Forskrift om ferskvannskreps.

DatoFOR-2001-07-13-833
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2001
Sist endret
EndrerFOR-1981-07-22-8788
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2001-07-11-831, FOR-1992-12-18-1177-§2
Kunngjort20.07.2001
KorttittelForskrift om ferskvannskreps

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 13. juli 2001 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. delegeringsvedtak av 11. juli 2001 nr. 831, jf. forskrift av 18. desember 1992 nr. 1177 om utvidelse av lovens saklige virkeområde § 2.

§ 1.Fredningstid

Fra og med 15. september til og med 6. august kl. 18.00 er det forbudt å fange eller avlive ferskvannskreps og å bruke, sette ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst.

§ 2.Minstemål

Ferskvannskreps som er kortere enn 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen, må ikke oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas eller avlives, men skal settes ut igjen i vannet straks den er tatt opp.

§ 3.Dispensasjon

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra denne forskriften til fangst av kreps til vitenskapelig formål.

§ 4.Spesielle reguleringer

Fylkesmannen kan innføre maskeviddebegrensninger, endringer i minstemål og innskrenke fisketiden i lokaliteter hvor dette er nødvendig for å ivareta bestandene av ferskvannskreps.

§ 5.Straff

Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk § 49.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2001.

Samtidig oppheves forskrift av 22. juli 1981 nr. 8788 om fredning og fangst av ferskvannskreps.