Forskrift om personellsikkerhet

DatoFOR-2001-06-29-722
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endretFOR-2016-12-16-1642 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§2, LOV-1998-03-20-10-§20, LOV-1998-03-20-10-§22, LOV-1998-03-20-10-§23, LOV-1998-03-20-10-§24, LOV-1998-03-20-10-§26, LOV-1992-12-04-126-§12, LOV-1915-08-13-5-§12, LOV-1915-08-13-5-§21, LOV-1915-08-13-5-§91
Kunngjort29.06.2001
KorttittelForskrift om personellsikkerhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 20 femte ledd, § 22 andre ledd, § 23 tredje og femte ledd, § 24 sjette ledd og § 26, lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12 og lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 12, § 21 og § 91. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1095, 21 des 2005 nr. 1609, 21 des 2007 nr. 1709, 4 des 2009 nr. 1454, 31 mai 2013 nr. 559, 27 sep 2013 nr. 1136 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450, 16 des 2016 nr. 1642.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Formål og virkeområde

Forskriften har samme formål og virkeområde som sikkerhetsloven.

§ 1-2.Definisjoner og forkortelser

I forskriften forstås med:

1.Personellsikkerhet; tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko, plasseres eller er plassert slik at risikoen aktualiseres.
2.Anmodende myndighet; et forvaltningsorgan som i egenskap av eller på vegne av autorisasjonsansvarlig anmoder om personkontroll.
3.Suspensjon; midlertidig tilbakekallelse for en angitt tidsperiode eller frem til en bestemt hendelse finner sted eller en bestemt avgjørelse fattes.
4.ATOMAL; betegnelse på skjermingsverdig informasjon beskrevet i NATOs bestemmelser C-M(64)39 og C-M(68)41.
5.Nærstående personer; ektefelle, partner, samboer, (herunder tidligere ektefelle, partner eller samboer de siste tre år), forelder til felles barn, barn (herunder ste-, adoptiv- eller fosterbarn), foreldre (herunder ste-, adoptiv- eller fosterforeldre) og søsken (herunder ste-, adoptiv-, foster- eller halvsøsken).
6.Samboer; personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold og har felles husholdning utover en tidsramme på 3 måneder.

For øvrig gjelder definisjonene i sikkerhetsloven § 3 og forskrift om sikkerhetsadministrasjon § 1-2.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er i denne forskrift forkortet med NSM.

Kapittel 2. Når sikkerhetsklarering og autorisasjon skal gjennomføres

§ 2-1.Krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon

Autorisasjonsansvarlig skal fastsette hvilke klarerings- og autorisasjonsnivåer som kreves for å få tilgang til virksomhetens sikkerhetsgraderte informasjon eller adgang til områder hvor slik informasjon håndteres. Høyeste klarerings- og autorisasjonsnivå skal ikke overstige den sikkerhetsgrad som vedkommende virksomhet er autorisert for i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet § 3-1 og § 3-2.

§ 2-2.Sikkerhetsklarering og autorisasjon av utenlandske statsborgere

Sikkerhetsklarering og autorisasjon av utenlandske statsborgere kan bare gjøres gjeldende for tilgang til norsk sikkerhetsgradert informasjon. Tilgang til fremmede staters tilsvarende informasjon kan bare gis dersom vedkommende er borger av denne stat eller tillatelse er gitt av statens kompetente myndigheter. Tilgang til informasjon gradert av eller tilhørende en internasjonal organisasjon kan bare gis dersom staten vedkommende er borger av er medlem av organisasjonen, eller organisasjonen har gitt tillatelse til det.

Virksomhet som har behov for å autorisere utenlandske statsborgere, kan bare autorisere etter at tillatelse er innhentet fra vedkommende departement i hvert enkelt tilfelle. NSM kan når særlige hensyn taler for det gi det enkelte departement dispensasjon fra å gi slike tillatelser.

Før autorisasjon gis for tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere skal vedkommende inneha norsk sikkerhetsklarering. En klareringsmyndighet skal legge til grunn for sin klareringsavgjørelse en sikkerhetsklarering fra fremmed stat eller internasjonal organisasjon dersom dette følger av sikkerhetsavtale mellom Norge og vedkommende stat eller organisasjon.

Personer som er statsløse eller har dobbelt statsborgerskap, skal sikkerhetsklareres og autoriseres etter bestemmelsene for utenlandske statsborgere.

