Forskrift om regulering av utførsel av vågehval.

DatoFOR-2001-06-29-799
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse15.08.2001
Sist endretFOR-2001-08-14-918 fra 15.08.2001
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, FOR-1998-07-17-618
Kunngjort13.07.2001
KorttittelForskrift om regulering av utførsel av vågehval

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fiskeridepartementet 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. kgl.res. av 17. juli 1998 nr. 618. Endret 14 aug 2001 nr. 918.

I. Vilkår for utførsel

§ 1.Enhver som vil utføre varer, deler, eller andre identifiserbare produkter eller biprodukter av vågehval, må være registrert som eksportør av vågehval i henhold til § 2.

For hver enkelt forsendelse kreves det utførselstillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning. Slik utførselstillatelse innvilges dersom vilkårene i § 3, samt vilkårene som følger av Konvensjonen for internasjonal handel med truede dyre- og plantearter (CITES) er oppfylt.

Utførsel kan kun skje til mottakerland som ikke etter CITES-konvensjonen er forpliktet til å behandle vågehval etter bestemmelsene om arter som er oppført på konvensjonens liste I.

Utførselstillatelse vil bare bli innvilget til mottakerland som har et system for å ta stikkprøver ved DNA-testing av den importerte forsendelsen.

Plikten til å innhente utførselstillatelse gjelder også ved utførsel av slike varer mv. jf. første ledd, fra lager for ufortollede varer.

Fiskeridepartementet avgjør i tvilstilfelle om en vare er underlagt plikten til å innhente utførselstillatelse eller ikke.

II. Registrering som eksportør

§ 2.En virksomhet kan registreres som eksportør etter denne forskrift etter søknad til Fiskeridepartementet med opplysninger om virksomhetens navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon- og telefaksnummer, og styreformannens og daglig leders navn og adresse.

Registreringen kan gis tidsbegrenset varighet.

III. Utførselstillatelse

§ 3.Direktoratet for naturforvaltning gir utførselstillatelse for hver enkelt forsendelse etter skriftlig søknad fra registrert eksportør. Utførselstillatelse innvilges bare dersom de vilkår som er satt i annet ledd er oppfylt.

Utførselstillatelse kan bare innvilges når søkeren godtgjør overfor Direktoratet for naturforvaltning at:

a)de varer mv. jf. § 1 første ledd som søkes utført oppfyller kravene iht. forskrift av 21. mars 1997 nr. 298 om kjøttkontroll, hygiene m.v. ved bearbeiding og frambud av hvalkjøtt,
b)de varer mv. jf. § 1 første ledd som søkes utført har sin opprinnelse fra individer som er fanget innenfor lovlig kvote,
c)det er tatt DNA-prøve ved fangst av individet, og at
d)prøven er sendt det norske DNA-registeret over vågehval.

Søkeren kan bes om å fremskaffe ytterligere dokumentasjon i forbindelse med forsendelsen når det aktuelle mottakerlands importmyndigheter krever slike opplysninger som vilkår for import.

§ 4.Forskriftens bestemmelser gjelder ikke for ikke-kommersielle utlån, gaver eller bytte av varer mv. jf. § 1 første ledd, mellom norske vitenskapelige institusjoner godkjent av Direktoratet for naturforvaltning og vitenskapelige institusjoner som på tilsvarende måte er registrert i utlandet.

Forskriftens bestemmelser gjelder ikke for personlige effekter.

For utførsel etter første og annet ledd gjelder forskrift av 10. januar 1989 nr. 52 til gjennomføring av den alminnelige utførselsregulering § 1a.

Unntatt fra plikten til å innhente utførselstillatelse etter § 1 annet ledd er varer mv. jf. § 1 første ledd:

a)til Svalbard og Jan Mayen,
b)til bruk på den norske del av kontinentalsokkelen, og
c)til bruk om bord på norskeide skip under norsk flagg og på norskeide luftfartøyer i utenriksfart.
§ 5.Eksportøren skal påse at de varer mv. jf. § 1 første ledd som utføres er i samsvar med innvilget utførselstillatelse, går til det bestemmelsessted og ikke fraviker det kvantum eller de beskrivelser som fremgår av utførselstillatelsen. Det må videre påses at utførselen skjer innen utførselstillatelsens gyldighetstid og at vilkår som er satt i utførselstillatelsen er oppfylt.
§ 6.Utførselstillatelse skal legges frem for tollvesenet i original. Originalen skal følge forsendelsen og fremlegges for importlandets kontroll. Tollvesenet noterer på utførselstillatelsen det kvantum som blir utført og datoen for gjennomføring av utførsel. Eksportør skal motta gjenpart av utførselstillatelsen.

Eksportøren skal beholde gjenpart av benyttet utførselstillatelse i tre år fra den dag gyldighetsfristen for utførselstillatelsen utløper. Gjenparten skal sendes Fiskeridepartementet for kontroll dersom dette blir pålagt.

Dersom en innvilget utførselstillatelse ikke benyttes innen gyldighetsperioden, eller ikke kan benyttes i overensstemmelse med fastsatte vilkår, skal utførselstillatelsen straks returneres Direktoratet for naturforvaltning.

Tap av innvilget utførselstillatelse meldes umiddelbart til Direktoratet for naturforvaltning av eksportøren eller den som har fullmakt til å handle på eksportørens vegne. Melding skal skje skriftlig.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 7.Fiskeridepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften. I dispensasjonen kan det settes vilkår som anses nødvendige for å gjennomføre forskriftens formål.
§ 8.Overtredelser av bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 4 i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering. På samme måte straffes medvirkning, forsøk og uaktsomme overtredelser. Overtredelser som medfører straff vil kunne medføre tap av rett til å være registrert som eksportør.
§ 9.Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer1 .

Forskrift av 9. juli 1993 nr. 598 om eksportlisens ved eksport av fisk og fiskevarer samt sjøpattedyr og produkter av sjøpattedyr oppheves fra samme tid.

1I kraft 15 aug 2001, jf. forskrift 14 aug 2001 nr. 918.