Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern til å fastsette forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane.

DatoFOR-2001-05-08-471
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse08.05.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1974-06-14-39-§37, FOR-1996-06-07-532
Kunngjort11.05.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til DBE

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 8. mai 2001 med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd, lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 37 tredje ledd og kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 532. 

1.Myndighet til å fastsette forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane delegeres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
2.Direktoratets myndighet etter nr. 1 omfatter ikke videre delegering.