Forskrift om åremålsstillinger i politiet.

DatoFOR-2001-06-22-704
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse22.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§19
Kunngjort26.06.2001
KorttittelForskrift om åremålsstillinger i politiet

Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 19 fjerde ledd andre punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for de stillingskategorier hvor det i henhold til politiloven kan foretas åremålstilsetting.

§ 2.Varighet, fornyelse og opphør

Åremålsperiodene skal være seks år og etter utlysning med mulighet for forlengelse én gang for hver person i samme stilling eller embete.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.