For sikkerhetsklarering og autorisasjon av statsborgere fra stater tilsluttet EØS-avtalen gjelder bestemmelsene i denne paragrafen, jf. EØS-lovens artikler 28 og 123.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006), 4 des 2009 nr. 1454 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Gjennomføring av personkontroll

§ 3-1.Iverksettelse av personkontroll

Personkontroll skal iverksettes ved behov for sikkerhetsklarering i samsvar med sikkerhetsloven § 19, reklarering i samsvar med denne forskrift § 4-8 og leverandørklarering i samsvar med sikkerhetsloven § 28. Virksomheten skal ved anmodning om personkontroll begrunne og dokumentere klareringsbehovet. I begrunnelsen skal sikkerhetstiltak for å fjerne risikoen for vilkårlig tilgang til skjermingsverdig informasjon inngå. Klareringsmyndigheten skal avvise anmodning om personkontroll som ikke er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert.

Ved reklarering i henhold til § 4-8 skal personkontrollen tilsvare ordinær personkontroll for angitt sikkerhetsgrad, med mindre NSM bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle. Ved revurdering av sikkerhetsklarering i samsvar med sikkerhetsloven § 24 er samtykke til personkontroll i samsvar med sikkerhetsloven § 20 andre ledd tilstrekkelig for hele klareringens gyldighetstid, med mindre særlige forhold tilsier at nytt samtykke innhentes.

Fastsatt personopplysningsblankett skal være utfylt av den som vurderes sikkerhetsklarert. Personopplysningsblanketten skal være utfylt eller ajourført innen de siste ni måneder før klareringsavgjørelsen fattes. Fristen gjelder ikke ved behandling av klage på klareringsavgjørelsen.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 3-2.Personer som inngår i personkontrollen

Personkontroll omfatter i tillegg til hovedpersonen følgende personer:

1.For KONFIDENSIELT (eventuelt NATO CONFIDENTIAL/tilsvarende) kan personkontrollen i særlige tilfeller gjennomføres for nærstående personer.
2.For HEMMELIG (eventuelt NATO SECRET/tilsvarende) skal personkontrollen gjennomføres for ektefelle, samboer eller partner, og i særlige tilfelle for andre nærstående personer.
3.For STRENGT HEMMELIG (eventuelt COSMIC TOP SECRET/tilsvarende) skal personkontrollen gjennomføres for nærstående personer.
§ 3-3.Anmodning om sikkerhetsklarering og personkontroll

Anmodninger om sikkerhetsklarering skal sendes vedkommende klareringsmyndighet, med mindre NSM har bestemt noe annet for det enkelte tilfelle eller for saker av en bestemt art. Deretter skal klareringsmyndigheten sende anmodning om personkontroll til NSM som gjennomfører personkontroll ved innhenting av opplysninger i samsvar med § 3-4.

En anmodning om sikkerhetsklarering for COSMIC TOP SECRET i sivil sektor skal sendes til NSM via vedkommendes ordinære klareringsmyndighet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal utarbeide konkrete personellsikkerhetsmessige vurderinger i forhold til de enkelte stater. Vurderingene skal benyttes av klareringsmyndigheten ved sikkerhetsklarering av utenlandske statsborgere og norske statsborgere med tilknytning til andre stater.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006), 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-4.Registre og andre kilder som er relevante for personkontroll

NSM kan for personkontroll kreve å få utlevert opplysninger fra:

1.Reaksjonsregisteret
2.Straffesaksregisteret
3.Registre ved Politiets sikkerhetstjeneste
4.Det sentrale folkeregister (DSF)
5.Registre ved Skattedirektoratet
6.Registre ved Statens innkrevingssentral
7.Registre ved Utlendingsdirektoratet
8.NSMs egne registre
9.Private kredittopplysningsregistre
10.Tilsvarende registre i fremmede stater.

Dersom opplysninger nevnt i første ledd ikke gir tilstrekkelig grunnlag for en klareringsavgjørelse, kan NSM eller klareringsmyndigheten kreve å få utfyllende opplysninger fra den behandlingsansvarlige for registeret. NSM eller klareringsmyndigheten kan også innhente uttalelser eller kreve å få utlevert fra andre kilder opplysninger omfattet av sikkerhetsloven § 21 i samsvar med lovens § 20 fjerde ledd.

For nærstående personer som inngår i personkontrollen i samsvar med § 3-2, skal det innhentes opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1, 3, 4, 7 og 10.

Behandlingsansvarlig skal før utlevering av ubearbeidede personkontrollopplysninger kontrollere opplysningenes kvalitet og gjøre oppmerksom på eventuell usikkerhet vedrørende kvaliteten. Utlevering av personkontrollopplysninger skal skje uten unødig opphold. NSM avtaler med den enkelte behandlingsansvarlige hvordan utlevering av personkontrollopplysninger skal foregå.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006), 27 sep 2013 nr. 1136 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014), 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-5.Innhenting av personkontrollopplysninger fra fremmede stater

NSM kan innhente personkontrollopplysninger fra fremmede staters myndigheter dersom det anses nødvendig for å få et tilfredsstillende personkontrollgrunnlag. Hvis NSM finner det hensiktsmessig kan innhentingen skje gjennom andre forvaltningsorganer.

