Vedtak om utvidelse av lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard.

DatoFOR-2001-10-05-1148
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§2
Kunngjort12.10.2001
KorttittelVedtak om geo. utvidelse av helseforetaksloven

Fastsatt ved kgl.res. 5. oktober 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 2 fjerde ledd første punktum. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) gjøres, med unntak av § 4 første ledd første punktum, § 4 annet ledd og § 52 numrene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11, gjeldende på Svalbard fra 1. januar 2002.