Forskrift om oppbevaring ved domstolene av dokumenter i saker med anonym vitneførsel.

DatoFOR-2001-07-06-759
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§21a, LOV-1981-05-22-25-§40, LOV-1981-05-22-25-§52
Kunngjort06.07.2001
KorttittelForskr. om fortrolige dokumenter ved domstolene

Fastsatt ved kgl.res. 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 21 a første ledd andre punktum, § 40 sjette ledd siste punktum og § 52 tredje ledd siste punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Virkeområde

Dokumenter som skal oppbevares på en strengt betryggende måte etter straffeprosessloven § 21 a, § 40 sjette ledd eller § 52 tredje ledd, skal oppbevares etter reglene i forskriften her.

Reglene om oppbevaring gjelder tilsvarende for kopier av de dokumenter som skal oppbevares på en strengt betryggende måte.

Forskriften kommer til anvendelse når domstolene har ansvar for dokumentene.

§ 2.Oppbevaringsmåte

Dokumentene skal oppbevares etter reglene i beskyttelsesinstruksen på samme måte som dokumenter med beskyttelsesgrad «STRENGT FORTROLIG».

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2001.