Forespørsel om personkontrollopplysninger til fremmede stater skal bare inneholde navn, fødselsdato, og adresse i vedkommende stat eller andre faktiske opplysninger som er nødvendige for å identifisere personen det søkes opplysninger om.

§ 3-6.Utlevering av opplysninger til fremmede stater eller internasjonale organisasjoner

NSM kan etter forespørsel opplyse fremmed stat eller internasjonale organisasjoner om en person er gitt sikkerhetsklarering og for hvilken sikkerhetsgrad. Opplysninger om nektelse, tilbakekallelse, nedsettelse eller suspensjon av sikkerhetsklarering skal ikke gis, med mindre det har sikkerhetsmessig betydning for fremmed stat eller internasjonal organisasjon Norge har sikkerhetsmessig samarbeid med.

I forbindelse med personkontroll som foretas av myndighetene i en stat Norge har et sikkerhetsmessig samarbeide med, kan NSM eller det forvaltningsorgan NSM gir tillatelse utlevere personkontrollopplysninger til vedkommende stat om norske statsborgere eller personer som har eller har hatt opphold i Norge.

Utlevering etter første og andre ledd kan bare finne sted etter skriftlig anmodning og etter skriftlig samtykke fra den opplysningene gjelder. Opplysningene skal utleveres skriftlig.

Opplysninger som er mottatt fra Politiets sikkerhetstjenestes registre, skal ikke utleveres uten tillatelse fra sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-7.Personhistorikk

For at en personkontroll skal anses å være tilfredsstillende, må sikkerhetsmessig relevant informasjon for de siste 10 år om personer som inngår i personkontrollen være tilgjengelig. Ved opphold i fremmed stat må Norge ha et sikkerhetsmessig samarbeid med vedkommende stat for at informasjonen kan anses tilgjengelig, jf. § 3-5.

Etter en individuell helhetsvurdering kan sikkerhetsklarering gis selv om kravet til observasjonstid ikke er oppfylt. I vurderingen skal det legges vekt på om mangel på observasjonstid skyldes kortvarig avbrudd, tjeneste for den norske stat eller humanitære organisasjoner, lav alder eller forhold av liten betydning for sikkerhetsmessig skikkethet.

Kapittel 4. Sikkerhetsklarering

§ 4-1.Klareringsmyndighet i sivil sektor

Hvert enkelt departement utenom Forsvarsdepartementet er klareringsmyndighet for personell innenfor sitt myndighetsområde. Departementet kan i særlige tilfeller delegere klareringsmyndigheten til underlagte virksomheter som har stort klareringsbehov.

I forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser foretatt av vedkommende departement eller underliggende etat eller institusjon, er departementet klareringsmyndighet for personell ansatt hos eller engasjert av leverandøren. Departementet kan delegere myndigheten til en anskaffelsesmyndighet som har fått delegert klareringsmyndighet etter første ledd annet punktum.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Rogaland er klareringsmyndighet for personell i fylkeskommunen, kommunene, Longyearbyen lokalstyre og virksomheter med beredskapsmessig tilknytning til disse. Nevnte fylkesmenn er også klareringsmyndighet for personell ansatt eller engasjert av leverandør i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser foretatt av en fylkeskommunal eller kommunal virksomhet eller av Longyearbyen lokalstyre.

Personer hos private virksomheter som ikke er leverandører i forbindelse med sikkerhetsgradert anskaffelse, sikkerhetsklareres av det departement som forvalter vedkommende område virksomheten er tilknyttet. Det enkelte departement kan delegere klareringsmyndigheten.

Advokat som nevnt i loven § 25b, skal sikkerhetsklareres for COSMIC TOP SECRET og autoriseres av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Ved tvil om hvem som er rett klareringsmyndighet eller dersom det ellers anses nødvendig, fastsetter NSM hvem som skal være klareringsmyndighet.

En klareringsavgjørelse kan omgjøres av klareringsmyndigheten selv, overordnet departement eller klageinstansen uten at avgjørelsen er påklaget, dersom endringen ikke er til skade for den avgjørelsen gjelder eller avgjørelsen må anses ugyldig.

En klareringsavgjørelse kan omgjøres av overordnet departement eller klageinstansen selv om vilkårene etter sjuende ledd ikke foreligger, dersom hensynet til rikets selvstendighet og sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser tilsier det.

Den som er klareringsmyndighet eller utøver denne myndigheten skal inneha sikkerhetsklarering for det høyeste klareringsnivået som vedkommende kan fastsette.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006), 21 des 2007 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2008), 31 mai 2013 nr. 559, 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-1a.Klareringsmyndighet i forsvarssektoren

Forsvarets sikkerhetsavdeling er klareringsmyndighet for personell i forsvarssektoren. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten klarerer likevel sitt eget personell.

