Forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap.

DatoFOR-2001-06-22-700
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-23-56-§7-2
Kunngjort26.06.2001
KorttittelForskrift om overgangsbest, helseberedskapsl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 7-2. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

§ 1.Overgangsbestemmelser

Kravet om å utarbeide beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 første og annet ledd skal være oppfylt innen 1. juli 2003.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2001.