Forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

DatoFOR-2001-06-18-749
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 9 (Merknader)
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endretFOR-2012-06-22-638 fra 01.07.2012
EndrerFOR-1991-10-30-729
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18, FOR-1997-06-27-653-§6, FOR-1997-06-27-653-§46, FOR-1997-06-27-653-§47, FOR-1997-06-27-653-§48, FOR-1997-06-27-653-§53, FOR-1997-06-27-653-§74, FOR-1997-06-27-653-§79, FOR-1997-06-27-653-§86, FOR-1991-10-04-1016
Kunngjort06.07.2001
Rettet01.04.2012 (§ 20 2. ledd)
KorttittelRessursforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oljedirektoratet 18. juni 2001 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 6 niende ledd, § 46, § 47, § 48, § 53, § 74, § 79 og § 86, jf. delegeringsvedtak av 4. oktober 1991 nr. 1016.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2002 nr. 1651, 5 des 2003 nr. 1780, 13 des 2004 nr. 1725, 22 des 2006 nr. 1638, 30 nov 2007 nr. 1648, 29 des 2008 nr. 1625, 10 mars 2010 nr. 384, 29 juni 2010 nr. 1028, 22 des 2011 nr. 1500, 22 juni 2012 nr. 638.

Forord

Denne forskriften gir utfyllende bestemmelser innenfor de områdene under petroleumslov og -forskrift som er delegert til Oljedirektoratet. Unntak er måletekniske bestemmelser som er gitt i egen forskrift. Olje- og energidepartementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av forskriften. Klager på vedtak skal sendes gjennom Oljedirektoratet, jf. forvaltningsloven, kapittel VI.

Formålet med forskriften er å bidra til en effektiv dialog og samhandling mellom de ansvarlige etter denne forskriften og myndighetene, herunder legge til rette for kostnytte vurderinger. Den skal sikre en tilfredsstillende datainnsamling og rapportering mv. samt ivareta fiskeriinteressene i forbindelse med seismisk datainnsamling.

Forskriften er faseinndelt etter samme mal som overordnet regelverk. Det første kapitlet tar for seg innledende bestemmelser, inkludert definisjoner. Kapitlene 2 og 3 omhandler særskilte krav som gjelder forut for og under henholdsvis undersøkelsesaktivitet og bore- og brønnaktivitet. Kapittel 4 omhandler regler om navnsetting og klassifisering av forekomster, funn mv. og kapittel 5 omhandler materiale og opplysninger som skal sendes inn eller gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet etter utført aktivitet. Kapittel 6 omhandler alminnelige bestemmelser.

Opplysninger som sendes inn skal formidles via elektroniske medier, men opplysninger kan i tillegg gis på papirformat.

Med «sendes inn» menes fysisk, herunder elektronisk, oversendelse til Oljedirektoratet eller den Oljedirektoratet utpeker som mottaker. Med «gjøres direkte tilgjengelig» menes at myndighetene får tilgang til opplysningene via elektroniske informasjonssystemer og selv henter opplysningene ved behov.

Til forskriften er det gitt merknader som gir supplerende forklaring og veiledning til bestemmelsene.

Det er utarbeidet temaveiledninger til denne forskriften innenfor særskilte områder. Temaveiledningene er tilgjengelige på Oljedirektoratets internettsider.

0Forordet tilføyd ved forskrift 5 des 2003 nr. 1780 (i kraft 1 jan 2004), endret ved forskrift 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten på områder som omfattes av petroleumsloven § 1-4.

§ 2.Definisjoner, kortformer mv.

Petroleumslovens og petroleumsforskriftens definisjoner gjelder for denne forskriften. 

Definisjoner

I denne forskriften betyr 

Avgrensningsbrønn: letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en undersøkelsesbrønn.

Biostratigrafiske utbredelseskart: tabell som viser forekomst av fossiler i forhold til prøvedyp.

Boreaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av boreoperasjoner.

Borekaks: bergartsfragmenter fra boreprosessen.

Boreprogram: beskrivelse som inneholder brønn-/brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.

Brønn: hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. Det er flere kategorier av brønner. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

Brønnaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av operasjoner i tilknytning til komplettering, datainnsamling, overvåking, kontroll, overhaling, modifisering og tilbakeplugging av eksisterende brønner.

Brønnbane: betegner brønnens beliggenhet fra ett endepunkt til brønnhodet. En brønnbane kan bestå av ett eller flere brønnspor.

Brønnmål: geologisk brønnmål: den eller de geologiske enhet(er) brønnen skal bores inn i, boreteknisk brønnmål: brønnbanens endepunkt (inkluderer geografiske koordinater og dyp i meter).

Brønnspor: den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.

Felt: en eller flere petroleumsforekomster samlet som omfattes av godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget fritak fra PUD.

Flergrensbrønn: brønn som bores for å produsere og/eller injisere fra flere brønnbaner samtidig.

Forboringsfase: perioden med boreaktivitet mellom tidspunktet for godkjennelse av PUD, eller fritak for PUD, og tidspunkt for oppstart av produksjon fra feltet.

Forbiboring/teknisk sidesteg: nødvendig boring ut til siden (nytt brønnspor) for å omgå uforutsette hindringer i brønnen og der geologisk og boreteknisk brønnmål er uendret.

Formasjonstesting: testing av en enkelt brønns produksjons- eller injeksjonsegenskaper i maksimalt 10 strømningsdøgn. (Jf. petroleumsforskriften § 48 og merknad til denne.)

Formasjonstestlogging: repetert trykk-/testmåling i en brønn (RFT).

Funn: en petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster samlet, som er oppdaget i samme brønnbane, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum (omfatter både kommersielt og teknisk funn).

Grunne borehull: hull som bores for å hente inn opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.

Havbunnskomplettert brønn: utvinningsbrønn som blir komplettert med ventiltre på havbunnen eller på bunnramme og tilkoblet en produksjons- eller injeksjonsinnretning.

Hovedplan: program som skal inneholde all overordnet og generell informasjon som angår bore- og brønnaktiviteter i utvinningsbrønner på nye felt.

Injeksjonsbrønn: utvinningsbrønn eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til injeksjon av gass, vann eller annet medium.

Kompletteringsaktivitet: enhver installering av produksjonsrør, pakninger og annet utstyr, samt perforering av, stimulering og opprensking i og dreping av utvinningsbrønner. Avstengning av reservoarsoner eller tidligere perforerte intervaller, samt tilleggsperforeringer betraktes også som kompletteringsaktivitet.

Letebrønn: brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

Letemål: den eller de geologiske enhet(er) brønnen skal bores inn i for å påvise en mulig petroleumsforekomst som ikke er inkludert i ressursgrunnlaget for et felt.

Loggdata: omfatter data fra alle typer målinger nede i en brønn.

Observasjonsbrønn: utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.

Oljebasert borevæske: borevæske som inneholder mineralolje og/eller syntetisk olje.

Oppgitt brønn: brønn som i borefasen er permanent plugget av tekniske årsaker.

Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder: totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen er avsluttet, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.

Petroleumsforskriften: Forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kongelig resolusjon.

