Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist

DatoFOR-2001-06-28-795
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endretFOR-2016-06-23-775 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-10a, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort13.07.2001
KorttittelForskrift om stønad til behandling hos ortoptist

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 28. juni 2001 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-10a og § 22-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 juni 2002 nr. 752, 10 juni 2003 nr. 676, 17 des 2003 nr. 1635, 24 juni 2004 nr. 1036, 23 juni 2005 nr. 684, 20 des 2005 nr. 1596, 21 juni 2006 nr. 678, 12 juni 2007 nr. 607, 13 juni 2008 nr. 626, 8 okt 2008 nr. 1131, 25 nov 2008 nr. 1265, 22 juni 2009 nr. 826, 24 juni 2010 nr. 970, 24 juni 2011 nr. 680, 20 juni 2012 nr. 630, 17 jan 2013 nr. 61, 21 juni 2013 nr. 744, 20 juni 2014 nr. 814, 23 juni 2016 nr. 775.

§ 1.Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist ved sykdom, skade eller lyte som gir medlemmet rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 5. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets funksjonsevne.
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra lege som er spesialist i øyesykdommer. Legen må oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser.
§ 3.Stønad ytes bare dersom behandlingen er utført av
a)autorisert ortoptist, jf. lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48 eller
b)ortoptist fra et annet EØS-land og som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.
0Endret ved forskrift 8 okt 2008 nr. 1131 (i kraft 1 nov 2008).
§ 4.Stønaden er 213 kroner per behandling.

For behandling av barn under 12 år ytes en stønad med 362 kroner per behandling.

0Endret ved forskrifter 27 juni 2002 nr. 752 (i kraft 1 juli 2002), 10 juni 2003 nr. 676 (i kraft 1 juli 2003), 24 juni 2004 nr. 1036 (i kraft 1 juli 2004), 23 juni 2005 nr. 684 (i kraft 1 juli 2005), 20 des 2005 nr. 1596 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 678 (i kraft 1 juli 2006), 12 juni 2007 nr. 607 (i kraft 1 juli 2007) 13 juni 2008 nr. 626 (i kraft 1 juli 2008), 22 juni 2009 nr. 826 (i kraft 1 juli 2009), 24 juni 2010 nr. 970 (i kraft 1 juli 2010), 24 juni 2011 nr. 680 (i kraft 1 juli 2011), 20 juni 2012 nr. 630 (i kraft 1 juli 2012), 21 juni 2013 nr. 744 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2014 nr. 814 (i kraft 1 juli 2014), 23 juni 2016 nr. 775 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5.Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for ortoptisten etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-1 fjerde og femte ledd.
0Endret ved forskrifter 17 des 2003 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2004), 20 juni 2012 nr. 630 (i kraft 1 juli 2012), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 6.Ved krav om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist, skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra ortoptisten. Regningen må i tillegg til diagnose og dato for utført behandling, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre kravet.

Ortoptisten skal utstede regning på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 678 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 7.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med en ortoptist om direkte oppgjør med folketrygden. Stønaden utbetales da direkte til ortoptisten, som ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 678 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 8.Forskriften trer i kraft 1. juli 2001.