En klareringsavgjørelse kan omgjøres av klareringsmyndigheten selv, klageinstansen eller Forsvarsdepartementet uten at avgjørelsen er påklaget, dersom endringen ikke er til skade for den avgjørelsen gjelder, eller avgjørelsen må anses ugyldig.

Dersom hensynet til rikets selvstendighet og sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser tilsier det, kan en klareringsavgjørelse omgjøres av klageinstansen eller Forsvarsdepartementet, selv om vilkårene etter andre ledd ikke foreligger.

Den som utøver klareringsmyndighet, skal inneha sikkerhetsklarering for det høyeste klareringssnivået som vedkommende kan fastsette.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-2.Sikkerhetssamtale

Ved sikkerhetssamtale har vedkommende rett til å stille med bisitter som personlig støtte. Bisitter skal ikke ta del i samtalen, men kan påse at samtalen avholdes i samsvar med sikkerhetsloven. Nærstående som omfattes av personkontrollen kan ikke stille som bisitter.

Innholdet i en sikkerhetssamtale skal dokumenteres skriftlig av den som avholder samtalen. Faktaopplysninger og vurderinger skal holdes atskilt i den skriftlige dokumentasjonen av sikkerhetssamtalen.

Audiovisuelt opptak kan gjennomføres dersom vedkommende er informert om dette og ikke har motsatt seg det.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 4-3.Fastsettelse av sikkerhetsklareringsnivå

Klareringsmyndigheten skal på bakgrunn av foreliggende personkontrollopplysninger vurdere om sikkerhetsklarering kan gis for anmodet eller lavere nivå.

§ 4-4.Underretning om klareringsavgjørelser

Underretning om klareringsavgjørelsen til anmodende myndighet eller autorisasjonsansvarlig skal skje ved bruk av fastsatt klareringsbevis, jf. § 4-6. Ved sikkerhetsklarering av vernepliktig personell kan underretning skje i listeform isteden for eller i tillegg til klareringsbevis. Autorisasjonsansvarlig skal underrettes om vilkår i nødvendig utstrekning.

Underretning om negativ klareringsavgjørelse til vedkommende person, skal skje skriftlig. Dersom det er praktisk mulig, skal klareringsmyndigheten opplyse om når klareringsspørsmålet kan tas opp til ny vurdering, forutsatt at det da foreligger et klareringsbehov (observasjonstid). Observasjonstiden kan ikke settes lengre enn fem år. Tidsangivelsen er bindende for andre klareringsmyndigheter. Tidsangivelsen er ikke til hinder for omgjøring etter § 4-1 femte og sjette ledd. Dokumentet skal graderes, merkes og sendes i samsvar med § 6-2 og § 6-7.

Underretning om klareringsavgjørelsen til NSM skal skje skriftlig etter metode fastsatt av NSM. Underretningen skal inneholde personens fulle navn, fødselsnummer, klareringsnivå og dato for avgjørelsen.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 4-5.Begrunnelse og klage

I begrunnelsen skal opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets sikkerhetstjeneste ikke inngå uten at klareringsmyndigheten har innhentet skriftlig tillatelse fra kilden.

Klagen skal sendes til klareringsmyndigheten. Klareringsmyndigheten skal ved mottak av klage umiddelbart underrette autorisasjonsansvarlig om at klareringsavgjørelsen er påklaget. Klareringsmyndigheten kan innhente uttalelse fra autorisasjonsansvarlig dersom dette anses hensiktsmessig.

Ved klage skal klareringsmyndigheten foreta nødvendige tilleggsundersøkelser og vurdere saken på nytt. Dersom klareringsmyndigheten gir klager fullt eller delvis medhold, skal underretning skje i samsvar med § 4-4. Dersom klager ikke gis fullt medhold skal klage med sakens dokumenter og begrunnelse sendes til klageinstansen.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 4-6.Klareringsbevis

Et klareringsbevis som skal bekrefte overfor andre at vedkommende er sikkerhetsklarert for en bestemt sikkerhetsgrad, kan utstedes av klareringsmyndigheten som klarerte vedkommende, eller av NSM.

Klareringsbevis skal oppbevares i saksomslag hos autorisasjonsansvarlig, jf. § 6-3 andre ledd og § 6-4 tredje ledd. Klareringsbevis kan ved tjenstlig behov utlånes i kortere perioder.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-7.Register over klareringsavgjørelser

Hver enkelt klareringsmyndighet skal føre register over egne klareringsavgjørelser. I tillegg skal NSM føre et sentralt register for alle klareringsavgjørelser. Eventuelle vilkår knyttet til en sikkerhetsklarering skal fremgå av registrene.