Produksjonsbrønn: utvinningsbrønn som benyttes til produksjon av petroleum eller av vann til injeksjonsformål.

Prospekt: en mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.

Prospektmulighet: en mulig petroleumsfelle der tilgjengelig datadekning og kvalitet ikke er tilstrekkelig for å kartlegge eller avgrense bergartsvolumet.

Prøveutvinningsbrønn: brønn som benyttes til prøveutvinning.

Reserver: omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsmengder i petroleumsforekomster som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for. Reserver omfatter også petroleumsmengder i forekomster som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, men der planene ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD-godkjennelse eller et PUD-fritak.

Ressurser: alle anslåtte petroleumsmengder.

Ressurser opprinnelig til stede: petroleumsmengde som er kartlagt etter geologiske metoder, og som er beregnet etter geologiske og reservoartekniske metoder til å være til stede i en forekomst. Estimatet skal angi mengdene ved salgsbetingelser.

Riggsett: 10 - 20 g av alle borekaksprøver i en brønn/brønnbane. Prøvene er vasket og tørket på riggen.

Sideboring: boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål. Den opprinnelige, nederste brønnseksjonen blir tilbakeplugget og permanent forlatt.

Skråboring: boring av letebrønn der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikal.

Teknisk sidesteg: se forbiboring.

Undersøkelsesbrønn: letebrønn som bores for å undersøke om det finnes (påvise) petroleum i en mulig forekomst.

Utvinningsbrønn: fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.

Utvinningsgrad: forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten. 

Forkortelser 

CPI: Petrofysisk resultatlogg

CDRS: Oljedirektoratets boredatabase (tidligere DDRS)

LAT: Lavest astronomisk tidevann

MD: Målt dyp

MSL: Midlere havnivå

MWD/LWD: Måling og logging under boring

POSC: Petrotechnical Open Software Corporation

RFT: Repetert formasjonsporetrykktest

RKB: Dybdereferanse målt fra rotasjonsbordet eller boredekket

SI-systemet: Internasjonale metriske måleenheter

TD: Totalt dyp

TVD: Sant vertikalt dyp

UTM: Universal transversal mercator

VSP: Vertikal seismisk profil

0Endret ved forskrifter 16 des 2002 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2003), 22 des 2006 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2007), 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.Ansvar etter denne forskriften

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet som omfattes av denne forskriften, plikter å etterleve forskriften og enkeltvedtak gitt med hjemmel i forskriften gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak.

I tillegg plikter rettighetshaver å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører eller underentreprenører, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av forskriften.

Kapittel 2. Undersøkelsesaktivitet

§ 4.Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet

Følgende opplysninger skal sendes inn til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet:

1.Senest fem uker før undersøkelsesaktiviteten starter:
a)betegnelse på undersøkelsen,
b)hvilken undersøkelses- eller utvinningstillatelse undersøkelsen skal foretas i medhold av,
c)navn på innehaver av undersøkelsestillatelse,
d)type undersøkelsesaktivitet som skal utføres (seismisk 2D eller 3D, elektromagnetisk, grunne boringer mv.),
e)navn på den som skal utføre undersøkelsen,
f)tidspunkt for planlagt oppstart og avslutning,
g)undersøkelsens planlagte lengde, både båt-km og CDP-km,
h)undersøkelsesområdet (blokk, - nødvendig antall geografiske koordinater - minst fire. Hele undersøkelsesområdet må oppgis, inkludert areal for nødvendig kalibrering og testing av utstyr i forbindelse med undersøkelsen samt området som kreves for å snu fartøyet),
i)antall luftkanoner og samlet kammervolum, eventuelt andre signalkilder,
j)antall hydrofonkabler samt slepets lengde,
k)navn på fartøy,
l)fartøyenes kallesignal, IMO-nummer og nasjonalitet,
m)eventuelt anløp av indre norske farvann,
n)navn på fiskerikyndig person dersom vedkommende allerede er avklart,
o)format på de innsamlede dataene,
p)om dataene skal være omsettelige eller ikke,
q)vurdering av om undersøkelsesaktiviteten kan skade særlig sårbare miljøressurser.
2.Ukentlig mens undersøkelsesaktiviteten pågår:
a)betegnelse på undersøkelsen,
b)hvilken undersøkelses- eller utvinningstillatelse undersøkelsen skal foretas i medhold av,
c)navn på innehaver av undersøkelsestillatelse,
d)dato for oppstart av undersøkelsen. Dato for avslutning medtas på siste ukemelding,
e)status for aktiviteten, for eksempel antall kilometer skutt totalt og i løpet av siste uke, både båt-km og CDP-km,
f)navn på fartøy, kallesignal og navn på fiskerikyndig person,
g)eventuelt anløp av indre norske farvann.
3.Endring av undersøkelser, jf. petroleumsforskriften § 6:
a)dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunkt for aktiviteten til myndighetene som angitt i punkt 1,
b)dersom aktiviteten ønskes videreført ut over fastsatt tidspunkt for avslutning, skal rettighetshaver senest ti virkedager før fastsatt tidspunkt for avslutning sende opplysninger for aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene angitt ovenfor.

Bestemmelsene i § 4 gjelder også for trasé- og andre grunnundersøkelser som omfatter seismisk datainnsamling.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2007), 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009).
§ 5.Fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel

Fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres.

Fartøy som foretar seismiske undersøkelser, skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet avgjørende myndighet.

Valg av fiskerikyndig person for den enkelte undersøkelsen skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor i

-Region Sør for seismisk undersøkelse i området sør for 62° N
-Region Møre og Romsdal for seismisk undersøkelse i området mellom 62° N og 67° N
-Region Troms for seismisk undersøkelse i området nord for 67° N.

Dersom seismisk undersøkelse skal foregå innenfor flere av de ovennevnte områdene, skal den fiskerikyndige personen meldes til regionkontoret i det området hvor hoveddelen av aktiviteten skal foregå.

Melding om navn på fiskerikyndig person for undersøkelsen, samt navn på fartøy, tidsrom og arbeidsområde, skal sendes vedkommende regionkontor senest fem virkedager før den seismiske undersøkelsen planlegges startet.

Den fiskerikyndige skal ha en rådgivende funksjon for undersøkelsen innenfor sitt fagområde og skal sikres en fri og uavhengig stilling. Oppdraget som fiskerikyndig skal gjennomføres objektivt og upartisk i forholdet mellom oppdragsgiver og fiskeriinteresser.

Rettighetshaveren og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevante bestemmelser og data tilgjengelig for den fiskerikyndige.

Følgefartøy skal ha en passiv rolle i forhold til tredjepart.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristen angitt ovenfor.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2007), 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010).
§ 5a.Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet 

Plikt til posisjonsrapportering

Fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke utstyr som overvåker og rapporterer fartøyets posisjon og bevegelser. Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret så lenge undersøkelsesaktiviteten pågår. 

Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

Krav til posisjonsrapporteringsutstyr etter denne bestemmelse skal tilfredsstille kravene i forskrift 23. desember 1999 nr. 1592 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt fastsatt av Fiskeridirektoratet (J-melding 241-1999). Krav til tjenesteleverandør som videreformidler sporingsopplysninger gis tilsvarende anvendelse, jf. nevnte forskrift § 3. 

