Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)

DatoFOR-2001-08-23-1068
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse23.08.2001
Sist endretFOR-2013-01-17-61
EndrerFOR-2000-01-23-104, FOR-2000-12-20-1631
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort21.09.2001
KorttittelForskrift om medisinske krav (BSL C 1-3)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 23. august 2001 med hjemmel lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 og § 5-3, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 aug 2002 nr. 934, 17 jan 2013 nr. 61.

1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sette medisinske krav til personer som søker om luftfartssertifikat og -bevis for seilfly, mikrofly, friballong, og kabinbesetningsmedlemmer.

2. Virkeområde

Forskriften gjelder medisinske krav ved utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av luftfartssertifikater og -bevis for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer.

Forskriften setter videre krav til den senere kontroll med sertifikatinnehaverens skikkethet for den tjenesten han skal utføre.

3. Alminnelige bestemmelser

3.1. Skjema

Ved utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av legeattest til luftfartssertifikater og -bevis, skal legen etter at han har undersøkt søkeren gi en erklæring på skjema som beskrevet i BSL C 1-2 punkt 5.1.

3.2. Dokumentasjon

Før legeundersøkelsen skal søkeren dokumentere sin identitet, og på skjema som beskrevet i BSL C 1-2 punkt 5.1 gi en erklæring om sin helse, samt bekrefte opplysningene ved underskrift i legens påsyn.

3.3. Opplysningsplikt

Søkeren skal informeres om at han plikter å gi fullstendige opplysninger. Hvis legen blir kjent med at søkeren har gitt uriktige opplysninger, skal legen melde dette til Luftfartstilsynet.

3.4. Undersøkelse

Kravene i denne forskriften er ikke tilstrekkelig spesifisert til å dekke alle individuelle forhold.

Mange avgjørelser om søkerens skikkethet må derfor overlates til den undersøkende leges vurdering. I denne vurderingen skal det tas hensyn til resultatet av den fullstendige flymedisinske undersøkelsen foretatt i samsvar med forsvarlig legevirksomhet. Kravene for vedkommende type sertifikat og under hvilke forhold søkeren skal utføre sin tjeneste skal også tas med i vurderingen.

3.5. Skjønn

Hvis søkeren ikke oppfyller enkelte krav i denne forskrift, kan vedkommende etter særskilt utredning og bedømmelse godkjennes under forutsetning av at det kan kompenseres for den medisinske defekt ved utvist dyktighet, øvelse og erfaring og uten at det går ut over sikkerheten.

3.6. Krav ved forlengelse av legeattest

Ved forlengelse av legeattest gjelder de samme medisinske krav som ved utstedelse.

4. Generelle helsekrav

Den medisinske bedømmelsen av søkeren skal skje på grunnlag av resultatene som fremkommer ved undersøkelse bygget på:

a)fysiske og psykiske helsekrav
b)synskrav
c)fargesanskrav
d)hørselskrav.

5. Fysiske og psykiske helsekrav

5.1. Generelt

Søkeren skal ikke vise symptomer eller tegn til:

a)medfødt eller ervervet defekt eller lyte
b)aktiv, latent, akutt eller kronisk funksjonsforstyrrelse
c)skade eller tilstand som følge av kirurgisk inngrep som kan medføre at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte eller utføre annen tjeneste som sertifikatet gir rett til.
5.2. Latente forhold

Søkeren skal ikke vise tegn til sykdom eller funksjonsforstyrrelse som plutselig kan medføre at tjenesten som det aktuelle sertifikatet gir rett til, ikke kan utføres på en sikker måte.

5.3. Mentale forhold og nervesystem
5.3.1. Sykdomstilstandene som er nevnt nedenfor kan føre til at søkeren ikke blir i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte:
a)psykose
b)alkoholisme
c)andre former for misbruk av stimulerende eller bedøvende midler
d)personlighetsforstyrrelse av alvorlig art
e)mental abnormitet eller nevrose.

Dette kan medføre udyktighet.