Opplysninger fra registrene kan bare utleveres til klareringsmyndigheter og autorisasjonsansvarlige. Dersom det anses nødvendig, kan utlevering også skje til ansvarlig for offentlig register som det innhentes personkontrollopplysninger fra, eller til virksomhet som er leverandør av vare eller tjeneste til forvaltningen hvor det kreves at personell hos leverandøren innehar sikkerhetsklarering.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 4-8.Gyldighetstid og -område for sikkerhetsklarering

En sikkerhetsklarering er gyldig i inntil fem år. Ved reklarering kan forhold som har vært vurdert ved tidligere klareringsavgjørelser, ikke alene danne grunnlaget for avgjørelse om å nedsette til lavere grad enn den vedkommende innehar, dersom ikke sterke grunner taler for dette.

Utfører en person oppgaver som krever sikkerhetsklarering for flere virksomheter i løpet av sikkerhetsklareringens gyldighetstid, skal klareringsavgjørelse fattet av en klareringsmyndighet anses som tilstrekkelig for andre klareringsmyndigheter når det gjelder samme eller lavere sikkerhetsgrad. Klareringsmyndigheten som skal fatte avgjørelse om sikkerhetsklarering skal innhente eventuelle tidligere klareringssaker. Tidligere nedsatt klareringsnivå kan bare endres i samråd med tidligere klareringsmyndighet. Dersom klareringsmyndighetene ikke blir enige om hvilket klareringsnivå som skal gis, skal saken fremsettes NSM for avgjørelse.

Reklarering skal gjennomføres uavhengig av klareringens gyldighetstid dersom forhold av sikkerhetsmessig betydning tilsier et slikt behov.

Person med sikkerhetsklarering for HEMMELIG (NATO SECRET/tilsvarende eller høyere) skal reklareres ved inngåelse av (nytt) ekte-, partner- eller samboerskap.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).

Kapittel 5. Autorisasjon

§ 5-1.Autorisasjonsansvarlig

Virksomhetens leder er ansvarlig for å autorisere personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Dersom virksomheten har et stort autorisasjonsbehov, kan virksomhetens leder delegere myndigheten til å gi autorisasjon. Leverandører og andre private virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven autoriserer personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som er i virksomhetens besittelse.

§ 5-2.Vilkår for å gi autorisasjon

Autorisasjon kan gis dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.Vedkommende innehar nødvendig sikkerhetsklarering i samsvar med sikkerhetsloven § 19,
2.det foreligger et tjenstlig behov for å gi vedkommende tilgang til sikkerhetsgradert informasjon,
3.taushetserklæring er undertegnet (og COSMIC-erklæring er undertegnet ved autorisasjon for COSMIC TOP SECRET),
4.vedkommende kjenner de aktuelle sikkerhetsbestemmelser,
5.autorisasjonssamtale har funnet sted,
6.det ikke foreligger opplysninger som gjør det tvilsomt om vedkommende er sikkerhetsmessig til å stole på, og
7.identitetskontroll er foretatt.

Person som etter avgjørelse ikke er gitt sikkerhetsklarering skal ikke gis autorisasjon for BEGRENSET (eventuelt NATO RESTRICTED/tilsvarende), med mindre klareringsmyndigheten gir dispensasjon i det enkelte tilfelle.

§ 5-3.Nødautorisasjon

I nødsituasjoner kan en person autoriseres uten å inneha nødvendig sikkerhetsklarering, dersom det ikke foreligger rimelig tvil om vedkommendes pålitelighet, lojalitet eller sunne dømmekraft, jf. forskrift om sikkerhetsadministrasjon § 5-3.

Nødautorisasjon for STRENGT HEMMELIG (eventuelt COSMIC TOP SECRET/tilsvarende) kan bare gis til personer som innehar gyldig sikkerhetsklarering for en lavere sikkerhetsgrad, med mindre NSM gir dispensasjon i hvert enkelte tilfelle.

Nødautorisasjon skal anmerkes spesielt i autorisasjonslisten. Autorisasjonsansvarlig skal uten ugrunnet opphold anmode om sikkerhetsklarering for vedkommende for aktuell sikkerhetsgrad.

§ 5-4.Autorisasjon for tilgang til ATOMAL informasjon

Autorisasjon for tilgang til ATOMAL informasjon krever gyldig sikkerhetsklarering for COSMIC TOP SECRET. Ved første gangs autorisasjon skal klareringen ikke være eldre enn ett år fra den dato autorisasjonen gis.

Vernepliktige mannskaper skal ikke autoriseres for tilgang til ATOMAL informasjon, med mindre NSM gir dispensasjon.

NSM fastsetter hvem som skal være autorisasjonsansvarlig for ATOMAL informasjon og hvordan sikkerheten skal håndteres for slik informasjon.

§ 5-5.Autorisasjonssamtale

For å avklare tillitsforholdet mellom autorisasjonsansvarlig og en person i forbindelse med dennes autorisasjon, skal autorisasjonsansvarlig sørge for at det blir avholdt en autorisasjonssamtale med vedkommende.

