Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

DatoFOR-2001-04-18-426
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6 (Vedlegg)
Ikrafttredelse18.04.2001
Sist endretFOR-2013-07-01-849
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-130
Kunngjort04.05.2001
KorttittelForskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 18. april 2001 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 juni 2001 nr. 629, 18 april 2002 nr. 672, 6 des 2005 nr. 1496, 28 april 2006 nr. 473, 1 juli 2013 nr. 849.

§ 1.Formål

Denne forskrift har som formål å legge til rette for kontrollert avl på honningbier (Apis mellifera).

§ 2.Definisjoner

Parestasjon: en geografisk lokalitet som omfattes av spesielle regler for bihold som gjør kontrollert naturlig paring av bidronninger mulig.

Reinavlsområde: et geografisk avgrenset område hvor alle birøkterne opprinnelig er blitt enige om å holde en bestemt rase/populasjon av bier og drive avlsarbeid på denne.

Vandring: sesongvis flytting av bikuber fra et geografisk område til et annet med sikte på utnytting av trekkområder.

§ 3.Parestasjoner

Landbruksdepartementet kan etter søknad fra Norges Birøkterlag godkjenne opprettelse av parestasjon og sette vilkår for tillatelsen.

Parestasjonene skal fortrinnsvis legges til bifrie områder. Der dette ikke er mulig, kan Landbruksdepartementet pålegge birøktere, som hadde stasjonære bigårder innenfor området før opprettelse av parestasjon ble godkjent, å holde dronninger av bestemt avlsmateriale. Landbruksdepartementet kan til godkjenningen knytte vilkår om levering av bidronninger av nærmere bestemt rase til disse.

Med mindre det skjer under kontroll av Norges Birøkterlag, skal bier ikke føres til parestasjon som er opprettet i henhold til første ledd. Det er også forbudt å opprette stasjonær bigård eller å føre bier til vandreplass nærmere slik parestasjon enn 20 km målt i luftlinje. Norges Birøkterlag kan dispensere fra forbudene og sette vilkår for dispensasjonen.

Godkjente parestasjoner er listet opp i vedlegg I.

§ 4.Reinavlsområde

Landbruksdepartementet kan etter søknad fra Norges Birøkterlag godkjenne at nærmere avgrensede geografiske områder gis status som reinavlsområder for en tidsavgrenset periode. Norges Birøkterlag fastsetter bestemmelser for biholdet innenfor reinavlsområder og kontrollerer at bestemmelsene er oppfylt. Bestemmelsene skal godkjennes av Landbruksdepartementet.

Godkjente reinavlsområder er listet opp i vedlegg II.

§ 5.Vandring

Vandring ut og inn av områder rundt parestasjoner eller innføring av avlsmateriale i form av embryo og sæd til samme områder, må ikke skje uten skriftlig tillatelse fra Norges Birøkterlag. Slik tillatelse skal gis under forutsetning av at det ikke er fare for skade på pågående avlsarbeid, og at bestemmelser om forebygging av sjukdom er oppfylt. Avslag på søknad om vandring kan påklages til Landbruksdepartementet.

§ 6.Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 7.Straffeansvar

Den som forsettlig overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder (jf. lov av 4. desember 1992 nr. 130 om hudyravl).

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg I. Godkjente parestasjoner for bier i Norge

Nesbyen, Buskerud - Restriksjonsbelagt område er 20 km radius rundt Nesbyen sentrum (Nesbyen stasjon).

Helle i Vaksdal, Hordaland - Restriksjonsbelagt område er fra Vaksdal NØ til Bergsbukken, fra Bergsbukken NNØ til Bolstadstrand, fra Bolstadstrand VNV til Stamnes, fra Stamnes SV til Vare, fra Vare SSØ til Olsnes, fra Olsnes Ø til Vaksdal.

Rødberg, Buskerud - Restriksjonsbelagt område er 20 km radius rundt parestasjonen.

0Endret ved forskrifter 18 april 2002 nr. 672, 28 april 2006 nr. 473.

Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Akershus omfatter Hurdal kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2017.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Oppland er avgrenset til kommunene Sel sør for Otta, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal, Etnedal Østre, Vestre Toten, Gran, deler av Lunner og deler av Jevnaker. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2017.

Reinavlsområdene for krainerbier (A.m. carnica) i Buskerud omfattes av Flesberg kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2017.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Telemark omfattes av kommunene Notodden, Hjartdal, Tinn, Seljord med unntak av kretsene Vefall og Brekke, og Åsgrend krets i Kviteseid kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2017.

Reinavlsområdet for den brune bia (A.m. mellifera) omfatter kommunene Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal. Godkjenningen gjelder inntil annet blir bestemt.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2001 nr. 629, 18 april 2002 nr. 672, 6 des 2005 nr. 1496, 28 april 2006 nr. 473, 1 juli 2013 nr. 849.