Krav til meldinger for aktivering av signal

Fartøy som skal påbegynne undersøkelsesaktivitet etter petroleum skal sende meldinger elektronisk til Fiskeridirektoratet, som er utpekt av Oljedirektoratet som systemoperatør, for aktivering av mottak av signaler. Kravet til overvåkning og registrering starter når lydkildene aktiveres og så lenge undersøkelsen pågår. 

Posisjonsrapportering

Fartøy som driver undersøkelsesaktivitet etter petroleum skal to ganger per time, og så lenge denne aktiviteten pågår, automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy oftere enn to ganger per time etter Oljedirektoratets nærmere anvisning.

Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

a)entydig identifikasjon av fartøyet,
b)fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
c)dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
d)fart og kurs i rapporteringsøyeblikket,
e)identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.
0Tilføyd ved forskrift 10 mars 2010 nr. 384 (i kraft 1 april 2010).
§ 6.Fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismisk undersøkelse

Den fiskerikyndige skal ha gjennomført og bestått prøve for godkjent kurs. Oljedirektoratet fastsetter det faglige innholdet, tid og sted for slikt kurs og utsteder kursbevis. Det kan kreves egenandel for deltakelse på kurset.

For å kunne delta på kurset må kandidaten beherske det norske og engelske språk og kunne dokumentere at han i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen. Kandidaten må også dokumentere kunnskap om fiskeriaktiviteten i de farvann hvor det seismiske fartøyet skal operere, differensiert etter sør for 62 grader nord, mellom 62–67 grader nord og nord for 67 grader nord. Kandidaten må som minimum ha løst navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse C eller tilsvarende.

Den fiskerikyndige må også etter bestått kurs kunne dokumentere at han i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker og/eller fiskerikyndig person i minst tolv måneder til sammen.

Oljedirektoratet fører liste over personer som har bestått kurs og utsteder bekreftelse på retten til å praktisere som fiskerikyndig. Bekreftelsen har en gyldighetstid på fem år og må deretter fornyes. Oljedirektoratet kan bestemme at den som ikke oppfyller aktivitetsplikten som aktiv fisker og/eller fiskerikyndig eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter som fiskerikyndig, kan miste retten til å praktisere som fiskerikyndig person.

Den fiskerikyndige personen har plikt til å gjøre seg kjent med innholdet i tillatelsen og andre relevante bestemmelser. Manual med informasjon for den fiskerikyndige fastsettes av Oljedirektoratet og skal medbringes under hvert oppdrag

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2007), 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010).
§ 7.Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser

Rettighetshaver skal senest fem uker før traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser påbegynnes sende følgende opplysninger til Oljedirektoratet med kopi til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet:

a)formålet med undersøkelsene,
b)tid, varighet og sted for undersøkelsene,
c)undersøkelsesmetoder,
d)hvilket fartøy som skal benyttes,
e)hvor dypt det eventuelt skal bores.

Bestemmelsene i § 4 gjelder også for trasé- og andre grunnundersøkelser som omfatter seismisk datainnsamling.

Kartlegging med skrogmontert eller ROV-montert utstyr, typisk kamera, videokamera, multistråle ekkolodd, penetrerende ekkolodd, sonar/sidesøkende sonar og akustisk/elektromagnetisk rørdetektor omfattes ikke av rapporteringsplikten.

Fartøy som foretar trasé- og andre grunnundersøkelser skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet avgjørende myndighet. Melding om navn på fiskerikyndig person for undersøkelsen, samt navn på fartøy, tidsrom og arbeidsområde, skal sendes vedkommende regionkontor i Fiskeridirektoratet senest 5 virkedager før aktiviteten påbegynnes.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene i første og tredje ledd.

Ved traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser kan det ikke bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen.

Før traséundersøkelser skal det sendes inn kart til Oljedirektoratet som viser den planlagte traseen og eventuelle prospektive områder. Målestokk og UTM-koordinater skal angis.

0Endret ved forskrifter 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 3. Bore- og brønnaktivitet

§ 8.Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet 

Hovedplan

Hovedplan for bore- og brønnaktivitet skal utarbeides forut for slik aktivitet. Planen sendes myndighetene samtidig med plan for utbygging og drift (PUD) eller med søknad om fritak for slik plan. 

Tillatelse til leteboring

Oljedirektoratet gir tillatelse til leteboring. Slik tillatelse må være gitt for den enkelte brønn eller brønnbane før igangsettelse av boreaktivitet. Tillatelsen vil gis på grunnlag av registreringssøknad og boreprogram og forutsetter at øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt. 

Boreprogram

Boreprogrammet skal gi relevant informasjon om geofaglige og reservoartekniske forhold. Boreprogrammet skal gjøres direkte tilgjengelig senest ved søknad om registrering av brønner og brønnbaner. For øvrig vises det til krav i regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten om dokumentasjon og tidsfrister for boreprogram. 

Registrering av brønner og brønnbaner

Rettighetshaveren skal innhente registreringsnummer og brønn-/brønnbanebetegnelse fra Oljedirektoratet for hver enkelt brønn eller brønnbane før igangsetting av boreaktivitet. Ny brønnbanebetegnelse skal innhentes ved sideboring til nytt brønnmål. Registreringssøknad på eget skjema sendes inn senest to uker før beregnet borestart. Søknaden skal sammen med boreprogrammet gi tilfredsstillende informasjon om brønnen, planlagt datainnsamling mv. 

Registrering av grunne borehull

Rettighetshaveren skal innhente registreringsnummer for grunne borehull som er planlagt boret dypere enn 25 m. Dette gjelder alle grunne borehull enten de er foretatt i medhold av undersøkelsestillatelse, utvinningstillatelse, eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum. 

Klassifisering og reklassifisering av brønner

Oljedirektoratet fastsetter brønnklassifisering. Ved behov for reklassifisering skal rettighetshaveren i god tid før bruksendring sende søknad til Oljedirektoratet som fastsetter ny klassifisering. 

Informasjon om formasjonstest for letebrønner og for utvinningsbrønner før feltet er satt i produksjon

Informasjon om formasjonstest sendes inn i god tid til Oljedirektoratet, og senest tre døgn før testeaktiviteten påbegynnes. 

Informasjon om permanent tilbakeplugging

Informasjon om permanent tilbakeplugging sendes Oljedirektoratet og nødvendige logger gjøres direkte tilgjengelig så snart som mulig og senest ett døgn før aktiviteten påbegynnes. 

Generelt

Ved vesentlige endringer i forhold til de planene som lå til grunn ved Oljedirektoratets opprinnelige behandling, skal Oljedirektoratet informeres.

0Endret ved forskrifter 16 des 2002 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2003), 13 des 2004 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2005).
§ 9.Geologisk og reservoarteknisk datainnsamling i forbindelse med bore- og brønnaktivitet

Rettighetshaveren skal sikre at nødvendige prøver som borekaks, konvensjonelle kjerner, sideveggskjerner, væske- og gassprøver, logger og testdata blir samlet inn. Oljedirektoratet kan fastsette krav til datainnsamling, bearbeidelse og analyser i det enkelte tilfellet.