Autorisasjonssamtale skal gjennomføres

1.før autorisasjon finner sted,
2.når vedkommende person selv ønsker det,
3.ved reklarering, eller
4.når autorisasjonsansvarlig ellers finner grunn til det.

Ved ansettelse eller engasjement i en virksomhet som sikkerhetsloven gjelder for, skal autorisasjonsansvarlig før gjennomføring av en autorisasjonssamtale anmode siste tidligere arbeidsgiver om at saksomslag for personellsikkerhet med innhold oversendes. Saksomslaget skal oversendes uten ugrunnet opphold.

Den som avholder en autorisasjonssamtale skal

1.informere om lokale sikkerhetsmessige forhold,
2.forsikre seg om at vedkommende kjenner sikkerhetsmessige risikofaktorer og aktuelle sikkerhetsbestemmelser,
3.kontrollere at opplysninger avgitt i personopplysningsblanketten er korrekte og oppdaterte, og
4.få eventuelle ytterligere opplysninger av sikkerhetsmessig betydning.

For personer med kortvarig behov for autorisasjon, f.eks. elever ved skoler og kurs og vernepliktige mannskaper, kan individuell autorisasjonssamtale erstattes av en felles orientering om sikkerhetsmessige risikofaktorer og aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Det skal likevel orienteres om den rett den enkelte har til å kreve individuell autorisasjonssamtale.

Autorisasjonssamtalen skal tilpasses den sikkerhetsgrad autorisasjonen gjelder for. Ved autorisasjon for STRENGT HEMMELIG (eventuelt COSMIC TOP SECRET/tilsvarende) skal autorisasjonssamtale gjennomføres minst hvert annet år.

§ 5-6.Autorisasjonsliste

Det skal foreligge en oppdatert liste over autorisert personell ved virksomheten. Listen skal være signert av autorisasjonsansvarlig.

Autorisasjonslisten skal inneholde opplysninger om den enkeltes navn, saksfelt eller stilling, klareringsnivå, autorisasjonsnivå, og dato for henholdsvis klarerings- og autorisasjonsavgjørelsen. Negative klarerings- eller autorisasjonsavgjørelser skal ikke fremgå av listen.

Autorisasjonslisten skal være tilgjengelig for personell på tjenestestedet som fordeler sikkerhetsgradert informasjon eller gir adgang til sperrede områder, blant annet arkiv, kommunikasjonssenter og datasentral.

§ 5-7.Autorisasjonsbevis

Ved tjenstlig behov kan autorisasjonsansvarlig utstede et dokument som bekrefter overfor andre at vedkommende er autorisert for å kunne behandle informasjon med angitt sikkerhetsgrad. Autorisasjonsbeviset skal påføres en tidsbegrensning tilsvarende varigheten av det bestemte oppdrag, kurs eller lignende som beviset gjelder for.

§ 5-8.Ufordelaktige autorisasjonsavgjørelser

Foreligger det rimelig grunn til tvil om en sikkerhetsklarert persons sikkerhetsmessige skikkethet, jf. § 5-2 første ledd nr. 6, skal autorisasjonsansvarlig søke å avklare uklare forhold, eventuelt ved å avholde autorisasjonssamtale. Dersom det etter en ny vurdering fortsatt er tvil, skal autorisasjon foreløpig ikke gis eller gitt autorisasjon suspenderes inntil klareringsmyndigheten har avgjort om nødvendig sikkerhetsklarering kan opprettholdes. Klareringsmyndigheten skal underrettes med begrunnelse for avgjørelsen. Dersom klareringsmyndigheten kommer frem til at nødvendig sikkerhetsklarering ikke kan gis, skal autorisasjon fortsatt ikke gis eller suspendert autorisasjon tilbakekalles eller nedsettes i samsvar med gitt klareringsnivå. Opprettholdes klareringen, kan autorisasjonsansvarlig ikke tilbakekalle eller nedsette autorisasjonen på grunnlag av de innberettede forhold.

Ved tilbakekallelse, nedsettelse eller suspensjon av en tidligere gitt sikkerhetsklarering, skal autorisasjonsansvarlig uten ugrunnet opphold bringe vedkommendes autorisasjon i samsvar med klareringsmyndighetens avgjørelse.

Ved en ufordelaktig autorisasjonsavgjørelse skal den avgjørelsen gjelder skriftlig og uoppfordret gjøres kjent med resultatet og at det vil bli gitt underretning til klareringsmyndigheten for vurdering av sikkerhetsklareringen. Autorisasjonsavgjørelsen kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).

Kapittel 6. Administrative bestemmelser

§ 6-1.Forholdet til bestemmelsene om informasjonssikkerhet

Bestemmelsene om informasjonssikkerhet i og i medhold av sikkerhetsloven kapittel 4 gjelder for beskyttelse av personkontrollopplysninger som er skjermingsverdige, med de unntak og tillegg som følger av § 6-2 til § 6-7.

