Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker

DatoFOR-2001-06-15-634
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8 (Merknader)
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endretFOR-2015-06-19-673 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§42
Kunngjort19.06.2001
KorttittelForskrift om forenklet forelegg i småbåtsaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 42. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 juni 2012 nr. 604, 31 mai 2013 nr. 545, 7 mai 2015 nr. 457, 19 juni 2015 nr. 673.

§ 1.Lovbrudd ved bruk av fritids- og småbåter som kan bøtelegges ved forenklet forelegg 

01 - Overtredelse av Lov om fritids- og småbåter § 23, § 27 og § 28:

Manglende rednings- og flyteutstyr under bruk av fritids- og småbåter: 

01A -Mangler vest for en person- kr500
01B -Mangler vester for to personer- kr1.000
01C -Mangler vester for tre personer- kr1.500
01D -Mangler vester for fire personer- kr2.000
01E -Mangler vester for fem personer- kr2.500
01F -Mangler vester for seks personer- kr3.000
01G -Mangler vester for syv personer- kr3.500
01H -Mangler vester for åtte personer- kr4.000
01I -Mangler vester for ni personer- kr4.500
01J -Mangler vester for ti personer eller flere- kr5.000
01K -Manglende bruk av vest:- kr500
01L -Manglende bruk av vest for en person under 15 år:- kr500
01M -Manglende bruk av vest for to personer under 15 år:- kr1000
01N -Manglende bruk av vest for tre personer under 15 år:- kr1500
01O -Manglende bruk av vest for fire personer under 15 år:- kr2000
01P -Manglende bruk av vest for fem personer under 15 år:- kr2500
01Q -Manglende bruk av vest for seks personer under 15 år:- kr3000
01R -Manglende bruk av vest for syv personer under 15 år:- kr3500
01S -Manglende bruk av vest for åtte personer under 15 år:- kr4000
01T -Manglende bruk av vest for ni personer under 15 år:- kr4500
01U -Manglende bruk av vest for ti eller flere personer under 15 år:- kr5000
 

02 - Overtredelse av skipssikkerhetsloven § 2, § 14, § 19 og § 20 jf. § 60 og § 61 og fritids- og småbåtloven § 20, § 24 og § 28 jf. sjøveisreglene 20-30:

Ført fartøy i strid med reglene om lanterneføring fra solnedgang, samt utenfor dette tidsrom under nedsatt sikt. 

02A -Påbudte lanterner helt eller delvis ikke montert- kr2.000
02B -En eller flere monterte lanterner virker ikke
Monterte lanterner ikke tent
- kr1.500
 

03 - Overtredelse av fritids- og småbåtloven § 26, § 26b jf. § 31, § 28 og § 37 jf. forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt § 1, § 5, § 7, § 8 og § 17:

03A -Person under 16 år som fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18,5 km/t- kr500
03B -Person født etter 1. januar 1980 som har fylt 15 år og som uten å inneha båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot)- kr500
 

04 - Overtredelse av fritids- og småbåtloven § 20 annet ledd jf. § 35 jf. § 26, § 26b jf. § 31, § 28 og § 37 jf. forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt § 1, § 3 jf. § 5, § 7, § 8 og § 17:

04A -Båteier eller annen rådighetshaver som lar person under 16 år føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10 HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18 km/t- kr1.500
04B -Båteier eller annen rådighetshaver som lar person som ikke innehar båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot)- kr1.500
 

05 - Overtredelse av havne- farvannsloven § 8, § 13 og § 62 jf. forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø § 1, § 3 annet ledd og § 8:

Føring eller ankring av maskindrevne fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser, samt fortøyning i slike bøyer- kr2.000
 

06 - Overtredelse av havne- og farvannsloven § 8, § 13 og § 62 jf. forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø § 1, § 3 første ledd og § 8:

Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn 5 knop/9,2 km/t, innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår- kr1.500
 

07 - Overtredelse av havne- og farvannsloven § 8, § 13 og § 62 jf. forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø § 1, § 4 og § 8:

Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn den hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter- kr1.500
 

08 - Overtredelse av skipssikkerhetsloven § 2, § 14, § 19 og § 20 og fritids- og småbåtloven § 20, § 24 og § 28 jf. sjøveisreglene 40:

Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn den hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter- kr1.500
 

09 - Overtredelse av fritids- og småbåtloven § 26, § 26 b jf. § 31, § 28 og § 37 jf. forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt § 1, § 8, § 11 og § 17:

For ikke å ha hatt med eller fremlagt båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis under føring av fritidsbåt som krever slikt bevis.kr500
0Endret ved forskrifter 22 juni 2012 nr. 604, 31 mai 2013 nr. 545, 7 mai 2015 nr. 457, 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2.Fellesbot

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres med forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50%. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige kr 5.000.

