Forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner.

DatoFOR-2001-10-17-1190
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2004-10-29-1405
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§1-1, FOR-1996-12-06-1138, LOV-1988-06-10-40-§2-11a, FOR-2000-11-17-1157 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2 jf FOR-2015-12-21-1794-§3
Kunngjort23.10.2001
KorttittelForskrift om sikring for kredittinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 17. oktober 2001 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet og fjerde ledd, jf. kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1138, og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11a, jf. kgl.res. av 17. november 2000 nr. 1157. Endret 29 okt 2004 nr. 1405.

§ 1.Andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem av Bankenes sikringsfond, dersom de mottar innskudd fra allmennheten.
0Endret ved forskrift 29 okt 2004 nr. 1405.
§ 2.Filialer av kredittinstitusjoner med hovedkontor utenfor EØS skal ha en sikringsordning som minst oppfyller kravene til sikringsordninger for kredittinstitusjoner som fastsatt i direktiv 94/19/EF, dersom de mottar innskudd fra allmennheten.
§ 3.Kredittinstitusjoner kan ikke bruke opplysninger om sikringsordninger til reklameformål på en måte som kan påvirke banksystemets stabilitet eller innskyternes tillit.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.