Forskrift om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner.

DatoFOR-2001-08-08-914
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse20.08.2001
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-10
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§24, FOR-1989-12-22-1274, FOR-1991-08-19-602
Kunngjort17.08.2001
KorttittelForskrift om notering av valutakurser

Fastsatt av Norges Bank 8. august 2001 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 24, jf. kgl.res. av 22. desember 1989 nr. 1274 og delegeringsvedtak av 19. august 1991 nr. 602.

§ 1.Norges Bank skal forestå regelmessig notering av valutakurser uttrykt i norske kroner. Noteringen skal normalt foretas hver virkedag.
§ 2.Det skal noteres kurser uttrykt i norske kroner for de valutaer som inngår i den daglige telefonkonferansen Norges Bank deltar i for utveksling av valutakurser mellom sentralbanker. Det skal også noteres kurser i norsk regning for SDR. Norges Bank kan også notere kurser uttrykt i norske kroner for andre valutaer.
§ 3.Norges Bank skal så snart som mulig etter kursnoteringen publisere kursene for allmennheten på en hensiktsmessig måte.
§ 4.Norges Bank skal lagre historiske data for de enkelte valutaene uttrykt i norske kroner.
§ 5.Forskriften trer i kraft fra 20. august 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 10. desember 1998 om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.