Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler

DatoFOR-2001-07-11-829
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse11.07.2001
Sist endretFOR-2012-10-10-963 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10, FOR-2011-01-28-101, FOR-2011-02-14-749
Kunngjort20.07.2001
KorttittelForskrift om energimerking mv. av nye personbiler

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 11. juli 2001 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 101, jf. delegeringsvedtak 14. februar 2011 nr. 749.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21ac (direktiv 1999/94/EF som endret ved direktiv 2003/73/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1442, 5 juli 2011 nr. 760, 10 okt 2012 nr. 963.

§ 1.Virkeområde m.m.

Forskriften omfatter forbrukerinformasjon om drivstofforbruk og CO₂ -utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler.

Med salgsfremmende dokumentasjon forstås i denne forskrift samtlige trykksaker som benyttes til markedsføring, reklame og salgsfremmende virksomhet for kjøretøyer overfor offentligheten. Dette omfatter som et minimum tekniske håndbøker, brosjyrer, reklame i aviser, blader og fagpresse, samt plakater.

Med nye personbiler forstås i denne forskrift biler som er innrettet for å benyttes til befordring av maksimalt 9 personer inkludert føreren (M1), og som tidligere ikke har vært registrert i Norge eller utlandet.

Med utsalgssted menes i denne forskrift ethvert sted hvor personbiler er utstilt eller tilbys for salg eller leasing. Messer hvor personbiler vises frem for offentligheten er omfattet av denne definisjonen.

§ 2.Forhandleres og fabrikanters forpliktelser

Enhver som utstiller nye personbiler på et utsalgssted skal før utstilling anbringe et energimerke i henhold til § 3 klart synlig på eller i nærheten av hver enkelt bil. Nye personbiler må ikke forsynes med andre etiketter, symboler eller inskripsjoner enn det i § 3 nevnte energimerke dersom disse kan virke villedende eller misvisende.

Enhver som utstiller personbiler på et utsalgssted skal vederlagsfritt gi tilgang til den i § 6 nevnte oversikt over drivstofforbruk og CO₂ -utslipp til forbrukere som ber om det.

Enhver som stiller ut nye personbiler på et utsalgssted skal på lett synlig sted sette opp en plakat eller et display for hvert enkelt bilmerke i overensstemmelse med § 4.

Fabrikanten eller dennes representant skal stille nødvendige opplysninger til rådighet for forhandleren slik at denne kan utføre sine plikter i henhold til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Energimerke

Energimerke med informasjon om nye personbilers drivstofforbruk mv. skal inneholde informasjon og utformes som spesifisert i denne forskrift, jf. art. 3 i direktiv 1999/94/EF, som endret ved direktiv 2003/73/EF. Merket skal ha størrelse 297 mm x 210 mm (A4-format) og skal plasseres stående. Merket skal inneholde følgende informasjon under hverandre og i nevnte rekkefølge:

-en henvisning til modell og drivstofftype for den personbil merkingen er knyttet til og hvor EØF-typegodkjente personbilers angivelse av modell, type og/eller variant skal samsvare med det som er angitt i typegodkjenningen,
-den numeriske verdi for det spesifikke CO₂ -utslipp avrundet til nærmeste hele tall i gram pr. kilometer (g/km), den numeriske verdien for drivstofforbruket i liter pr. 100 kilometer (1/100 km) med en desimal, og
-tekstene «En oversikt over drivstofføkonomi og CO₂ -utslipp med data om samtlige nye personbiler fins tilgjengelig på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder.» og «Et kjøretøys drivstofforbruk og CO₂ -utslipp bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO₂ er den viktigste drivhusgassen som er ansvarlig for den globale oppvarmingen.»

Drivstofforbruk og CO₂ -utslipp fastsettes i overensstemmelse med direktiv 80/1268/EØF, jf. forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 49-1.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1442, 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 4.Plakat/elektronisk skjerm

En plakat eller et display med informasjon om nye personbilers drivstofforbruk mv. skal inneholde informasjon og være utformet som spesifisert i denne forskrift, jf. art. 5 i direktiv 1999/94/EF, som endret ved direktiv 2003/73/EF.

Plakaten eller displayet skal ha en minstestørrelse på 70 cm x 50 cm. Når opplysningene vises på en elektronisk skjerm skal displayet minst være 25 cm x 32 cm (17'').