§ 6-2.Gradering og merking

Personkontrollopplysninger skal merkes med sikkerhetsgrad etter sitt innhold i samsvar med sikkerhetsloven § 11.

Dokumenter som inneholder personkontrollopplysninger skal i tillegg merkes PERSONKONTROLL, med unntak av utfylte personopplysningsblanketter eller personkontrollblanketter som ikke inneholder ufordelaktige personopplysninger.

Dokumenter med underretning om negative klarerings- eller autorisasjonsavgjørelser skal merkes med sikkerhetsgrad og PERSONKONTROLL, med unntak av underretninger til personen avgjørelsen gjelder.

Klareringsbevis og autorisasjonsbevis skal ikke merkes med sikkerhetsgrad eller PERSONKONTROLL, med unntak av autorisasjonsbevis for ATOMAL informasjon som skal merkes med sikkerhetsgrad i samsvar med NATOs bestemmelser.

§ 6-3.Blanketter

NSM utarbeider og fastsetter blanketter til bruk ved personkontroll, sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Egenopplysninger gitt på fastsatt personopplysningsblankett, taushetserklæring (eventuelt COSMIC-erklæring), klareringsbevis og annen sikkerhetsmessig relevant informasjon, skal oppbevares i eget saksomslag. Saksomslaget skal graderes i samsvar med innholdet, jf. § 6-2.

Autorisasjonsansvarlig skal føre resultatet av klarerings- og autorisasjonsavgjørelser på saksomslag og rulleblad, personalkort eller tilsvarende.

§ 6-4.Spredning og oppbevaring av personkontrollopplysninger

Tilgang til personkontrollopplysninger skal bare gis til personell med tjenstlig behov som er særskilt utpekt av virksomhetens leder.

Personkontrollopplysninger skal oppbevares separat fra andre arkivdokumenter. Opplysningene skal sikres fysisk i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet kapittel 6.

Saksomslag for personellsikkerhet skal oppbevares i separat arkiv. Ved oversendelse til annen virksomhet i samsvar med § 5-5 tredje ledd, skal saksomslaget forsegles med fastsatt oblat.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 6-5.Elektronisk behandling

Ved saksbehandling, arkivlegging og føring av register innen personellsikkerhet kan det benyttes elektronisk informasjonssystem og lagringsmedium, dersom systemet er sikkerhetsgodkjent og informasjonen håndteres i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet. Informasjonssystemet skal sikres slik at bare personell nevnt i § 6-4 første ledd gis tilgang til personkontrollopplysninger.

§ 6-6.Journalføring

Virksomheten skal føre separat journal over alle saker som gjelder personellsikkerhet. Krav til personell som skal føre og få annen tilgang til journalen følger av § 6-4 første ledd.

§ 6-7.Forsendelse

Personkontrollopplysninger skal sendes i dobbel emballasje. Ytre emballasje skal adresseres til den respektive virksomhet, være nøytral med hensyn til innhold og ikke merkes med sikkerhetsgrad eller PERSONKONTROLL. Indre emballasje skal adresseres til virksomhetens leder eller sikkerhetsleder i den aktuelle virksomhet, og skal graderes og merkes i samsvar med § 6-2.

Klareringsbevis og autorisasjonsbevis kan sendes i enkel emballasje.

Meddelelse om negativ klareringsavgjørelse til privatpersoner skal sendes som registrert postsending.

Opplysninger nevnt i denne paragraf kan også sendes på annen måte godkjent av NSM, for eksempel i elektronisk form.

§ 6-8.Bevaring

Opplysninger i klareringssaker skal bevares så lenge sikkerhetsklareringen er gyldig.

Opplysninger i klareringssaker der sikkerhetsklarering er nektet, tilbakekalt, nedsatt eller suspendert skal bevares i 10 år.

Følgende opplysninger i klareringssaker skal bevares i 25 år:

1.Opplysninger som er forelagt for offentlig oppnevnte kontrollutvalg.
2.Opplysninger fra Politiets overvåkingstjeneste som har medført at sikkerhetsklarering er blitt nektet, tilbakekalt, nedsatt eller suspendert.
3.Opplysninger som ikke kan rekonstrueres ved ny personkontroll.

Opplysninger i klareringssaker som er eldre enn tidspunktene nevnt i første til tredje ledd skal bevares i henhold til kassasjonsbestemmelser gitt i samsvar med arkivloven § 9 og arkivforskriften § 3-21. NSM utarbeider spesifiserte regler for hvilke opplysninger i klareringssaker som skal bevares for ettertiden, og hvilke som skal kasseres når tidsfristene nevnt i første til tredje ledd er nådd. Reglene skal godkjennnes av Riksarkivaren før de settes i verk, jf. arkivloven § 9 og arkivforskriften § 3-21.

