Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

DatoFOR-2001-08-31-1013
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2016-09-16-1068
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-73-§1
Kunngjort06.09.2001
KorttittelKnockoutforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1. Fremmet av Kulturdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 feb 2003 nr. 130, 24 sep 2004 nr. 1281, 3 okt 2014 nr. 1254, 16 sep 2016 nr. 1068.

§ 1.Godkjenning og krav til søker

Kulturdepartementet oppnevner en godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning, jf. lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1 første ledd. Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout, dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelse i § 3 til § 14. Som godkjente kampaktiviteter etter denne forskrift regnes organiserte kampaktiviteter som er oppført på særskilt liste (kampaktivitetslisten).

Kampaktivitetslisten fastsettes av godkjenningsnemnda.

Formelle sammenslutninger kan søke om godkjenning av organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Søker må kunne iverksette tilstrekkelige tiltak for å håndheve det konkurransereglementet og de sikkerhetsbestemmelsene som det søkes om godkjenning av. Søker må også kunne dokumentere at eventuelle brudd på konkurransereglementet og sikkerhetsbestemmelsene vil bli sanksjonert.

0Endret ved forskrifter 24 sep 2004 nr. 1281, 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 2.Godkjenningsnemnda

Godkjenningsnemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen og kan gjenoppnevnes én gang. Nemndas medlemmer skal samlet ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemndas leder skal være jurist.

Alle nemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om godkjenning. Ved uenighet treffes avgjørelsen med alminnelig flertall.

Godkjenningsnemnda kan gi godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout, dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med bestemmelsene i denne forskrift.

Godkjenningsnemnda kan innhente fagkyndig bistand for vurdering av søknader om godkjenning av organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Godkjenningsnemnda kan føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten.

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for godkjenningsnemndas virksomhet.

Godkjenningsnemnda skal meddele søker og Kulturdepartementet sitt vedtak. Alle vedtak som fattes av nemnda, skal offentliggjøres på Kulturdepartementets internettsider. Kulturdepartementet skal holde kampaktivitetslisten oppdatert.

Godkjenningsnemnda skal føre protokoll over sine vedtak. Protokollen skal oversendes Kulturdepartementet til orientering.

Godkjenningsnemndas medlemmer godtgjøres etter satser for statlige utvalg fastsatt i statens personalhåndbok.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 3.Kampansvarlig leder

Enhver organisert kampaktivitet skal ledes av en kampansvarlig leder som skal påse:

a.at den organiserte kampaktivitet foregår i tråd med denne forskrift
b.at den organiserte kampaktiviteten stoppes dersom en utøver anses som så underlegen at fortsettelse av den organiserte kampaktiviteten kan medføre fare for skade
c.at kamputfall og eventuell skade og karantene føres inn i utøverens startbok.

For å opptre som kampansvarlig leder kreves dokumentert kunnskap om:

a.den enkelte kampaktivitet
b.symptomer og konsekvenser ved hodeskader
c.skaderisiko ved tillatte kampteknikker.
0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 4.Kamplege

Ved utøvelse av organisert kampaktivitet etter denne forskrift skal det være kamplege til stede. Kamplegen skal kun overvære en organisert kampaktivitet av gangen. Kamplegen skal være til stede ved kamparealet når organisert kampaktivitet utøves. Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til at kamplegen overværer flere organiserte kampaktiviteter samtidig.

Ansvaret for å påse at utøveren før kampstart er konkurransedyktig påhviler kamplegen. Til grunn for vurderingen skal det foreligge en legekonsultasjon av kamplege før kampaktivitet utøves, helseattest og startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale. Kamplegen skal informere kampansvarlig leder dersom deltakelse ikke er medisinsk forsvarlig.

Kamplege har rett til å stoppe organisert kampaktivitet ved fare for skade.

For å opptre som kamplege, kreves dokumentert opplæring i det aktuelle kampreglement, kampteknikker og tillatte treffpunkt.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 5.Helseattest

Utøver skal legge frem helseattest for kamplege. Helseattesten skal være utstedt av lege, være under ett år gammel og innført i utøverens startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale. Helseattesten skal baseres på følgende:

a.en fullstendig klinisk undersøkelse
b.en nevrologisk undersøkelse
c.opplysninger om tidligere skader og sykdom av betydning for deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Før en utøver som har fått karantene som følge av støt mot hodet, igjen kan delta i organisert kampaktivitet, skal utøveren vurderes av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi for å avdekke om vedkommende er påført skade av betydning for videre deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout. Til grunn for vurderingen skal det foreligge en magnetresonanstomografiundersøkelse (MR) eller en computertomografiundersøkelse (CT) av hodet. Spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi kan i tillegg kreve at ytterligere undersøkelser utføres for å kartlegge utøverens helsetilstand. Undersøkelsesresultatet skal føres inn i utøverens startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale.