§ 3.Subsidiær fengselsstraff

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt

1.Ved bot til og med kr 500: 3 dagers fengsel
2.Ved bot til og med kr 1.000: 5 dagers fengsel
3.Ved bot til og med kr 1.500: 7 dagers fengsel
4.Ved bot til og med kr 2.000: 11 dagers fengsel
5.Ved bot over kr 2.500: 15 dagers fengsel
§ 4.Unntak

Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom:

1.Siktede nekter å vedta forelegget.
2.Det foreligger mistanke om flere straffbare overtredelser som ikke alle kan avgjøres ved forenklet forelegg.
3.Overtredelsen fremtrer som særlig graverende eller har fremkalt betydelig fare eller forholdet av andre grunner vil føre til betydelig høyere straff ved vanlig straffeprosessuell forfølgning.
4.Det foreligger særdeles formildende omstendigheter som medfører at bøteleggingen vil fremstå som svært urimelig.
§ 5.Formkrav

Forenklet forelegg utferdiges på nærmere fastsatt blankett og undertegnes av tjenestemann med myndighet til å gi forenklet forelegg. Siktedes vedtakelse skjer ved dennes underskrift. Er siktede under 18 år, må også vedtakelse fra verge(r) innhentes.

Forenklet forelegg etter denne forskrift kan unntaksvis utferdiges i ettertid.

§ 6.Kontrollmyndigheter

Politiet gis myndighet til å utferdige forenklet forelegg etter denne forskrift.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Merknader til forskriftens bestemmelser

Til § 1

I denne bestemmelsen er de forskjellige overtredelsene som kan avgjøres med forenklet forelegg listet opp med fastsatt bøtesats. Etter departementets oppfatning bør det reageres strengt ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene til sjøs. Ved føring av småbåt i strid med minstealder, jf. kode 03, er bøtesatsen fastsatt til kr 500. I disse tilfellene må også siktedes verge vedta det forenklede forelegget, jf. § 5. I et flertall av disse tilfellene vil det i tillegg foreligge mistanke om overtredelse av kode 04, «overlatelsesmedvirkning» mot foreldrene eller andre foresatte. Håndheving av bestemmelsene om minstealder bør derfor primært skje gjennom en reaksjon mot foreldrene eller annen rådighetshaver over båten, og bøtesatsen her er fastsatt til kr 1.500.

Til § 2

I utkastet § 2 er det gitt bestemmelse om fellesbot, som regulerer tilfeller der det foreligger flere overtredelser som kan avgjøres med forenklet forelegg. Den høyeste enkeltbot skal gis fullt ut og summen av de øvrige bøter reduseres med 50%. Forenklet forelegg skal ikke utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelsene overstiger kr 5.000.

Til § 3

Bestemmelsen fastsetter subsidiær fengselsstraff for de tilfellene der boten ikke blir betalt.

Til § 4

Bestemmelsen angir grunnleggende vilkår for i hvilke tilfeller forenklet forelegg ikke kan anvendes. Forenklet forelegg kan ikke utstedes dersom siktede nekter å vedta forelegget, dersom det er mistanke om straffbar overtredelse som ikke kan avgjøres ved forenklet forelegg, dersom overtredelsen fremstår som særlig graverende eller har fremkalt betydelig fare eller dersom det foreligger særdeles formildende omstendigheter som medfører at bøtelegging vil fremstå som svært urimelig.

Til § 5

Ved bruk av forenklet forelegg må visse formkrav være oppfylt. Siktede skal vedta forelegget på fastsatt blankett som undertegnes av tjenestemann med myndighet til å gi forenklet forelegg. Dersom siktede er under 18 år, må vedtakelse fra verge(r) innhentes. Rent unntaksvis kan forenklet forelegg utferdiges i ettertid.

Til § 6

Politiet gis myndighet til å utferdige forenklet forelegg. Den enkelte tjenestemann må være tildelt foreleggsmyndighet.