Dersom ikke annet blir angitt, er standardkravet fra Oljedirektoratet følgende: 

Borekaks:

a)I letebrønner skal det tas borekaksprøver av alle bergartstyper fra alle geologiske formasjoner som blir boret og prøvetakingen skal begynne straks det er etablert retur av borevæske,
b)i et representativt utvalg av utvinningsbrønner skal det tas borekaksprøver av alle bergartstyper fra alle geologiske formasjoner i reservoaret,
c)mellomrommet mellom prøvene bør ikke overstige 10 meter,
d)mellomrommet mellom prøvene i mulige petroleumsførende lag i letebrønner bør ikke overstige 3 meter dersom det ikke tas konvensjonelle kjerner. 

Kjerner:

a)I undersøkelsesbrønner skal det tas minst en konvensjonell kjerne i alle petroleumsførende soner. Videre bør det tas nødvendige kjerner av potensielle kildebergarter og reservoarbergarter,
b)i utvalgte avgrensningsbrønner bør det tas konvensjonelle kjerner fra hele reservoarseksjonen,
c)i utvalgte utvinningsbrønner bør det tas konvensjonelle kjerner fra hele reservoarseksjonen,
d)sideveggskjerner tas i den utstrekning det er nødvendig. 

Væsker:

Væskeprøver tas i forbindelse med formasjonstesting og formasjonstestlogging. 

Logger:

a)Det skal tas brønnlogger i alle brønner/brønnbaner. Loggene må være korrelerbare og som et minimum skal det være mulig å tolke litologi og estimere porøsitet og vannmetning,
b)i letebrønner bør det tas formasjonstestlogger som fastslår trykkgradient og type væsker i en formasjon samt formasjonens evne til å produsere.
0Endret ved forskrift 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008).

Kapittel 4. Betegnelser og klassifisering

0Overskrift endret ved forskrift 22 juni 2012 nr. 638 (i kraft 1 juli 2012).
§ 10.Brønn- og brønnbanebetegnelse mv.

Oljedirektoratet fastsetter brønn- og brønnbanebetegnelser og klassifisering av brønner. Betegnelser og klassifisering gis første gang ved registrering av brønn eller brønnbane, og etter behov ved senere søknad om reklassifisering.

§ 11.Betegnelse for grunne borehull og andre undersøkelser

Oljedirektoratet fastsetter betegnelse og klassifisering av undersøkelser, herunder trasé- og grunnundersøkelser.

Identifikasjon for grunne borehull skal følge det samme systemet som for brønner/brønnbaner.

0Endret ved forskrift 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009).
§ 12.Betegnelse for innretninger

Permanent plasserte innretninger skal betegnes med kvadrant/blokknummeret og bokstaver fra A til Z, med unntak av U og T, for hvert felt eller blokk. Ved behov kan AA, AB mv. benyttes.

0Endret ved forskrift 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009).
§ 13.Klassifisering av petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel

Petroleumsressursene skal klassifiseres i henhold til Oljedirektoratets ressursklassifikasjonssystem. De opprinnelig utvinnbare petroleumsressursene skal klassifiseres etter hvor de er plassert i utviklingskjeden fra et funn blir gjort, eller et nytt tiltak for å øke de utvinnbare ressursene i et felt blir identifisert, og frem til ressursene er ferdig produsert. Et funn eller et felt kan ha ressurser i flere klasser. Alle petroleumsressurser skal oppgis med P10 - Pforventet - P90 så langt det er mulig.

§ 14.Betegnelse på petroleumsforekomster

En petroleumsforekomst betegnes med Oljedirektoratets brønnidentifikasjon for funnbrønnen, etterfulgt av bindestrek og ordet «forekomsten». Dersom det er flere petroleumsforekomster i samme brønn, skal geologisk enhet oppgis som tilleggsinformasjon.

§ 15.Betegnelse på funn

Et petroleumsfunn betegnes med Oljedirektoratets brønnidentifikasjon for funnbrønnen til petroleumsforekomsten eller for funnbrønnen til en av petroleumforekomstene etterfulgt av bindestrek og ordet «funnet».

Dersom et funn er navnsatt, skal brønnidentifikasjonen for funnbrønnen til petroleumsforekomsten eller til en av flere petroleumsforekomster som funnet består av, beholdes foran navnet.

0Endret ved forskrift 22 juni 2012 nr. 638 (i kraft 1 juli 2012).
§ 16.(Opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 22 juni 2012 nr. 638.)
§ 17.(Opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 22 juni 2012 nr. 638.)

Kapittel 5. Materiale og opplysninger etter utført aktivitet

§ 18.Format og merking mv.

Materiale og opplysninger som sendes til, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for Oljedirektoratet, skal ha entydig identifikasjon samt følges av nødvendig teknisk informasjon om kvalitet og egenskaper. Formatkrav til materiale og opplysninger kan fastsettes av Oljedirektoratet.

§ 19.Bruk av måleenheter

I all dokumentasjon til myndighetene skal det brukes metriske enheter i henhold til SI-systemet.

0Endret ved forskrift 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008).
§ 20.Innsendelse av materiale og opplysninger fra undersøkelsesaktivitet

Rettighetshaveren skal så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at den enkelte aktiviteten er fullført, sende følgende materiale og opplysninger fra aktiviteten til Oljedirektoratet eller den direktoratet peker ut til å forvalte data:

a)seismiske feltdata med nødvendige navigasjonsdata,
b)prosesserte seismiske data, hastighetsdata og navigasjonsdata,
c)prosesserte gravimetriske, magnetiske og elektromagnetiske data sammen med tilhørende navigasjonsdata,
d)grunnseismiske data,
e)analyseresultater, kart og profiler som fremstiller resultatene fra andre geofysiske eller geologiske undersøkelser som varmestrømmålinger, radiometriske målinger, prøvetakinger mv.

Plikten etter første ledd til å sende materiale og opplysninger innbefatter alle data som er en naturlig del av prosesseringssekvensen og som blir lagret og distribuert til rettighetshaverne. Dersom dataene etter rutinemessig prosessering blir videre bearbeidet, f.eks. ved spesialprosessering, reprosessering eller sammenstilling med andre data, skal resultatet fra dette arbeidet innsendes når disse er tilgjengelig for rettighetshaver.

Ved oppgivelse av en utvinningstillatelse og ved tilbakelevering av deler av området for en utvinningstillatelse skal rettighetshaver innsende alt vesentlig geofaglig materiale som stammer fra det område som oppgis eller tilbakeleveres, og som ikke tidligere er oversendt myndighetene. Før oppgivelse eller tilbakelevering skal rettighetshaver sende en oversikt over alt geofaglig materiale og hvor dette er oppbevart, sammen med informasjon om lagringsformat. Dersom rettighetene til dataene er overdratt til andre, skal dette meldes til Oljedirektoratet på fastsatt skjema for at overføring av plikten til oppbevaring av dataene i henhold til petroleumsloven § 10-4 og petroleumsforskriften § 55 skal anses oppfylt.

