Forskrift om forsikringsselskapers rapportering av eksponeringer mot konsernselskaper og tilknyttede selskaper

DatoFOR-2001-10-22-1709
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse22.10.2001
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4
Kunngjort22.10.2004
KorttittelForskrift om forsikringsselskapers rapportering

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 22. oktober 2001 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 12c (direktiv 98/78/EØS).
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for forsikringsselskaper som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter forsikringsvirksomhetsloven § 2-1. Finanstilsynet kan når særlige grunner foreligger, unnta et forsikringsselskap fra rapporteringsplikten fastsatt i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Rapportering

Forsikringsselskap plikter hvert år å fylle ut rapporteringsskjema fastsatt av Finanstilsynet. De innrapporterte regnskapstall skal være for utgangen av året. Utfyllingen skal skje i samsvar med veiledning til utfylling av rapporteringsskjemaet.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller bestemme annen rapporteringshyppighet enn den som er fastsatt her.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Frist for innsendelse

Rapporteringsskjemaet skal sendes Finanstilsynet etter utløpet av hver regnskapsperiode. Innsendelsesfrist for selskapene er utgangen av februar det påfølgende år.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.