5.3.2. Søkeren skal ikke ha noen av de anamnestiske eller klinisk diagnostiserte sykdommene som er nevnt nedenfor:
a)aktiv eller latent sykdom i nervesystemet
b)epilepsi eller øket risiko for andre krampetilstander
c)bevissthetsforstyrrelser eller bevissthetstap uten tilfredsstillende medisinsk forklaring.
d)alvorlige hjerne- eller hodeskader
5.4. Hjerte og sirkulasjonsorganer
5.4.1. Medfødt eller ervervet hjerteabnormitet som kan føre til at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte, medfører udyktighet. Gjennomgått hjerteinfarkt medfører udyktighet.
5.4.2. Ubehandlet blodtrykk skal ligge innenfor normalområdet (< 160/90 mmHg).
5.4.3. Blodtrykksforhøyelse som kontrolleres tilfredsstillende med medikamentell behandling, kan godkjennes etter særskilt bedømmelse av Flymedisinsk seksjon.
5.4.4. Betydningsfull funksjonell eller anatomisk abnormitet i karsystemet medfører udyktighet.
5.5. Lunger
5.5.1. Tilfeldig eller permanent reduksjon i lungefunksjonen som under lufttjeneste kan gi respirasjonsbesvær, medfører udyktighet. Det samme gjelder for aktiv sykdom i lunger, pleura eller mediastinum. Røntgenundersøkelse av thorax kan i tvilstilfelle kreves utført i tillegg til det obligatoriske kravet.
5.5.2. Redusert lungevolum som følge av thoraxskade eller kirurgisk inngrep som kan medføre respirasjonsbesvær under lufttjeneste, medfører udyktighet.
5.5.3. Aktiv lungetuberkulose medfører udyktighet.
5.6. Abdomen, mage og tarmkanal
5.6.1. Sykdom med betydningsfull forstyrrelse av mage og tarmkanalens eller tilknyttede organers funksjon, medfører udyktighet.
5.6.2. Følgetilstand etter sykdom eller kirurgisk inngrep i mage og tarmkanal og tilknyttede organer som kan forårsake inkapasitet under lufttjeneste, særlig passasjehindring som følge av konkrement, striktur, kompresjon eller tarmslyng, medfører udyktighet.
5.6.3. Brokk med fare for inneklemming medfører udyktighet.
5.7. Stoffskifte og endokrine organer
5.7.1 Betydningsfulle metabolske-, ernærings- og endokrine forstyrrelser medfører udyktighet.
5.7.2. Sukkersyke som behandles med antidiabetiske legemidler medfører udyktighet.
5.8. Blod og lymfatisk system
5.8.1. Sykdom i blod og bloddannende organer som kan medføre at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
5.8.2. Miltforstørrelse samt generalisert eller lokal lymfeknutesvulst medfører udyktighet.
5.9. Nyrer, urinveier og kjønnsorgan
5.9.1. Symptomer på alvorlig sykdom i nyrer, urinveier eller kjønnsorgan medfører udyktighet. Urinen skal ikke inneholde elementer som bedømmes å være uttrykk for sykdom som setter flysikkerheten i fare.
5.9.2. Tilstand som følge av sykdom eller kirurgisk inngrep i nyrer og urinvei som kan medføre inkapasitet, særlig passasjehindring forårsaket av konkrement, striktur eller kompresjon, medfører udyktighet.
5.9.3. Tilstand etter nefrectomi uten hypertensjon eller uremi medfører ikke udyktighet.
5.9.4. Søker som har hatt syfilis, skal fremlegge dokumentasjon for gjennomgått behandling med tilfredsstillende resultat.
5.9.5. Alvorlige menstruasjonsforstyrrelser som er utilgjengelige for behandling og som kan medføre at lufttjeneste ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
5.10. Graviditet
5.10.1. Graviditet medfører midlertidig udyktighet.
5.10.2. Inntil utgangen av 26. svangerskapsuke kan det gis tillatelse til å utføre lufttjeneste, dersom søker godtgjør overfor Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet at regelmessig svangerskapskontroll gjennomføres og at svangerskapet forløper normalt.
5.11. Bevegelsesapparatet

Sykdom i knokler, ledd, muskler eller sener av alvorlig art samt betydningsfull medfødt eller ervervet funksjonsforstyrrelse i nevnte organer, medfører udyktighet.

5.12. Øyne

Aktiv sykdom i øyne, tilgrensende strukturer og i øynenes bevegelsesapparat som kan medføre slik forstyrrelse av synsfunksjonen at tjenesten ikke kan utføres på sikker måte, medfører udyktighet.

