Fiskeridirektoratet kan kreve at det gis melding om forskningsfartøyets daglige posisjoner, herunder at fartøyet skal ha installert satellittsporingsutstyr, og om andre forhold tilknyttet forskningsaktiviteten slik som oppstart av forskning og igangsetting av tester.

Innretninger og utstyr

§ 17.Sikkerhetssoner i en rimelig bredde på inntil 500 meter kan etableres rundt innretninger for vitenskapelig havforskning.
§ 18.Utplassering og bruk av enhver type innretning eller utstyr for vitenskapelig havforskning skal ikke utgjøre noen hindring for etablerte internasjonale skipsfartsruter.
§ 19.Innretninger eller utstyr for vitenskapelig havforskning skal være utstyrt med identifikasjonsmerker som viser registreringsstaten eller den internasjonale organisasjon de tilhører, og skal ha tilfredsstillende internasjonalt avtalte varselsignaler for å ivareta sikkerheten til sjøs og for luftfarten, idet det tas hensyn til regler og standarder fastsatt av kompetente internasjonale organisasjoner.
§ 20.Forsker, forskningsinstitusjon eller internasjonal organisasjon skal gjøre resultatene av vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone eller på kontinentalsokkelen internasjonalt tilgjengelig så snart som praktisk mulig gjennom passende nasjonale og internasjonale kanaler.

Håndhevelse

§ 21.Fiskeridirektoratet kan kreve suspensjon av vitenskapelig havforskningsvirksomhet dersom virksomheten ikke drives i samsvar med de opplysninger som er gitt Fiskeridirektoratet i medhold av denne forskrifts § 9, eller dersom vilkår knyttet til tillatelse i medhold av denne forskrifts § 11 ikke oppfylles.
§ 22.Fiskeridirektoratet kan kreve opphør av vitenskapelig havforskningsvirksomhet dersom de forhold som har gitt grunnlag for suspensjon etter § 21 ikke blir rettet innen rimelig tid, eller dersom gjennomføringen av de vitenskapelige havforskningsaktiviteter avviker så sterkt fra de opplysninger om forskningen som var gitt norske myndigheter etter denne forskrifts § 9, at avviket utgjør en større endring i aktivitetene.
§ 23.Forskriften berører ikke norske myndigheters adgang til håndhevelse, herunder anvendelse av kontroll- og tvangstiltak overfor fartøyer, av regler i lover eller fastsatt i medhold av lover nevnt i denne forskrifts § 7.

Ikrafttredelse

§ 24.Forskriften trer i kraft 1. juli 2001.

Vedlegg. Notification of proposed research cruise

Part A: General

1.NAME OF RESEARCH SHIP CRUISE NO. 
2.DATES OF CRUISE From: To: 
3.OPERATING AUTHORITY: 

TELEPHONE: 

TELEFAX: 

TELEX: 

4.OWNER 

(if different from no. 3) 

5.PARTICULARS OF SHIP: 
Name: 
Nationality: 
Overall length: metres 
Maximum draught: metres 
Net tonnage: 
Propulsion: Diesel 
Call sign: 
Registration port and number 
(if registered fishing vessel) 
6.CREW Name of master: 
Number of crew: 
7.SCIENTIFIC PERSONNEL 
Name and address of 
scientist in charge: 
Tel/telex/fax no.: 
No. of scientists: 
8.GEOGRAPHICAL AREA IN WHICH SHIP WILL OPERATE (with reference to latitude and longitude) 
9.BRIEF DESCRIPTION OF PURPOSE OF CRUISE 
10.DATES AND NAMES OF INTENDED PORTS OF CALL 
11.ANY SPECIAL REQUIREMENTS AT PORTS OF CALL 

Part B: Details 

1.NAME OF RESEARCH SHIP CRUISE NO. 
2.DATES OF CRUISE From: To: 
3.
a)PURPOSE OF RESEARCH 
b)GENERAL OPERATIONAL METHODS (including full description of any fish gear, trawl type, mesh size, etc.) 
4.ATTACH CHART showing (on an appropriate scale) the geographical area of intended work, positions of intended stations, tracks of survey lines, positions of moored/seabed equipment, areas to be fished 
5.
a)TYPES OF SAMPLES REQUIRED (e.g., geological/water/plankton/fish/radionuclide) 
b)METHODS OF OBTAINING SAMPLES (e.g., dredging/coring/drilling/fishing, etc. When using fishing gear, indicate fish stocks being worked, quantity of each species required, and quantity of fish to be retained on board). 
6.DETAILS OF MOORED EQUIPMENT 

Dates 

Laying Recovery Description Depth Latitude Longitude 

7.ANY HAZARDOUS MATERIALS (chemicals/explosives/gases/radioactives, etc. 

(Use separate sheet if necessary) 

a)Type and trade name NIL 
b)Chemical content (and formula) NIL 
c)IMO IMDG code (reference and UN no.) NIL 
d)Quantity and method of storage on board NIL 
e)If explosives give dates of detonation NIL 
-Method of detonation 
-Position of detonation 
-Frequency of detonation 
-Depth of detonation 
-Size of explosive charge in kg. 
8.DETAIL AND REFERENCE OF 
a)Any relevant previous/future cruises 
b)Any previously published research data relating to the proposed cruise 
9.NAMES AND ADDRESSES OF SCIENTISTS OF THE COASTAL STATE(S) IN WHOSE WATERS THE PROPOSED CRUISE TAKES PLACE WITH WHOM PREVIOUS CONTACT HAS BEEN MADE 
10.STATE 
a)Whether visits to the ship in port by scientists of the coastal state concerned will be acceptable (Yes/No) 
b)Participation of an observer from the coastal state for any part of the cruise together with the dates and the ports for embarkation and disembarkation 
c)When research data from the intended cruise are likely to be made available to the coastal state and by what means 

Part C. Scientific equipment 

Complete the following table Coastal state 

using a separate page for 

each coastal state Port of call
Dates 

Indicate «YES» or «NO» 

Dis-
tance from coast
List scientific
work by function
e.g.
MagnetometryWater
column including sediment sampling of the seabed
Fisheries research within fisihing limitsResearch concerning the natural resources of the continental shelf or its physical characteristics 
Gravity 
Diving 
Seismics 
Seabed samplingWithinBetweenBetween
Bathymetry4 nm4-12 nm12-200 nm  
Trawling 
 
Echo sounding
 
Water sampling
 
U/W TV
 
Moored instr.
 
Towed instr. 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(On behalf of the Principal Scientist) 

Dated 

NB. If any details are materially changed regarding dates/area of operation after this form has been submitted, the coastal state authorities must be notified immediately.