Forskrift om gjennomføring av praktisk prøve for revisorer

DatoFOR-2001-04-24-433
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse24.04.2001
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-15-2-§3-3, FOR-1999-06-25-712-§1-3
Kunngjort04.05.2001
KorttittelForskrift om gj.føring av praktisk revisorprøve

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 24. april 2001 med hjemmel i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer § 1-3 annet ledd annet punktum, jf. lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-3 femte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII punkt 7 (Rdir. 1984/253/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 nov 2005 nr. 1341, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Adgang til prøven

For å avlegge den praktiske prøven kreves bestått godkjent revisorutdanning i samsvar med lov av 15. januar 1999 nr. 2 (revisorloven) § 3-2 og minst to års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende økonomiske oppgjør i samsvar med revisorloven § 3-3. Den utdanningsinstitusjon som arrangerer prøven, jf. § 2, skal prøve vilkårene for å avlegge den praktiske prøven.

§ 2.Gjennomføring av prøven

Den praktiske prøve avholdes av offentlig godkjent utdannelsesinstitusjon godkjent av Finanstilsynet. Prøven skal arrangeres som hjemmeeksamen og skal kunne avlegges minst en gang årlig.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Innholdet i prøven

Prøven skal være standardisert i form av gjennomføring av et revisjonsoppdrag, eller deler av et revisjonsoppdrag.

§ 4.Eksamensbevis

Institusjoner som avholder praktisk prøve, skal utstede eksamensbevis som angir at prøven er bestått.

§ 5.Eksamensutvalg

Finanstilsynet oppnevner et eksamensutvalg. Finanstilsynet har ett medlem som også er utvalgets leder, Den norske revisorforening har 2 medlemmer, og utdanningsinstitusjonene BI og NHH har ett medlem hver. I tillegg oppnevner Finanstilsynet ett medlem etter forslag fra utdanningsinstitusjoner som tilbyr revisorutdanning etter revisorloven § 3-2 første ledd. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.

Utvalget er ansvarlig for utarbeidelse av eksamensinstruks, herunder organisering av sensur, instruks om klage på sensur, eksamensoppgave og sensorveiledning. Finanstilsynet kan forkaste forslaget til eksamensoppgave, eksamensinstruks, sensorveiledning og instruks om klage på sensur, og på selvstendig grunnlag fastsette dette. Utvalget treffer sine vedtak med alminnelig flertall og utvalgets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

0Endret ved forskrifter 17 nov 2005 nr. 1341, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Eksamensavgift

Kostnadene ved produksjon av prøven, gjennomføring, sensur og klagebehandling dekkes inn ved eksamensavgift.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.