Plakaten eller displayet skal minst inneholde:

-en gruppering av personbilmodellene hvor de anføres særskilt etter drivstofftype. Innenfor den enkelte drivstofftype ordnes modellene etter stigende CO₂ -utslipp med modellen med det laveste drivstofforbruk øverst,
-en angivelse av den numeriske verdi for drivstofforbruket og de spesifikke CO₂ -utslipp som angitt i § 3, og
-tekstene «En oversikt over drivstofføkonomi og CO₂ -utslipp med data om samtlige nye personbiler fins tilgjengelig på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder.» Og «Et kjøretøysdrivstofforbruk og CO₂ -utslipp bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO₂ er den viktigste drivhusgassen som er ansvarlig for den globale oppvarmingen.»

Plakaten eller displayer skal ajourføres minst hver sjette måned. Når det benyttes en elektronisk skjerm skal opplysningene ajourføres minst én gang hver tredje måned.

Plakaten/displayet kan fullstendig og permanent erstattes av en elektronisk skjerm. I så fall skal den elektroniske skjermen plasseres slik at den i det minste tiltrekker seg forbrukernes oppmerksomhet med samme grad som det ellers ville vært tilfelle ved hjelp av plakat eller display.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1442, 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 5.Salgsfremmende dokumentasjon

Salgsfremmende dokumentasjon som anvendes i markedsføring av nye personbiler skal inneholde informasjon om drivstofforbruk og CO₂ -utslipp for de modeller og varianter som dokumentasjonen omhandler. Opplysningene skal være enkle å lese og forstå, og skal være minst like synlige som øvrige opplysninger i dokumentasjonen.

Opplysningene om offisielt drivstofforbruk må fremlegges for samtlige modeller som omfattes av dokumentasjonen. Dersom dokumentasjonen omfatter mer enn en modell, er det mulig å angi enten det offisielle drivstofforbruket eller området mellom modellen som har den dårligste og den som har den beste drivstofføkonomien. Det offisielle drivstofforbruket angis i liter pr. 100 kilometer (1/100 km) med en desimal.

Hvis den salgsfremmende dokumentasjonen kun omhandler et merke og ikke en bestemt modell, er det ikke påkrevet å anføre informasjon om drivstofforbruk og CO₂ -utslipp.

§ 6.Oversikt over drivstofforbruk og CO₂ -utslipp

Statens vegvesen utarbeider og ajourholder løpende en oversikt over drivstofforbruk og CO₂ -utslipp for nye personbiler, jf. art. 4 i direktiv 1999/94/EF, som endret ved direktiv 2003/73/EF. Oversikten gjøres tilgjengelig for forbrukerne på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Forbrukerne skal ved forespørsel gis gratis tilgang til oversikten på utsalgsstedene og hos Statens vegvesen.

Oversikten skal minimum inneholde:

-en liste over alle nye personbilmodeller som tilbys for salg i Norge hvert år, inndelt etter fabrikant i alfabetisk rekkefølge. Dersom veilederen ajourføres mer enn en gang i året, skal den inneholde en liste over samtlige nye personbilmodeller som er tilgjengelige på den datoen da den ajourførte listen offentliggjøres,
-den numeriske verdi for drivstofforbruk og de spesifikke CO₂ -utslipp i henhold til § 3,
-en liste over de ti mest drivstoffeffektive nye personbiler ordnet etter stigende spesifikke CO₂ -utslipp for den enkelte drivstofftype. Listen skal angi modell, den numeriske verdi for drivstofforbruket og de spesifikke CO₂ -utslipp,
-råd til bilistene om at korrekt bruk og regelmessig vedlikehold samt kjøreadferd, som for eksempel å unngå aggressiv kjøring, senking av farten, tidligere nedbremsing, korrekt dekktrykk, redusert tomgangskjøring og ikke å føre overdreven tung last forbedrer drivstofforbruket og minsker personbilens CO₂ -utslipp,
-en forklaring av drivhusutslippenes virkning, de mulige klimaendringer og motorkjøretøyers rolle i dette, samt opplysninger om de forskjellige drivstoffmuligheter som står til forbrukerens rådighet, og disses miljøvirkninger basert på de seneste vitenskapelige resultater og lovmessige karakter,
-en henvisning til EØS-områdets mål for gjennomsnittlige CO₂ -utslipp fra nye personbiler og datoen for når målet skal nås, og
-en henvisning til Europakommisjonens internettoversikt over drivstofføkonomi og CO₂ -utslipp, når denne er tilgjengelig.
0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1442, 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 7.Tilsyn

Regionvegkontoret fører tilsyn med at enhver som utstiller nye personbiler på et utsalgssted oppfyller bestemmelsene om miljømerking og miljøinformasjon slik dette er bestemt i § 2 og i bestemmelsene om salgsfremmende dokumentasjon i § 5. Regionvegkontoret kan også føre tilsyn med fabrikant og importør av nye personbiler for å se om de oppfyller bestemmelsene om salgsfremmende dokumentasjon i § 5.