Det som er bestemt om opplysninger i denne paragraf gjelder også for audiovisuelt opptak.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).
§ 6-9.Kassasjon

Opplysninger i klareringssaker skal kasseres uten ugrunnet opphold ved utløp av perioden for bevaring i § 6-8.

Original personopplysningsblankett hos autorisasjonsansvarlig for søkere som ikke blir tilsatt, engasjert eller opptatt på skoler eller kurs, skal kasseres uten ugrunnet opphold.

§ 6-10.Avlevering til Arkivverket

Klareringssaker nevnt i § 6-8 fjerde ledd skal avleveres til Arkivverket i henhold til arkivloven § 10 og arkivforskriften kapittel V. Klareringssaker som skal bevares for ettertiden, jf. § 6-8 siste ledd, kommer inn under bestemmelsene om avlevering til arkivdepot i arkivloven § 10 og arkivforskriften kapittel V.

§ 6-11.Omkostninger

Omkostninger knyttet til gjennomføring av sikkerhetsklareringer og autorisasjoner dekkes av henholdsvis klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig, med mindre annet er avtalt.

Den som blir kalt inn til sikkerhetssamtale skal få dekket faktiske utgifter til egen reise av klareringsmyndigheten. Utgifter ved bruk av bisitter under sikkerhetssamtalen, jf. § 4-2, dekkes ikke.

Forvaltningsorgan som retter en anmodning om personkontrollopplysninger til en privat virksomhet, skal dekke virksomhetens meromkostninger ved utleveringen.

Klareringsmyndigheten dekker utgifter til bruk av advokat som nevnt i sikkerhetsloven § 25b.

0Endret ved forskrift 21 des 2005 nr. 1609 (i kraft 23 jan 2006).

Kapittel 7. Særbestemmelser for domstolene

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003).
§ 7-1.Kapitlets virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder i saker ved domstolene hvor det blir lagt frem dokumenter, gitt opplysninger fra dokumenter eller avgitt forklaringer som inneholder sikkerhetsgradert informasjon.

Kapitlet gjelder for fagdommere, lagrettemedlemmer, meddommere, prosessfullmektiger, forsvarere, sakkyndige og andre som kan få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003).
§ 7-2.Klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig

Høyesterettsjustitiarius er klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for Høyesteretts administrasjon og førstelagmannen i hver av lagmannsrettene, samt klageinstans for klareringsavgjørelser fattet av en lavere rettsinstans. Førstelagmannen i hver av lagmannsrettene er klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for vedkommende lagmannsrett og sorenskrivere i lavere rettsinstanser, samt klareringsmyndighet for de lavere rettsinstansene.

Sorenskriveren i en lavere rettsinstans er autorisasjonsansvarlig for sin egen rettsinstans.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003), endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-3.Forhåndsvalg av domstoler for enkeltstående rettshandlinger i straffesaker

Enkeltstående rettshandlinger i straffesaker hvor det vil bli gitt sikkerhetsgradert informasjon, skal bare foretas ved domstoler som på forhånd er valgt ut av Høyesterettsjustitiarius til å behandle slike saker. Før Høyesterettsjustitiarius fatter avgjørelsen skal uttalelse innhentes fra Riksadvokaten.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003).
§ 7-4.Sikkerhetsklarering og autorisasjon av lagrettemedlemmer og meddommere

Lagrettemedlemmer eller meddommere som skal delta i sak med sikkerhetsgradert informasjon, skal trekkes ut etter de alminnelige regler i domstolloven kapittel 5. Det avgjøres deretter om disse kan sikkerhetsklareres og autoriseres for å kunne delta i den aktuelle sak. Dersom et uttrukket lagrettemedlem eller en uttrukket meddommer ikke kan sikkerhetsklareres eller autoriseres, trekkes et nytt i vedkommendes sted.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003).
§ 7-5.Unntak fra bestemmelser om departementers og NSMs myndighet

Sikkerhetsloven § 9 bokstav c og § 10 gjelder ikke for domstolene i saker om personellsikkerhet.

§ 4-1 sjuende og åttende ledd i forskriften her gjelder ikke for domstolene. En klareringsavgjørelse hos en domstol kan omgjøres av klareringsmyndigheten selv eller av høyesterettsjustitiarius uten at avgjørelsen er påklaget, dersom endringen ikke er til skade for den avgjørelsen gjelder, eller avgjørelsen må anses ugyldig.

En klareringsavgjørelse hos en domstol kan også omgjøres av høyesterettsjustitiarius dersom hensynet til rikets selvstendighet og sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser tilsier det.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003), endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 8. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003, tidligere kap 7), 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-1.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001.

0Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1095 (i kraft 1 jan 2003, tidligere § 7-2), 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-2).
§ 8-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 16 des 2016 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2017 slik at § 8-2 ble § 8-1).