Forskrift om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

DatoFOR-2001-10-02-1132
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse02.10.2001
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-3, FOR-1998-07-17-1555
Kunngjort05.10.2001
KorttittelForskrift om overgangsregler til regnskapsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. oktober 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-3 (nå § 10-3) siste ledd jf. kgl.res. av 17. juli 1998 nr. 1555.
Endringer: Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.

§ 1.Denne forskrift kommer til anvendelse på forsinkelsesgebyr ilagt med hjemmel i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 11-14.
§ 2.Dersom styreformannen ikke betaler påløpt forsinkelsesgebyr innen 3 uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret, svarer de øvrige styremedlemmer solidarisk for gebyret. Betaler ikke styrets medlemmer innen frist som er nevnt i foregående punktum, svarer også selskapet for gebyret.
§ 3.Etter søknad kan Regnskapsregisteret helt eller delvis ettergi forsinkelsesgebyret, dersom det blir gjort sannsynlig at styreformannen, styret eller styrets medlemmer og selskapet har vært forhindret fra å overholde innsendingsplikten i tide, og hindringen ikke er fremkalt forsettlig eller uaktsomt av de ansvarlige.

Regnskapsregisterets vedtak etter første ledd kan påklages til Finanstilsynet etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI.

0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 4.Ilagt forsinkelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 5.Innkreving av forsinkelsesgebyr foretas av Statens innkrevingssentral. Statens innkrevingssentral kan inndrive gebyrene ved trekk i lønn og andre lignende ytelser etter reglene i dekningslovens § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive gebyrene ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelseslovens § 7-9 første ledd.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.