Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2).

DatoFOR-2001-08-23-1067
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse23.08.2001
Sist endret
EndrerFOR-2000-01-23-103, FOR-2000-12-20-1630
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, FOR-1999-12-10-1273.
Kunngjort21.09.2001
KorttittelForskr. medisinske undersøkelser (BSL C 1-2)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 23. august 2001 med hjemmel lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 og § 5-3, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.

1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sette krav til legers undersøkelser av om søker av luftfartssertifikat og -bevis er medisinsk skikket for lufttjeneste.

2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder de medisinske undersøkelser som kreves for utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av luftfartssertifikater og -bevis, i tillegg til den senere kontroll med sertifikatinnehaverens medisinske skikkethet for den aktuelle tjeneste.

Forskriften setter også krav til den senere kontroll med sertifikatinnehaverens medisinske skikkethet for den tjenesten han skal utføre.

3. Generelle bestemmelser

3.1. Medisinske undersøkelser

Søkere og innehavere av luftfartssertifikater og -bevis skal gjennomgå følgende medisinske undersøkelser:

a)generell flymedisinsk undersøkelse
b)undersøkelse av fargesans.
3.2. Undersøkelsesinstanser

De medisinske undersøkelser av seilflyger, mikroflyger og fører av friballong skal utføres av en eller flere av de følgende: enhver lege med norsk legelisens, oppnevnte flyleger, oppnevnte spesialister, Flymedisinsk institutt eller Den militære flylegenemnd.

De medisinske undersøkelser av kabinbesetningsmedlemmer skal utføres av en eller flere av de følgende: oppnevnte flyleger, oppnevnte spesialister, Flymedisinsk institutt eller Den militære flylegenemnd.

3.3. Førstegangs undersøkelse

Søkere av luftfartssertifikater og -bevis skal i forbindelse med førstegangs undersøkelse fremlegge bekreftelse, fortrinnsvis fra ektefelle eller nær slektning, om at søkeren ikke har hatt epilepsi, kramper eller bevissthetstap i løpet av de siste 10 år.

3.4. Tilsyn og kontroll

Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet kan når den finner grunn til det, forlange innkalt til kontrollundersøkelse alt personell som har gyldig legeattest til luftfartssertifikat.

Kontrollundersøkelsen skal foregå hos oppnevnt lege, spesialist, eller i utlandet hos godkjent lege.

Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet kan også forlange utført nødvendige tilleggsundersøkelser.

Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet kan pålegge innehavere av luftfartssertifikat/-bevis som har vært erklært tjenesteudyktig å underkaste seg særskilt tilsyn og kontroll.

3.5. Underrettelsesplikt

Innehaver av luftfartssertifikat eller -bevis skal ikke utføre tjeneste når det er inntrådt forandring i helsetilstanden som medfører at de medisinske krav ikke lenger er oppfylte. Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet skal underrettes når sertifikatinnehaveren må forstå at sykdomsforholdet er av varig art.

4. Medisinske undersøkelsers gjennomføring, omfang og gyldighetstid

4.1. Generelt

Omfanget av medisinske undersøkelser for de ulike typer luftfartssertifikater og -bevis, gjennomføringen av undersøkelsene samt gyldighetstiden for de legeundersøkelser som er nevnt i pkt. 3.1 ovenfor, fremgår av tabeller i de følgende punkter.

4.2. Undersøkelsens omfang:
Sertifikat og bevis gjeldende for:Ved førstegangs utstedelse kreves:Ved senere fornyelser kreves:
Seilflyger, mikroflyger, fører av friballongLEGEERKLÆRING Generell flymedisinsk undersøkelseLEGEERKLÆRING Generell flymedisinsk undersøkelse
KabinbesetningsmedlemLEGEERKLÆRING Generell flymedisinsk undersøkelseLEGEERKLÆRING Generell flymedisinsk undersøkelse
4.3. Gyldighetstid for legeattest:
Sertifikat/bevis gjeldende for:Gyldighetstid, måneder
Alder
under 40 år
Alder
40-50 år
Alder
over 50 år
Seilflygere, mikroflygere, førere av friballong602412
Kabinbesetningsmedlemmer603636

Legeattestens gyldighetstid regnes fra den dato legeundersøkelsen ble utført. Ved fornyelse godtas at legeundersøkelsen blir utført inntil 45 dager før legeattestens gyldighetsdato utløper.

Forlengelsen regnes fra legeattestens siste utløpsdato.

5. Protokoll over medisinske undersøkelser

5.1 Krav til skjema

Lege som undersøker søkere og innehavere av luftfartssertifikater og -bevis, skal gi en erklæring om utført undersøkelse på fastsatte skjema. Slike skjemaer fås hos Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet.

De aktuelle skjemaene er:

a)Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat

Søknadsskjemaet inneholder personopplysninger og egenopplysninger om helsen som undersøkende lege skal gjennomgå sammen med søkeren.

b)Legeerklæring

Legen som foretar den flymedisinske undersøkelsen av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer fører resultatet av undersøkelsen i legeerklæringsskjemaet.

5.2. Dokumentasjon og kontroll av legeopplysningene
5.2.1. Seilflygere og førere av friballong

Når søkere til førerbevis for seilfly, mikrofly og friballong oppsøker en lege som ikke er oppnevnt av Luftfartstilsynet, skal søkeren ha med følgende dokumenter til legen:

a)BSL C 1-2 og C 1-3.
b)Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat/Legeerklæring - Generell flymedisinsk undersøkelse.
c)En konvolutt med felter for søkerens navn, personnummer og adresse, undersøkende leges kjennelse (skikket eller uskikket), underskrift og dato.
d)En erklæring fra en av søkerens nære pårørende om fravær av sykehistorie vedrørende epilepsi, kramper eller bevissthetstap.

Når søker av førerbevis for seilfly eller friballong oppsøker lege oppnevnt av Luftfartstilsynet, skal slik konvolutt som omtalt i punkt c) tas med til legen.

Når undersøkelse er gjennomført og konvolutten utfylt som omtalt i punkt c), skal lukket konvolutt som inneholder søknadsskjema og legeerklæring sendes til Norsk Aero Klubb.

5.2.2. Kabinbesetningsmedlemmer

Kabinbesetningsmedlemmer skal undersøkes av leger som er oppnevnt av Luftfartstilsynet og søknadsskjema og legeerklæring skal sendes til Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet.

6. Oppnevnelse av leger

6.1. Oppnevnelseskompetanse

Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet er bemyndiget til å oppnevne flyleger for generelle flymedisinske undersøkelser og spesialister for spesialistundersøkelser.

6.2. Oppnevnelseskompetanse utenfor riket

Medisinske undersøkelser i utlandet kan utføres av leger oppnevnt av de respektive lands luftfartsmyndigheter.

7. Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

8. Klage

Enkeltvedtak vedrørende legeattester truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Statens Helsetilsyn i henhold til forvaltningsloven.

Andre enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Klage sendes via Luftfartstilsynet iht. forvaltningsloven.

9. Straff

Ved overtredelse av denne forskrift kommer bestemmelser om straff etter luftfartslovens kap. 14 til anvendelse.

10. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 23. januar 2000 nr. 103 om medisinske undersøkelser for seilflygere, førere av friballong, flytelefonister og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2) og forskrift av 20. desember 2000 nr. 1630 om endring i forskrift om medisinske undersøkelser for seilflygere, førere av friballong, flytelefonister og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2).