Utsalgsstedet plikter å gi regionvegkontoret adgang til lokalene, utlevere dokumenter og bistå slik det ellers er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 8.Påbud om retting og tvangsmulkt

Regionvegkontoret kan treffe vedtak om retting innen en gitt frist dersom tilsyn viser at utsalgsstedet eller fabrikant/importør overtrer bestemmelsene om miljømerking og miljøinformasjon i § 2 og § 5.

Dersom retting ikke er foretatt innen gitt frist, kan regionvegkontoret fastsette tvangsmulkt. Tvangsmulkten fastsettes som en mulkt løpende fra det tidspunktet en gitt frist for retting er overskredet og til retting er foretatt. Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Tvangsmulkt inndrives av regionvegkontoret.

Vegdirektoratet er klageinstans for vedtak om retting innen en gitt frist og tvangsmulkt truffet av regionvegkontoret.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 9.Overtredelsesgebyr

Dersom noen på vegne av utsalgsstedet forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene om energimerking som fastsatt i § 2 første ledd, kan regionvegkontoret ilegge utsalgsstedet et overtredelsesgebyr på kr 3000,-. Gebyret kan ilegges på stedet.

Er ikke gebyret betalt innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes det med femti prosent. Overtredelsesgebyret tilfaller staten.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.

Klage over ilagt gebyr må fremmes innen tre uker regnet fra det tidspunkt da gebyret ble ilagt. Ved beregning av fristen gjelder forvaltningsloven § 29 fjerde ledd og § 30. Tingretten er klageinstans, men klagen fremsettes for regionvegkontoret. I klagen skal det oppgis de grunner klagen støtter seg på og eventuelle bevis. For øvrig gjelder forvaltningsloven § 32. Klage over ilagt gebyr hindrer ikke forhøyelse etter andre ledd.

Klagebehandlingen forberedes av regionvegkontoret. Gebyr eller forhøyelse av gebyr kan frafalles av regionvegkontoret. Søknad om frafallelse kan fremsettes sammen med, eller uavhengig av, klage til tingretten. I forbindelse med klage til tingretten skal spørsmålet om frafall av gebyr vurderes. Regionvegkontoret kan også oppheve ilagt gebyr dersom klageforberedelsen til tingretten viser at gebyret er ulovlig ilagt. For avgjørelse av søknad om frafallelse gjelder forvaltningslovens regler. Avgjørelse om frafallelse kan likevel ikke påklages.

Regionvegkontoret sender klagen til tingretten på det sted der utsalgsstedet har sin forretningsadresse. Ved tingrettens behandling av saken innkalles klageren til rettsmøte ved forkynning av stevning. Klage kan likevel avgjøres uten at det holdes rettsmøte dersom retten finner det ubetenkelig. Det er ikke nødvendig å innkalle klageren til rettsmøte hvor det bare avsies kjennelse. Dersom klager eller vitner innkalles til rettsmøte, skal også regionvegkontoret varsles.

Retten kan innhente de bevis den anser hensiktsmessig. Den kan gi regionvegkontoret pålegg og begjære rettergangsskritt foretatt ved andre retter. Under rettsmøte til behandling av klagen plikter enhver å møte og forklare seg som vitne i tingretten og framlegge dokumenter etter de regler som gjelder for hovedforhandlingen i straffesaker ved tingrett. Protokollasjon foretas etter reglene for hovedforhandling.

Uteblir klageren uten at det er opplyst eller sannsynlig at han har gyldig fravær, kan klagen avgjøres på grunnlag av sakens øvrige opplysninger.

Er det begjært oppfrisking for oversitting av klagefristen, kan tingretten ved behandling av begjæringen samtidig avgjøre selve saken. For øvrig gjelder straffeprosesslovens regler, herunder reglene i kap. 30 om saksomkostninger så langt de passer. Reglene i straffeprosessloven kap. 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynning i klagesaker kan foretas av en polititjenestemann.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013).
§ 10.Overgangsbestemmelser

Energimerker som nevnt i § 3, plakat/elektronisk skjerm som nevnt i § 4 og salgsfremmende dokumentasjon som nevnt i § 5 og som ikke er i overensstemmelse med forskriftens krav, kan benyttes inntil 6 måneder etter denne forskriftens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 7).
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 10 okt 2012 nr. 963 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 8).