I tillegg til de dataene som er nevnt ovenfor, kan Oljedirektoratet kreve tilsendt andre vesentlige data og resultater på det format Oljedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 22 des 2011 nr. 1500 (i kraft 1 jan 2012).
§ 21.Loggbok for fiskerikyndig person

Den fiskerikyndige personen skal føre loggbok (dagbok) etter fastsatt mal for den tiden vedkommende er om bord i det seismiske fartøyet. Loggboken skal etter endt tokt oppbevares hos rettighetshaveren i 2 år. Et eksemplar av loggboken skal innen to uker etter endt tokt sendes til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor i det aktuelle området.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008), 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009).
§ 22.Rapportering under bore- og brønnaktivitet 

Daglig rapportering av bore- og brønnaktivitet

Rettighetshaveren skal daglig rapportere bore- og brønnaktiviteter.

Pågående aktiviteter innrapporteres til Oljedirektoratets boredatabase, CDRS. Rapportering skal skje i henhold til det format som er utarbeidet i brukerveiledningen for CDRS og på en slik måte som brukerveiledningen beskriver. Nye aktiviteter skal rapporteres i hele brønnens levetid. 

Særskilt rapportering for utvinningsbrønner

For rapportering av geologiske/reservoartekniske forhold i forbindelse med uforutsette hendelser inntruffet utenom ordinær arbeidstid, skal rapportering skje så snart som mulig den påfølgende ordinære arbeidsdag.

§ 23.Innsendelse av prøver og preparater fra brønner

Rettighetshaveren skal sende inn prøver og preparater mv. fra den enkelte brønnen/brønnbanen til Oljedirektoratet. Innsamlet materiale skal sendes Oljedirektoratet så snart som mulig og senest innen seks måneder etter at brønnen er ferdig boret.

Dersom ikke annet blir angitt, er standardmengden følgende: 

Borekaks:

a)fra letebrønner skal det sendes inn prøver av alle bergartstyper i alle geologiske formasjoner der prøver er samlet inn,
b)fra den første utvinningsbrønnen på feltet ønskes det borekaks fra hele brønnbanen. Dersom det senere bores i formasjoner som ikke er omfattet av den første brønnen, ønskes det borekaks fra hele reservoarintervallet i disse brønnene,
c)av uvasket borekaks skal det sendes inn minst 1 kg tørket materiale fra hvert prøveintervall. Uvasket borekaks tørkes ved 40 °C eller lavere. Dersom mengden av borekaks er begrenset, for eksempel som følge av tynnhullsboring, skal minst halvparten av innsamlet borekaks innsendes, begrenset oppad til 1 kg,
d)av vasket borekaks skal det sendes inn ett riggsett. 

Kjerner:

a)der konvensjonelle kjerner tas, sendes et fullstendig lengdesnitt til Oljedirektoratet. Det skal omfatte minst en fjerdedel av kjernen fra letebrønner og en halvdel av kjernen fra utvinningsbrønner. Dersom kjernediameteren er mindre enn 7,6 cm (3 tommer), sendes Oljedirektoratet minst en halvdel av kjernen også fra letebrønner,
b)rettighetshaveren kan søke om at enkelte kjerneintervaller beholdes som full diameter kjerne og behandles for bruk i spesielle kjerneanalyser. Når slike analyser er foretatt, skal resultatet rapporteres til Oljedirektoratet. Restmateriale forsegles og oppbevares av operatør,
c)fargefotografier av kjernene innsendes sammen med konvensjonelle kjerner. Fotografiene skal tas like etter oppdeling, og vise brønnbanebetegnelse, kjernenummer, dyp, orientering og målestokk. 

Væskeprøver fra formasjonstesting og formasjonstestlogging:

2 x 1/2 liter av hver enkelt væske (olje/kondensat/formasjonsvann) fra hvert intervall/sett av intervaller som testes. Dersom en test gir mindre enn 2 x 1/2 liter kan det innsendes mindre mengder. For alle testtyper skal væsken prøvetas ved vanlige omgivelsesbetingelser på overflaten, dvs. ca.101,3 kPa (1 Atm) og 20 °C. Dette innebærer at de letteste komponentene damper av, men for øvrig skal prøvetakingen utføres på en måte som sikrer at prøven er mest mulig representativ for formasjonsvæsken. Standard prøveflasker skal anvendes og fylles opp til maksimalt ca. 85% av flaskens totale volum. 

Palynologiske preparater:

a)det sendes inn duplikat av palynologiske preparater fra borekaks, sideveggskjerner og konvensjonelle kjerner der slike er tatt,
b)innholdet i preparatene skal være representativt for prøven,
c)preparatene lages med et permanent monteringsmedium, fortrinnsvis Elvacite eller lignende plastpolymer. 

Format, emballasje og merking av prøver som innsendes:

a)samtlige prøver merkes tydelig og vannbestandig med rettighetshaver (operatør), dato for prøvetaking, navn på prøvetakeren, brønnens betegnelse og det dyp, eventuelt det dypintervall, de er tatt fra,
b)prøver fra formasjonstester og formasjonstestlogging merkes i tillegg med testnummer, testtype (DST, RFT, MDT, etc.), strømningsperiode (for DST) og væsketype (olje/kondensat/formasjonsvann),
c)væskeprøver leveres i 0,6-0,7 liter aluminiumsflasker med skrukork og pakning av en type som gir lavest mulig tap av hydrokarboner (standard prøveflaske),
d)borekaksprøver pakkes i tette poser av god kvalitet, eller i høytetthets polyetylen-beholdere (HDPE-beholdere). Hver enkelt prøve skal merkes på en god måte. HDPE-beholdere skal benyttes til uvaskede prøver fra intervaller med oljebasert borevæske. De pakkede prøver leveres i kasser med utvendige mål:

høyde 14 cm

bredde 27 cm

lengde 90-110 cm,

e)konvensjonelle kjerner leveres i solide, formstabile kasser, med følgende utvendige mål:

høyde 10 cm

bredde 40 cm

lengde 90-110 cm.

0Endret ved forskrift 30 nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1 jan 2008).
§ 24.Sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata

Rettighetshaveren skal sende inn avsluttende geofaglig og reservoarteknisk rapport for hver brønn/brønnbane til Oljedirektoratet innen seks måneder etter at den enkelte bore- og brønnaktiviteten er avsluttet.

Rapporteringen skal i tillegg til brønndata i digitalt format, inneholde oversikt over alle innsamlede data og analyser samt faktorer som kan påvirke måleresultatene. For undersøkelsesbrønner skal Oljedirektoratet ha tilsendt både prognose og resultat på eget skjema i digitalt format som vedlegg til sluttrapporten. Ved funn skal også funnevalueringsrapport innsendes.

Alle dyp skal gis i forhold til boredekket/rotasjonsbordet (RKB) og loggene skal gis i målt dyp (MD) og sant vertikalt dyp (TVD). Det skal inkluderes opplysninger som gjør det mulig å konvertere fra målt til vertikalt dyp, samt geometrien til brønnbanen.

