Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.

DatoFOR-2001-05-04-468
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse04.05.2001
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§12a jf LOV-2009-06-19-100-§19, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort11.05.2001
KorttittelForskrift om erstatning for tap av tamrein

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 12a. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 feb 2006 nr. 126, 14 juni 2007 nr. 618, 19 des 2013 nr. 1757.

Kap. I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å erstatte reindriftens tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Forskriften skal også medvirke til å redusere tapene av tamrein.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med følgende begreper:

a.Rovvilt: Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.
b.Tap av rein: Det reindriften mister av tamrein som er drept eller skadet av rovvilt.
c.Erstatning for tap: Dekning av direkte økonomiske tap som er påført reindriften, jf. bokstav b.
d.Erstatning for følgekostnader: Dekning av andre tap og ulemper som er påført reindriften, og som står i årsakssammenheng med tap av tamrein.
e.Annet tap: Tap av tamrein som ikke skyldes rovvilt.
§ 3.Hvem har krav på erstatning

Driftsenheten har etter søknad rett til erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.

Det ytes likevel ikke erstatning når:

a.Reindriften utøves av Rendalen Renselskap.
b.Driftsenhetens innehaver ikke har fast bopel i Norge.
c.Skadelidte er staten eller når staten har den overveiende økonomiske interesse.

Kap. II. Vilkår

§ 4.Vilkår for erstatning

Følgende vilkår må oppfylles for å få full erstatning:

a.Driftsenheten har handlet aktsomt og har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap, vurdert i forhold til de verdier som står på spill og den foreliggende risiko.
b.Reindriften utøves i samsvar med reindriftsloven og dyrevernlovens bestemmelser.
c.Driftsenheten har bidratt til at tap avdekkes så tidlig som mulig. Straks et taps- eller skadetilfelle oppdages skal det gis melding til ansvarlig myndighet for vurdering av årsak.
d.Avtalte forebyggende tiltak med økonomisk støtte fra det offentlige er iverksatt og tilstrekkelig utført.
e.Driftsenheten har gitt riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet om erstatning. Dette kan også innebære å gi erstatningsmyndigheten tilgang på relevante grunnlagsdata utover de krav som er nedfelt i søknadsskjema for erstatning.
§ 5.Særlige vilkår

Det kan i særlige tilfeller knyttes andre vilkår til utbetaling av erstatning.

§ 6.Avkorting av erstatning

Dersom vilkår etter § 4 og § 5 ikke er oppfylt, skal erstatningen avkortes eller bortfalle.

Kap. III. Sannsynliggjøring av rovvilttap

§ 7.Undersøkelse som konstaterer rovvilttap

Det skal ytes erstatning når tamrein er gjenfunnet og undersøkelse foretatt av Statens naturoppsyn, eller den departementet bestemmer, viser en sannsynlighetsovervekt for at dyret er drept eller skadet av rovvilt.

§ 8.Øvrige omstendigheter som tilsier rovvilttap

Det skal ytes erstatning også i øvrige tilfeller der omstendighetene tilsier at tamrein er tapt som følge av rovvilt.

Forhold som enkeltvis eller i sammenheng kan bidra til å sannsynliggjøre tap er blant annet:

a.At tamrein er tapt i et område der det er dokumentert forekomst av rovvilt.
b.At tamrein er tapt i et område eller på et tidspunkt som kan knyttes opp mot tilfeller der undersøkelse i samsvar med § 7 har påvist rovvilttap.
c.At tamrein er tapt i en driftsenhet der undersøkelse i samsvar med § 7 i ett eller flere foregående år har påvist rovvilttap.
§ 9.Fradrag for annet tap

Dersom erstatning ytes i medhold av § 8, skal det minst gjøres fradrag for påregnelige tap av andre årsaker. Opplysninger om slike forhold skal oppgis i søknad.

Kap. IV. Beregning av erstatning

§ 10.Erstatning for tap av enkeltdyr
a.Full erstatning for tap av tamrein ytes etter satser fastsatt i forskrift av Direktoratet for naturforvaltning.
b.Det gis erstatning for følgende dyrekategorier;
1.Kjørerein
2.Okse
3.Simle
4.Kalv.
c.Verdien av biprodukter er inkludert i prisgrunnlaget, jf. bokstav a.
0Endret ved forskrift 9 feb 2006 nr. 126.
§ 11.Erstatning for følgekostnader knyttet til det enkelte dyr

I tillegg til erstatning etter foranstående regler kan det ytes erstatning for dokumenterte kostnader, ulemper og følgetap som står i direkte årsakssammenheng med tap eller skade på det enkelte dyr. Dette ytes som verdien av framtidig tapt produksjon ved tap av simler.

0Endret ved forskrift 9 feb 2006 nr. 126.
§ 12.Erstatning for følgekostnader

I tillegg til erstatning etter foranstående regler kan det ytes erstatning for dokumenterte omkostninger, ulemper og følgeskader som er påført reindriften.

Kap. V. Administrasjon

§ 13.Administrative bestemmelser
a.Søknad om erstatning skal fremmes på skjema fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Reindriftsforvaltningen til distriktsstyret senest 1. april.
b.Distriktsstyret behandler og videresender søknaden til Reindriftsforvaltningen innen 15. april.
c.Reindriftsforvaltningen kvalitetssikrer opplysningene og bidrar med nødvendige opplysninger i samsvar med denne forskrift og videresender søknaden til fylkesmannen innen 1. juli.
d.Fylkesmannen behandler søknadene og utbetaler erstatning. Utbetalingen skal som hovedregel skje innen 1. september. Utbetaling til driftsenhetene i Finnmark skal som hovedregel skje innen 15. oktober.
e.Utbetalingen skjer til driftsenhetens innehaver som har forvaltningsansvaret for midler som rettmessig tilhører en eller flere reineiere under driftsenheten. Innehaver har plikt til å fordele eventuelt utbetalt erstatning til de reineiere i driftsenheten som har lidt tap.
f.Der tamrein er drept av rovvilt, jf. § 7, men eier er ukjent, utbetales erstatning til reindriftsfondet for vedkommende reinbeitedistrikt.
0Endret ved forskrifter 9 feb 2006 nr. 126, 14 juni 2007 nr. 618 (i kraft 1 juli 2007).
§ 14.Klageadgang

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning i henhold til forvaltningslovens regler.

Kap. VI. Forskjellige regler

§ 15.Krav om tilbakebetaling

Dersom driftsenheten har mottatt erstatning i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbake. Utbetalt erstatning kan også kreves tilbake dersom søker har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger, eller dersom driftsenhetens innehaver ikke fordeler utbetalingen til berørte eiere under driftsenheten i samsvar med forskriftens § 13e. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra myndighetenes side og søker burde ha forstått dette.

Dersom mottatt forskudd eller à konto utbetaling overstiger endelig erstatningsbeløp, skal overskytende beløp tilbakebetales.

§ 16.Erstatning for skade voldt av andre arter

Fylkesmannen kan etter søknad fra driftsenheten i særlige tilfeller utbetale erstatning dersom det ved undersøkelse i samsvar med § 7 er påvist at andre rovviltarter uten jakttid enn de nevnt i § 2 bokstav a har drept eller skadet tamrein. Fylkesmannens vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning i henhold til forvaltningslovens regler.

0Endret ved forskrift 9 feb 2006 nr. 126.
§ 17.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 4 bokstav d og e samt § 6.

§ 18.Endring av forskrift

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i forskriften.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 19.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves regler om erstatning for skader på rein voldt av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, og om kompensasjon for ulemper for reineier, fastsatt den 21. mars 1997 av Miljøverndepartementet.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.