5.13. Øre, nese- og halsorganer
5.13.1. Det skal være fri luftpassasje gjennom begge nesebor.
5.13.2. Søkeren skal ikke ha noen klinisk diagnostisert tilstand som nevnt nedenfor:
a)aktiv sykelig prosess i det indre øret eller mellomøret. Enkel tørr perforasjon av trommehinnen medfører ikke udyktighet
b)permanent passasjehindring i tuba Eustachii
c)forstyrrelse i vestibularapparatets funksjon
d)alvorlig deformitet eller sykdom i munnhule eller øvre luftveier
e)talefeil eller stamming.

6. Synskrav

6.1. Søkeren skal ha normale synsfelt.
6.2. Søkeren skal ha en synsstyrke (fjern) på hvert øye for seg, med eller uten korreksjon, som ikke er dårligere enn 6/12 (20/40, 0,5). Hvis minste tillatte synsstyrke bare kan oppnås med korreksjon, kan søkeren godkjennes under forutsetning av at alle følgende krav kan oppfylles:
a)søkerens synsstyrke uten korreksjon på hvert øye for seg ikke er dårligere enn 6/60 (20/200, 0,1)
b)øyets refraksjon i akkomodasjonshvile ikke overstiger ±5 dioptrier i noen meridian. Søkere med refraksjon fra -5 til -8 dioptrier kan godkjennes hvis synsstyrken kan korrigeres til 6/9 på hvert øye
c)korreksjonsglass bæres under tjenesteutøvelsen
d)den nødvendige korreksjon ikke medfører dobbeltsyn
e)tilsvarende reservebriller medbringes og er umiddelbart tilgjengelige for bruk.
6.3. Søkeren skal med eller uten korreksjon kunne lese skrift med bokstavstørrelse N5 i en av søkeren valgt avstand mellom 30 og 50 cm og skrift med bokstavstørrelse N14 i en avstand av 100 cm.
6.4. Oppfylles kravet til nærsyn i henhold til pkt. 6.2 ved hjelp av korreksjonsglass, skal slike finnes umiddelbart tilgjengelige og brukes når tjenesten krever det.
6.5. Kravet til synsstyrke for fjern og nær skal oppfylles ved bruk av et par korreksjonsglass hvis korreksjon er nødvendig. Kontaktlinser kan brukes når kravet til synsstyrke oppfylles.
6.6. Betydningsfull innskrenkning i øynenes bevegelser som kan medføre at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
6.7. Søkere som har en velkompensert medfødt eller tidlig ervervet spontan diplopi (dobbeltsyn) i annen enn primær blikkretning, kan godkjennes etter særskilt bedømmelse av Legenemnda for flygere.

7. Fargesanskrav

Seilflygere, mikroflygere og førere av friballong skal ha normal fargesans. Fargesanskravet gjelder ikke for kabinbesetningsmedlemmer.

Normal fargesans foreligger når Ischiharas fargetavler leses uten feil. Søker som ikke har normal fargesans kan godkjennes når undersøkelse med anomaloskop viser at fargesansdefekten er en lett prot- eller deuteranomali med skarp innstilling og uten økt trettbarhet med ubetydelig øket kontrast og når prøve med fargelanterne godkjent av Luftfartstilsynet gjennomføres uten feil.

Søker som ikke oppfyller fargesanskravet, kan godkjennes på særskilte vilkår fastsatt av Luftfartstilsynet.

8. Hørselskrav

Søkeren skal i stille rom med ryggen vendt mot den undersøkende lege oppfatte vanlig tale på 2 m avstand.

9. Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

Når dispensasjon gis, kan Luftfartstilsynet fastsette de nødvendige operative begrensninger i sertifikatets rettigheter.

10. Klage

Enkeltvedtak vedrørende legeattester truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Helsedirektoratet i henhold til forvaltningsloven.

Andre enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Klage sendes via Luftfartstilsynet, iht. forvaltningsloven.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2002 nr. 934, 17 jan 2013 nr. 61.

11. Straff

Ved overtredelse av denne forskrift kommer bestemmelser om straff etter luftfartslovens kapittel 14 til anvendelse.

12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 23. januar 2000 nr. 104 om medisinske krav for seilflygere, førere av friballong, flytelefonister og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3) og forskrift av 20. desember 2000 nr. 1631 om endring i forskrift om medisinske krav for seilflygere, førere av friballong, flytelefonister og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).