0Endret ved forskrift 16 des 2002 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2003).
§ 25.Beskrivelser, analyser og tolkninger av brønndata

Alle beskrivelser og analyser av brønndata skal fortløpende gjøres tilgjengelig for Oljedirektoratet. Dette gjelder også når det foretas tolkning eller annen oppdatering.

§ 26.Statusrapport ved oppstart av produksjon

En statusrapport som beskriver endringer etter godkjent plan for utbygging og drift eller etter fritak for slik plan med hensyn til tiltak, datagrunnlag, tolkninger mv. og som er av betydning for utvinningen fra feltet, skal sendes Oljedirektoratet innen seks uker før planlagt produksjonsstart på feltet.

§ 27.Daglige opplysninger i produksjonsfasen

Informasjon om de viktigste produksjonsparametere som blant annet brutto/netto produksjon, skal gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet på daglig basis.

§ 28.Månedlig rapportering av produksjonsdata

Følgende volumdata skal rapporteres på månedlig basis: 

Produksjon

-per brønn/brønnbane og innretning,
-allokerte salgbare produkter per innretning/felt (verdijustert),
-import/eksport per innretning/anlegg,
-forbruk (fakkel, brensel, diesel osv.) per innretning/anlegg. 

Injeksjon

-per brønn/brønnbane og innretning. 

Lager

-mengder ved månedsslutt. 

Salg

-gass per eier og kjøper,
-olje, NGL og kondensat per båt.
§ 29.Innhold i årlig statusrapport for felt i produksjon

Rapporten skal gi myndighetene informasjon om utvinningsmessige forhold på feltet, herunder tiltak som er utført i foregående periode, og tiltak som planlegges gjennomført det kommende året. Rapporten skal også inneholde nødvendige forklaringer til prognoser og ressursanslag gitt i nasjonalbudsjettrapporteringen, herunder forutsetninger, og til endringer i forhold til forrige års rapportering.

Følgende hovedinnhold skal inngå i rapporten:

-generell feltstatus,
-aktivitetsrapport,
-planer for kommende periode.

Kapittel 6. Alminnelige bestemmelser

§ 30.Tilsynsmyndighet

Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt.

Oljedirektoratet kan fatte de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i denne forskriften.

§ 31.Dispensasjon

Oljedirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene som er gitt i denne forskriften.

§ 32.Ikrafttredelse mv.
1.Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2001.
2.Fra samme dato oppheves:
-Forskrift av 30. oktober 1991 nr. 729 om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk sokkel.

Merknader til forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten

Merknad til forordet

Forordet omtaler mellom annet innsendelse og direkte tilgjengeliggjøring av data. Det forutsettes at materiale og opplysninger vederlagsfritt blir sendt inn til eller gjort direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet eller den Oljedirektoratet bemyndiger, jf. petroleumsloven § 10-4 og petroleumsforskriften § 53.

Merknadskapittel 1 Om innledende bestemmelser

Til § 2 Definisjoner, kortformer mv.

Letemål: Dersom en forekomst, som er inkludert i ressursgrunnlaget til et felt, blir rapportert som nytt funn når forekomsten bekreftes ved boring, vil ressursene regnskapsføres to ganger. Det er derfor ikke hensiktsmessig å benytte begrepet «funn» i forbindelse med forekomster som allerede er inkludert i ressursgrunnlaget. Denne problemstillingen oppstår gjerne når forekomster påvises/bekreftes ved boring av utvinningsbrønner.

Til § 3 Ansvar etter denne forskriften

Det vises til petroleumsloven § 10-6 om plikt til å etterleve loven og til å påse at bestemmelser blir overholdt samt petroleumsforskriften § 56, § 57 og § 58 om styringssystem. Det presiseres at første ledd innebærer en materiell plikt til å etterleve forskriftens bestemmelser, samt en plikt til å gjøre dette gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak.

Merknadskapittel 2 Om undersøkelsesaktivitet

Bestemmelsene om undersøkelsesaktivitet i denne forskriften må ses sammen med bestemmelser gitt i petroleumsloven § 2-1 og § 2-2 samt petroleumsforskriften § 3, § 4, § 5 og § 6. I denne forskriften er det inntatt krav og vilkår som tidligere er gitt i de enkelte undersøkelsestillatelsene. Gjennom at bestemmelsene nå gis i forskrift, bidrar det til å sikre likebehandling og forutsigbarhet. For grunne borehull gjelder også bestemmelsene i denne forskriften som omhandler bore- og brønnaktivitet.

Søknad om og betaling for undersøkelsestillatelse sendes Oljedirektoratet, jf. petroleumsforskriften § 3 og § 4. Bestemmelsene om opplysninger og rapportering gjelder for undersøkelsesaktivitet innenfor undersøkelsestillatelse, utvinningstillatelse og tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum.

Dersom undersøkelsen medfører boring dypere enn 200 meter, må det innhentes samtykke for denne aktiviteten, jf. regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Til § 4 Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet

Denne paragrafen utdyper petroleumsforskriften § 6 med hensyn til hvilke opplysninger som skal sendes inn i forbindelse med undersøkelsesaktivitet. Plikt til å sende inn disse opplysningene har til nå vært fastsatt som vilkår i den enkelte undersøkelsestillatelse, samtidig som de har inngått i et eget skjema som Oljedirektoratet har utarbeidet i forbindelse med innsendelse av opplysninger før og under undersøkelsesaktivitet. Denne bestemmelsen medfører derfor ingen endring med hensyn til innsendelse av opplysninger. Kravet om at navn på fartøyer skal meldes, gjelder alle fartøy som er involvert i undersøkelsen.

I henhold til meldeplikten starter aktiviteten når kilden aktiveres.

Til § 5 Fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel

Denne paragrafen viderefører bestemmelser tidligere gitt i forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy, § 1, § 10, § 12, § 14 og § 15.

Regelverket har som formål å forebygge eventuelle interessekonflikter, jf. petroleumsforskriften § 6. Dersom det ikke er fiskeriaktivitet i det aktuelle området i angjeldende tidsperiode, kan det seismiske fartøyet starte aktiviteten. Så lenge fartøyet har kablene ute, anses det som et fartøy med «begrenset evne til å manøvrere», jf. forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene) regel 3 bokstav g. Skulle det i en slik situasjon dukke opp fiskefartøy, vil disse ha vikeplikt etter sjøveisreglene regel 18 bokstav c overfor det seismiske fartøyet inntil dette har tatt inn kablene. Etter det såkalte lex specialis-prinsippet går sjøveisreglene foran den generelle vikepliktbestemmelsen i ressursforskriften § 5 om plikt for det seismiske fartøy om å holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Ressursforskriften § 5 viker med andre ord for de spesielle bestemmelsene i sjøveisreglene så lenge det seismiske fartøyet har kablene ute.

Utgangspunktet etter denne forskriften § 5 andre ledd er at ethvert seismisk fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord.

I følge denne paragrafen siste ledd skal relevante bestemmelser og data gjøres tilgjengelig for den fiskerikyndige. Med dette menes både relevant regelverk, herunder kopi av rettighetshaverens undersøkelsestillatelse, og eventuelle vedtak som er fattet i forbindelse med den konkrete undersøkelse, f.eks. vilkår som er stilt i forbindelse med aktiviteten.

