Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten

DatoFOR-2001-05-25-542
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2001
Sist endretFOR-2016-06-23-773 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-21
Kunngjort01.06.2001
KorttittelForskrift om fastlønnstilskudd, fysioterapi

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 25. mai 2001 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-21.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 juni 2002 nr. 726, 11 nov 2002 nr. 1263, 19 juni 2003 nr. 723, 25 juni 2004 nr. 1037, 21 juni 2005 nr. 667, 21 juni 2006 nr. 679, 12 juni 2007 nr. 606, 19 juni 2008 nr. 628, 25 nov 2008 nr. 1265, 18 juni 2009 nr. 685, 24 juni 2010 nr. 969, 24 juni 2011 nr. 679, 20 juni 2012 nr. 629, 21 juni 2013 nr. 743, 20 juni 2014 nr. 813, 16 juni 2015 nr. 659, 23 juni 2016 nr. 773.

§ 1.Fastlønnstilskudd

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter (fastlønnstilskudd). Slikt fastlønnstilskudd gis i stedet for refusjon etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysikalsk behandling, gitt i medhold av folketrygdloven § 5-8 femte ledd. Fastlønnstilskuddet dekker også tilfeller der folketrygden gir full godtgjørelse, jf. § 5 i nevnte forskrift. I øvrige tilfeller kan medlemmet avkreves de egenandeler som framkommer som differansen mellom honorartakst og refusjonstakst i nevnte forskrift.

Fastlønnstilskudd gis også for turnuskandidater.

0Endret ved forskrifter 11 nov 2002 nr. 1263, 12 juni 2007 nr. 606 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Vilkår

Det er et vilkår for fastlønnstilskudd at stillingen utgjør mer enn 1/3 av full stilling og er tillagt kurative oppgaver utenfor institusjon. Fastlønnstilskudd til deltidsstilling fastsettes i forhold til stillingens omfang.

Det gis ikke fastlønnstilskudd hvis administrative, kommunale gjøremål utgjør mer enn halvparten av stillingens omfang. Det gis ikke fastlønnstilskudd til deltidsstilling dersom innehaveren av stillingen i tillegg har avtale med kommunen om driftstilskudd.

§ 3.Utbetaling

Sammen med krav om fastlønnstilskudd skal kommunen legge fram for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer tjenesteplan for de fysioterapistillingene det kreves tilskudd for. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer godkjenner hvorvidt vilkår for utbetaling av fastlønnstilskudd er oppfylt. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan kreve regnskap for fastlønnsstillingene, herunder oversikt over utbetalt lønn, inntektsførte egenandeler mv.

Krav om fastlønnstilskudd kan fremmes overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer for hvert halvår. Fastlønnstilskuddet utbetales etterskuddsvis. Ved tilskudd til nye stillinger legges den dato da stillingen ble besatt til grunn for beregningen. Ved ledighet i stilling reduseres fastlønnstilskuddet forholdsmessig. Tilskuddet reduseres likevel ikke dersom ledigheten maksimalt utgjør to måneder av oppgjørsperioden.

Dersom kommunen har fått skriftlig melding om tildeling av turnuskandidat, men kandidaten ikke møter, gis likevel fastlønnstilskudd for inntil to måneder.

Fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 er 192 540 kroner.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2002 nr. 726, 19 juni 2003 nr. 723, 25 juni 2004 nr. 1037, 21 juni 2005 nr. 667, 21 juni 2006 nr. 679 (i kraft 1 juli 2006), 12 juni 2007 nr. 606 (i kraft 1 juli 2007), 19 juni 2008 nr. 628, 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 juni 2009 nr. 685 (i kraft 1 juli 2009), 24 juni 2010 nr. 969 (i kraft 1 juli 2010), 24 juni 2011 nr. 679 (i kraft 1 juli 2011), 20 juni 2012 nr. 629 (i kraft 1 juli 2012), 21 juni 2013 nr. 743 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2014 nr. 813 (i kraft 1 juli 2014), 16 juni 2015 nr. 659 (i kraft 1 juli 2015), 23 juni 2016 nr. 773 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. juni 2001.