Dersom det avdekkes symptomer og tegn på alvorlig skade på - eller sykdom i - nervesystemet eller fremkommer opplysninger i anamnesen (sykehistorien) om alvorlige skader og sykdommer, plikter kampansvarlig leder å påse at utøveren nektes å delta i kamp.

Godkjenningsnemnda kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som bør inngå i medisinske undersøkelser.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 6.Startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale

Enhver utøver skal ha egen startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale. Dokumentasjonen skal oppgi resultatet av medisinske undersøkelser med tilknytning til deltakelse i kampaktivitet. Også kamputfall og eventuelle skader og karantener skal dokumenteres.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 7.Karantenebestemmelser

En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet, eller hvor kampansvarlig leder har stanset kampen pga. støt mot hodet, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i en periode på minst fire uker.

En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet to ganger i løpet av tolv måneder, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i de påfølgende fire måneder.

En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet tre ganger i løpet av tolv måneder, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i de påfølgende tolv måneder.

En utøver som deltar i en kamp med effektiv kamptid på over 24 minutter, kan ikke delta i ny kamp i en periode på minst fire uker.

Kamplege kan ut fra en medisinsk begrunnelse fastsette lenger karantenetid enn bestemt ovenfor.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 8.Kamplengde

Utøvelse av kamper som består av runder, skal maksimalt utgjøre 36 minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver. En sammenhengende runde skal maksimalt utgjøre tre minutter effektiv kamptid. Det skal være minst ett minutts pause mellom hver runde. Dersom en utøver deltar i flere kamper på ett døgn, kan samlet effektiv kamptid pr. døgn ikke overstige 36 minutter. I tilfelle en utøver deltar i mer enn én kamp pr. døgn, skal det være minst én times pause mellom kampene.

Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra første ledd for kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko. Det kan likevel ikke gjøres unntak fra første ledd første og fjerde punktum.

Utøvere som går kamper med effektiv kamptid på over 24 minutter, kan ha en maksimal kamptid på 120 minutter pr. år.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2014 nr. 1254, 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 9.Vektklasser

Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. Godkjenningsnemnda kan gi sitt samtykke til unntak fra denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 7 feb 2003 nr. 130.
§ 10.Aldersgrense

Utøvere skal ikke være under 18 år eller over 40 år. Godkjenningsnemnda kan på grunnlag av søknad gi individuell dispensasjon for utøvere over 40 år.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2014 nr. 1254, 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 11.Beskyttelsesutstyr

Utøverne skal benytte individuelt tilpasset beskyttelsesutstyr som reduserer risikoen for skade. Godkjenningsnemnda kan fastsette krav til beskyttelsesutstyret som skal benyttes for den enkelte kampaktivitet. Hjelm er ikke obligatorisk beskyttelsesutstyr.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2014 nr. 1254, 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 12.Kampareal

Kamparealet med tilhørende utstyr skal dekkes av mykt og støtdempende materiale som reduserer risikoen for skade. Godkjenningsnemnda kan fastsette nærmere vilkår til den enkelte kampaktivitets kampareal.

§ 13.Antidopingbestemmelser

Godkjenning kan bare gis når det dokumenteres at søker driver et antidopingarbeid i overenstemmelse med World Anti-Doping Code.

0Endret ved forskrift 3 okt 2014 nr. 1254.
§ 14.Godkjenningens varighet

Det kan gis godkjenning for inntil tre år for utøvelse av organisert kampaktivitet som tillater knockout. Godkjenningsnemnda kan gi en søker som i tre år sammenhengende har hatt godkjenning til å utøve organisert kampaktivitet som tillater knockout, godkjenning inntil videre. Godkjenningsnemnda kan til enhver tid trekke godkjenningen tilbake dersom søkeren ikke etterkommer vilkårene i forskriften eller forskriften endres.

Formelle sammenslutninger som har godkjenning til å drive organisert kampaktivitet som tillater knockout, skal rapportere årlig til godkjenningsnemnda. Nemnda kan fastsette en frist for rapporteringen.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 15.Klageadgang og klagenemnd

Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Klagenemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen og kan gjenoppnevnes én gang. Klagenemndas medlemmer skal samlet ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemndas leder skal være jurist.

Alle klagenemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Ved uenighet treffes avgjørelsen med alminnelig flertall.

Klagenemnda kan innhente fagkyndig bistand ved behandlingen av klager. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker gjelder for klagenemndas virksomhet.

Klagenemnda skal føre protokoll over sine vedtak. Protokollen skal oversendes godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet til orientering. Alle vedtak som fattes av klagenemnda, skal offentliggjøres på Kulturdepartementets internettsider.

0Endret ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 16.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 17.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1068.
§ 18.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.