Til § 6 Fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismisk undersøkelse

Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av tidligere bestemmelser gitt i forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy § 11. Nytt er en klargjøring av at den fiskerikyndige har plikt til å sette seg inn i hva retten til undersøkelse omfatter. Det stilles også krav om at den fiskerikyndige må vedlikeholde kunnskap og kompetanse.

Til § 7 Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser

Denne paragrafen utfyller de krav om opplysninger som er gitt i petroleumsforskriften § 30.

Merknadskapittel 3 Om bore- og brønnaktivitet

Til § 8 Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet

Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten, § 9 og § 10, jf. petroleumsforskriften § 46. Det er imidlertid innført flere forenklinger og klargjøringer.

Det er gitt mulighet for at boreprogrammer samt logger i forbindelse med tilbakeplugging ikke behøver sendes inn, men kan gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet på annen måte.

Det er klargjort at brønner og brønnbaner samt grunne borehull skal registreres forut for boreaktivitet, og at registrering av grunne borehull skal skje innenfor alle typer tillatelser. 

Hovedplan:

Hovedplan skal sendes inn sammen med PUD eller søknad om fritak for PUD, jf. også veiledning til PUD og PAD. 

Boreprogram:

For geofaglig innhold i boreprogram vises det til NORSOK-standard D-010 Drilling and well operations, revisjon 3.

For letebrønner og utvinningsbrønner med letemål bør følgende informasjon være med i programmet:

-Brønninformasjon: utvinningstillatelse, rettighetshavere, brønnavn, borerigg (navn, eier, vanndyp, RKB/rotasjonsbord etc.), koordinater, kort historikk for utvinningstillatelsen.
-Geologisk bakgrunn: regional geologisk plassering, kart med koordinater over utvinningstillatelsen med prospektomriss og brønnplassering, litologisk kolonne med dyp, formasjoner og utfyllende tekst, trykk, temperatur.
-Prospektomtale: kart (tid og dyp), geologisk omtale, hastigheter, kryssende seismiske linjer gjennom brønnen, minst en geoseismisk seksjon, volum med sannsynlighet.
-Datainnsamling: type og mottager (inkl. OD), kriterier (for bl.a. kjerning, WL), tabell med planlagt formasjonsevaluering.
-Organisasjonskart med posisjon, telefon, e-postadresse. 

Registrering av brønner:

Registrering av brønner forutsetter at Oljedirektoratet kontaktes gjennom innsendelse av registreringssøknad. Slik registrering er mellom annet nødvendig for å sikre korrekt datalagring. Registreringsskjema vil kunne hentes på Oljedirektoratets internettside http://www.npd.no/ . 

Informasjon om formasjonstest bør omfatte følgende:

-formålet med og gjennomføring av testen, disponering av produsert petroleum, oversikt over kostnader samt inntekt av eventuelt salg,
-varighet av perioder med strømning og innstengning,
-estimerte rater for olje og gass, samt volumangivelse for utslipp til luft (brenning og kaldventilering) og utslipp til vann,
-vurdering av miljømessige konsekvenser,
-planlagt uttak og analyse av formasjonsvæske,
-eventuell planlagt produksjonslogging,
-foreløpig loggevaluering (CPI) i TVD og MD fra reservoaret i skala 1:500. 

Informasjon om permanent tilbakeplugging

Informasjonsfristen er satt til ett døgn. Minimumsfristen vil i første rekke være aktuell for letebrønner, da informasjon om plugging av utvinningsbrønner normalt vil kunne varsles vesentlig tidligere. Det vises også til regelverket for helse-, miljø- og sikkerhetskrav med hensyn til frister for pluggeprogram mv.

Til § 9 Geologisk og reservoarteknisk datainnsamling i forbindelse med bore- og brønnaktivitet

Denne paragrafen er en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten § 10. Det er foretatt en tilpasning i fordeling mellom den tidligere forskriftsteksten og veiledningsteksten.

Merknadskapittel 4 Om betegnelser, navn og klassifisering

Til § 10 Brønn- og brønnbanebetegnelse mv.

Denne paragrafen er en utdypning av petroleumsforskriften § 79 og er en videreføring av tidligere bestemmelser gitt som vedlegg til tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Vedlegget var formelt sett en del av forskriften. Nytt er at brønn- og brønnbanebetegnelser er tilpasset Petroleum Open Software Corporation (POSC) brønnmodell. Videre er en rekke begreper fra tidligere vedlegg tatt inn som del av denne forskriftens definisjonsparagraf. Oljedirektoratets system for brønn-/brønnbanebetegnelser og klassifisering er vist i en egen temaveiledning og vil kunne finnes på Oljedirektoratets internettside.

Til § 12 Betegnelse for innretninger

Bestemmelsen er en utdypning av petroleumsforskriften § 79 og er en videreføring og klargjøring av tidligere bestemmelser gitt som vedlegg, som formelt sett var en del av tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Med permanent plasserte innretninger menes både faste innretninger og flyttbare innretninger som er permanent plassert.

Til § 13 Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis. Dette har vært angitt i Oljedirektoratets publikasjon om ressursklassifisering. Det er utarbeidet en temaveiledning om ressursklassifisering.

Til § 14 Betegnelse på en petroleumsforekomst

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller petroleumsforskriften § 79.

Et eksempel på betegnelse på forekomst er «33/99-1-forekomsten». Dersom flere forekomster er påvist i samme brønn, oppgis geologisk enhet i tillegg, for eksempel «33/99-1-paleocenforekomsten» eller «33/99-1-NNforekomsten».

Til § 15 Betegnelse på funn

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller petroleumsforskriften § 79. Et eksempel på betegnelse på funn er «33/99-1-funnet». Dersom funnet er navnsatt, blir betegnelsen «33/99-1 NN».

Merknadskapittel 5 Om materiale og opplysninger etter utført aktivitet

Til § 20 Innsendelse av materiale og opplysninger fra undersøkelsesaktivitet

Denne paragrafen utfyller bestemmelser i petroleumsforskriften § 6.

Alt materiale og opplysninger leveres i overensstemmelse med Oljedirektoratets formatkrav og spesifikasjoner. Disse kan fås ved henvendelse til Oljedirektoratet, eller de kan lastes ned fra Oljedirektoratets internettside, http://www.npd.no/.

Et nærmere spesifisert utvalg av materiale og opplysninger omtalt i denne paragrafen første ledd bokstav a sendes til DISKOS-databasen.

Alt materiale og opplysninger som sendes til DISKOS-databasen merkes tydelig, slik at det fremgår at dette er oversendt i henhold til krav fra Oljedirektoratet.

Et nærmere spesifisert utvalg av materiale og opplysninger omtalt i denne paragrafen første ledd bokstav b til f sendes til Oljedirektoratet i et format som er standard i industrien. Også transparentkopier av seismiske seksjoner (bokstav a), sendes Oljedirektoratet dersom slike kopier likevel blir produsert.

Til § 21 Loggbok for fiskerikyndig person

Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av tidligere bestemmelser gitt i forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy § 13.

Til § 22 Rapportering under bore- og brønnaktivitet

Denne paragrafen er en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten § 12.

Til § 23 Innsendelse av prøver og preparater fra brønner

Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten § 12. Det er foretatt enkelte klargjøringer og sentrale emner fra tidligere veiledningstekst er tatt inn her. Denne paragrafen må ses i sammenheng med denne forskriften § 9 om geologisk og reservoarteknisk datainnsamling i forbindelse med bore- og brønnaktivitet.

Alle prøvedyp oppgis som målt dyp i forhold til boredekket/rotasjonsbordet (RKB). For væskeprøver som blir tatt som nedihulls trykkprøver (RFT, MDT, etc.) oppgis dato og navn på prøvetaker både for trykkprøven som tas på boreinnretningen og for senere åpning av/prøvetaking fra trykkprøven i laboratoriet. For væskeprøver er dypintervall det samme som perforeringsintervall. Standard prøveflasker til væskeprøver kan skaffes til veie av Oljedirektoratet. Slike prøveflasker er beskrevet i denne paragrafen siste ledd om format, emballasje og merking av prøver som innsendes.

Til § 24 Sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata

Denne paragrafen er en videreføring av bestemmelser gitt i tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten § 12. En sluttrapport sendes inn for alle typer brønner, mens en funnevalueringsrapport sendes inn for letebrønner hvor det er gjort funn av hydrokarboner. Egne rapporter om biostratigrafi, geokjemi og andre spesialstudier leveres separat. I det følgende er normalt innhold i rapportene skissert: 

Sluttrapport (Final well report)

a)generell informasjon, brønnens geografiske plassering og hensikt og resultat,
b)litostratigrafisk beskrivelse og eventuelle hydrokarbonindikasjoner,
c)oversikt over logger, kjerneintervaller og væskeprøver,
d)beskrivelse av konvensjonelle kjerner og sideveggskjerner,
e)resultater fra eventuell testing,
f)for letebrønner: oppdatert prospektkart,
g)oversikt over type boreslam, kommersielt navn, produsent, base (olje/vann), additiver samt en vurdering av boreslammets mulige innvirkning på innsamlede data,
h)digitalt format av alle geofaglige og reservoartekniske data, der datatype og format følger Oljedirektoratets veiledning om digital rapportering av brønndata, herunder en sammensatt logg (composite-log) med tolkede formasjonstopper i dyp og tid, en trykkevalueringslogg og en formasjonsevalueringslogg,
i)temperaturlogger oppgis med målt og korrigert verdi, samt alle relevante data til bestemmelse av lokale geotermale gradienter i en brønn ved termisk likevekt,
j)alle dyp gis i forhold til boredekket/rotasjonsbordet (RKB) og loggene gis i målt dyp (MD) og sant vertikalt dyp (TVD). Det inkluderes også opplysninger som gjør det mulig å konvertere fra målt til vertikalt dyp, samt geometrien til brønnbanen,
k)biostratigrafiske utbredelseskart (range charts) i digital form legges ved biostratigrafirapporten. Foretrukne filformat er StrataBugs eller S.I.S. (Stratigraphic Information System).

For undersøkelsesbrønner ønsker Oljedirektoratet også tilsendt prognose og resultat på eget skjema i digitalt format som vedlegg til sluttrapporten. Eget skjema for dette kan hentes på Oljedirektoratets internettside http://www.npd.no/. 

Funnevalueringsrapport (Discovery report)

a)resultater av innsamlede data fra testeaktivitet. Bør inneholde relevante testdata som Pi (initielt reservoartrykk) PIi (initiell produktivitetsindeks), S (skinfaktor), permeabilitet, eventuelle væskekontakter, effekter som resultat av stimulering og vurderinger av formasjonsstyrke,
b)oversikt over væskeprøver med testintervaller, testnummer, testtype (produksjonstest, RFT, MDT etc.), væsketype, samt en vurdering av om prøvene er representative for de testede formasjonene,
c)geofaglige og reservoartekniske resultater, herunder
ac)beskrivelse av metode for petrofysisk analyse
bc)reservoargeologisk oppdatering inkludert oppdaterte seismiske hastighetsfunksjoner
cc)oppdaterte dybdekart over petroleumsførende strukturer ved vesentlige avvik fra prognosen
dc)resultater fra PVT-analyser,
d)resultater fra kjerneanalyser,
e)størrelse på eventuell petroleumsforekomst med anslag i P10 - Pforventet og P90 så langt det er mulig.

Til § 26 Statusrapport ved oppstart av produksjon

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis. Rapporten vil gi myndighetene en statusorientering om ressursmessige forhold ved oppstartstidspunktet med vekt på endringer i datagrunnlag og eventuelle tiltak i forhold til de opprinnelige planer. Rapporten vil også gi grunnlag for å vurdere det fremtidige produksjonsforløp for feltet. Oljedirektoratet vil gjøre tilgjengelig en veiledning til rapporteringen.

Til § 27 Daglige opplysninger i produksjonsfasen

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis, men bestemmelsen åpner for at opplysningene ikke behøver sendes inn.

Til § 28 Månedlig rapportering av produksjonsdata

Denne paragrafen utfyller petroleumsforskriften § 48 og § 49. Data rapporteres etterskuddsvis hver måned til DISKOS-databasen.

Til § 29 Innhold i årlig statusrapport for felt i produksjon

Denne paragrafen utfyller petroleumsforskriften § 47 og forskriftsfester tidligere retningslinjer gitt i brev til operatørene. Det er klargjort at årlig statusrapport også skal gi nødvendige utfyllende opplysninger til data innrapportert til nasjonalbudsjettet.

Den årlige statusrapporten vil gi myndighetene oppdatert informasjon om det enkelte felt og bidra med opplysninger for å kunne vurdere feltets produksjonsutvikling og produksjonsstrategi mv. Statusrapporten vil også utgjøre et grunnlag for å vurdere eventuell søknad om produksjonstillatelse på feltet og gi en oversikt over vesentlige faktorer som påvirker produksjonen, gi en vurdering av produksjonsforløpet relatert til vedtatte planer eller produksjonstillatelse og eventuelt redegjøre for avvik.

En temaveiledning som beskriver innhold i rapporten er utarbeidet.

Merknadskapittel 6 Alminnelige bestemmelser

Til § 32 Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften erstatter forskrift om bore- og brønnaktiviteter og geofaglig og reservoarteknisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten når det gjelder ressursforvaltningsmessige forhold, samt forskrift om fiskerikyndig person. Vilkår mv. som tidligere har vært gitt i de enkelte undersøkelsestillatelsene, er nå tatt inn i denne forskriften. Tidligere bestemmelser gitt i brevs form om statusrapport ved oppstart av produksjon, daglige opplysninger i produksjonsfasen og månedlig rapportering av produksjonsdata, er erstattet av denne forskriften. 

0Merknader tilføyd ved forskrift 5 des 2003 nr. 1780 (i kraft 1 jan 2004). Endret ved forskrifter 13 des 2004 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2005), 22 des 2006 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2007), 29 des 2008 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010), 22 juni 2012 nr. 638 (i kraft 1 juli 2012).